Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Pärnu Linnavalitsuse infosüsteemide turvalisuse tõstmine ISKE-st lähtuvate tüüpmoodulite meetme rakendamisel
Projekti kood: 09-0446/001

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati „Infoühiskonna edendamise“ meetme vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna eesmärkide elluviimiseks. Projektile eraldati toetus Riigi Infosüsteemi Ameti avatud taotlusvooru „Infosüsteemide turvalisuse tõstmine vastavalt kolmeastmelise etalonturbesüsteemi (ISKE) rakendamisega" tulemusena.
Toetussumma: 684 059 EEK
Omafinantseering: 77 954 EEK
Projekti kogumaksumus: 762 013 EEK

Projektijuht : Toomas Tomson
Projekti elluviimise aeg: 7.09.2009-6.09.2010
Projekti eesmärk: Pärnu Linnavalitsuse infosüsteemide turvalisuse tõstmine

Projektist
Projekti raames hangiti uus serveri kapp ja uus infosüsteem varukoopiate tegemiseks. Projekti raames tegeldi organisatsiooni üldturvalisuse tõstmisega – koostati linnavalitsuse infoturbealane riskianalüüs ja alusmaterjalid ISKE-st lähtuva dokumentatsiooni kehtestamiseks.Töid ISKE rakendamiseks jätkatakse ka pärast projekti lõppu.

Lisainformatsioon:
Toomas Tomson
Pärnu Linnavalitsuse 
Infotehnoloogia teenistuse juhataja
444 8234
toomas.tomson[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee