Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: AGORA 2.0 – Heritage Tourism for Increased Baltic Sea Region Identity

Projekti rahastamine: Osaliselt rahastab Euroopa Liit (Euroopa Regionaalarengu Fond ning Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument) - Läänemere piirkonna programm 2007-2013
Toetussumma: 2 157 320 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 2 879 EUR
Projekti kogumaksumus: 2 834 050 EUR

Projekti elluviija: Universität Greifswald, Institut für Geographie und Geologie/. Pärnu osaleb läbi SA Pärnumaa Turism (viimane on MTÜ Lääne-Eesti Turism liige)
Projektijuht: Prof Dr Wilhelm Steingrube (Universität Greifswald)/, Aivi Telvik (MTÜ Lääne-Eesti Turism)
Projekti elluviimise aeg: 17.09.2009-16.12.2012
Projekti eesmärk: Läänemere regiooni ühise identiteedi tugevdamine, toetudes rikkale looduslikule- ja kultuuripärandile.

Projektist
AGORA 2.0 projekti on kaasatud 23 partnerit kõigist Läänemere-äärsetest Euroopa Liidu riikidest. Pärnu osaleb projektis läbi sihtasutuse Pärnumaa Turism, mis omakorda osaleb projektis läbi MTÜ Lääne-Eesti Turism. Pärnu osaleb projekti tegevustest ühiste messikülastuste raames.

agoraagora3agora2

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee