Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi:WHO Tervislike linnade PHAN WP6 projekt (European WHO Physical activity networking WP6 Networking on tools for physical activity planning and economic assessment)

Projekti rahastamine: EU Health Programme
Toetussumma Pärnu tegevustele: 6000 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 0 EUR

Projekti juhtpartner: WHO Euroopa tervislike linnade võrgustik
Projekti partnerid: Kuopio (Soome), Brighton-and-Hove (Ühendkuningriik), Coimbra (Portugal), Pärnu
Projekti elluviimise aeg: 2011-2012
Projekti eesmärk: Tervislikke eluviise toetava elamisväärse linnakeskkonna loomine ja liikuva eluviisi propageerimine.

Projektist
WHO poolt on välja töötatud HEAT veebirakendus (health ecconomic assessment tools), mille abil on võimalik hinnata majanduslikku kasu, mis tuleneb regulaarsest jalgrattakasutuse kasvust tingitud vähenenud riskist suremusele.

Projekti raames viidi läbi jalgratturite loendus ja lühiküsitlus, mille eesmärk oli selgitada välja jalgrattateede kasutamise sagedus ja elanike jalgratta kasutamise harjumused. Koostati aruanne, milles käsitleti lisaks uuringu tulemustele jalgrattateede arendamise ja jalgrattakasutuse suurenemisest tulenevat majanduslikku kasu vastavalt HEAT rakendusele. Viidi läbi uuringu tulemuste tutvustused ja jalgrattakasutust propageeriv üritus.

Info projekti kohta WHO Euroopa võrgustiku kodulehel.


Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee