Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Ülikoolide kolledžite ja kohalike omavalitsuste koostööprojekt „Co-operational patterns between regional university colleges and local municipalities”
Projekti kood: PA-GRO-311

Projekti rahastamine: Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN). Projekti rahastatakse programmist „Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2012“
Toetussumma: 10 000 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 356 EUR
Projekti kogumaksumus: 14 285 EUR

Projekti juhtpartner: Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž
Projekti partnerid: Haapsalu, Kohtla-Järve, Narva, Viljandi ja Pärnu linnad, Tartu Ülikooli Pärnu, Narva kolledžid ja Viljandi Kultuuriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa ja Kuressaare kolledžid ning Tallinna Ülikooli Haapsalu ja Rakvere kolledžid
Projektijuht : Mari Kerde
Projekti elluviimise aeg: 1.08.2012-31.12.2012
Projekti eesmärk: Kohalike omavalitsuste ja regioonides asuvate ülikoolide kolledžite koostöö edendamine, Põhjamaade kogemustest õppimine.

Projektist
Projekti kaasatakse Eesti regionaalsed ülikoolide kolledžid ja kohalikud omavalitsused, kus need kolledžid asuvad. Projekti raames arutatakse võimalusi, kuidas tõhustada koostööd kohalike omavalitsuste ja regionaalsete kolledžite vahel, kuidas kasutada parimal viisil akadeemilist ressurssi ja võimekust kohaliku elu arendamisel. Eesmärgiga õppida Põhjamaade kogemustest, külastatakse projekti raames kolledžilinnu Taanis ja Norras. Toimuvad õppereisid Haderslevi kampusesse Taanis ja Steinkjeri kampusesse Norras.

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžist osalevad projektis Henn Vallimäe ja Kandela Õun ning Pärnu Linnavalitsusest osaleb Anneli Lepp.

Lisainformatsioon:
Mari Kerde
projektijuht
472 0351
mari.kerde[at]hk.tlu.ee

pohja balti mobiilsusprogramm

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee