Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. Projektitööd koordineerib planeerimisosakonna arenguteenistus.

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi : HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm

Projekti rahastamine: Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“.

Toetussumma Pärnule: 73 131,97 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 19 382,17 EUR
Projekti kogumaksumus: 475 333,14

Projekti juhtpartner: SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
Projekti partnerid: Pärnu Linnavalitsus, MTÜ VitaTiim, Tartu Linnavalitsus, MTÜ Urban Style
Projektijuht: Marit Kannelmäe-Geerts
Projekti elluviimise aeg: 1.02.2014–30.04.2016
Projekti eesmärk: Huvihariduse ja huvitegevuse võimalused riskinoortele kättesaadavamaks muutunud ning loodud tingimused ja toimivad lahendused riskinoorte süsteemseks kaasamiseks ja osalemiseks huvihariduses.

Projektist
Projekti tegevused viiakse ellu järgmistes põhisuundades:
1) Huvikoolide võimekuse suurendamine riskinoorte süsteemseks kaasamiseks huviringidesse sh koolitustegevused ja kovisioon huvikoolide töötajatele ning õppevara igapäevatöö toetamiseks; olemasolevate ja uute õppevormide ja –meetodite arendamine huvikoolides
2) Riskinoorte kaasamine huviringidesse. Pärnu kaasab riskinoori huvikooli tavagruppidesse, moodustab HEV õpilastele ja LÕK õpilastele väikegrupid ja võimaldab erivajadustega noortele individuaalõpet huvikoolis. Tugispetsialistide kaasabil jõuab riskinoor huvikooli.
3) Huvitegevuse propageerimine uute (prioriteetsete) sihtgruppide kaasamise eesmärgil. Lisaks noortele peetakse teavitustegevustes silmas lapsevanemaid, õpetajaid ning teisi riskinoortega töötavaid spetsialiste.

Programmist „Riskilapsed ja –noored“
Programm on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus, programmi partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga. EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

Pärnu HUKK- AP tegevused 01.02.2014–31.12.2015
- Projekti tulemused
- Projekti tulemuste ja mõju-uuring

Lisainformatsioon:
- Programmi veebileht
- MÕF - mitteformaalne.ee
- Euroopa Noorte huvihariduse blogi
- Facebook

Reine Tapp
Pärnu poolne projektijuht
Pärnu linnavalitsuse noorsoonõunik
444 8255
reine.tapp[at]lv.parnu.ee

HUAKK partnerid 2014 01

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8330
areng[at]parnu.ee

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 403
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee