Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: NonHazCity - Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region (Uuenduslikud lahendused linnades tekkivate ja Läänemerre juhitavate ohtlike ainete heidete vähendamiseks)

Projekti rahastamine: Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi „INTERREG Baltic Sea Region Programme 2014-2020“ vahenditest
Projekti kogumaksumus: 715 081,05 EUR
Toetussumma Pärnule: 80 574,90 EUR (s.o. toetuse osa Pärnu tegevustele)
Pärnu linna kaasfinantseering: 14 219,10 EUR
Projekti kogumaksumus Pärnule: 94 794 EUR (s.o. kogumaksumus Pärnu tegevuste osas)

Projekti juhtpartner: Stockholmi linn
Projektijuht: Tonie Wickman
Projektijuht Pärnus: Sigrit Kasemets
Projekti elluviimise aeg: 1.03.2016–28.02.2019
Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on demonstreerida võimalusi, kuidas omavalitsused saavad vähendada Läänemerre sattuvate prioriteetsete ohtlike ainete ja teiste saasteainete hulka linnapiirkondades.

Projektist
Ohtlikke aineid leidub praktiliselt igas sünteetilises aines, nt kosmeetikatoodetes, kodukeemias, riietes, kodutekstiilides, ehitusmaterjalides, ravimites jne. Seetõttu satub igast kodumajapidamisest, teenindusasutuses ja tootmisettevõttest vette ohtlikke aineid. Reoveepuhastusprotsess ei suuda enamikke ohtlikke aineid (nt raskemetalle ja nende ühendeid, antibiootikumide jääke jpm) veest eraldada, mistõttu satuvad need loodusesse, kus need kogunevad veeorganismides ning jõuavad lõpuks ringiga inimeste toidulauale. Kuna reoveepuhastusprotsessis ohtlike ainete eemaldamine on ülimalt keeruline ja väga kallis, on vajalik tõsta elanike ja ettevõtete teadlikkust ning parandada käitumisharjumusi.

Projekti raames arendatakse uuenduslikke juhtimisstrateegiaid, et vähendada ohtlike ainete heitkoguseid Läänemerre ning väärtustada omavalitsustes rohelist mõttelaadi ja rohelist majandust. Tehakse kindlaks ohtlike ainete allikad ning rakendatakse otseseid meetmeid heidete vähendamiseks. Projekti tähtsateks aspektideks on kohalike sidusrühmade kaasamine ja elanike teadlikkuse tõstmine. Partner-omavalitsustest saavad eeskujulikud näited ohtlike ainete heidete ohjamisel ja rohelise elukeskkonna tagamisel Läänemere piirkonnas. Teavitatakse kohalikke elanikke ja ettevõtjaid keskkonda sattuda võivatest ohtlikest ainetest ning ohtlike ainete kasutamise piiramisest kodumajapidamistes ja ettevõtetes.

Koostöös AS-ga Pärnu Vesi selgitatakse välja Pärnu piirkonnas olulisemad ohtlikud ained, mille heitkoguseid on esmatähtis vähendada ning töötatakse välja konkreetne tegevusplaan Pärnu piirkonna jaoks vähendamaks Pärnu lahte juhitavate ohtlike ainete heitkoguseid.

Projekti tulemused:
- Teadlikkuse kasv ohtlike ainete allikatest omavalituse töötajate, juhtide ja elanike seas;
- Konkreetsed plaanid ennetamaks ohtlike ainete jõudmist veekeskkonda;
- Kohaliku omavalitsuse teadlik tegevus keskkonnareostuste ennetamisel, roheline mõtteviis;
- Koostöö erinevate tasandite vahel keskkonnareostuste ennetamisel.

Projektis osaleb 18 partnerit Rootsist, Soomest, Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt ja Eestist, sh Pärnu linn ja AS Pärnu Vesi.

Marve Virunurm
Linnavara- ja heakorrateenistus
Keskkonna ja heakorra peaspetsialist
444 8307
aarve.virunurm[at]parnu.ee

IR BSR logo EU supplement horizontal 500pix

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee