Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Loode-Pärnu tööstusala II etapi tänavavõrgu rajamine
Projekti kood: EU50100

Projekti rahastamine:  Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tingimustele
Toetussumma: 1 646 754,30 EUR
Omafinantseering: 290 603,70 EUR
Mitteabikõlbulik osa: 483 623 EUR
Projekti kogumaksumus: 2 420 981EUR

Projektijuht: Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 29.02.2016 –30.09.2017

Projekti eesmärk Pärnu elu - ja töökeskkond on atraktiivne. Välja on arendatud uus terviklik ettevõtluskeskkond. Tagatud piirkonna head ühendused kõigi Pärnu põhi teedevõrkudega. Tagatakse kvaliteetsed ligipääsud nii elamupiirkonna - kui ka põhimaanteega.

Projektist
Loode-Pärnu tööstusala on endise sõjaväelennuvälja teenindusteerritoorium, mis oli suletud ala. Loode-Pärnu arenduspiirkond hõlmab nii tööstus-, ärimaad kui ka kahte uut elamupiirkonda.

2013. aastal käivitati Loode-Pärnu I etapp ning ehitati ettevõtluskeskkonna jaoks vajalik infrastruktuur. 2015. aastal on I etapi tööd lõpetatud.
Loode-Pärnu II etapiga arendatakse välja terviklik atraktiivne tööstusala piirkond. Projekti raames luuakse vajalik ligipääs ja tehniline infrastruktuur 21 kinnistule, mille kogu pindala on 191 444 m2. Ühendatakse Pärlimõisa tee Voorimehe tänavaga, Pärlimõisa tänav Ankru tänavaga, mis omakorda loob paremad ühendused Vana-Sauga tänavaga.

Lisaks mitteabikõlbuliku osana ehitatakse välja ettevõtjatele vajalik vee- ja kanalisüsteemid. Loodud on kvaliteetne ning ettevõtjale atraktiivne ettevõtluspiirkond. Tööstusala sidustatakse piirkonda ümbritseva elamupiirkondadega (jalg- ja jalgrattateede kaudu) ning lahendatakse ära teedevõrk. Arendatav tööstusala on kompaktne ning kergesti ligipääsetav nii klientidele kui ka tarnijatele.


Aare Raev 
Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse
ettevõtluse peaspetsialist
444 8360
aare.raev[at]parnu.ee 

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee