Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside analüüsi läbiviimineEL Regionaalarengu Fond horisontaalneProjekti kood: 2014-2020.12.03.16-0080

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Haldusvõimekus” meetme „Avalike teenuste pakkumuse arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ tingimustele
Toetussumma:  32 300 EUR
Omafinantseering: 5 700 EUR (kohustuslik), 2 622,40 EUR (projekti maksumust ületav)
Projekti kogumaksumus: 40 622,40 EUR

Projektijuht: Tiina Roht
Projekti elluviimise aeg: 22.08.2016 kuni 01.03.2017

Projekti eesmärk: Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste protsesside kaardistamine ja analüüs.

Projekti tulemusena tekib:
1. ülevaade organisatsiooni efektiivsusest teenuste osutamisel (sh teenustele protsesside tunnuste määramine ja teenuskaartide koostamine; protsesside kaardistus; teenuste ja infosüsteemide seoste tuvastamine; tegevustes vajalike vastutuste, pädevuste ja rollide piiritlemine; protsesside jaotamine klassidesse, teenuste kasutamise sageduse ja sesoonsuse ülevaade; kogu Eesti olemasoleva olukorra ülevaade KOV-ide teenuste arendamise ja lahenduste kasutamise kohta),
2. teenuste ümberkorraldamise plaan, mis peab hõlmama visiooni IKT tõhusama rakendamise kohta, hinnatud avalikud teenused, tuvastatud kiired võidud (sh tegevuste automatiseerimisvõimaluste tuvastamine; protsesside optimeerimisvõimaluste tuvastamine; protsesside eest vastutavate isikute tuvastamine; protsessi tegevuste ajakulu määramine ning tegevusmahtude hindamine; tegevustele kuluva aja mõõtmine, sh tööaja kaardistus; lahknevusanalüüs ning probleemide prioretiseerimine),
3. organisatsiooni teadmine kitsaskohtadest ja sellest, mida on vaja muuta, et avalikke teenuseid paremini pakkuda,
4. prototüüp ühe teenuse pakkumiseks, kasutades IKT lahendusi.

Lisainformatsioon:
Tiina Roht
Pärnu Linnavalitsuse linnasektretär
444 8222
tiina.roht[at]lv.parnu.eeArenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee