Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi:  Liivi teed ja Paide mnt ühendav kergliiklusteeeaselreg
Projekti kood: EU50162

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020 prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng” meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” tegevuste „Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine” eesmärkide elluviimiseks
Toetussumma: 97 919,15 EUR
Omafinantseering: 17 279,85 EUR
Projekti kogumaksumus: 115 199 EUR

Projektijuht: Sirje Allmaa
Projekti elluviimise aeg: 30.06.2016 – 30.06.2017
Projekti eesmärk: Pärnu kesklinna ja Paikuse valla vahel tagatud head kergliiklustee võimalused


Projektist
Projekti raames ehitatakse uus kergliiklustee koos valgustusega Videviku tänavale. Ca 0,7 km pikkune kergliiklustee ühendab Liivi tee ja Paide maantee, millega luuakse ühendus ning tagatakse head kergliiklustee võimalused Paikuse valla ja Pärnu linna vahel.

Projekti tulemusena avardub linnakeskkonna kasutusvõimalus, loodav kergliiklustee tagab ohutu ning mugava liikumisvõimaluse Pärnu linna ja Paikuse valla vahel.
Ehitusprojekt telliti alla lihthanke piirmäära jääva hanke tulemusena ettevõttelt OÜ Teehoiu Partnerid.

Kergliiklustee ehitamiseks viidi läbi lihthange, mille tulemusena sõlmiti hankeleping ühispakkujate MKM Infra OÜ ja Nordlin Ehitus OÜ-ga.
Omanikujärelevalvet teostab P. P.  Ehitusjärelevalve OÜ.


Lisainformatsioon:
Sirje Allmaa
Pärnu Linnavalitsuse 
arenguprojektide koordinaator
444 8357
sirje.allmaa[at]lv.parnu.ee 

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee