Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Väike-Posti tn lasteaia rajamineeaselreg
Projekti kood: EU50199

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti rahastatakse vastavalt „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“ meetme "Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" tingimustele
Toetussumma: 836 009,28 EUR
Omafinantseering: 147 531,06 EUR
Mitteabikõlbulik osa: 2 792,81 EUR
Projekti kogumaksumus: 986 333,15EUR

Projektijuht: Katrin Alliku
Projekti elluviimise aeg: 30.06.2016 –31.05.2017

Projekti eesmärk: Projekti raames luuakse 68 uut lasteaiakohta, mis annab võimaluse ca 136 lapsevanema töö­ ja pereelu sujuvaks korraldamiseks ning laste heal tasemel hoiuks. Paranb lapsevanemate tööhõives osalemise määr ning väheneb tööpuudus Pärnu linnas.

Projektist:
Pärnu kesklinnas aadressil Väike-Posti 8a rekonstrueeritakse 1963. aastal lasteasutuseks ehitatud (ent 1999. aastast suletud) hoone ning luuakse 2 sõime- ja 2 aiarühma, et parandada lapsevanemate tööhõives osalemise võimalusi ning luua kesklinnas lodulähedasi laste hoidmise võimalusi.

Pärnu linn näeb lasteaia ja –hoiukohtade juurde loomise vajadust tulenevalt:
- kohata laste järjekorrast
- erivajadustega laste arvu suurenemisest ning nendele spetsiifiliste/väiksemate rühmade loomise vajadusest
- ruumipuudusest (2025.a kehtima hakkavate nõuete kohaselt peab lapse kohta olema rühmas mööblivaba pinda 4m2; hetkel on see nõue täidetud Pärnus vaid 1 lasteaia puhul).

Käesoleva projekti raames olemasolev hoone rekonstrueeritakse; rajatakse uued vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ning küttesüsteemid; ehitatakse kaasaegsetele nõuetele vastavad 4 rühmatuba (eraldi mängu- ja magamistoad), 2 saali, personali abiruumid; maja saab vajaliku siseinventuuri; õuealale rajatakse haljastus, mänguväljakud ja varjualune.

Lisainformatsioon:
Katrin Alliku
Pärnu Linnavalitsuse 
linnaarengu peaspetsialist
444 8362
katrin.alliku[at]lv.parnu.ee

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee