Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. Projektitööd koordineerib planeerimisosakonna arenguteenistus.

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.

2017 - Kõrgenenud hooldusvajadusega täiskasvanu päevahoiuteenuse inventari soetamine

2016 - KIK: Pärnu kesklinna kaitsealuste parkide dendroloogiliste hinnangute ja hoolduskavade koostamine
2016 - KIK: Pärnu Rannapargi hoolduskava järgsed hooldustööd
2016 - KIK: Niidu maastikukaitsealal hooldustööde läbiviimine
2016 - KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine (2016)
2016 - KIK: Uus-Sauga 56 ja Mõisavahe 2 kinnistutel paiknevate endisaegsete sõjaväehoonete lammutamine
2016 - KIK: "Keskkonnakeemia laboris" õppeprogrammid Pärnu Linna 8. ja 9. klassi õpilastele

2015 - KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
2015 - KIK: Pärnu Rannapargi dendroloogilise hinnangu ja hoolduskava koostamine
2015 - KIK: Vanapargi alleel 2015. a hooldustööde läbiviimine
2015 - KIK: Pärnu linnas Rehepapi T1 kinnistul paikneva endise sõjaväehoone (juhtimis-keskuse) lammutamine

2014 - KIK: Pärnu kaitsealustel alleedel (Kuninga, Pühavaimu, Ringi, Vanapargi) 2014. a hooldustööde läbiviimine
2013 - Pärnu Toimetulekukooli õueala kujundamine arendavaks õpikeskkonnaks I etapp
2013 - KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
2012 - KIK: Pärnu Raeküla Lasteaia endise katlamajahoone lammutamine
2012 - KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine 
2011 - Pärnu Toimetulekukooli ja Pärnu lasteaed Pillerpall akende vahetus
2011 - Olev Siinmaa 130. aastapäevale pühendatud konverents ja näitus
2011 - KIK: Pärnu linna avaliku konteinerpargi laiendamine
2011 - KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
2010 - KIK: Kasutuseta puurkaevude likvideerimine Pärnu linnas
2010 - KIK: Pärnu looduskaitsealustele alleedele hoolduskava koostamine

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8330
faks 444 8331
areng[at]lv.parnu.ee

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 403
444 8357
sirje.allmaa[at]lv.parnu.ee