Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. Projektitööd koordineerib planeerimisosakonna arenguteenistus.

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.

Väike-Posti tn lasteaia rajamine
Liivi teed ja Paide mnt ühendav kergliiklustee 
Loode-Pärnu tööstusala II etapi tänavavõrgu rajamine

Lõppenud projektid
Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside analüüsi läbiviimine

Käimasolevad koostööprojektid, milles Pärnu linn osaleb partnerina
NonHazCity - Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region
- HANSA - Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances

Lõppenud koostööprojektid, milles Pärnu linn osales partnerina
- "LINNALEHMAD" ehk Pärnu linnas asuvate rannaniitude taastamine ning integreerimine linnakeskkonda (Restoration and public access of urban coastal meadow complex in Pärnu town)
Olgem aktiivsed! ehk Let Us Be Active! – Social inclusion of older people through volunteering in Estonia, Latvia and Finland

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8330
faks 444 8331
areng[at]lv.parnu.ee

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 403
444 8357
sirje.allmaa[at]lv.parnu.ee