Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. Projektitööd koordineerib planeerimisosakonna arenguteenistus.

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.

Lõppenud projektid
- Pärnu Koidula Gümnaasiumi ümberkorraldamine eraldiseisvaks gümnaasiumiks
- Tammiste kergliiklustee ehitamine
- Amphora avaliku vaate arendamine mugavamaks, lihtsamaks ja arusaadavamaks
- Loode-Pärnu tööstusala I etapi tänavavõrgu rajamine
- Raba tänava kergliiklustee ehitamine
- Pärnu jõe vasakkalda tervisespordi rada (Jüri Jaansoni rada)
- Kergliiklustee rajamine Pärnu rannas Mai rajooni ja kesklinna ühendamiseks
- Pärnu Rannapargi rekonstrueerimine
- Kodutute ja pikaajaliste töötute päevakeskuse loomine (Suur-Posti 18)
- Huvikooli Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja infrastruktuuri väljaarendamine
- Pärnu LV infosüsteemide turvalisuse tõstmine ISKE-st lähtuvate tüüpmoodulite meetme rakendamisel
- Eakate avahoolduskeskuse rekonstrueerimine ja juurdeehitus (Metsa 10)
- Vallikääru taastamine atraktiivseks puhkekeskkonnaks I etapp
- Pärnu Jääfestival 2012
- Pärnu Linnavalitsuse strateegilise juhtimisvõimekuse arenguprogramm

Lõppenud koostööprojektid, milles Pärnu linn osales partnerina
"LINNALEHMAD" ehk Pärnu linnas asuvate rannaniitude taastamine ning integreerimine linnakeskkonda (Restoration and public access of urban coastal meadow complex in Pärnu town)
- Noore vanema toimetuleku toetamine lapsehoiu teenuse pakkumise läbi
- Noore vanema toimetuleku toetamine töötuse ennetamiseks
- Pärnumaa loomemajanduse tugiüksuse käivitamine
- Pärnumaa kodanikuühiskond aktiviseerimas tööotsijaid – põlvkondadevaheline koostöö tandemmeetodil
- Omavalitsuste õigusalase võimekuse suurendamine
- Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse infrastruktuuri väljaarendamine
- CentralBalticCycling (Development and Improvement of Cycling Route Network in Central Baltic Area)
- Learning 2.0 - Collaborative learning in the Age of Web 2.0
- Läänemere rannikuala üleujutuste hoiatussüsteemi teostatavusuuring
- AGORA projekt
- Lääne-Eesti Külastuskeskus (Uus tn 4, Volikogu maja I korrus)
- Pärnumaa sihtkoha turundamise klaster
- Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 1
- Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 2
- Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 3
- Pärnumaa noored hakkajad kogukonna toel tööle
- Sotsiaalhoolekande valdkonna täiendkoolituse süsteemi terviklik arendamine
- Avaliku halduse ja õigusloome kvaliteedi tõstmine osalevates omavalitsusüksustes
- Ettevõtlik pärnakas 2011/2012

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8330
faks 444 8331
areng[at]lv.parnu.ee

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 403
444 8357
sirje.allmaa[at]lv.parnu.ee