Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. Projektitööd koordineerib planeerimisosakonna arenguteenistus.

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.

WHO Tervislike linnade projektid
- WHO Tervislike linnade PHAN WP6 projekt (European WHO Physical activity networking WP6 Networking on tools for physical activity planning and economic assessment)

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetused
- Majandussidemete loomine Eesti, Rootsi ja Soome ettevõtete vahel (Establishing economic links with Ostrobotnia)
- Co-operational patterns between regional university colleges and local municipalities

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused
Lõppenud projektid
- HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm
- 30. Rahvusvaheliste Hansapäevade Majanduskonverents „Hansa + turism = Hansaturism"
Lõppenud koostööprojektid, milles Pärnu linn osales partnerina
- Pärnu linna ja lähiümbruse teemaplaneeringu koostamine
- Linnafoorumid

Kasvuhoonegaaside säästu andvad investeeringuprojektid 2010-2013
Eesti osaleb rahvusvahelise kliimamuutuse raamkonventsiooni Kyoto protokolli alusel toimivas heitmekvoodi kauplemissüsteemis. Vabariigi Valitsuse korraldusel suunatakse kasutamata saastekvoodi müügist laekunud raha muuhulgas kohalike omavalitsuste objektidele, mille hulgas on kaheksa Pärnu linna objekti. Kauplemisest saadud tulu on oma olemuselt ühekordne tulu, mida saab võtta kasutusele aastail 2010–2013. Tegemist on sihtotstarbeliste vahenditega, mida tohib kasutada üksnes kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele suunatud projektide ja toetusmeetmete rahastamiseks.

Pärnu objektid, mida renoveeritakse saastekvoodi müügist laekunud vahenditest:
- Pärnu Vanalinna Põhikooli võimla
- Pärnu Kunstide Maja õppehoone
- Pärnu Rääma Põhikool
- Vene Gümnaasium
- Lastead Pöialpoiss
- Ülejõe Lasteaed
- Pärnu Lasteaed Mai
- Pärnu Raeküla Vanakooli Keskus

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8330
faks 444 8331
areng[at]lv.parnu.ee

Arenguprojektide koordinaator
Mirje Auksmann
Suur-Sepa 16, kab 403
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee