Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse maa-alad bussiootepaviljonide paigaldamiseks 

Kasutusse andmise tingimused
- Pärnu Linnavalitsuse 27.03.2017 korraldus nr 166

- 55 maa-ala Pärnu linna bussipeatustes antakse kasutusse ühe objektina
- maa-alade asukohad (.pdf)
- pakkumise alghind: üks euro 55 maa-ala kasutamise eest aastas (käibemaksu ei lisandu)
- maa-alad antakse kasutusse 15 aastaks (1. mai 2017 kuni 1. mai 2032)

- kasutusse saaja on kohustatud paigaldama omal kulul kasutusse saadud maa-alale lõplikus pakkumises esitatud kavandi kohased bussiootepaviljonid ning tegema selleks kõik vajalikud toimingud
- kasutusse saajal on õigus paigaldada bussiootepaviljoni koosseisu nn citylight-tüüpi reklaamikandja või LED-reklaamikandja või kasutusse andja nõusolekul muu reklaamikandja

Esialgsed pakkumised tuleb esitada hiljemalt 24. aprillil 2017 kell 10.00
Pärnu Linnavalitsuse infolauda Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu. Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist läbirääkimiste pidamiseks moodustatud komisjoni töökoosolekul.

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Lisatingimusena peab pakkuja pakkumises esitama paigaldatava bussiootepaviljoni, sh reklaamikandja kavandi (arusaadav, ülevaatlik, koos mõõtmetega)

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnadena kirjutada „BUSSIOOTEPAVILJONID“ ja märge “ümbriku avab komisjon pärast 24.04.2017”

- Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
- Eelläbirääkimistega pakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse majandusosakonnas (kabinet 227)

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8315, 523 9064 või e-postil toomas.tammela[at]lv.parnu.ee

Majandusosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8300
faks 444 8301
majandus[at]lv.parnu.ee

Infotelefon 15505 (lisainfo)
15505[at]lv.parnu.ee