uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Riigihanke korraldamine (Agresso)
2. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele
3. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute enampakkumiste korraldamine
4. Riigihanke “Pärnu Raja tn 7 lasteaia ja ujula hoonetekompleksi projekteerimistööd ja autorijärelevalve teenus” pakkujate kvalifitseerimine, pakkuja kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
5. Vara üleandmine
6. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (Weekend festival)
7. Pärnu Linnavalitsuse 09.09.2013 korralduse nr 390 muutmine
8. Pärnu Linnavalitsuse 26.04.2014 korralduse nr 316 muutmine
9. Tee ehitusloa väljastamine Jaansoni rada paremkallas
10. Linnavalitsuse 18.12.2006 määruse nr 18 kehtetuks tunnistamine
11. Haapsalu mnt 72 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine (Mündi tn 1)
13. Supeluse tn 19 ehitise kasutusse lubamine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Lääne tn 12 hoonete koha-aadresside määramine
17. Haapsalu mnt 62a hoone koha-aadressi määramine
18. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine piirkondade konkurentsivõime tugevdamise projektides osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks"
19. Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna (endise Maseko territooriumi) detailplaneering
20. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine
21. Pärnu linna valimiskomisjoni moodustamine

Ülevaade istungist