uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 muutmine.
2. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Koolieelsete lasteasutuste ajutine sulgemine
5. Linnavara võõrandamine otsustuskorras.
6. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
7. Tasuta parkimilubade andmine - Pärnumaa omavalitsused
8. Eluruumide üürile andmine
9. Linnavalitsuse korralduse nr 106 muutmine
10. Riigihanke korraldamine (Kunstisadam)
11. Riigihanke korraldamine (Mai Kooli tehnosüsteemid)
12. Restaureerimistoetuste eraldamine
13. Põllu tn 6 õigusvastaselt võõrandatud maa omandisse andmine ja kompenseerimine
14. Põllu tn 6 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine
15. Pärnu rannaala visioonivõistluse väljakuulutamine
16. Ehitusloa väljastamine. Kulla 11 elamu püstitamine
17. Ehitusloa väljastamine Rõugu tn 7 elamu püstitamine
18. Ehitusloa väljastamine Rõugu tn 7a elamu püstitamine
19. Pärnu Linnavalitsuse 02.05.2017 korralduse nr 223 “Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine
20. Pärnu Linnavolikogu määruse eelnõu "Pärnu linna 2017. aasta loomestipendiumite väljaandmise kord"
21. Pärnu linna 2017. aasta esimene lisaeelarve (II lugemine)
22. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks"
23. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks"
24. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (Pärnu Kuninga Tänava Põhikool)
25. Pärnu Linnavolikogu 14.06.2012 määruse nr 16 „Parkimistasu kehtestamine“ muutmine
26. Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
27. Raba tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
28. Pärnu Linnavolikogu 18. septembri 2008 otsusega nr 60 kehtestatud AS Maseko territooriumi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Suur-Jõe tn 58 kinnistu osas

Ülevaade istungist