Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


27.09.2017

Täna, 27. septembril kuulutati välja Pärnu rannaala visioonivõistlustööde tulemused. Võidutööks osutus kavand märgusõnaga „Asfalt sulas linnas“, teise koha pälvis töö nimega „Peliloo“ ja kolmas koht sai võistlustööle „Laulev liiv“.

Visioonivõistluse eesmärgiks oli saada parim arhitektuurne ja funktsionaalne lahendus Pärnu rannaala ja selle lähiümbruse linnaruumile. Pärnu linn pidas juba varases etapis oluliseks linnakodanike kaasamist, mistõttu algas eeltöö võistluse läbiviimiseks palju varem.

Koostöös Linnalaboriga korraldati 2016. a suvel rannapargis avalik arutelu, kus tõstatati küsimus millisena soovivad inimesed Pärnu rannapiirkonda näha. Ettepanekutena toodi välja ranna tsoneerimise vajadus, mille raames tuleb planeerida randa aktiivsemad ja rahulikumad alad. Samuti sooviti randa täiendava väikeinventari paigutamist, sh varjualused, lehtlad ja istepingid. Arutelul esitatud ideed ja ettepanekud said aluseks visioonivõistluse lähteülesande koostamisel. Pärnu rannaala visioonivõistlus kuulutati välja käesoleva aasta mais ja tööde esitamise tähtaeg oli 1. september.

Visioonikonkursile laekunud kuue kavandi hulgast tunnistati esikoha vääriliseks võistlustöö nimega „Asfalt sulas linnas“. Kavandi autor on OÜ Mudel (Paco-Ernest Ulman, Kaarel Künnap, Lidia Zarudnaya, Kaja Sepper).

Teise preemia pälvinud võistlustöö „Peliloo“ autoriks on Scape Design Associates (Remi Kübar, Karla Steele-Gomez, Adina Matroz, Derek Oakman, Ching-Wei Yang) ning kolmanda preemia sai Villem Tomiste OÜ-st Stuudio Tallinn tööga „Laulev Liiv“. Lisaks kolmele peapreemiale anti välja ka kaks ergutuspreemiat võistlustöödele „Uide“ ja „Lähemale“.

„Premeeritud tööd lähenesid rannaalale mõnevõrra erineva nurga alt. Kui mõnes töös oli rohkem tähelepanu pööratud haljastusele, loodusväärtuste tutvustamisele ja maastikukujundusele, siis teises jälle maastikust selgelt eristuvatele arhitektuursetele maamärkidele ja vaadete avamisele. Ideena pakuti randa rajada vabaõhu kontsertsaal ja välikino. Samuti pakuti lahendusi ka naisteranna teenindushoonele“, rääkis linnaarhitekt Henri Eessalu.

„Visioonivõistluse tulemused annavad sisendi Pärnu rannaala struktuurplaani koostamiseks. Vaadates tervikpilti saab öelda, et tööd justkui täiendavad teineteist. Võistlustulemuste alusel kaasab linn võimalusel kõiki auhinnatud tööde autoreid, et nende poolt pakutud visioon koostatavas struktuurplaanis ka kajastuks. Struktuurplaani koostades peame vajalikuks kaasata täiendavalt ka avalikust“, lisas Eessalu.

Võistluse preemiafond on kokku 20 000 eurot, millest esimene preemia on 8000 eurot, teine preemia 6000 eurot ja kolmas 4000 eurot. Ergutuspreemia laureaate premeeritakse 1000 euroga.

Pärnu rannaala visioonivõistluse žüriisse kuulusid:
Rainer Aavik - Pärnu abilinnapea (žürii esimees)
Henri Eessalu – Pärnu Linnavalitsuse linnaarhitekt
Merilin Rosenberg – Pärnu Linnavalitsuse arhitekt
Kristiina Kupper – Eesti Maastikuarhitektide Liidu juhatuse liige
Emil Urbel – Eesti Arhitektide Liit, arhitekt
Aet Ader – Eesti Arhitektide Liit, arhitekt
Karri Tiigisoon – Eesti Arhitektide Liit, arhitekt

Konkursi korraldas Pärnu Linnavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga.

Vaata lisaks: Pärnu rannaala visioonivõistlus

Asfalt sulas linnas
1preemia asfalt


Gerli Kõiv
avalike suhete nõunik
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098
444 8225
gerli.koiv[at]lv.parnu.ee


 

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.