Eeskirjad, korrad, määrused

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). Õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

Seega, seni kuni ei ole vastu võetud uusi õigusakte, võivadki uues omavalitsuses elavatele isikutele rakenduda erinevad õigused (toetused/soodustused). Senine praktika näitab, et olulisemad korrad saavad kehtestatud 1-2 aasta jooksul. Kriitilisemad isikute õiguseid mõjutavad korrad (nt sotsiaaltoetused jms) ühildatakse üldjuhul esmajärjekorras.

» Uutel, ühinenud omavalitsuse territoorumil kehtivatel õigusaktidel on järel märge (UUS OV)
» Kõik õigusaktid on kättesaadavad dokumendiregistrites. Määrused avaldatakse ka Riigi Teatajas


Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna õigusaktid


Pärnu linn

Invatranspordi teenuse osutamise kord
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord
Koduteenuse osutamise kord
Laste ööpäevase hooldamise kord varjupaigas
Lastele päevakeskuse teenuse osutamise kord
Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord

Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamise kord

Noortele psühholoogilise nõustamise teenuse osutamise kord
Pärnu linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord 
Pärnu linna omandis olevate eluruumide üürileandmist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord 
Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamise kord 

Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suuruste määramine
Riigieelarvest määratud toetusest rahastatavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord (UUS OV)
Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise kord
Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kord
Supiköögiteenuse osutamise kord
Sünnitoetuse ja esimesse klassi õppima asumise toetuse maksmise tingimused ja kord (UUS OV)

Terviseprojektide toetamise kord
Toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenuse osutamise kord
Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate kulude piirmäärad
Tugiisikuteenuse osutamise kord puuetega inimestele
Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord
Täisealistele erivajadustega inimestele päevahoiuteenuse osutamise kord
Täiskasvanute varjupaiga teenuse osutamise kord
Viipekeele tõlketeenuse osutamise kord
Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord
Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise kord

Audru osavald

Audru valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Audru valla sotsiaalteenuste kord
Audru valla terviseprofiil
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel
Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord
Riigi tegevusvarudest eraldatud toiduvaru jaotamise kord
Täisealise isiku hoolduse määramise ja osutamise kord


Paikuse osavald
Annetuste arvelduskonto haldamise kord
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord
Paikuse valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise korrd
Pereabikomisjoni töökord
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord
Tugiisiku teenuse osutamise kord
Üüri piirmäära kehtestamine 

Tõstamaa osavald

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord
Sotsiaaltoetuse määra kehtestamine
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel  


Riiklikud

Lastekaitseseadus
Perekonnaseadus
Perehüvitiste seadus
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

Sotsiaalhoolekande seadus