Nõustamist ja abi laste hoolekande valdkonnas korraldab lastekaitseteenistus, mille koosseisus on viis lastekaitsespetsialisti ja teenistuse juhataja.

Sõltuvalt abivajaduse iseloomust tegelevad lastekaitsespetsialistid järgmiste ülesannetega:
1. Sotsiaalnõustamine: info jagamine sotsiaalosakonna kaudu osutatavate sotsiaaltoetuste- ja teenuste kohta; kodanike edasisuunamine valdkonna siseselt küsimusega tegeleva lastekaitseametniku poole, abivajavate laste kohta saabunud teadete registreerimine ja edastamine küsimusega tegeleva(te)le lastekaitsespetsialistile, lastele ja peredele suunatud ühekordsete toetuste avalduste vastuvõtt ja menetlemine.
2. Juhtumitöö: kohene reageerimine hädaohus olevatest lastest saabunud teadetele, vajadusel lapse paigutamine turvalistesse tingimustesse, abivajavatest lastest saabunud teadetele reageerimine ja sekkumismeetmete planeerimine, lapse huvi väljaselgitamine, lapsevanemate nõustamine, vajalikele sotsiaalteenustele suunamine, kodukülastuste läbiviimine lapse heaolu jälgimiseks, juhtumiplaani koostamine.
3. Kohtutöö: eestkostja ülesannete täitjana avalduste esitamine kohtule orbude ja vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamiseks ning arvamuste andmine kohtule alaealist puudutavas asjas.
4. Asendushoolduse korraldamine orbudele ja vanemliku hoolitsuseta lastele: alaealisele huvidele enim vastava asendushoolduse vormi kohaldamine (kõik tegevused lapsendaja- või eestkostepere leidmiseks, perekonnas hooldamise- või asenduskoduteenusele suunamiseks; kui alaealise eestkostjaks on määratud Pärnu linn, siis linna esindajana eestkostja ülesannete täitmine ja lapse heaolu jälgimine).
5. Töö puudega laste ja nende peredega: hooldajatoetuse määramine vanematele, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu; tugiisiku-, kooliabistaja-, lapsehoiuteenuse korraldamine puudega lapse perele; taotluste menetlemine täiendava lapsehoiuteenuse või invatransporditeenuse saamiseks.

Lapse hooldamine perekonnas 
- Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse (juhend)
- Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse (esitlus)
- Kasulikud kontaktid

Laste ja Noorte Tugikeskus
Oja 97, 80040 Pärnu
444 0094; 444 0095
info[at]parnulastekula.eu
www.parnutugikeskus.eu

Laste varjupaik ja päevakeskus
- Laste ööpäevase hooldamise kord varjupaigas
- Lastele päevakeskuse teenuse osutamise kord

Varjupaigateenust saavad üldjuhul hoolitsuseta jäänud või ohtu sattunud lapsed vanuses kuni 18 aastat, erandjuhtudel laps koos last hooldava isikuga. Teenuse saajad on eelkõige Pärnu linna elanikud. Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse vältimatut abi. Päevakeskuse teenust saavad Eesti rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavad alaealised lapsed, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime tõstmiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.

Laste varjupaik ja päevakeskus
Rääma 40 B, 80024 Pärnu
Kontaktisik: Margot Ollino, 443 1133 (24h)
lastemaja[at]shalom.ee
http://www.shalom.eeLastekaitseteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
II korrus, kab 204, 205 ja 206A/206B
tel 444 8124
faks 444 8201
lastekaitse[at]lv.parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Lastekaitsespetsialistid

lasteombudsma

lasteabi

lasteabi 116111 2