Sotsiaalhoolekande seadus
- Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused
Sotsiaalteenuste osutamise kord

- Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlus + nõusolek hooldaja määramiseks 
- Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus 
- Hooldajatoetuse taotlus eestkostjale

Hoolduse seadmise tingimused:
» Hooldus seatakse hooldusvajadusega täisealisele isikule, kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet.
» Hooldust ei seata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine võõras- või kasulaps) või kui abi vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise teel.
» Erandkorras seatakse hooldus hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud, kuid nimetatud isikud ei suuda täita hooldust vajava isiku suhtes ülalpidamiskohustust.

» Hooldajaks võib määrata teovõimelist isikut, kelle alaline elukoht on Pärnu linnas või Pärnuga piirnevas kohalikus omavalitsusüksuses.
» Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on määratud raske või sügav puue.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse kuni:
1) määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
2) kordushindamise läbiviimise tähtajani;
3) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

Hooldajaks määramiseks on vaja esitada linnavalitsusele taotlus, millele tuleb lisada:
1) sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta
2) taotleja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad
3) hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta

Hooldajatoetus
Täisealise puudega isiku hooldaja toetus on hooldaja või eeskostja toimetuleku soodustamiseks igakuiselt makstav rahaline toetus, mis määratakse hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks kompenseerimiseks täisealise puudega isiku hooldajale või eestkostjale.

Täisealise puudega isiku hooldaja toetust makstakse hooldajale, kes on määratud raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks või eestkostjale, kes on kohtumääruse alusel määratud 18-aastase või vanema piiratud teovõimega isiku eestkostjaks ning kes tagab kodustes tingimustes eestkostetava igapäevase isikuhoolduse.

Täisealise puudega isiku hooldaja toetus on:
1) raske puudega täisealise inimese hooldajale 50 eurot kuus
2) sügava puudega täisealise inimese hooldajale 75 eurot kuus.


Taotlused palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Taotlused võib tuua ka linnavalitsuse avahooldusspetsialistidele:
Suur-Sepa 16, kab114
444 8127; 444 8128
sotsiaal[at]lv.parnu.ee
Vastuvõtt: E, T, R 8.30-12.00, N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
sotsiaal[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Viktooria Iljin
Suur-Sepa 16, kab 125
444 8129
viktooria.iljin[at]parnu.ee

Sotsiaalkindlustusamet

Pärnu klienditeenindus
Lai 14
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Infotelefon: 16106, 612 1360
parnu|at|sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee