Sotsiaalhoolekande seadus
- Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused
Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

- Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlus + nõusolek hooldaja määramiseks 
- Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus 
- Hooldajatoetuse taotlus eestkostjale

Hoolduse seadmine
Hoolduse seab linnavalitsus täisealisele teovõimelisele isikule, kes vajab vaimse või kehalise puude tõttu abi oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel ning kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidamiskohustusega isikuid (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine võõras- või kasulaps). Erandkorras seatakse hooldus isikule, kellel on olemas ülalpidamise kohustusega isikud, kuid nad ei suuda täita hooldustvajava isiku suhtes ülalpidamise kohustust.

Hoolduse seadmise tingimused:
- hoolduse seadmist saab taotleda sügava või raske puudega isik, kes vajab kõrvalist abi, juhendamist või järelevalvet
- hooldust taotleva isiku rahvastikuregistrijärgseks ja ka tegelikuks elukohaks peab olema Pärnu linn
- hooldajaks taotletava isiku alaline elukoht peab olema Pärnu linnas või Pärnuga piirnevas kohalikus omavalitsusüksuses
- hooldajaks ei määrata isikut, kellele on määratud raske või sügav puue
- hooldaja määratakse hooldust vajava isiku nõusolekul
- hooldust ei seata, kui isikule saab toimetulekuks abi osutada muude Pärnu Linnavalitsuse poolt pakutavate sotsiaalteenuste või -toetuste näol

Hooldaja määramine
Hooldajaks määramiseks on vaja esitada linnavalitsusele taotlus, millele tuleb lisada:
1) sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta
2) taotleja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad
3) hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta

Sotsiaalosakonna avahooldusspetsialist teeb hooldust taotlevale inimesele kodukülastuse, mille käigus viiakse läbi hindamisintervjuu ja täidetakse hooldusvajaduse hindamise akt. Hindamise akti põhjal selgitatakse välja hooldatava hooldusvajadus ja taotleja võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelvalve tagamiseks. Hooldatavale seatakse hooldus ja määratakse talle hooldaja sotsiaalosakonna otsusega 30 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest. Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult, esitades keeldumise põhjused, mis tulenevad hoolduse seadmise ja hooldusvajaduse hindamise tulemustest.

Hooldajatoetus
Täisealise puudega isiku hooldaja toetus on hooldaja või eeskostja toimetuleku soodustamiseks igakuiselt makstav rahaline toetus, mis määratakse hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks kompenseerimiseks täisealise puudega isiku hooldajale või eestkostjale.

Täisealise puudega isiku hooldaja toetust makstakse hooldajale, kes on määratud raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks või eestkostjale, kes on kohtumääruse alusel määratud 18-aastase või vanema piiratud teovõimega isiku eestkostjaks ning kes tagab kodustes tingimustes eestkostetava igapäevase isikuhoolduse.

Täisealise puudega isiku hooldaja toetus on:
1) raske puudega täisealise inimese hooldajale 50 eurot kuus
2) sügava puudega täisealise inimese hooldajale 75 eurot kuus.


Taotlused palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Taotlused võib tuua ka linnavalitsuse avahooldusspetsialistidele:
Suur-Sepa 16, kab114
444 8127; 444 8128
sotsiaal[at]lv.parnu.ee
Vastuvõtt: E, T, R 8.30-12.00, N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
sotsiaal[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Viktooria Hrabrova
Suur-Sepa 16, kab 125
444 8129
viktooria.hrabrova[at]parnu.ee

Sotsiaalkindlustusamet

Pärnu klienditeenindus
Lai 14
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Infotelefon: 16106, 612 1360
parnu|at|sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee