Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise kord
- Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumus
Ööpäevaringse hooldusteenuse taotlus

Ööpäevaringne hooldusteenus on mõeldud täisealistele isikutele, kes vajavad ööpäevaringselt kõrvalabi ja hooldust, mida kodustes tingimustes ei ole võimalik pakkuda ning kelle toimetulekut ei ole enam võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. Pärnu linnas pakub ööpäevaringset hooldusteenust Tammiste Hooldekodu.

Juhul kui Tammiste Hooldekodus ei ole vaba sobivat kohta, kuid isik vajab kiiret hooldekandeasutusse paigutamist, siis tuleb vaba koha leidmiseks pöörduda teiste hooldusteenust pakkuvate asutuste poole. Makseraskuste korral on võimalik taotleda hooldusteenuse kulude katmiseks hooldustoetust.


Tammiste Hooldekodu
Hooldekodu on Pärnu linna hoolekandeasutus, mis osutab teenuseid eelkõige Pärnu linna elanikele. Teiste piirkondade elanikele osutatakse teenuseid vaba ja sobiva koha olemasolul.

Hooldusteenuse (hooldekodukoha) taotlemine
Hooldekodusse soovijatel tuleb esitada taotlus Pärnu linnavalitsusele.

Taotlusele on vaja lisada koopiad järgmistest dokumentidest:
- taotleja isikuttõendav dokument
- olemasolul geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte
- olemasolul otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta
- olemasolul rehabilitatsiooniplaan
- väljavõte haigusloost vms

Kui taotlejal ei ole avalduse juurde esitada tervislikku seisundit kirjeldavat dokumenti, viiakse tema suhtes läbi hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine linnavalitsuse avahooldusspetsialisti poolt. Hoolduskoha eraldamise otsuse teeb hoolekandekomisjon. Hoolekandekomisjon käib koos üks  kord kuus. Sobiva hoolduskoha leidmine võtab aega mõned kuud. Eelisjärjekorras võimaldatakse teenus rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatele isikutele.

Teenuse maksumus, omaosalus  ja lepingu sõlmimine
- ühekohalises toas 610 eurot kuus
- kahe- ja enamakohalistes tubades 542 eurot kuus

Teenuse maksumusele lisanduvad isikupõhise arvestuse alusel kulud ravimitele ja hooldusvahenditele.

Isiku omaosalus teenuse eest tasumisel on 85-100% igakuisest pensionist ja 100% sotsiaaltoetusest. Kuni 15% pensionist jääb teenuse saajale isiklikeks kulutusteks. Teenuse kuludest puuduolev osa kaetakse seadusjärgsete ülalpidamiskohustusega lähedaste (abikaasa, lapsed või täisealised lapselapsed) või hoolduskohustusega isikute poolt. Nende puudumisel kaetakse teenuse maksumusest puuduolev osa linnaeelarvest.

Isik tasub teenuse eest täies ulatuses kui tema omandis on kinnis-või vallasvara, mis võimaldavad teenuse eest tasuda. 

Leping hooldusteenuse osutamiseks sõlmitakse Tammiste Hooldekodus. Peale lepingu sõlmimist tuleks teenuse saajal pangas sõlmida otsekorraldusleping omaosaluse  laekumiseks hooldekodu arvele. Saaja: Pärnu Linnavalitsus, kontonumber 10220059448014 SEB, viitenumbri saab pangas. 

Linnaeelarvelisele kohale asuvatel klientidel tuleb sõlmida otsekorraldusleping pangas või esitada vastav taotlus pensioniametile, et isikule määratud pension ja sotsiaaltoetus laekuks igakuiselt Pärnu Linnavalitsuse arvele, kontonumber 10220041192019 SEB, viitenumber antakse pangas. Isiklikeks kulutusteks ettenähtud kuni 15% pensionist saab klient hooldekodus kätte sularahas.

Transport
Hooldekodusse saabumiseks kasutada enda transporti. Kui transpordi kasutamise võimalus puudub, on võimalik tellida transporditeenust Tammiste hooldekodult. Teenuse tellimiseks võtta ühendust tel 4475 980, 4475 986.
Tammiste hooldekodu kliendile on transport linna piires tasuta. 

Vaata lisaks: Kuidas elanikuks saada?


Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
444 8120
sotsiaal[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Viktooria Hrabrova
Suur-Sepa 16, kab 125
444 8129
viktooria.hrabrova[at]lv.parnu.ee

Eakate hoolekande peaspetsialist
Iris Ruut
Suur-Sepa 16, kab 119
444 8134
iris.ruut[at]lv.parnu.ee

Pärnu Sotsiaalkeskus

Riia mnt 70, 80010 Pärnu 
Juhataja: 442 0432; 512 3701 juhataja[at]sotsiaal.ee
Sekretär: 442 5340 info[at]sotsiaal.ee 
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Tammiste Hooldekodu

Tammiste tee 1, 80047 Pärnu
447 5986
hooldekodu[at]tammiste.ee
http://tammiste.ee

Õendus- ja hoolduskeskus

Ravi tn 2, 80010 Pärnu
447 3203; 447 3213
http://www.ph.ee