Sotsiaalhoolekande seadus (lapse hooldamine perekonnas § 127-130)
Riiklike peretoetuste seadus (eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus § 9)
- Lastekaitseseadus 
Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele
- Hoolduspere PRIDE koolitus
Perekonnas hooldamise toetus hooldusvanemale

Lapse perekonnas hooldamine toimub perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu. Perekonnas hooldamisele saab võtta lapsi, kes:
-  ei saa koos oma vanematega elada vastava kohtumääruse alusel
-  vanemad on surnud
-  vanemad on teadmata kadunuks tunnistatud
-  vanemate teovõimet on piiratud
-  vanemad viibivad kinnipidamisasutuses.

Perekonnas hooldamine toimub omavalitsuse ja hooldaja vahel sõlmitud lepingu alusel. Hooldamise leping sõlmitakse üldjuhul siis, kui last ei ole võimalik lapsendada või talle eestkostjat määrata. Perekonnas hooldamisel võib olla kuni neli isikut, kaasa arvatud samas majapidamises elavad alla viieaastased lapsed ja teised hooldamist vajavad isikud. Erandjuhul võib hooldatavaid olla rohkem. Ühest perekonnast pärit õed ja vennad jätta kodust ja perekonnast eraldamisel kokku, välja arvatud kui see on vastuolus lapse huvidega.

Lapse perekonda hooldamisele suunamisel arvestatakse vähemalt 10-aastase lapse soovi. Kui lapse arengutase seda võimaldab, tuleb arvestada ka noorema kui 10-aastase lapse soovi. Enne nõusoleku andmist on lapsel õigus tutvuda hooldajaks saada soovija, tema perekonna liikmete ja koduga ning saada nende kohta teavet. Hooldaja perekonda elama asumisel on lapsel õigus kaasa võtta oma isiklikud esemed.

Hooldusperekond
Hooldusperekond on perekond, kes kirjaliku lepingu alusel hooldab oma perekonnas last, kelle liikmete hulka ta ei kuulu. Isik, kes soovib oma perekonnas last hooldada, peab vastama järgmistele nõuetele:
- on teovõimeline, iseseisvalt toimetulev isik, kes elab püsivalt Eestis;
- tal on lapse kasvatamiseks vajalikud isikuomadused;
- temalt ei ole perekonnaseaduses sätestatud alustel hooldusõigust ära võetud või seda ei ole piiratud;
- teda ei ole kõrvaldatud eestkostja ega hooldaja kohustuste täitmisest;
- vastab lastekaitseseaduse §-s 20 sätestatud nõuetele;
- tal ei ole sõltuvust alkoholist, narkootilistest ega psühhotroopsetest ainetest;
- ta on läbinud Sotsiaalministeeriumi tunnustatud koolituse (PRIDE) või registreerib end sellele.

Hooldusvanemaks määramise taotlemine
Isikul, kes soovib oma perekonnas hooldada (kasu)last, tuleb esitada taotlus oma elukohajärgse omavalitsuse sotsiaalosakonnale. Kui hooldaja soovib hooldada konkreetset last, keda ta juba tunneb, tuleb pöörduda lapse elukohajärgse omavalitsuse sotsiaalosakonna poole.

Pärnu linna lapse perekonnas hooldaja määrab Pärnu Linnavalitsus. Lastekaitsespetsialist tutvub hooldusele võtta sooviva perega, vajadusel palub teiste spetsialistide abi pereuuringu teostamiseks ning teeb otsuse lapse hooldamisele andmise kohta. Seejärel läbib hooldajaks soovija kasuperede koolituse PRIDE, mis aitab tal kasuvanemana paremini toime tulla. 

Vabas vormis taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Pärast vajalikke toiminguid ning kõigi osapoolte nõusolekul sõlmitakse linnavalitsuse ja hooldaja vahel perekonnas hooldamise leping, milles sätestatakse kõikide osapoolte õigused ja kohustused.


Toetused
Perekonnas hooldamisel või eestkostel olevad lapsed saavad riiklikku toetust (240 eurot) kuni 18-aastaseks saamiseni (toetust makstakse jooksva õppeaasta lõpuni, mil laps saab 19-aastaseks).
Pärnu linnavalitsus hooldusvanemale perekonnas hooldamise toetust.

Lastekaitseteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
II korrus, kab 204, 205 ja 206A/206B
tel 444 8124
faks 444 8201
lastekaitse[at]lv.parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Lastekaitsespetsialistid

Lastekaitsespetsialist
Mirjam Lank
Suur-Sepa 16, kab 206A
444 8133, 533 65574
mirjam.lank[at]lv.parnu.ee