Sotsiaaltoetused, soodustused

Sotsiaaltoetuste kord

Sotsiaaltoetuste suurused
Toetusetaotlus 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse vahendite olemasolu korral 7–19-aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks.

» Toetust rahastatakse riiklikest vahenditest ning see on sissetulekust sõltuv.
» Toetust makstakse lastega leibkondadele, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on allpool valitsuse kehtestatud kuutasu alammäära leibkonna ühe liikme kohta (2018. aastal 500 eurot kuus).
» Toetust ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on piisavalt rahalisi vahendeid, mis võimaldavad huvihariduse ja huvitegevuse eest tasuda.

Toetuse arvestamisel võetakse kulutustena arvesse ühe huviringi või -tegevuse kulud ühe lapse kohta, sh: 
1) huvitegevuse ja huviringi osavõtutasud; 
2) huvihariduse ja huvitegevuse kohta jõudmiseks vajalik transpordikulu;
3) isiklike vahendite soetamine tegevuses osalemiseks; 
4) huvitegevusega kaasnevatel võistlustel, konkurssidel, laagrites osalemine.

Kulude hulka ei arvestata kulutusi, mille tegemisest on taotluse esitamise hetkel möödas rohkem kui 31 päeva, ning vastavate kulutuste katmiseks toetust tagasiulatuvalt ei määrata.

Huvihariduse toetuse taotlemisel on arvestuslikuks netosissetuleku piiriks Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäär leibkonna ühe liikme kohta. Leibkonna ühe liikme arvestuslikuks netosissetuleku leidmiseks summeeritakse kõikide leibkonnaliikmete sissetulekud ja lahutatakse saadud summast leibkonna jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud, saadud tulemus jagatakse leibkonna liikmete arvuga.

» Toetust saab määrata kuni 100% tasumisele kuuluvatest huvihariduse ja huvitegevuse kuludest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot lapse kohta.
» Ühekordsete kulude hüvitamiseks tuleb teha eraldi taotlus.
» Toetust igakuiste kulude (näiteks osavõtutasu) hüvitamiseks makstakse üldjuhul taotlusele järgneva poolaasta jooksul. Arvestatakse õpingute poolaastat, näiteks novembris taotlust esitades tuleb jaanuaris uus taotlus teha.
» Toetuse osa, mis on määratud osavõtutasu katteks, kantakse taotluses näidatud huviharidust või huvitegevust osutava asutuse arveldusarvele.

Toetuse taotlemine
- Toetusetaotluse võib esitada lapsevanem, perekonnas hooldaja, eestkostja või vajadusel lapse huvides lastekaitsetöötaja.
- Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Lisainfo:
- Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakond: 444 8120, sotsiaal[at]parnu.ee
- kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Raul Kivi, 444 8130 raul.kivi[at]parnu.ee

Loe lisaks: Pärnu linn hüvitab huvihariduse kuludest kuni 100 eurot kuus (pressiteade 07.06.2018)


Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
sotsiaal[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused