Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Pärnu linna pedagoogilise praktika stipendiumi statuut
Stipendiumitaotlus

• Stipendiumi saavad taotleda üliõpilased, kes õpivad ülikoolides tugispetsialisti või õpetaja magistriõppekaval või integreeritud õppekava 4. või 5. aastal ja soovivad sooritada praktikat Pärnu linna haridusasutustes.
• Stipendiumiga toetatakse praktika sooritamise perioodil elamiskulude katmist, et motiveerida üliõpilasi asuma tööle Pärnu linna haridusasutustes pärast magistriõpingute lõpetamist
• Stipendiumi makstakse eelarvevahendite olemasolul. 

Taotlemine
• Stipendiumi saamiseks tuleb esitada taotlus Pärnu linnavalitsuse iseteeninduses
• Taotlusele on vaja lisada õpitulemuste väljavõte ja motivatsioonikiri, milles taotleja kirjeldab oma erialast kogemust ning põhjendab Pärnu linna eelistust praktikakohana.


Eraldatud stipendiumid
30.10.2023
25.09.2023

24.04.2023

30.01.2023• Noortevaldkonna projektide ning huvihariduseks ja huvitegevuseks toetuse andmise kord
• Noortevaldkonna projektide hindamiskriteeriumid ja piirmäärad
Toetusetaotlus ja aruanne 

• Toetuse andmise eesmärgiks on Pärnu noortevaldkonna arengu ning võimaluste mitmekesistamine
• Noortevaldkonna projektitoetus on mõeldud 7–26 aastastele Pärnu linna noortele suunatud tegevusteks
• Toetust eraldatakse kuni 90% projekti kogumaksumusest

Noortevaldkonna projektitoetust eraldatakse järgmisteks tegevusteks:

1) noorte linnalaagrite korraldamine Pärnu linnas;
2) mitteformaalse hariduse elluviimine;
3) noortele suunatud konverentsid ja seminarid;
4) noorte omaalgatusprojektid;
5) muu noortevaldkonda rikastav tegevus

Toetuse taotlemine ja aruandlus
• toetust saavad taotleda juriidilised isikud
• taotluseid saab esitada kaks korda aastas - 1. novembriks ja 1. aprilliks
• hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist peab toetuse saaja esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta


Eraldatud toetused

15. mai 2023
13. veebruar 2023

6. veebruar 2023

 

• Noortekeskustele tegevustoetuse eraldamise kord 
Noortekeskuste tegevustoetuse komponentide määrad
Toetusetaotlus

Toetust makstakse Pärnu linnas tegutsevatele ja asuvatele eraõiguslikele noortekeskustele noorsootöö korraldamiseks.

Tegevustoetus jaguneb:
1) majandamistoetus – noortekeskuse ruumide majandamise kulude toetamiseks, jätkusuutlikkuse tõstmiseks ja igapäevaste tegevuste läbi viimiseks
2) töötasutoetus – noorsootöötajate ja juhtkonna tööjõukulude katmiseks (ainult noorsootöötaja kutse omandanud noorsootöötajatele)
3) noorte omaalgatusprojektide toetus – ressursid, mis on suunatud noortekeskust külastavate noorte ideede elluviimiseks
4) Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse või muu noorsootöö valdkonna ühenduse liikmemaks – toetamaks võrgustikutööd ning muutmaks logiraamatu kõigile noortekeskustele kättesaadavaks

Taotlemine ja aruandlus
• Noortekeskusel on õigus toetust taotleda alates teisest tegevusaastast
Taotlus järgmise aasta kohta tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 31. oktoobriks
• Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada aruanne hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 31. jaanuariks
• Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt ja määratakse üheks kalendriaastaks


NB! 28. oktoobrist 2023 kehtib uuendatud toetuse eraldamise kord. Olulisemad muudatused:
• Muudeti prg 1 lõiget 2: Juriidilistele isikutele, mille juures tegutseb ka erahuvikool, spordiklubi, kogukonnakeskus, avatud kultuurikeskus, kultuuriühing või mõni muu organisatsioon, millele juba antakse tegevustoetust Pärnu linna eelarvest, rakendatakse määrust nende komponentide ulatuses, mis ei kattu muu saadava toetusega.
• Selgitus: Enne muudatust pidi juriidiline isik (nt kultuurimaja/kogukonnakeskus), kelle juures tegutseb ka noortekeskus, tegema valiku, kas taotleda ainult kultuuriühingu toetust või ainult noortekeskuse toetust. Nüüd saavad nad taotleda lisaks kultuuriühingu toetusele ka noortekeskuse toetust, aga toetuse arvutamisel võetakse arvesse ainult neid komponente, mis ei kattu muu saadava toetusega (et vältida topeltrahastamist).

• Muudeti prg 4 lõiget 3: Taotleja kasutab logiraamatut ja kuulub Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusse või taotleja või taotleja esindaja kuulub muusse noorsootöö valdkonna ühendusse
• Selgitus: Noortekeskus ei pea kuuluma tingimata Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusse, vaid võib kuuluda ka mõnda teise valdkonna organisatsiooni, kas siis juriidilise isikuna või organisatsiooni esindajate kaudu (nt EANK-iga saavad liituda ainult juriidilised isikud, samas Eesti Noorsootöötajate Koguga saavad liituda ainult füüsilised isikud, näiteks noortekeskuse juhatuse liikmed). Oluline on see, et oleks täidetud koostöö ja võrgustumise nõue, kas siis juriidilise isiku või füüsilis(t)est isiku(te)st esindaja(te) kaudu.

Märkus: Muudatused teevad paindlikumaks taotlemise tingimused, tegemata seejuures järeleandmisi noorsootöö kvaliteedis ning avatud noorsootöö põhimõtetes.


Eraldatud toetused
6. veebruar 2023
14. veebruar 2022

Noortevaldkonna projektide ning huvihariduseks ja huvitegevuseks toetuse andmise kord 
Huvihariduse ja -tegevuse toetuste hindamiskriteeriumid ja piirmäärad

• Huvihariduse ja -tegevuse toetused on mõeldud 7–19 aastastele Pärnu linna noortele suunatud tegevusteks
• Toetust saavad taotleda juriidilised isikud


Huvihariduse ja -tegevuse toetused jagunevad:
1) võistlemistoetus (toetus võistlustel, festivalidel, konkurssidel ja laagrites osalemiseks);
2) õppevahendi toetus (huvihariduse ja -tegevuse elluviimiseks vajalike õppevahendite soetamiseks)
3) koolitustoetus noorte huvihariduse ja -tegevuse juhendajatele, treeneritele ja huvigruppidele enesetäiendamiseks kvalifikatsiooni tõstmise eesmärgil
4) õpilase toetus osaliseks õppemaksu katmiseks.

Taotlemine ja aruandlus
Võitlemistoetuse, koolitustoetuse ja õpilase toetuse taotlusi saab esitada kaks korda aastas - 15. oktoobriks ja 15. märtsiks
• Võistlemistoetuse taotlus ; nimekiri ; nimekirja lisamise juhend
Koolitustoetuse taotlus
Õpilase toetuse taotlus 


Õ
ppevahendi toetuse taotlusi saab esitada üks kord aastas - 15. aprilliks
Õppevahendi toetuse taotlus

• T
oetuse saaja peab esitama toetuse kasutamise kohta aruande koos kuludokumentidega ühe kuu jooksul pärast projekti elluviimist, kuid mitte hiljem kui 20. detsembril toetuse saamise aastal.


Eraldatud toetused

22. mai 2023
24. aprill 2023

3. aprill 2023

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
• Toetuse suurus: sissetulekust sõltuv
• Toetusetaotlus .doc ; e-vorm

Toetust makstakse huvihariduse ja -tegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks lastega perekondadele, kelle netosissetulek ühe perekonna liikme kohta on väiksem kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär.

Toetuse arvestamisel võetakse kulutustena arvesse järgmised kulud:
1) huvitegevuse ja huviringi osavõtutasud;
2) huvihariduse ja huvitegevuse kohta jõudmiseks vajalik transpordikulu;
3) isiklike vahendite soetamine huvitegevuses osalemiseks;
4) huvitegevusega kaasnevatel võistlustel, konkurssidel, laagrites osalemine.

• Kulude hulka ei arvestata kulutusi,  mille tegemisest on taotluse esitamise hetkel möödas rohkem kui 31 päeva, ning vastavate kulutuste katmiseks toetust tagasiulatuvalt ei määrata.
• Üldjuhul makstakse huvihariduse ja huvitegevuse toetust igakuiselt taotlusele järgneval poolaastal.
• Toetust ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on piisavalt rahalisi vahendeid, mis võimaldavad huvihariduse ja huvitegevuse eest tasuda.

Toetuse taotlemine
• Toetusetaotluse võib esitada lapsevanem, hoolduspere vanem, eestkostja või vajadusel lapse huvides lastekaitsetöötaja
• Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Toetusetaotlusi saab esitada:
- e-teeninduses
- saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 
- saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- tuua linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16)
- viia elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse

Lisainfo:
- Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakond: 444 8120, sotsiaal[at]parnu.ee
- kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Raul Kivi, 444 8130 raul.kivi[at]parnu.ee


Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad
Eralasteaedadele antava tegevustoetuse arvestusliku maksumuse määrad

• Toetus on mõeldud eraharidusasutuse õpetajate töötasude, õpperuumide majandamiskulude ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks. 
• Eraharidusasutuse all peetakse silmas eralasteaedu, erahuvikoole ja erakutseõppeasutusi.
• Toetus ei laiene eraüldharidusasutustele.

Toetust makstakse:
1) eralasteaiale Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) registreerimisele järgnevast kalendriaastast. 
2) erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele EHIS-es registreerimisele järgnevast kalendriaastast.

Toetuse taotlemine ja aruandlus
• Toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks tuleb esitada taotlus linnavalitsuse haridusosakonnale hiljemalt 5. oktoobriks.
• Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada aruanne hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise lõppu.

• Erahuvikooli ja -kutseõppeasutuse tegevustoetuse taotlus (e-vorm)

 Eralasteaia tegevustoetuse taotlus (.doc)
 Eralasteaia tegevustoetuse taotluse teatis (.doc)
 Eralasteaia tegevustoetuse kasutamise aruanne (.doc)

Blanketil täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata aadressil
- linnavalitsus[at]parnu.ee 
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn


NB! Alates 26. septembrist 2022 on muutunud haridusvaldkonna tegevustoetuste maksmise kord
• Haridus- ja noorsooprojektide toetuse asemel saab edaspidi taotleda noortevaldkonna projektide toetust
• Senise korra alusel sai 3. oktoobrini taotleda toetust 2022. aasta haridusprojektidele. 

Vaata lähemalt: noortevaldkonna projektide toetus


Soodustused üldhariduskooli õpilastele
- tasuta koolilõuna I- IX klassi õpilastele
- tasuta töövihikute komplektid I-IX klassi õpilastele
- tasuta õpikute kasutamine I-XII klassi õpilastele
- tasuta osalemine kooli huviringides

Soodustused huvikooli õpilastele (vabastuse võimalus õppetasust)
- Muusikakoolis, Kunstikoolis, Kunstide Majas ja Spordikoolis - kuni 20% õpilastest
- Loodusmajas ning Tehnika ja Tööõpetusmajas - kuni 40% õpilastest


Pane tähele!

Pärnu linna aukodanik (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)
Pärnu linna vapimärk (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)

Pärnu aasta tegu 2023 (hääletus kuni 10.12.23 kl 23.59)
• Jõulukaunistuste konkurss (ettepanekute esitamine kuni 13.12.23)
Kaasav eelarve 2023 (hääletus kuni 31.12.23 kl 23.59)

 Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine
Biojäätmete konteinerite soodusmüük

• Ettevõtjale: Kohaliku tooraine kasutamine Pärnumaa turismiettevõtetes (küsitlusele vastamine kuni 12.12.23)
• Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistlus (ideekavandite esitamine kuni 01.02.24 kl 16)

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee
Pärnu linna kaardikogu
visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid