Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kasutusse andmine (suvekaubandus)

• Aadress: Valgeranna küla, 88326 Pärnu linn, Pärnu maakond
• Pakkumise liik: eelläbirääkimistega pakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse Valgeranna piirkonnas asuva maa-ala jäätise ja mittealkohoolsete jookide müümiseks kandekaubandusena
- maa-ala Valgeranna puhkealal rannaalal
- katastritunnus 15904:003:1817
- asendiplaan

Kasutusse andmise tingimused:
Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna 16.05.2023 otsus nr 230
• maa-alad antakse kasutusse 2023. aastal lepingu sõlmimisest kuni 15. septembrini 
• maa-alade kasutamise sihtotstarve: kandekaubandus jäätise ja mittealkohoolsete jookide müügiks
• kasutusse andja ei taga alal tehnovõrke

• enampakkumise alghind: kasutustasu alghind 100 eurot hooaja eest (ilma käibemaksuta)
• enampakkumise tagatisraha: 100 eurot

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 2. juunil 2023 kell 14
digiallkirjastatult Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna „Jäätis“. Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul.

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
1. Tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust;
2. kasutada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest)
3. dokument tagatisraha tasumise kohta.

Tagatisraha:
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 (SEB Pangas).
- selgitusse kirjutada: tagatisraha „Jäätis“
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete üüri ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks;
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.

Eelläbirääkimistega enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Infot pakkumiste tingimuste, sõlmitava kasutuslepingu ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustuste kohta saab tööpäevadel telefonil 5304 5746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Kasutusse andmine ärilisel eesmärgil

• Pakkumise liik: kirjalik enampakkumine


Pärnu linn annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse maa-alad Pärnu jõel ujuvkaide paigaldamiseks:
1. Ujuvkai pikkusega 50 meetrit katastriüksusel Pärnu jõgi L2 (62520:001:0005)
- lisandub käigusild katastriüksusele Lai 2 (62510:131:0009)
asendiplaan *

2. Ujuvkai pikkusega 80 meetrit katastriüksusel Pärnu jõgi L3 (62520:001:0006)
- lisandub käigusild katastriüksusele Paremkalda kallasrada L2 (62507:005:0013)
asendiplaan

3. Ujuvkai pikkusega 30 meetrit katastriüksusel Pärnu jõgi L5 (62520:001:0008)
- lisandub käigusild katastriüksusele Vasakkalda kallasrada L7 (62511:162:0008)
asendiplaan

* Asendiplaanidel kujutatud pinnad on skemaatilised. Täpne paiknemine jõel selgub projekti kooskõlastamise käigus

Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna 17.04.2023 otsus nr 191
• maa-alad antakse kasutusse aastateks 2023–2027
• maa-alade kasutamise sihtotstarve: ujuvkai paigaldamine ärilisel eesmärgil (sildumiskohtade rent)
• leping jõustub selle allkirjastamisest mõlema poole poolt ja kehtib 31. oktoobrini 2027
Paadisildade paigaldamise ja kasutamise üldtingimused

• Enampakkumise alghind: kasutustasu ühes aastas 50 eurot kasutusala ühe ruutmeetri eest (sh käigutee) (ilma käibemaksuta) 
• Enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot (ala kohta)

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 3. mail 2023 kell 17
Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või saata digiallkirjastatuna e-postile pakkumised[at]parnu.ee. Ümbrikule / e-kirja teemareale kirjutada märgusõna „Ujuvkai positsioon 1-3“.

Pakkumises peab sisalduma:
- pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg), aadress, panga arvelduskonto number;
- nõusolek linnavara kasutusse andmise tingimustega;
- kinnitus, et pakkuja on teadlik enampakkumise esemeks oleva linnavara seisukorraga
- pakutav tasu (kirjutatud sõnade ja numbritega);
- pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri ning vajadusel esindusõigust tõendav volikiri.;

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 (SEB Pangas).
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete üüri ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks;
- teistele pakkumises osalejatele tagastatakse tasutud tagatisraha hiljemalt 14 päeva jooksul pärast pakkumise tulemuste kinnitamist või nurjunuks tunnistamist;
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

Eelläbirääkimistele kutsutakse väljakuulutatud tingimustele vastava pakkumise esitanud isikud, kes:
- on täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
- ei oma võlgnevusi Pärnu linna ees;
- on tasunud tagatisraha (tagatisraha tasumist tõendav dokument)

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)
• Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepingu tingimustega ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab informatsiooni tööpäeviti telefonidel 5304 5746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Kasutusse andmine (suvekaubandus)

• Aadress: Ranna pst 11a /Kesklinna rand, 80012 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega valikpakkumisel kasutusse Pärnu ranna piirkonnas, nn Surfialal asuvad maa-alad mittemotoriseeritud veespordiga tegelemiseks
- maa-ala Ranna pst 11a /Kesklinna rand (katastritunnus 62512:011:0001)
- maa-ala nr 2 ligikaudse suurusega 650 m2
- maa-ala nr 3 ligikaudse suurusega 1200 m2
- asendiplaan (maa-ala nr 1 on juba kasutuses)

Kasutusse andmise tingimused:
Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna 02.02.2023 otsus nr 85
• maa-alad antakse kasutusse 2023.–2032. aasta suveperioodideks (15. maist 15. septembrini)
• maa-alade kasutamise sihtotstarve: mittemotoriseeritud veespordi ning alale sobivate muude sporditeenuste osutamine ning selleks otstarbeks vajaliku kaubandusliku inventari paigaldamine (muud spordialad ja paigaldatav inventar tuleb kooskõlastada üürileandjaga). Toitlustamine on aktsepteeritav ainult toetava tegevusena
lähteseisukohad hooajalist teenindust pakkuvate ehitiste paigaldamiseks

Maa-ala nr 2
- maa-ala ligikaudne suurus 650 m2
- hoonestusala üldpinnaga maksimaalselt 100 m2 (asendiplaanil asupaik 2)
- enampakkumise alghind: 3000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot

Maa-ala nr 3
- maa-ala ligikaudne suurus 1200 m2
- hoonestusala üldpinnaga maksimaalselt 200 m2 (asendiplaanil asupaik 3)
- enampakkumise alghind: 3000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 2. aprill 2023 kell 23.59
digiallkirjastatult Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna „Surfiala“. Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul.

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
1. Tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeeringute suurust, tähtaegu ja finantsprognoosi
2. Paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 (SEB Pangas).
- selgitusse kirjutada: tagatisraha „Surfiala“
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete üüri ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

• Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.

• Eelläbirääkimistega enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

• Infot pakkumiste tingimuste, sõlmitava kasutuslepingu ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustuste kohta saab tööpäevadel telefonil 444 8360 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Kasutusse andmine (suvekaubandus)

• Aadress: Tulepaagi tee, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: eelläbirääkimistega enampakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse Tulepaagi teel asuva maa-ala toiduauto (nn foodtrack) paigaldamiseks
- katastritunnus 62501:001:0191
- maa-ala ligikaudne suurus 20 m2
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: toidu kohapeal valmistamiseks ja pakkumiseks mõeldud toiduauto (nn foodtruck) paigaldamine, toidu, sh jäätise, valmistamine ja pakkumine

Kasutusse andmise tingimused
• Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna 03.01.2023 otsus nr 4
• Maa-ala antakse kasutusse 2023. aasta suveperioodiks (15. maist 15. septembrini)

• Enampakkumise alghind:  100 eurot suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
• Enampakkumise tagatisraha: 100 eurot
• Kasutusse saajal on õigus ja kohustus lepingu eset kasutada ajavahemikul 15. maist kuni 15. septembrini 2023 aastal
• Kasutusse andja ei taga alal või selle läheduses tehnovõrke

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 20. jaanuaril 2023 kell 13
digiallkirjastatult Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna „Vana-Pärnu“.

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
1. Tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeerinute suurust;
2. paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega;
3. dokument tagatisraha tasumise kohta.

Tagatisraha:
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 (SEB Pangas).
- selgitusse kirjutada: tagatisraha „Vana Pärnu“
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete kasutustasu ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks;
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees ega pole olnud viimase ühe aasta jooksul pikemalt kui 30 (kolmkümmend) päeva võlgnevusi Pärnu linna ja pakkuja registrijärgse asukoha kohaliku omavalitsuse ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

• Infot pakkumiste tingimuste, sõlmitava kasutuslepingu ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustuste kohta saab tööpäevadel telefonil 5304 5746, või e-postil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kasutusse andmine

• Aadress: Metsa 15, 80024 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: kirjalik enampakkumine


Pärnu linn annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse Pärnu linnas Metsa 15 asuva maa-ala (parkla)
- üldpind: 4846 m² (katastritunnus 62513:172:8660)
- kasutustasu alghind: 700 eurot kuus (ilma käibemaksuta)
- tagatisraha: 700 eurot
- kasutuslepingu tähtaeg: 5 aastat

Kasutusse andmise tingimused
- Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna 16.12.2022 otsus nr 461
- Kasutusse antav maa-ala on parkla, mis on liiklusseaduse § 92 kohane sõidukite valvega hoiukoht ning kasutusse saajal tuleb tagada hoiukohta teisaldatavate sõidukite hoiustamine

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 1. veebruaril 2023 kl 15
• Pakkumised saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna / kirja pealkiri "Metsa 15"
• E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus").

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
- pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg), asu- või elukoht ja aadress ning panga arvelduskonto number;
- nõusolek linnavara kasutusse andmise, võõrandamise või koormamise tingimustega;
- kinnitus, et pakkuja on teadlik enampakkumise esemeks oleva linnavara seisukorrast;
- asjakohasel juhul dokument tagatisraha tasumise kohta;
- pakutav tasu kirjutatud sõnade ja numbritega;
- pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri ning vajadusel esindusõigust tõendav volikiri.

Pakkumises esitatav tegevuskava peab sisaldama:
- kavandatava tegevuse kirjeldust;
- pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust;
- planeeritavate investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
• Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
• Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
• Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnamajanduse osakonna poolt teatatud ajaks.
• Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees.
• Pakkujal ei ole olnud viimase ühe aasta jooksul pikemalt kui 30 päeva võlgnevusi Pärnu linna ja pakkuja registrijärgse asukoha kohaliku omavalitsuse ees;

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

• Pakkumise tingimustega, kasutusse antava maa-ala tutvumise võimalustega, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel. Lisainfo tööpäeviti telefonil 5304 5746 või e-postil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kasutusse andmine

• Aadress: Pühavaimu 15, 80011 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine


Pärnu linn annab valikpakkumisel kasutusse Pärnu linnas Pühavaimu 15 asuvas hoones paiknevad ruumid
- 1. äriruumid üldpinnaga 300,2 m2 (korteriomand nr M4, plaanil ruumid nr 1-24)
- 2. laoruumid üldpinnaga 59,0 m2 (korteriomand nr M3 plaanil ruumid nr 48-50
- kasutustasu alghind: 1500 eurot kuus (ilma käibemaksuta)
- tagatisraha: 1500 eurot
- kasutuslepingu tähtaeg: 10 aastat

Huvi puudumisel laoruumi vastu anda sellest teada pakkumises. Alghind sellest ei muutu.

Kasutusse andmise tingimused
- Pärnu linnavalitsuse 05.12.2022 korraldus nr 804

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 15. jaanuaril 2023 kl 15
• Pakkumised saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna / kirja pealkiri "Pühavaimu 15 hoovimaja"
• E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus")

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava *
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumises esitatav tegevuskava peab sisaldama:
- kavandatava tegevuse kirjeldust;
- pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust;
- planeeritavate investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
• Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
• Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
• Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnamajanduse osakonna poolt teatatud ajaks.
• Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees.
• Pakkujal ei ole olnud viimase ühe aasta jooksul pikemalt kui 30 päeva võlgnevusi Pärnu linna ja pakkuja registrijärgse asukoha kohaliku omavalitsuse ees;
• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavate ruumidega tutvumise võimalustega, sõlmitava üürilepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel. Lisainfo tööpäeviti telefonil 5304 5746 või e-postil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kasutusse andmine

• Aadress: Pühavaimu 15, 80011 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine


Pärnu linn annab valikpakkumisel kasutusse Pärnu linnas Pühavaimu 15 asuvas hoones paiknevad ruumid
- üldpind: ligikaudu 269,8 m2 (I korruse ruumid nr 101–108, II korruse ruumid nr 201–216)
- kasutustasu alghind: 2500 eurot kuus (ilma käibemaksuta)
- tagatisraha: 2500 eurot
- kasutuslepingu tähtaeg: 10 aastat

Soovi korral on võimalik eraldi kasutusse taotleda Pühavaimu 15 hoovis paiknev laoruum üldpinnaga 59 m2. Vastavasisuline soov ära märkida pakkumises.

Kasutusse andmise tingimused
Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna 29.11.2022 otsus nr 429

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 15. jaanuaril 2023 kl 15
• Pakkumised saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna / kirja pealkiri "Pühavaimu 15"
• E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus")

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava *
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumises esitatav tegevuskava peab sisaldama:
- kavandatava tegevuse kirjeldust;
- pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust;
- planeeritavate investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
• Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
• Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
• Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnamajanduse osakonna poolt teatatud ajaks.
• Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees.
• Pakkujal ei ole olnud viimase ühe aasta jooksul pikemalt kui 30 päeva võlgnevusi Pärnu linna ja pakkuja registrijärgse asukoha kohaliku omavalitsuse ees;

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)
Pakkumise tingimustega, kasutusse antavate ruumidega tutvumise võimalustega, sõlmitava üürilepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel. Lisainfo tööpäeviti telefonil 5304 5746 või e-postil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kasutusse andmine (suvekaubandus)

• Aadress: Paide mnt 4a, 80042 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: eelläbirääkimistega pakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse maa-ala Paide mnt 4a Pärnu linnas hooajaliseks kaubanduseks ja teenuste pakkumiseks
- katastritunnus: 62515:001:0002
- maa-ala ligikaudne suurus: 3000 m2
asendiplaan ; ala võimalik lahendusskeem

Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna 04.10.2022 otsus nr 305  
• Maa-alad antakse kasutusse 2023–2027. aasta suveperioodideks 

- maa-ala kasutamise periood: 15. maist kuni 15. septembrini 2023–2027
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: veespordi teenuse osutamine, veeatraktsioonid, kaikohtade ja ujuvsauna üürimine, toitlustus
- lisatingimus: üürnikul on kohustus rekonstrueerida betoonist veeskamise koht (slip) ja võimaldada selle tasuta kasutamine (Pärnu linn ei taga tehnovõrke)
- maa-alale võib paigutada kuni 60 m2 ehitisealuse pinnaga ühekorruselise kioski 
lähteseisukohad müügikioski paigaldmiseks 

- enampakkumise alghind: 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 300 eurot

Pakkumised esitada hiljemalt 23. jaanuaril 2023 kl 23.59
Digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus") pakkumised saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava, mis sisaldab kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu
3. paigaldada soovitava kioski ja kaubandusliku inventari joonised (asendiplaan ja vaated), kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ning muude oluliste detailide ära näitamisega
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
• Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas. Märksõna „Paide mnt“.
• Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud
pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut arenguteenistuse poolt teatatud ajaks.

• Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

• Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepingu tingimustega ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab informatsiooni tööpäeviti telefonidel 5304 5746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Kasutusse andmine (suvekaubandus)

• Aadress: Tammiste tee 1, 80047 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: eelläbirääkimistega pakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse maa-ala Tammiste tee 1 Pärnu linnas hooajaliseks kaubanduseks ja teenuste pakkumiseks
- katastritunnus: 62516:002:0002
- maa-ala ligikaudne suurus: 50 m2
asendiplaan ; ala võimalik lahenduskeem

Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna 04.10.2022 otsus nr 305
• Maa-alad antakse kasutusse 2023–2027. aasta suveperioodideks 

- maa-ala kasutamise periood: 15. aprillist kuni 15. septembrini 2023–2027
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: toitlustus, jäätis, mittealkohoolsed joogid (alkoholi ja tubakatoodete müük keelatud)
- maa-alale võib paigutada kuni 12 m2 ehitisealuse pinnaga ühekorruselise müügikioski ning müügikioski vahetus läheduses asuvale maa-alale lauad/toolid, päikesevarjud
- lähteseisukohad müügikioski paigaldmiseks

- enampakkumise alghind: 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 300 eurot

Pakkumised esitada hiljemalt 1. novembril 2022 kl 23.59
Digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus") pakkumised saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee 

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava, mis sisaldab kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu
3. paigaldada soovitava kioski ja kaubandusliku inventari joonised (asendiplaan ja vaated), kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ning muude oluliste detailide ära näitamisega
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
• Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas. Märksõna „Tammiste“.
• Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut arenguteenistuse poolt teatatud ajaks.

• Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)
• Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepingu tingimustega ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab informatsiooni tööpäeviti telefonidel 444 8360, 5304 5746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Kasutusse andmine

• Aadress: Rüütli 32, 80011 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine
• Pakkumiste esitamise tähtaeg: 30.11.2022 kl 14


Pärnu linn annab valikpakkumisel kasutusse Pärnu linnas Rüütli 32 asuvas hoones paiknevad äriruumid:
- üldpind: ligikaudu 48,5 m2
hooneplaan

Kasutusse andmise tingimused:
Pärnu linnavalitsuse 18.04.2022 korraldus nr 275
• Kasutuslepingu tähtaeg: viis aastat
• Kasutustasu alghind 600 eurot kuus (ima käibemaksuta)
• Tagatisraha 600 eurot

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 30. novembril 2022 kell 14
• Pakkumised esitada linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
• Infolauda esitada pakkumised kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnadena kirjutada „Rüütli 32 ja märge “ümbriku avab valikpakkumise komisjon”.
• E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt seadistatud selliselt, et pakkumist saaks avada vaid pakkumise avaja ID kaardi sisestamisel.

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumises esitatav tegevuskava peab sisaldama:
- kavandatava tegevuse kirjeldust;
- pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust;
- planeeritavate investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
• Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
• Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnamajanduse osakonna poolt teatatud ajaks.

• Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees
• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavate ruumidega tutvumise võimalustega, sõlmitava üürilepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel. Lisainfo tööpäeviti telefonil 5304 5746 või e-postil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.Kasutusse andmine 

• Sihtotstarve: loomade karjatamine (linnalehmad), maa-ala hooldamine
• Pakkumise liik: valikpakkumine


Pärnu linn annab valikpakkumisel tasuta kasutusse alljärgnevad kinnistud, nende osad ja katastriüksused võsa ja pilliroo niitmiseks ning loomade karjatamiseks:
Positsioon 1 kooslused:
- osa kinnistust Mai Rannaniit L3 (registriosa nr 2852405)
- osa kinnistust Papli 36 (katastritunnus 62512:049:3290)
- Papli 59 (katastritunnus 62512:049:0005)
- Papiniidu 88 (katastritunnus 62513:178:0042)
- osa kinnistust Papiniidu 84 (registriosa nr 2742605)
- Papiniidu 92 (registriosa nr 2589205)

Positsioon 2 kooslused:
- osa kinnistust Mai Rannaniit L3 (registriosa nr 2852405)
- Raeküla Rannaniit L1 (registriosa nr 2852605)
- Raeküla Rannaniit L2 (registriosa nr 2859905)

Positsioon 3 kooslused:
 - Raeküla Rannaniit L3 (registriosa nr 2859305)
 - Raeküla Rannaniit L4 (registriosa nr 2855005)


Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu linnavalitsuse 26.04.2022 korraldus nr 294 
Keskkonnaameti tingimused maa-alade kasutusse andmiseks (korralduse lisa 2)

• Kasutusse andmise sihtotstarve: võsa ja pilliroo niitmine talve hooajal, puu- ja põõsarinde harvendamine kooskõlastatult linnaaednikuga ning loomade karjatamine ja selleks otstarbeks inventari paigaldamine
• Kasutuslepingu tähtaeg: viis aastat
• Kinnistud, nende osad ja katastriüksused antakse kasutusse kõik koos või jagatuna mitte rohkem kui kolmeks osaks.

Kasutusse antavatest aladest osa on hõlmatud PRIA poolloodusliku koosluse hooldamise toetusega (asendiplaan):
- positsioon 1 kooslused kokku 51,29 ha
- positsioon 2 kooslustel kokku 52,62 ha
- positsioon 3 kokku 64,04 ha

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 30. aprillil 2023 kl 23.59
Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või saata digiallkirjastatuna e-postile pakkumised[at]parnu.ee. Ümbrikule / e-kirja teemareale kirjutada märgusõna „Rannaniit“.

Pakkujal tuleb esitada tegevuskava (kavandatava tegevuse kirjeldus, eelneva majandustegevuse kirjeldus, milliseid kinnistuid või nende osi soovitakse kasutusele võtta, mitu looma tuleb karjatamisele iga kasutusse võtta soovitava hektari kohta).

Eelläbirääkimistele lubatakse väljakuulutatud tingimustele vastava pakkumise esitanud isikud, kes:
• omavad või valdavad (nt kehtiva rendilepingu alusel, mille kestvus ei tohi olla lühem kui sõlmitav kinnistute tasuta kasutada andmise leping (edaspidi leping)) kariloomi, kusjuures nende arv ei või olla väiksem kui 1,5 loomühikut iga lepinguga tema poolt kasutusse võetava hektari kohta;
• on täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
• ei oma võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi Pärnu linna ees.

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)
• Eelläbirääkimistega pakkumise tingimustega, kasutusse antavat vara tutvustava infoga ning sõlmitava kasutuslepingu põhitingimustega saab eelneval kokkuleppel tutvuda linnamajanduse osakonnas (Suur-Sepa 16, kabinet 224)
• Kasutusse antavate katastriüksuste taastamis- ja hooldustingimuste kohta saab infot Keskkonnaameti piirkondliku spetsialisti käest (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ; 5854 4722)

Lisainfo tööpäeviti telefonidel 53045746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Kasutusse andmine ärilisel eesmärgil

• Pakkumise liik: eelläbirääkimistega pakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse maa-ala ujuvkai paigaldamiseks:
- maa-ala: Sauga jõe kallasrada L2
- katastritunnus 62501:002:0005
- maa-ala ligikaudne suurus: 900 m2
- asendiplaan

Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna 26.04.2022 otsus nr 103 
• maa-alad antakse kasutusse aastateks 2022.–2026
• maa-alade kasutamise sihtotstarve: ujuvkai paigaldamine ärilisel eesmärgil
• leping jõustub selle allkirjastamisest mõlema poole poolt ja kehtib 31. oktoobrini 2026

• Enampakkumise alghind: kasutustasu ühes aastas 15 eurot kasutusala ühe ruutmeetri eest (ilma käibemaksuta) 
• Enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot 

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 
Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või saata digiallkirjastatuna e-postile pakkumised[at]parnu.ee. Ümbrikule / e-kirja teemareale kirjutada märgusõna „Ujuvkai Sauga“.

Pakkumine peab sisaldama:
- tegevuskava, mis sisaldab kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu;
- paigaldada soovitava kai joonised (asendiplaan ja vaated), kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ning muude oluliste detailide ära näitamisega.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 (SEB Pangas).
- selgitusse kirjutada: tagatisraha „Riietuskabiinid“
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete üüri ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks;
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

Eelläbirääkimistele kutsutakse väljakuulutatud tingimustele vastava pakkumise esitanud isikud, kes:
- on täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
- ei oma võlgnevusi Pärnu linna ees;
- on tasunud tagatisraha (tagatisraha tasumist tõendav dokument)

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)
• Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepingu tingimustega ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab informatsiooni tööpäeviti telefonidel 5304 5746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Kasutusse andmine (suvekaubandus)

•  Aadress: Papiniidu 84, 80022 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: eelläbirääkimistega pakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse maa-ala Papiniidu 84 Pärnu linnas toiduauto (nn foodtrack) paigaldamiseks:
- katastritunnus 62513:050:0990
- maa-ala ligikaudne suurus 20 m2
asendiplaan

Kasutusse andmise tingimused
Pärnu linnavalitsuse arenguosakonna 29.04.2022 otsus nr 12
• maa-ala antakse kasutusse 2022. aasta suveperioodiks (15. maist 15. septembrini)
• maa-ala kasutamise sihtotstarve: toidu kohapeal valmistamiseks ja pakkumiseks mõeldud toiduauto (nn foodtruck) paigaldamine

• Enampakkumise alghind:  1000 eurot suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
• enampakkumise tagatisraha: 300 eurot

• Kasutusse saajal on õigus ja kohustus lepingu eset kasutada ajavahemikul 15. maist kuni 15. septembrini 2022 aastal
• Kasutusse andja ei taga alal või selle läheduses tehnovõrke

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 15. mail 2022 kell 13
digiallkirjastatult Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna „Toiduauto“.

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
1. Tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeerinute suurust;
2. Paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega;

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 (SEB Pangas).
- selgitusse kirjutada: tagatisraha „Riietuskabiinid“
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete üüri ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks;
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Infot pakkumise tingimuste, sõlmitava kasutuslepingu ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustuste kohta saab tööpäevadel telefonil 444 8360 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Kasutusse andmine eraisikutele

Pärnu linn annab otsustuskorras kasutusse linnale kuuluvate veekogude alust maad ujuvkaide paigaldamiseks (Pärnu, Sauga, Reiu ja Audru jõe kinnisasjade osad)

Tingimused
• Linnavara valitsemise kord (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15) (§ 12 lõige 4)
Ujuvkai paigaldamise ja veesõidukite sildumise ja hoiustamise tingimused ja lepinguprojekt

• Ujuvkaid võib paigaldada isiklike väikelaeva(de) ja muude veesõidukite, mis ei ole laevad meresõiduohutuse seaduse (§ 2 punktid 2, 4, 5) tähenduses ning mis on registreeritud vastavas registris, sildumiseks ja hoiustamiseks
• Kinnisasjad antake Pärnu linna elanikele kasutusse kuni viieks aastaks tasu eest
• Olenevalt kasutusala asukohast võivad lisanduda eritingimused (näiteks akvatooriumi alal) või kui üürnikke on rohkem kui üks solidaarvastutuse regulatsioon (solidaarvõlgnikud)

NB! Otsustuskorras antakse veekogude alust maad ujuvkaide paigaldamiseks kasutusse ainult eraisikutele isiklike veesõidukite hoiustamiseks. Ärilistel eesmärkidel antakse maa-alasid kasutusse enampakkumiste korras.

Taotlemine
Ujuvkai paigaldamiseks tuleb soovijal esitada taotlus e-teeninduses

Lisainfo: linnavara peaspetsialist Karin Pärmann, 444 8303, karin.parmann[at]parnu.ee

Kasutusse andmine

• Aadress: Riia mnt 129, 80042 ärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine


Pärnu linn annab valikpakkumisel kasutusse Pärnu linnas Riia nt 129 asuva spordihalli II korrusel paiknevad toitlustuskoha ruumid ja nende sisustuse
- üldpind ligikaudu 109,2 m2 (hoone plaanil ruumid nr 216, 217, 218.1, 218.2, 218.3 ja 218.4)
-spordihalli II korruse ruumide plaanid 
- üürilepingu tähtaeg: 5–7 aastat
- kasutamise sihtotstarve: toitlustuskoht

- enampakkumise alghind: 450 eurot kuus (ei sisalda käibemaksu)
- tagatisraha: 550 eurot.

Kasutusse andmise tingimused:
- Pärnu linnavalitsuse 01.11.2021 korraldus nr 735
- Ülevaade toitlustamise kontseptsioonist Spordikeskuses

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 3. oktoobril 2022 kell 14
• Pakkumised esitada linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
• Infolauda esitada pakkumised kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnadena kirjutada „Spordihall“ ja märge “ümbriku avab valikpakkumise komisjon”.
• E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus").

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava *
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

* Pakkumises esitatav tegevuskava peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, sh:
- menüükontseptsiooni kirjeldust koos hinnakirjaga
- teeninduskontseptsiooni kirjeldust
- kaubamärgi kasutamise kontseptsiooni kirjeldust
- pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust
- investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
• Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
• Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud
pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnavara- ja heakorrateenistuse poolt teatatud ajaks.

• Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees
• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavate ruumidega tutvumise võimalustega, sõlmitava üürilepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel. Lisainfo tööpäeviti telefonidel 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee.

Täiendavat infot annab ja ruume tutvustab Pärnu Spordikeskuse teenindus- ja turundusjuht Roland Simanis (5557 8651, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

Vaata ka: spordikeskus.parnu.ee


Kasutusse andmine

• Aadress: Akadeemia 5, 80011 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine


Pärnu linn annab valikpakkumisel kasutusse Pärnu linnas Akadeemia 5 asuvas hoones paiknevad ruumid
- üldpind: ligikaudu 267,9 m2 (hoone plaanil keldriruumid nr 1–19, I korruse ruumid üldpinnaga nr 24–32) (ruumide eksplikatsioon)
- kasutustasu alghind: 800 eurot kuus (ilma käibemaksuta)
- tagatisraha: 800 eurot
- kasutuslepingu tähtaeg: 5 aastat

Kasutusse andmise tingimused
- Pärnu linnavalitsuse 14.11.2022 korraldus nr 737 
- Pärnu linnavalitsuse 11.01.2021 korraldus nr 24

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt  2. veebruaril kl 23.59
• Pakkumised saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna / kirja pealkiri "Akadeemia 5"
• Pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt seadistatud selliselt, et pakkumist saaks avada vaid pakkumise avaja ID kaardi sisestamisel.

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava *
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumises esitatav tegevuskava peab sisaldama:
- kavandatava tegevuse kirjeldust;
- pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust;
- planeeritavate investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
• Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
• Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
• Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnamajanduse osakonna poolt teatatud ajaks.

• Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees
• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavate ruumidega tutvumise võimalustega, sõlmitava üürilepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel. Lisainfo tööpäeviti telefonil 5304 5746 või e-postil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Akadeemia5 3Akadeemia5 4
Akadeemia5Akadeemia5 2

Kasutusse andmine

• Aadress: Rüütli 28, 80032 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine


Pakkumiste vastuvõtt lõppenud, huvi korral pöörduge linnavara peaspetsialistide poole

Pärnu linn annab valikpakkumisel kasutusse Pärnu linnas Tallinna mnt 2 asuvas hoones paiknevad äriruumid
- üldpind: 174 m2 (hoone plaanil I korruse ruumid nr 105–114, 112A, 114A)
- üürilepingu tähtaeg: 5 aastat
- kasutustasu alghind: 880 eurot kuus (ei sisalda käibemaksu)
- tagatisraha: 880 eurot

I korruse plaan
Ruumide eksplikatsioon
Käesoleval ajal on ruumid kasutuses pagaritöökoja ruumidena

Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu Linnavalitsuse 24.05.2021 korraldus nr 360

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 14. detsembril 2021 kell 14
» Pakkumised esitada linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
» Infolauda esitada pakkumised kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnadena kirjutada „Tallinna mnt 2“ ja märge “ümbriku avab valikpakkumise komisjon”.
» E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus")

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava *
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumises esitatav tegevuskava peab sisaldama:
- kavandatava tegevuse kirjeldust;
- pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust;
- planeeritavate investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
» Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
» Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud
pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnavara- ja heakorrateenistuse poolt teatatud ajaks.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees
» Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavate ruumidega tutvumise võimalustega, sõlmitava üürilepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel. Lisainfo tööpäeviti telefonidel 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.eePane tähele!

Erateede kruusatoetus (taotluste esitamine kuni 15.06.23)
Loomestipendium (taotluste esitamine kuni 20.06.23)
Jõuluturu korraldaja (pakkumiste esitamine kuni 22.06.23 kl 12)
Pärnu kaasav eelarve 2023 (ideede esitamine kuni 19.06.23)

 Biojäätmete konteinerite ja kiirkompostrite soodusmüük
• Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine

• Pärast südaööd lõppevad üritused 2023

Aitame Ukrainat! • Інформація для українських біженців

Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks (sh Pärnus)
Інформація для українських біженців (UKR)
Информация для военных беженцев из Украины (RUS)

• Pärnu linna sõjapõgenike abistamise fond
Kõik kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha ülekande SEB pangas asuvale Pärnu linnavalitsuse kontole EE021010902001671005. Loe lähemalt: Ukraina abistamise fondist toetuste maksmise kord

Pärnus ja tema osavaldades elavatel ning ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel või sõjapõgenikke abistaval organisatsioonil on võimalik Ukraina abistamise fondist toetust küsida. Loe lähemalt: Sõjapõgenikud saavad Ukraina fondist toetust

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee

Pärnu linna kaardikogu

visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid