Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Hoonestusõiguse seadmine

• Aadress: Tallinna mnt 72, 80034 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine


Pakkumiste vastuvõtt lõppenud. Huvi korral pöörduge linnavara peaspetsialisti poole

Pärnu linn koormab valikpakkumisel hoonestusõigusega Pärnu linnas Tallinna mnt 72 asuva kinnisasja spordihoone ehitamiseks
- kinnistusregistriosa nr: 20685450
- katastritunnus: 62401:001:2016, pindala: 12 410 m2
- sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 60%, ärimaa 40%
- asendiplaan (Rehepapi 3 DP põhijoonis)

Valikpakkumise tingimused
Pärnu linnavalitsuse 21.02.2022 nr 124
Hoonestusõiguse seadmise tingimused (korralduse lisa)

• Hoonestusõiguse periood: 50 aastat
• Hoonestusõiguse aastatasu: 1032 eurot
• Enampakkumise alghind hoonestusõiguse seadmise eest: 2064 eurot
• Enampakkumise tagatisraha: 200 eurot

• Hoonestusõiguse seadmise eesmärk on ehitada kinnisasjale suletud spordihoone ja seda teenindavad rajatised (sõiduteed, kõnniteed, parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud-ja rajatised) regulaarselt treeningute läbiviimiseks hoonestaja äriplaanis kavandatud spordialal.
• Eelistatud on uus ja atraktiivne spordiala, mis lisab mitmekesisust Pärnu linna spordiellu või laialdaselt viljeldav spordiala suunitlusega eelkõige laste-ja noorte treenimise võimaluste oluliseks parendamiseks ja saavutusspordi edendamiseks.
• Kinnisasjal ei või olla äri-, tootmis- ja muid ruume, mis ei ole vajalikud spordiala toetavate tegevuste korraldamiseks.
• Kinnisasja ei või kasutada ühelgi teisel otstarbel.

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 25. aprillil 2021 kl 12
• Pakkumised tuua Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata posti teel aadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
• Pakkumise ümbrikul või e-kirjal peab olema märge „Esitatud spordihoone valikpakkumisele“.
• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Lisainfo tööpäeviti tel 444 8303, 515 4085, linnavara[at]parnu.ee


Hoonestusõigusega koormatava kinnisasja tutvustus
• Linnakeskus asub umbes 2 km kaugusel. Lennujaam jääb umbes 1 km kaugusele. Kinnisasi on enamjaolt võsastunud või metsastunud liigniiske ala.
• Naabruskonnas asuvad väiketootmisettevõtted , Härma Kaubanduskeskus ja Tallinna mnt ääres olevad korterelamud. Vahetusse lähedusse on rajamisel jalgpallistaadioni kompleks.
• Külgnemine Tallinna maanteega tagab hea ühistranspordi ühenduse kõigi linnaosadega- bussipeatus asub ca 100 meetri kaugusel. Poole kilomeetri kaugusele jääb Pärnu Ülejõe Põhikool.
• Parkimisvõimalused: tuleb lahendada kinnisasjal. Peale-ja mahasõidud kinnisasjale rajamata.

Tehnovõrgud:
- elektrivarustus: puudub, liitumine ampritasuga
- veevarustus: liitumine puudub
- kanalisatsioon: liitumine puudub
- soojustrass: puudub
- sidevarustus: puudub
- sademeveekanalisatsioon: puudub
Lähtekohad liitumiseks kommunikatsioonidega on antud Rehepapi 3 detailplaneeringus (vt allpool).

Piirkonnas kehtivad:
Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ 
Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering (Pärnu linnavalitsuse 13.09.2021 korraldus nr 576)

Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud. Huvi korral pöörduge linnavara peaspetsialistide poole

Kirjalik enampakkumine Pärnu linnas Papsaare külas asuva kinnistu Hiiu jagamisel moodustatava kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega
- kinnistusregistri nr 3477606
- katastritunnus 15904:15904:003:1385
- pindala 38,54 ha
- sihtotstarve tootmismaa 100%
- jagamisplaan

Hiiu kinnistu jagamisel moodustatakse kaks kinnisaja asukohanimedega Hiiuserva ligikaudse pindalaga 27,9 ha (jagamisplaanil Pos 1) ja Hiiu ligikaudse pindalaga 10,6 ha (jagamisplaanilPos 2). Mõlema moodustatava kinnisasja sihtotstarve on 100 % tootmismaa. Kinnistu jagamisega seotud toimingud viib läbi Pärnu linnavalitsus.

Hoonestusõigusega koormatakse kinnisasi asukohanimega Hiiu
- pindala 10,6 ha
- sihtotstarve tootmismaa 100%
- hoonestusõiguse tähtaeg 50 aastat
- enampakkumise alghind 200 000 eurot kogu hoonestusõiguse perioodi eest
- tagatisraha 20 000 eurot

Tingimused
» Pärnu linnavalitsuse 29.06.2020 korraldus nr 418 
» Pakkumise esitamise tingimused
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel

» Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast. 
» Hoonestajale, kes on täitnud hoonestusõiguse tasu maksmise kohustuse, ehituskohustuse ja äriplaanis kavandatu võõrandatakse hoonestusõigusega koormatud kinnisasi tasuta.

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 11. augustil 2020 kl 13.00
» Pakkumised tuua linnavalitsuse infolauda või saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
» Pakkumise ümbrikul või e-kirjal peab olema märge „Esitatud kinnistu Hiiu enampakkumisele. Pakkumise avab linnavara komisjon 11.08.2020“ 


Objekti kirjeldus
» Hoonestusõigusega koormatav kinnisasi Hiiu asub Pärnu linnas, Papsaare külas ca 300 m kaugusel Pärnu-Lihula maantee ja Nurme-Papsaare tee ristist Nurme suunas. Pärnu linna kesklinna on ca 6 km ja Audru alevik jääb 6,5 km kaugusele
» Kinnistu piirneb Nurme-Papsaare teega, Audru ringrajaga, hoonestamata tootmismaadega.
» Lähim toidu-ja esmatarbekaupade pood on 2,2 km kaugusel, Sauga põhikool 2,8 km kaugusel, lasteaed 2 km kaugusel, sadam 4 km kaugusel.

» Detailplaneering puudub. Ehitusõigus määramata. Üldplaneeringu kehtestatud 13.05.2010 Audru Vallavolikogu määrusega nr 19. Üldplaneeringu kohane sihtotstarve ärimaa.
» Kinnistut jääb koormama Elektrilevi OÜ kasuks seatud isiklik kasutusõigus (vt plaani)
» Kinnistu on hoonestamata, tehnovõrkudega liitumine puudub.
» Maaüksus on üldiselt tasane, kaetud loodusliku rohttaimestikuga, teeservad võsastunud. Aiaga ümbritsemata.

Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud

Pärnu linn koormab kirjalikul enampakkumisel hoonestusõigusega kinnisasja Pärnus Härma 14:
- kinnistusraamaturegistriosa nr 7390750
- katastritunnus 62503:077:0039, pindala 10 198 m2
- sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa
- enapakkumise alghind hoonestusõiguse perioodi eest: 40 792 eurot (4 eurot m2)
- enampakkumise tagatisraha: 4 079 eurot

Enampakkumise tingimused
» Pärnu linnavalitsuse 25.02.2019 korraldus nr 138
» Hoonestusõiguse seadmise tingimused

» Hoonestusõigus seatakse kinnisasjale kogu kinnisasja ulatuses. Kinnisasi on hoonestamata. Rajatavad ehitised muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks
» Hoonestusõigus ei ulatu kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnisasjal paiknevatele ja seda läbivatele liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele
» Hoonestusõigus seatakse kümneks aastaks. Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast

Pakkumised esitada hiljemalt 7. mail 2019 kl 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule kirjutada märgusõna „Härma 14“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 07.05.2019”
» Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Hoonestusõiguse seadmise tingimustega, enampakkumise läbiviimise, pakkujale ja pakkumise esitamise tingimustega, tagatisraha tasumise ja mittetagastamise tingimustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuses T 13.00-16.00 ja N 9.00-12.00 (Suur-Sepa 16, kab 217). Muudel aegadel materjalidega tutvumiseks leppida kokku telefoni teel 444 8303, 515 4085 või e-postil karin.parmann[at]parnu.ee.


Hoonestusõigusega koormatavate kinnisasjade tutvustus
» Kinnisasi asub Pärnu linnas, Loode Pärnu tööstusalal, Pärnu kesklinnast 2,4 km kaugusel, Pärnu sadamasse 5 km, lennujaama 2 km, Via-Baltica maanteest 1,7 km.
» Kinnisasi on heakorrastamata, kaetud võsa ning taimestikuga, looduses aiaga ümbritsemata.
» Ümbruskonnas asuvad osaliselt hoonestamata ja osaliselt hoonestatud äri- ja tootmismaad, 300 m kaugusele jääb Vana-Sauga elamurajoon.
» Juurdepääsuteed heas seisukorras, asfalteeritud. Juurdepääs kinnisasjadele on avalikult kasutatavalt teelt.
» Tänavavalgustus: olemas 
» Koolide, kaupluste asukoht: lähim toidu- ja esmatarbekaupade pood on Pärnu linna piiril paiknev Maksimarket, mis asub 1 km kaugusel. Lähim kool on 1,3 km ning lasteaed 1,1 km kaugusel. 
» Ühistranspordi asukoht: bussipeatus 500 m kaugusel, bussiühendus Pärnu erinevate linnaosadega on keskmine. 
» Parkimisvõimalused: tuleb lahendada kinnisasjadel

Tehnovõrgud:
- elektrivarustus: puudub, liitumine ampritasuga
- gaasivarustus: puudub, trass 700 m kaugusel Rehepapi tänaval
- veevarustus: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
- kanalisatsioon: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
- soojustrass: puudub 

» Piirkonnas kehtib Pärnu linna üldplaneering 2001-2015 ja hoonestusõigusega koormatavatele kinnisasjadele Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi ja Kiltri tänavate vahelise ala detailplaneering  (detailplaneeringute andmebaasis dp nr 6.75). Kinnisasjadel lubatud ehitusõigused ja põhilised arhitektuurinõuded on toodud detailplaneeringu põhijoonisel. 

Asukohaskeem
h2rma

Pane tähele!

Erateede kruusatoetus (taotluste esitamine kuni 15.06.23)
Loomestipendium (taotluste esitamine kuni 20.06.23)
Jõuluturu korraldaja (pakkumiste esitamine kuni 22.06.23 kl 12)
Pärnu kaasav eelarve 2023 (ideede esitamine kuni 19.06.23)

 Biojäätmete konteinerite ja kiirkompostrite soodusmüük
• Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine

• Pärast südaööd lõppevad üritused 2023

Aitame Ukrainat! • Інформація для українських біженців

Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks (sh Pärnus)
Інформація для українських біженців (UKR)
Информация для военных беженцев из Украины (RUS)

• Pärnu linna sõjapõgenike abistamise fond
Kõik kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha ülekande SEB pangas asuvale Pärnu linnavalitsuse kontole EE021010902001671005. Loe lähemalt: Ukraina abistamise fondist toetuste maksmise kord

Pärnus ja tema osavaldades elavatel ning ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel või sõjapõgenikke abistaval organisatsioonil on võimalik Ukraina abistamise fondist toetust küsida. Loe lähemalt: Sõjapõgenikud saavad Ukraina fondist toetust

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee

Pärnu linna kaardikogu

visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid