Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Hoonestusõiguse seadmine

• Aadress: Vana-Sauga 38b, 80031 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine
• Pakkumiste esitamise tähtaeg: 11.12.2023 kl 13


Pärnu linn koormab valikpakkumisel hoonestusõigusega kinnisasja Vana-Sauga 38b Pärnu linnas:
- kinnistusregistriosa nr 110605, katastritunnus 62502:076:0940
- pindala: 5289 m2
- sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 90%, ärimaa 10%
- asukohakaart
- kasutusleping

• Kinnisasi asub Pärnu arheoloogilise mälestise alal - mälestise registri nr 11792
Pärnu muinsuskaitseala kaitsekord
Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ 
Vana–Sauga 27a ja 38b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu linnavolikogu 12.08.2009 otsus nr 46) (detailplaneeringute kaardil nr 6.60)

Pakkumiste esitamise ja hoonestusõiguse seadmise tingimused
Pärnu linnavalitsuse 16.10.2023 korraldus nr 663
• Hoonestusõigus seatakse kinnisasjale 50 aastaks
• Hoonestusõiguse aastatasu: 1301 eurot (ilma käibemaksuta). Alates 2028. aastast suurendatakse aastatasu üks kord aastas diskontomäärale 4%
• Enampakkumise alghind hoonestusõiguse seadmise eest: 1301 eurot (ilma käibemaksuta)
• Tagatisraha 1000 eurot

• Hoonestusõiguse seadmise eesmärk: kinnisasjal oleva viilhalli asemele uue ja kaasaegse spordikompleksi ehitamine reketialade (põhialana tennis) harrastamiseks ja arendamiseks 
• Hoonestajal tuleb lisaks spordikompleksi rajamisele ehitada välja peale- ja mahasõit kinnisasjale ja parklad
• Kinnisasjal ei või olla äri-, tootmis- ja muid ruume, mis ei ole vajalikud spordikompleksi toetavate tegevuste korraldamiseks. Kinnisasja ei või kasutada ühelgi teisel otstarbel. Olemasolev hoone on detailplaneeringuga määratud lammutamisele

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 11. detsembril 2023 kl 13
- pakkumised tuua kinnises ümbrikus linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või
- saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- saata e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

• Pakkumise ümbrikul või e-kirjal peab olema märge "Esitatud kinnisasja Vana-Sauga 38b valikpakkumisele"
• E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus")

Pakkumine peab sisaldama:
- füüsilisest isikust pakkuja nime, isikukoodi, elukoha- ja postiaadressi, kontakttelefoni, panga nimetust ja arvelduskonto numbrit või juriidilise isiku nime, registrikoodi, asukohta, postiaadressi ja kontakttelefoni, panga nimetust ja arvelduskonto numbrit;
- korralduse punktides 13.1.1.-13.1.4. (pakkujale esitatud nõuded) nõutud kinnitused või dokumendid;
- juriidilise isiku puhul juriidilise isiku põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks ja hoonestusõiguse seadmiseks valikpakkumise väljakuulutamisel sätestatud tingimustel;
- kinnitus, et pakkuja on nõus sõlmima hoonestusõiguse seadmise- ja reaalservituudi seadmise lepingud ja asjaõiguslepingud valikpakkumise väljakuulutamisel sätestatud tingimustel Pärnu linnavalitsuse teates näidatud ajal ja notaribüroos;
- kirjalikku nõustumust tasuda hoonestusõiguse aastatasu vastavalt hoonestusõiguse tingimustele kogu hoonestusõiguse kehtivuse aja jooksul;
- sõnadega ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumissummat – hoonestusõiguse seadmise tasu eurodes ilma käibemaksuta. Kui sõnadega kirjutatud pakkumissumma ja numbritega kirjutatud pakkumissumma erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud pakkumissumma;
- hoonestusõiguse seadmise lepingu täitmisega seonduvaid küsimusi analüüsivat äriplaani, mis muuhulgas peab sisaldama: - pakkuja tegevuse lühikirjeldus; - ehitiste projekteerimise ja ehitamiseprotsessi kirjeldus, ehitamise etapid, tähtajad (ehitusetappide kavandamisel lähtuda, et olemasoleva spordihalli lammutamine kavandatakse tennise välishooaja perioodile, et olemasolev spordihall oleks ehituskohustuse täitmise perioodil võimalikult kaua tennisemängimiseks kasutuses); - finantseerimine, sh finantseerimisstrateegia ja finantsprognoosid; - hoonestaja tegevuse ja eesmärgi kirjeldus (põhitegevusala peab olema tennis, treeningrühmad, koostööpartnerid, noortele suunatud tegevused, mis tasemega võistlusi planeeritakse korraldada jms, mis annab parima ülevaate taotleja eesmärkidest reketialade viljelemisel); - äriplaani realiseerimise riskid ja riskide maandamise meetmed. - dokument tagatisraha tasumise kohta. - spordihoone eskiislahendus (koos illustratsioonidega ja seletuskirjaga Vana -Sauga tänavapoolse fassaadi lahendusele vastavalt detailplaneeringu seletuskirja punktile 4.2 , planeeritavad arhitektuursed tingimused, eskiislahenduses näidata ka parkla lahendus külgnevalt kinnisasjaga, vastavalt kavandatud spordialaga tegelemiseks väljakute arv, mõõtmed, ruumid toetavate tegevuste kohta jms.); - pakkumuse esitamise kuupäeva, pakkumuse esitaja allkirja, vajadusel esindusõigust tõendav volikiri; - pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles.

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel
• Eelläbirääkimised viiakse läbi ajavahemikul 18.–19. detsembrini 2023 
• Lõplikud pakkumised esitatakse eelläbirääkimiste komisjoni poolt määratud tähtpäevaks (eeldatav esitamise kuupäev on 5. jaanuar 2024) 
• Parimaks pakkumiseks tunnistatud pakkuja on kohustatud sõlmima hoonestusõiguse seadmise lepingu, reaalservituudi seadmise lepingu ja asjaõiguslepingud (edaspidi koos leping) 1 (ühe) kuu jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise otsuse jõustumisest. Kui parimaks pakkumiseks tunnistatud pakkuja ei sõlmi lepingut Pärnu linnavalitsuse poolt määratud tähtpäeval, kaotab ta õiguse nõuda ja omanik ei ole kohustatud lepingut sõlmima valikpakkumise väljakuulutatud tingimustel.

Lisainfo (sh tutvumiseks objektiga aja kokkuleppimine, elektrivarustuse toimimine) tööpäeviti 515 4085, linnavara[at]parnu.ee


Kinnisasja lühitutvustus
• Kinnisasi asub Pärnu keskuslinnas Vana – Sauga tänava ja Sauga jõe vahelisel alal. Kinnisasi jääb Via-Balticast ca 2,7 kilomeetri kaugusele ja kesklinnast, ajalooliselt välja kujunenud peatänavast, Rüütli tänavast 2,3 km kaugusele.
• Juurdepääs kinnisasjale on hea juurdepääs avalikelt tänavatelt ja tänavad on heas seisukorras. Mahasõit kinnisasjale Vana – Suaga tänavalt tuleb lahendada vastavalt korralduses ja selle lisades näidatud tingimustel.
• Tänavavalgustus Vana- Sauga tänaval olemas
• Ühistranspordi asukoht: Bussipeatus on 150 meetri kaugusel Vana-Sauga tänaval, bussiühendus Pärnu erinevate linnaosadega on keskmine.
• Kinnisasjal asub tennisehall. Kunagine laohoone ehitati tennisehalliks 1992 aastal. Tennisehallis on üks täismõõtmetega väljak ja üks mittetäismõõtmetega väljak. Tennisehalli haldab tähtajatu tasulise üürilepingu alusel Pärnu Kesklinna Tenniseklubi. Üürilepingu korraliseks lõpetamise ülesütlemise tähtaeg on 3(kolm) kuud ette. Hoone on määratud lammutamisele.
• Kinnisasjal on liitumine ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga
• Elektrivarustus: kinnisasjal puudub liitumine elektriga. Hoonestajal tuleb ehitada välja omal kulul elektriliitumine vastavalt detailplaneeringule. Elektrivarustus toimib läbi kõrvaloleva kinnisasja Vana-Sauga tn 38.
• Soojavarustus: elekter ( saalis soojuspumbad).
• Lähimad toidu- ja esmatarbekaupade pood on Haapsalu maanteed pidi Pärnu linna piiril paiknev Maksimarket, Tallinna mnt, Lennuvälja tee ja Ehitajate tee ristmikuga külgnev Selver ja Tallinna maantee ja J. V. Jannseni tänavate ristmikuga külgnev Rimi.
• Parkimisvõimalused: tuleb lahendada vastavalt korralduses ja selle lisades näidatud tingimustele.

Hoonestusõiguse seadmine

• Aadress: Tallinna mnt 72, 80034 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine


Pakkumiste vastuvõtt lõppenud. Huvi korral pöörduge linnavara peaspetsialisti poole

Pärnu linn koormab valikpakkumisel hoonestusõigusega Pärnu linnas Tallinna mnt 72 asuva kinnisasja spordihoone ehitamiseks
- kinnistusregistriosa nr: 20685450
- katastritunnus: 62401:001:2016, pindala: 12 410 m2
- sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 60%, ärimaa 40%
- asendiplaan (Rehepapi 3 DP põhijoonis)

Valikpakkumise tingimused
Pärnu linnavalitsuse 21.02.2022 nr 124
Hoonestusõiguse seadmise tingimused (korralduse lisa)

• Hoonestusõiguse periood: 50 aastat
• Hoonestusõiguse aastatasu: 1032 eurot
• Enampakkumise alghind hoonestusõiguse seadmise eest: 2064 eurot
• Enampakkumise tagatisraha: 200 eurot

• Hoonestusõiguse seadmise eesmärk on ehitada kinnisasjale suletud spordihoone ja seda teenindavad rajatised (sõiduteed, kõnniteed, parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud-ja rajatised) regulaarselt treeningute läbiviimiseks hoonestaja äriplaanis kavandatud spordialal.
• Eelistatud on uus ja atraktiivne spordiala, mis lisab mitmekesisust Pärnu linna spordiellu või laialdaselt viljeldav spordiala suunitlusega eelkõige laste-ja noorte treenimise võimaluste oluliseks parendamiseks ja saavutusspordi edendamiseks.
• Kinnisasjal ei või olla äri-, tootmis- ja muid ruume, mis ei ole vajalikud spordiala toetavate tegevuste korraldamiseks.
• Kinnisasja ei või kasutada ühelgi teisel otstarbel.

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 25. aprillil 2021 kl 12
• Pakkumised tuua Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata posti teel aadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
• Pakkumise ümbrikul või e-kirjal peab olema märge „Esitatud spordihoone valikpakkumisele“.
• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Lisainfo tööpäeviti tel 444 8303, 515 4085, linnavara[at]parnu.ee


Hoonestusõigusega koormatava kinnisasja tutvustus
• Linnakeskus asub umbes 2 km kaugusel. Lennujaam jääb umbes 1 km kaugusele. Kinnisasi on enamjaolt võsastunud või metsastunud liigniiske ala.
• Naabruskonnas asuvad väiketootmisettevõtted , Härma Kaubanduskeskus ja Tallinna mnt ääres olevad korterelamud. Vahetusse lähedusse on rajamisel jalgpallistaadioni kompleks.
• Külgnemine Tallinna maanteega tagab hea ühistranspordi ühenduse kõigi linnaosadega- bussipeatus asub ca 100 meetri kaugusel. Poole kilomeetri kaugusele jääb Pärnu Ülejõe Põhikool.
• Parkimisvõimalused: tuleb lahendada kinnisasjal. Peale-ja mahasõidud kinnisasjale rajamata.

Tehnovõrgud:
- elektrivarustus: puudub, liitumine ampritasuga
- veevarustus: liitumine puudub
- kanalisatsioon: liitumine puudub
- soojustrass: puudub
- sidevarustus: puudub
- sademeveekanalisatsioon: puudub
Lähtekohad liitumiseks kommunikatsioonidega on antud Rehepapi 3 detailplaneeringus (vt allpool).

Piirkonnas kehtivad:
Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ 
Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering (Pärnu linnavalitsuse 13.09.2021 korraldus nr 576)

Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud. Huvi korral pöörduge linnavara peaspetsialistide poole

Kirjalik enampakkumine Pärnu linnas Papsaare külas asuva kinnistu Hiiu jagamisel moodustatava kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega
- kinnistusregistri nr 3477606
- katastritunnus 15904:15904:003:1385
- pindala 38,54 ha
- sihtotstarve tootmismaa 100%
- jagamisplaan

Hiiu kinnistu jagamisel moodustatakse kaks kinnisaja asukohanimedega Hiiuserva ligikaudse pindalaga 27,9 ha (jagamisplaanil Pos 1) ja Hiiu ligikaudse pindalaga 10,6 ha (jagamisplaanilPos 2). Mõlema moodustatava kinnisasja sihtotstarve on 100 % tootmismaa. Kinnistu jagamisega seotud toimingud viib läbi Pärnu linnavalitsus.

Hoonestusõigusega koormatakse kinnisasi asukohanimega Hiiu
- pindala 10,6 ha
- sihtotstarve tootmismaa 100%
- hoonestusõiguse tähtaeg 50 aastat
- enampakkumise alghind 200 000 eurot kogu hoonestusõiguse perioodi eest
- tagatisraha 20 000 eurot

Tingimused
» Pärnu linnavalitsuse 29.06.2020 korraldus nr 418 
» Pakkumise esitamise tingimused
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel

» Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast. 
» Hoonestajale, kes on täitnud hoonestusõiguse tasu maksmise kohustuse, ehituskohustuse ja äriplaanis kavandatu võõrandatakse hoonestusõigusega koormatud kinnisasi tasuta.

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 11. augustil 2020 kl 13.00
» Pakkumised tuua linnavalitsuse infolauda või saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
» Pakkumise ümbrikul või e-kirjal peab olema märge „Esitatud kinnistu Hiiu enampakkumisele. Pakkumise avab linnavara komisjon 11.08.2020“ 


Objekti kirjeldus
» Hoonestusõigusega koormatav kinnisasi Hiiu asub Pärnu linnas, Papsaare külas ca 300 m kaugusel Pärnu-Lihula maantee ja Nurme-Papsaare tee ristist Nurme suunas. Pärnu linna kesklinna on ca 6 km ja Audru alevik jääb 6,5 km kaugusele
» Kinnistu piirneb Nurme-Papsaare teega, Audru ringrajaga, hoonestamata tootmismaadega.
» Lähim toidu-ja esmatarbekaupade pood on 2,2 km kaugusel, Sauga põhikool 2,8 km kaugusel, lasteaed 2 km kaugusel, sadam 4 km kaugusel.

» Detailplaneering puudub. Ehitusõigus määramata. Üldplaneeringu kehtestatud 13.05.2010 Audru Vallavolikogu määrusega nr 19. Üldplaneeringu kohane sihtotstarve ärimaa.
» Kinnistut jääb koormama Elektrilevi OÜ kasuks seatud isiklik kasutusõigus (vt plaani)
» Kinnistu on hoonestamata, tehnovõrkudega liitumine puudub.
» Maaüksus on üldiselt tasane, kaetud loodusliku rohttaimestikuga, teeservad võsastunud. Aiaga ümbritsemata.

Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud

Pärnu linn koormab kirjalikul enampakkumisel hoonestusõigusega kinnisasja Pärnus Härma 14:
- kinnistusraamaturegistriosa nr 7390750
- katastritunnus 62503:077:0039, pindala 10 198 m2
- sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa
- enapakkumise alghind hoonestusõiguse perioodi eest: 40 792 eurot (4 eurot m2)
- enampakkumise tagatisraha: 4 079 eurot

Enampakkumise tingimused
» Pärnu linnavalitsuse 25.02.2019 korraldus nr 138
» Hoonestusõiguse seadmise tingimused

» Hoonestusõigus seatakse kinnisasjale kogu kinnisasja ulatuses. Kinnisasi on hoonestamata. Rajatavad ehitised muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks
» Hoonestusõigus ei ulatu kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnisasjal paiknevatele ja seda läbivatele liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele
» Hoonestusõigus seatakse kümneks aastaks. Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast

Pakkumised esitada hiljemalt 7. mail 2019 kl 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule kirjutada märgusõna „Härma 14“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 07.05.2019”
» Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Hoonestusõiguse seadmise tingimustega, enampakkumise läbiviimise, pakkujale ja pakkumise esitamise tingimustega, tagatisraha tasumise ja mittetagastamise tingimustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuses T 13.00-16.00 ja N 9.00-12.00 (Suur-Sepa 16, kab 217). Muudel aegadel materjalidega tutvumiseks leppida kokku telefoni teel 444 8303, 515 4085 või e-postil karin.parmann[at]parnu.ee.


Hoonestusõigusega koormatavate kinnisasjade tutvustus
» Kinnisasi asub Pärnu linnas, Loode Pärnu tööstusalal, Pärnu kesklinnast 2,4 km kaugusel, Pärnu sadamasse 5 km, lennujaama 2 km, Via-Baltica maanteest 1,7 km.
» Kinnisasi on heakorrastamata, kaetud võsa ning taimestikuga, looduses aiaga ümbritsemata.
» Ümbruskonnas asuvad osaliselt hoonestamata ja osaliselt hoonestatud äri- ja tootmismaad, 300 m kaugusele jääb Vana-Sauga elamurajoon.
» Juurdepääsuteed heas seisukorras, asfalteeritud. Juurdepääs kinnisasjadele on avalikult kasutatavalt teelt.
» Tänavavalgustus: olemas 
» Koolide, kaupluste asukoht: lähim toidu- ja esmatarbekaupade pood on Pärnu linna piiril paiknev Maksimarket, mis asub 1 km kaugusel. Lähim kool on 1,3 km ning lasteaed 1,1 km kaugusel. 
» Ühistranspordi asukoht: bussipeatus 500 m kaugusel, bussiühendus Pärnu erinevate linnaosadega on keskmine. 
» Parkimisvõimalused: tuleb lahendada kinnisasjadel

Tehnovõrgud:
- elektrivarustus: puudub, liitumine ampritasuga
- gaasivarustus: puudub, trass 700 m kaugusel Rehepapi tänaval
- veevarustus: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
- kanalisatsioon: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
- soojustrass: puudub 

» Piirkonnas kehtib Pärnu linna üldplaneering 2001-2015 ja hoonestusõigusega koormatavatele kinnisasjadele Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi ja Kiltri tänavate vahelise ala detailplaneering  (detailplaneeringute andmebaasis dp nr 6.75). Kinnisasjadel lubatud ehitusõigused ja põhilised arhitektuurinõuded on toodud detailplaneeringu põhijoonisel. 

Asukohaskeem
h2rma

Pane tähele!

Pärnu linna aukodanik (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)
Pärnu linna vapimärk (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)

Pärnu aasta tegu 2023 (hääletus kuni 10.12.23 kl 23.59)
• Jõulukaunistuste konkurss (ettepanekute esitamine kuni 13.12.23)
Kaasav eelarve 2023 (hääletus kuni 31.12.23 kl 23.59)

 Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine
Biojäätmete konteinerite soodusmüük

• Ettevõtjale: Kohaliku tooraine kasutamine Pärnumaa turismiettevõtetes (küsitlusele vastamine kuni 12.12.23)
• Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistlus (ideekavandite esitamine kuni 01.02.24 kl 16)

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee
Pärnu linna kaardikogu
visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid