Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kasutusluba ja kasutusteatis

• Ehitise valmimisel, enne selle kasutusele võtmist, tuleb ehitise omanikul taotleda kasutusluba või teavitada ehitise kasutamisest või kasutusotstarbe muutmisest kasutusteatise esitamisega.
• Kasutusteatis tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja soovitakse asuda kasutama ehitist või selle osa ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded.
• Kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkus (Ehitusseadustiku lisa 2)
• Kasutusloa kooskõlastamine Päästeametiga

Kasutusluba

• Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid, sh ehitusprojekt, mille kohaselt ehitis on ehitatud, esitatakse elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. 
• Ehitusprojekti ei pea esitama, kui kasutusloa taotlus esitatakse ainult ehitise kasutusotstarbe muutmiseks.

Ehitusdokumendid on eelkõige:
1. teostusjoonised;
2. ehituspäevik;
3. kaetud tööde akt;
4. töökoosolekute protokollid;
5. muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid.

• Elektri- ja/või gaasipaigaldise ja/või lifti kasutusele võtmisel tuleb koos kasutusloa taotlusega esitada ka kasutuseelne audit, millest nähtub vastavus nõuetele.
• Kriteeriumid auditi kohustusega seadmete määramiseks on kehtestatud MTM määrustega:
• Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele 
Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele

• Ehitusdokumendid, mida ei esitata kohalikule omavalitsusele, ehitisregistrile või muule õigusaktiga määratud pädevale asutusele, peab ehitise omanik säilitama vähemalt seitse (7) aastat.
• Kasutusloa saamiseks esitatav paberkandjal dokumentatsioon peab olema esitatud arhiivi köites sobivas ümbrises ning kinnitatakse nii, et säiliks dokumentide terviklikkus.
• Dokumentatsioon peab olema süstematiseeritud ning sisaldama esimeses kaustas sisukorda.
Ehitamise dokumenteerimisele esitatavad nõuded

Kasutusloa menetlus
• Kasutusluba antakse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.
• Planeerimisosakond kaasab menetlusse kinnisasja omaniku, kui taotlust ei ole esitanud omanik ja vajaduse korral kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanikud. Kiirema menetluse huvides soovitame kasutusloa taotlusele juurde lisada kõigi kinnisasja kaasomanike nõusolekud või kui on moodustatud korteriühistu, siis korteriühistu nõusolek.
• Taotlus esitatakse kooskõlastamiseks asutustele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud kasutusloa taotluseks oleva ehitisega (nt Päästeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnaamet, Terviseamet jms). Vajaduse korral esitab osakond kasutusloa taotluse eelnõu arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis puudutada.
• Pärast kasutusloa taotluse ja vajalike dokumentide esitamist teostatakse ehitise kohapealne ülevaatus. Peale ehitise nõuetele vastavaks tunnistamist väljastatakse ehitisele kasutusluba.


Kasutusteatis

• Kasutusteatis tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja soovitakse asuda kasutama ehitist või selle osa ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded.
• Kasutusteatise esitamine on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste puhul.
• Nimetatud juhtudel tuleb koos kasutusteatisega esitada ehitusprojekt, mille järgi ehitist ehitati (sh tehnovarustuse projektid).
• Juhul, kui nimetatud ehitusprojektid on varasemalt ehitusloa või ehitusteatisega osakonnale juba esitatud ja muudatusi ei ole teostatud, siis ei pea neid uuesti esitama.
• Kasutusteatise esitamisel antakse planeerimisosakonnale/ehitisregistrile üle ehitamise dokumendid

Koos kasutusteatisega esitatavad ehitusdokumendid: 
• ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati
• vajadusel ehitusjärgne teostusmõõdistamine (nt tehnovõrgud, ehitise laiendamine) 
• ehituspäevik
• tehnosüsteemi või –seadme mõõdistusprotokoll 
• muud asjakohased (ehitus)dokumendid, mis võimaldavad saada ehitise kasutamiseks ning selle kontrollimiseks asjakohast teavet ehitisest ja ehitamisest (nt korstnapühkimise akt); 
• vajadusel tõendid ehitise kasutuseelse auditi kohta
• elektri- ja/või gaasipaigaldise ja/või lifti kasutusele võtmisel tuleb koos kasutusteatisega esitada ka kasutuseelse auditi järeldusotsus, millest nähtub vastavus nõuetele.

Kasutusteatise menetlus
• Kasutusteatis esitatakse vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. 
• Kui on vaja kasutusteatises esitatud andmeid täiendavalt kontrollida, siis teavitatakse sellest kasutusteatise esitajat 10 päeva jooksul kasutusteatise esitamise päevast arvates ning sellisel juhul lähtutakse edasi kasutusloa taotluse menetluse alustest (menetlusaeg 30 päeva).

Ehitusjärelevalve insener kontrollib 10 päeva jooksul alates kasutusteatise esitamise päevast arvates riikliku järelevalve tegemise käigus ehitise või selle osa vastavust ehitise ohutuse nõuetele ja ehitusprojektile.
Kontrollitakse, kas seoses kasutusteatises märgitud ehitise kasutamise või selle kasutusotstarbe muutmisega tuleb: 
• viia ehitis nõuetega vastavusse
• kooskõlastada ehitise kasutamine või kasutusotstarbe muutmine pädeva asutusega
• kaasata kinnisasja omanik või kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanik ehk naaber.

Kui planeerimisosakond ei teavita kasutusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda ehitist kasutama või muuta selle kasutusotstarvet.

Et kasutusteatist menetletaks 10 päeva jooksul, siis soovitame:
• kasutusteatise esitaksid kinnisasja omanikud ühiselt või korteriühistu;
• naabrite nõusolek on vajalik, kui ehitise kasutusotstarbe muutmine võib tekitada mõjutusi naabritele (nt äriotstarbeline ehitis elamupiirkonnas jms) või on tegemist piiriäärse ehitisega


rukkilillReedel, 23. veebruaril linnavalitsuses ja osavallakeskustes tööaeg 8–12
Head vabariigi aastapäeva!
Vaata ka: aastapäeva tähistamine Pärnus

EV 106 sündmused Pärnus

Pane tähele!

• Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistlus (ideekavandite esitamine kuni 07.03.24 kl 16)
• Toetus korterelamute hoovide korrastamiseks (taotluste esitamine kuni 15.03.24)
Hajaasustuse programm (taotlusvoor avatud kuni 01.04.24)
Restaureerimistoetus (taotluste esitamine kuni 28.04.24)
• Pärnu jõe teemaplaneeringu avalik väljapanek (kuni 21.03.24)

Loometalgud 2024 (ideede esitamine kuni 01.03.24)
Huvihariduse ja -tegevuse toetused (taotluste esitamine kuni 15.03.24)
• Loomeresidentuuride korraldajaid 2024. aastaks (pakkumiste esitamine kuni 01.04.24)
• Sündmuse „Tere, Pärnu suvi!“ korraldaja  (pakkumiste esitamine kuni 01.04.24)

Lasteaedade suvepuhkused 2024
• Biojäätmete kogumine - miks, mida, kuidas? (sh kompostimisest teatamine, konteinerite soodusmüük jne)

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee
Pärnu linna kaardikogu
visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid