Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Ideehäkk toimus 25. märtsil 


Kaasava eelarve ideehäkile on oodatud kõik kogukonnaliikmed, kes tahavad Pärnu linna arengu teemadel kaasa rääkida. Eesmärk on tuua kokku linnaametnikud, valdkonnaeksperdid ja kogukonnaliikmed. Ideehäkile on oodatud nii need, kellel on mõttes idee, mis kaasava eelarve ideekorjes esitada kui ka need, kellel ideed ei ole, aga tahavad fookusteemadel kaasa rääkida.

Üritus toimub online-keskkonnas Zoom. Osalejad jagunevad teemavaldkondade kaupa gruppidesse, kus fookuseks on valdkonna probleemid, konkreetsed ideed nende lahendamiseks ning tagasiside. Arutelu juhivad lauajuhid.

Osalema on kutsutud eksperdid, tudengid, praktikud, teadurid, ettevõtjad, arendajad, visionäärid, linnakodanikud - kõik, kellele Pärnu asjad korda lähevad. Arutelul olnud ideed on kõik oodatud osalema kaasava eelarve ideekorjel.

Loe lisaks: 09.04.2021 Kaasava eelarve ideehäkk tõi kokku aktiivsed pärnakad


Ideehäki läbiviimist toetab
URBACT iPlace

Ideekorje kestis 25. märtsist 25. aprillini


Lõppenud!

• Kokku esitati 24 ideed
• 30. aprill - ideede esitajad saavad tagasiside komisjoni poolt
• 3. mai - ideede esitajad teevad täiendusi komisjoni tagasiside põhjal
• 7. mai - valitakse ideed, mis pääsevad edasi rahvahääletusele
• 10. mai - algab rahvahääletus


Ideede esitamise tingimused

• Pärnu linnavalitsuse 02.03.2021 korraldus nr 139
• Projekte võivad esitada kõik - nii füüsilised kui ka juriidilised isikud

• Projektide elluviimiseks on eelarves 80 000 eurot 
• Projekti minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 25 000 eurot

• Kaasava eelarve objektiks on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine
• Elluviidav projekt peab pakkuma avalikku hüve, olema realiseeritav avalikku kasutusse või suunatud avalikkusele ning ettepanek ei tohi kaasa tuua ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele.
• Kaasava eelarve objektiks ei ole linnavalitsuse hallatavate asutuste, enamusosalusega äriühingute ja linna poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud.

Oluline:
1. vajalikkus ja olulisus Pärnu linnale
2. teostatavus 12 kuu jooksul
3. jätkusuutlikkus
4. kasusaajate hulk
Vaata lähemalt: projektide hindamise kriteeriumid

Projektis peab sisalduma:

1. projekti esitaja nimi koos meeskonna kirjeldusega
2. kontaktandmed
3. projekti elluviija ja edasine haldaja/hooldaja (füüsiline/juriidiline isik);
4. projekti kirjeldus;
5. eesmärk ja olulisus (millist kogukonna probleemi lahendab või millise uue võimaluse loob);
6. eelarve (projekti teostamise hinnanguline maksumus ning informatsioon oma-/kaasfinantseerijate ja erinevate potentsiaalsete rahastusallikate kohta);
6. võimalusel projekti kavand (sh eskiis, joonis, foto vmt), koos hinnapakkumisega, mis annab selge abistava info projekti elluviimise võimalikkuse hindamisel;
7. muu oluline info, mida projekti esitaja peab oluliseks projekti hindajatele projekti kohta teada anda.

Projektide hindamine 26. aprillist 9. maini


Esitatud projekte hindab enne rahvahääletust Pärnu linnavalitsuse komisjon

Hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
1. vajalikkus ja olulisus Pärnu linnale;
2 teostatavus 12 kuu jooksul projekti esitamise tähtpäevast;
3 jätkusuutlikkus;
4. rahastamisvajaduse põhjendatus kaasava eelarve osast ning rahastuse suuruse ja kasusaajate arvu suhte optimaalsus;
5. kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus;
6. teostaja varasem edukus sarnaste ettepanekute elluviimisel.

• Komisjonil on õigus esitatud projekt kaasavast eelarvest rahvahääletusele esitamisest kõrvaldada, kui projekt on vastuolus heade kommete, käesoleva korra või teiste õigusaktidega. Projekti kõrvaldamisest informeeritakse projekti esitajat koos põhjendustega.
• Komisjonil on õigus paluda projektide esitajatel oma ideed täiendada ning täpsustada.
• Komisjonil on õigus teha projektidest eelvalik ja piirata hääletamisele minevate projektide arvu, põhjendades sealjuures oma valikuid. Rahvahääletusele minevad projektid avaldatakse Pärnu linna kodulehel.
• Hindamisprotsessi kohta koostatakse aruanne, mis sisaldab komisjoni tagasisidet kõikide ideede kohta

Ajajoon:
• 30. aprill - ideede esitajad saavad tagasiside komisjoni poolt
• 3. mai - ideede esitajad teevad täiendusi komisjoni tagasiside põhjal
• 7. mai - valitakse ideed, mis pääsevad edasi rahvahääletusele
• 10. mai - algab rahvahääletus


Komisjoni koosseis:
1. linnapea Romek Kosenkranius;
2. abilinnapea Varje Tipp;
3. abilinnapea Meelis Kukk;
4. abilinnapea Silver Smeljanski;
5. abilinnapea Mart Järvik;
6. Audru osavallakeskuse juhtaja Priit Annus;
7. Paikuse osavallakeskuse juhataja Kuno Erkmann;
8. Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson;
9. planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel;
10. arenguteenistuse juhataja Anneli Lepp;
11. finantsanalüütik Triin Tillart;
12. linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja Karmo Näkk;
13. linnaaednik Anu Nurmesalu;
14. raamatupidamise teenistuse juhataja Karin Holland;
15. taristu- ja ehitusteenistuse juhataja Väino Kaur.

Rahvahääletus 10.–28. maini


Hääletus on läbi ja võitjad selgunud! Aitäh!
• 
VAATA TULEMUSI

• Hääletus toimub omavalitsuste infosüsteemis VOLIS (vajalik identifitseerimine ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga või Smart-ID-ga)
• Hääletus on salajane, identifitseerimine on vajalik registrijärgse elukoha kontrolliks
• Hääletusel saavad osaleda vähemalt 16-aastased Pärnu linna (omavalitsuse) elanikud (elukoht peab olema rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas hääletuse väljakuulutamise kuupäeva, st 10. mai seisuga)
• Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe projekti poolt
• Antud häält saab muuta kuni hääletamise lõppemiseni, kehtima jääb viimasena antud hääl
• Hääletada saab 28. mail kl 23.59ni


Projektide elluviimine

• Rahvahääletusel toetust leidnud projekti(de) realiseerimise ja elluviimise korraldab projekti esitaja koostöös tema poolt nimetatud füüslis(t)e või juriidilis(t)e isiku(te)ga. Linnavalitsus toetab projekti elluviimisel vajaliku infoga
• Elluviimisele kuulub üks või mitu enim hääli saanud projekti, mis lähtuvalt projektide eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud summa piiridesse
• Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava projektide jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle projekti eeldatav maksumus, pakutakse projekti esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest rahastatakse paremusjärjestuses järgmise projekti elluviimist

KKK - korduma kippuvad küsimused


Küsimuste korral kirjuta/helista:

Toomas Toodu
ettevõtluse spetsialist
444 8363
toomas.toodu[at]parnu.ee


Kes saab esitada ideid Pärnu kaasava eelarve jaoks?
Kaasava eelarve projekti võib ideid esitada igaüks. Idee esitamiseks ei pea olema juriidilist keha, aga võidu korral tuleb see luua.

 Kas üks inimene võib esitada mitu ideed?
Jah, üks inimene või organisatsioon võib esitada mitu ideed.

 Kes otsustab, milline idee viiakse ellu?
Kõik esitatud ideed vaatab üle ekspertkomisjon, kes hindab ideede vastavust kriteeriumitele. Lõpliku otsuse teevad pärnakad rahvahääletusel.

 Kas ma saan ideid pakkuda ja nende üle hääletada, kui mu elukoht rahvastikuregistris ei ole Pärnusse registreeritud, kuigi elan Pärnus?
Ideid võivad pakkuda kõik, kellele Pärnu asjad korda lähevad, selleks ei pea olema Pärnu linna elanik. Hääletuses saavad aga osaleda ainult pärnakad - kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel küsitluse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Pärnu linnas. Nii et kui soovite osaleda, peab jõudma end veel enne hääletuse algust pärnakaks registreerida. Hääletus on suunatud eelkõige registreeritud elanikele, kuna nemad panustavad oma maksutuluga linnaeelarvesse, mille eest kaasavat eelarvet tehakse.

 Kui meie pakutud idee saab rahastuse, kas peame selle siis ise ellu viima?
Jah, seekord otsib linnavalitsus kaasava eelarve protsessis heade ideede ja vajalike oskustega meeskondi, kes oleksid idee elluviijad ning kaasaksid just õigeid kogukonnaliikmeid. Linnavalitsus pakub idee esitajale vajalikku tuge projekti elluviimisel.

 Kas idee peab esitama organisatsioonina?
Ideid võivad esitada kõik - lisaks juriidilistele isikutele ka üksikisikud, kogukond, rühmitus jne. Kuid võidu korral on toetussumma ülekandmiseks vajalik luua ka juriidiline keha.

 Milline on Pärnu linna roll kaasava eelarve protsessis?
Pärnu linn korraldab kogu protsessi: informeerib avalikkust kaasava eelarve algatamisest, kogub, hindab ja tutvustab ideid avalikkusele ning toetab võiduideede elluviimise protsessi. Samuti otsustab linn reeglite üle: milline on kaasava eelarve maht, mitu ja milliseid ideid saab esitada rahastuse saamiseks, kuidas hinnatakse reeglitele vastavust jpm. Linna ülesandeks on ka kaasava eelarve käekäigul silma peal hoida: analüüsida, kas see täidab oma eesmärke, kas info jõuab elanikeni, kas protsessis osaleb soovitud hulk inimesi jpm.

 Mis on investeering?
Investeering on kasu saamise eesmärgil tehtud pikaajaline kapitalimahutus (allikas: Vikipeedia). Kasu võib selles kontekstis olla ka emotsionaalset laadi, nt mingi kunstiline objekt, mis rikastab linnaruumi. Investeering on seotud mingite kindlate objektidega.

 Kas võib esitada ka ürituste ideid?
Teiste Eesti linnade kogemuse põhjal kaasavast eelarvest üritusi ei rahastata. See põhjustab korraldajate ebavõrdset kohtlemist, sest teisi kultuuriprojekte rahastatakse kordades väiksemate summadega kui on kaasava eelarve summa. Kaasava eelarve raha eesmärk on luua jääv väärtus linnaruumi.

 Kas on võimalik ideedega tutvuda ka enne hääletust?
Enne hääletust ideedega tutvuda ei saa, need avalikustatakse pärast ekspertkomisjoni hinnangut, hääletuse alguseks VOLIS-s. Hääletusele minevaid ideid tutvustame võrdsetel alustel ning koostöös idee esitajatega Pärnu linna Facebookis, meedias ning linnaruumis. Kogukonnas ja huvirühmades tutvustavad oma ideid esitajad ise.

 Kuidas toimub hääletamine?
Hääletamine toimub elektrooniliselt VOLIS-es. Kuna hääletus on seotud registrijärgse elukohaga, siis on hääletamiseks vajalik sisselogimine / identifitseerimine ID-kaardi või mobiil-ID abil

 Miks ei ole planeeritud füüsilisi hääletuspunkte?
Hetkeolukorras ei pea me füüsilisi hääletuspunkte turvaliseks.

 Kellest koosnevad arutelugrupid Ideehäki üritusel?
Arutelugruppides on nii ideede esitajad kui ka oma ala eksperdid. Eksperdiks võib olla linnavalitsuse valdkonna spetsialist kui ka asjatundjad väljastpoolt. Arutelugrupid toimuvad Ideehäki ürituse raames 25. märtsil.

 Mis saab neist ideedest, mis kaasava eelarve rahastust ei saa?
Ülejäänud ideed on heaks täiendavaks infoallikaks linnavalitsusele selle kohta, millised on linlaste soovid ja prioriteedid. Kas või selles mõttes on hääletusest osavõtt väga oluline, et väljendada oma tahet ja soove. Kaasava eelarve projekti eesmärk on tutvustada ja tuua tuntust kogukonnas tegutsevatele organisatsioonidele ja ühendustele ja nende tegevustele.Pärnu linna kaasav eelarve 2021 - Milline on Sinu Pärnu?


Kaasav eelarve on osa Pärnu linna eelarvest, mis on suunatud kogukonna ideede elluviimiseks Pärnu linnas (sh Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavaldades). See on hea võimalus öelda sõna sekka, kuidas kasutada omavalitsuse raha nii, et see teeks heameelt võimalikult paljudele inimestele.

Tehes ettepanekuid linna elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate projektide väljaselgitamiseks, saab lahendada mõne silmajäänud murekoha või viia ellu päris uue mõtte. Kui Sul on idee, kuidas linnaruumi paremaks muuta, võta kampa oma pere, sõbrad, kogukond, sugulased või asumiselts ja osale Pärnu linna kaasavas eelarves. 

Sel aastal otsib linnavalitsus kaasava eelarve protsessis heade ideede ja vajalike oskustega meeskondi, kes viiksid ise oma idee ellu. Linnavalitsus pakub idee esitajale vajalikku tuge projekti elluviimisel.

Projektiideid võivad esitada kõik, kellele Pärnu asjad korda lähevad, selleks ei pea olema Pärnu linna elanik. Esitatud projekte hindab komisjon, sõelale jäänud liiguvad edasi rahvahääletusele. Hääletuses saavad aga osaleda ainult pärnakad - kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel 10. mai seisuga Pärnu linnas. 

• Käesoleval aastal on ideede elluviimiseks eelarves 80 000 eurot
• Projekti minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 25 000 eurot
• Elluviimisele kuulub üks või mitu enim hääli saanud projekti, mis mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud summa piiridesse
• Kaasava eelarve 2021 tingimused (Pärnu linnavalitsuse 02.03.2021 korraldus nr 139)

Ajajoon

• Ideehäkk 25. märtsil
• Ideekorje (projektide esitamine) 25. märtsist 25. aprillini
Projektide hindamine 26. aprillist 9. maini
Rahvahääletus 10.–28. mai

Loe lisaks: 
10.03.21 Stardib Pärnu linna kaasav eelarve
11.03.21 Pärnu kaasav eelarve läbib uuenduskuuri (Pärnu Postimees)
18.03.21 Kaasava eelarve konkursi võitja: Astusime kullapoodi ja filmisime jõululaupäeval vihmas Märt Avandit (Pärnu Postimees)
09.04.21 Kaasava eelarve ideehäkk tõi kokku aktiivsed pärnakad
10.05.21 Vaadake, millised ideed jõudsid Pärnu kaasava eelarve rahvahääletusele (Pärnu Postimees)
24.05.21 Sotsiaalmeedia mõjutab rahvahääletust üha enam (Pärnu Postimees)
29.05.21 Selgus Pärnu kaasava eelarve rahvahääletuse tulemus (Pärnu Postimees)

Aitäh osalejaile ja kaasaelajaile!

• VAATA TULEMUSI

 

 

Pane tähele!

Pärnu linna aukodanik (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)
Pärnu linna vapimärk (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)

Pärnu aasta tegu 2023 (hääletus kuni 10.12.23 kl 23.59)
• Jõulukaunistuste konkurss (ettepanekute esitamine kuni 13.12.23)
Kaasav eelarve 2023 (hääletus kuni 31.12.23 kl 23.59)

 Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine
Biojäätmete konteinerite soodusmüük

• Ettevõtjale: Kohaliku tooraine kasutamine Pärnumaa turismiettevõtetes (küsitlusele vastamine kuni 12.12.23)
• Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistlus (ideekavandite esitamine kuni 01.02.24 kl 16)

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee
Pärnu linna kaardikogu
visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid