Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Eesti Keskerakonna, Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Valimisliidu Pärnu Ühendab koalitsioonileping
Pärnus, 6. novembril 2017

Eesti Keskerakond, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit ja Valimisliit Pärnu Ühendab, leppisid kokku moodustada Pärnu linna juhtimiseks aastatel 2017–2021 koalitsiooni, mis lähtub alljärgnevatest põhimõtetest ja eesmärkidest:

1. Omavalitsuse juhtimise üldpõhimõtted
1.1 Hoiame omavalitsuse juhtimise kaasava ja avatuna – kõigil peab olema võimalus tutvuda eri seisukohtadega ja avaldada oma arvamust. Uuele omavalitsusele on oluline korruptsioonivaba ja läbipaistev tegevus.
1.2 Ühinemislepingust lähtuvalt pooldame uue omavalitsuse tasakaalustatud arengut – Pärnu koosneb linnast ja osavaldadest ning meie eesmärk on kasvatada uue omavalitsuse elanike arvu ja tõsta nende heaolu.
1.3 Ühinemise järjel paranevad avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus. Peame tähtsaks ühinenud omavalitsuse käivitamist põhimõttel, kus avalike teenuste pakkumisel ja arendamisel on keskne roll osavaldade ja linnaosade arvamusel, olulised otsused arutatakse piirkondade esindajatega läbi.
1.4 Peame oluliseks Pärnu linna ja osavaldade elanike elatustaseme tõusu ning näeme ette ettevõtluskeskkonna ja avaliku ruumi arendamist kogu uue omavalitsuse territooriumil, nii et keskmise palga tõusu ja toetava elukeskkonna kaudu on Pärnu uus omavalitsus atraktiivne elukoht kogu regioonis. Toetame nutika ja innovaatilise Pärnu arengut.
1.5 Maakonnakeskusena oleme maakonna teiste omavalitsuste partner ning pooldame ühe maakonnaülese ja tugeva koostööorganisatsiooni loomist.
1.6 Kiidame heaks Pärnu ümbruses ühinemist taotlevate omavalitsuste või omavalitsuse osade soovi liituda Pärnuga.
1.7 Meie eesmärk on Pärnu linna tulubaasi jätkuvalt kasvatada. Eesmärk on investeerida järgneva nelja aasta jooksul Pärnu ühinenud omavalitsusse kuni 80 miljonit eurot.
1.8 Toetame kodanikuühiskonna arengut ja kodanikuühenduste kaasamist omavalitsuse otsustusprotsessidesse. Soodustame kodanikuühenduste iseseisvat tegutsemist ja majandusliku iseseisvuse poole pürgimist (avalike teenuste delegeerimine, sotsiaalse ettevõtluse soodustamine jne).
1.9 Kõikide linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogude esimehed valime avalikul konkursil.

2. Ühinenud Pärnu omavalitsus
2.1. Koalitsioon lähtub uue omavalitsuse moodustamisel Pärnu linna, Paikuse valla ja Audru valla ühinemislepingust. Osavallakeskused ja osavallakogud rakendatakse tööle Audrus, Paikusel ja Tõstamaal.
2.2. Pärnu omavalitsuse uute struktuuriüksuste juhid leitakse sisekonkursiga ja selle ebaõnnestumisel korraldatakse avalik konkurss.
2.3. Koostame 2019. aasta jooksul uue üldplaneeringu ja võtame kasutusele interaktiivse planeeringute menetluse keskkonna.

3. Ettevõtlus ja tööhõive
3.1. Jätkame aktiivset koostööd EASiga Pärnu linna ja osavaldade tööstuspiirkondade arendamisel, aitamaks tuua Pärnusse uusi investeeringuid ja seeläbi uusi töökohti.
3.2. Jätkame ja suurendame ettevõtlustoetuste maksmist (konkurss "Ettevõtlik pärnakas", noore spetsialisti toetus jt), toetades ekspordivõimet ja ettevõtete kasvu.
3.3. Aitame kaasa uute ambitsioonikate ettevõtete kasvule, pooldame IT, tehnoloogia ja loomemajanduse arenemist Pärnus. Aitame luua Pärnusse innovatsiooni-, ettevõtlus- ja kaugtöökeskuse.
3.4. Laiendame noorte spetsialistide programmi, aitamaks kaasa tööjõuprobleemide lahendamisele ning selleks toetame üürikorterite ehitamist ja osavaldades kommunikatsioonidega varustatud elamumaade kasutusse andmist.
3.5. Toetame koolides noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamist.
3.6. Seame sisse tööpraktika juhendajate toetuste süsteemi.
3.7. Taotleme riigiametite toomist Pärnusse ja riigimaja ehitamist kesklinna.
3.8. Ühistranspordivõrgustiku arendamisega aitame kaasa omavalitsusesisesele tööjõu liikumisele.
3.9. Arendame linna välissuhteid, arvestades seejuures ekspordi tugevdamise ja investeeringute võimalusega.

4. Omavalitsuse areng
4.1. Peame oluliseks, et rajatav Rail Baltic läbiks Pärnut, valmistame ette Pärnu jaama ja juurdepääsude ehituse. Samuti peame oluliseks Rail Balticu projekti raames kaubajaama ja Pärnu arendamist tervikliku logistikasõlmena.
4.2. Toetame Pärnu lennuvälja käivitamist ja sihtkoha turundust.
4.3. Toetame Via Baltica 2+2-realisena väljaehitamist.
4.4. Toetame maakonna võtmesektorite turundust.
4.5. Peame oluliseks turismimajanduse arendamist ja regionaalse turismi kompetentsi toomist Pärnusse.
4.6. Toetame lairibavõrgu arendamist.
4.7. Pikendame linnabussiliine osavaldadesse ning suurendame bussiliinide mahtu kogu uues omavalitsuses, selleks tihendame busside sõidugraafikuid ja avame uusi liine. Muudame olemasolevat piletisüsteemi nii, et Pärnu linna ja osavaldade elanikele muutuks bussipilet odavamaks ning kuni 19-aastastele ja vanaduspensionäridele oleks sõit tasuta.
4.8. Koostame uue silla detailplaneeringu ja arhitektuurikonkursi ning töötame välja rahastamismudeli.
4.9. Suurendame kaasava eelarve projektirahastust (kuni 80 000 EUR) ja laiendame kaasava eelarve protsessi osavaldadesse. Loome eraldi kaasava eelarve noortele.
4.10. Arendame välja nutika lahenduse „Pärnu taskus“, mis ühendab info sündmuste kohta avalikus sektoris, kogukondades ja erasektoris.
4.11. Aitame kaasa Pärnu rohelise energia tootmise projektidele, otsime võimalusi muuta Pärnu linn ressursitõhusamaks ja rakendada taastuvenergialahendusi.

5. Omavalitsuse majandus
5.1. Planeerime eelarvesse rohkem vahendeid kõnniteede ehitamiseks ja turvalisemaks muutmiseks ning ehitame ülekäigurajad ohutumaks.
5.2. Suurendame tänavate ja teede hoolduse mahtu kogu omavalitsuse territooriumil ning rekonstrueerime olulisemad transiitliiklusega tänavad/teed.
5.3. Viime lõpuni kergliiklusteede võrgustiku rajamise Pärnus ja pikendame kergliiklusteid osavaldadesse. Rajame jalgrattateede juurde rataste kinnituskohti ja parklaid. Toetame laste jalgrattaga liikumise harjumusi.
5.4. Ehitame valgustatud ootekodasid ja sõlmpeatustesse turvalisi rattahoidlad.
5.5. Jätkame kruusateede mustkatte alla viimise programmi ja rekonstrueerime teid vastavalt Pärnu linna ja osavaldade ühinemislepinguga kinnitatud arengukavadele.
5.6. Tagame lumetõrje hajaasustuse alal kõigi kodumajapidamiste juurde.
5.7. Eraldame lisaraha kõnniteede koristamiseks ja libedusetõrjeks, loome linnaelanikele võimalused võtta tasuta liiva/graniitsõelmeid nende kinnistutega piirnevate kõnniteede libedusetõrjeks.
5.8. Jätkame kruusateede toetusprogrammi.
5.9. Rekonstrueerime Mai-Papiniidu tänava ristmiku, korrastame Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kompleksi juurdepääsud ja muudame liikluslahendusi Tallinna maanteel Jannseni tänava ristmiku läbilaskevõime suurendamiseks.
5.10. Jätkame hajaasustuse toetusprogrammi.
5.11. Euroopa Liidu toel uuendame tänavavalgustust 2,6 miljoni euro eest ja otsime võimalusi kogu omavalitsuse paremaks valgustamiseks. Panustame sellesse, et pimedal ajal oleks kogu omavalitsuses rohkem dekoratiivvalgustust. Toetame Supeluse tänava innovaatilise valguslahenduse projekti ja rajame valgustuse kergliiklustee äärde Haapsalu maanteelt kuni Valgeranna tee ristmikuni.
5.12. Jätkame Pärnu rannaniitude korrastamist ja aktiivse rannaala pikendamist Pärnu keskrannast Audru poole. Ehitame juurdepääsutee Vana-Pärnu rannale ja juurdepääsud Pärnu muulile. Toetame rannamängude areeni ehitust.
5.13. Toetame jätkuvalt kinnisvara korrastavaid projekte ("Värvid linna", "Hoovid korda“ ja restaureerimistoetus) ja laiendame need osavaldadesse. Toetame nii rataste kui autode parkimiskohtade väljaehitamist korterelamute juures ning võimalusel soodustame nende väljaehitamist omavalitsuse maale.
5.14. Uuendame omavalitsuse haljasalasid, paigaldame linnaruumi lisaprügikaste ja pinke.
5.15. Toetame Vana-Pärnusse spordi- ja lastepargi rajamist Põllu, Jakobi, Kesk ja Purje tänava vahelisele alale; Kalevi puiestee ja Saare tänava ristmiku juurde mänguväljaku ehitamist, Munamäe vabaajakeskuse väljaarendamist ja välijõusaalide rajamist linnaosadesse.
5.16. Toetame kaldtee ehitust paatide vette laskmiseks Ringi tänava lõppu ja rajame Papiniidu silla juurde, Paikusele Reiu jõe äärde ning Audru jõe äärde paatide vettelaskmiseks kaldteed.
5.17. Alustame Pärnu linna sademevee arendamise strateegia tegevuskava elluviimist.
5.18. Aitame kaasa elanikkonna jäätmete liigiti kogumise süsteemi loomisele ja täiendame riigi toel kogu omavalitsuse territooriumil jäätmejaamade võrgustikku.
5.19. Muudame tasulise parkimise korda Pärnu linnas ja kehtestame talviseks perioodiks sooduspiletid kõigile Pärnu omavalitsuse elanikele.
5.20. Toetame politsei videosüsteemi laiendamist, abipolitsei ja vabatahtliku merepääste tegevust.
5.21. Toetame raskeveokite parkimisala ehitust Via Baltica äärde Pärnu linna territooriumil.
5.22. Toetame isesõitvate busside käiku panemist Pärnu rannarajoonis ja soodustame suvise jõetranspordi arengut Pärnu jõel.

6. Haridus
6.1. Rekonstrueerime Tammsaare ja Rääma kooli hooned, rekonstrueerime Paikuse põhikooli, avatud õppele üleviimiseks.
6.2. Toetame riigiga koos tugeva kõrghariduse pakkumist Pärnus, mis vastaks tööturu vajadustele Pärnus. Teeme koostööd ettevõtete ja kutseõppeasutustega, tagamaks tööjõu koolituses paindliku ja kiire reageerimise tööturu vajadustele.
6.3. Tagame igale Pärnu omavalitsuse lapsele lasteaiakoha ja toetame eralasteaedu. Jätkame lasteaedade renoveerimise programmi ning renoveerime Kastani ja Tammsaare lasteaia terviklikult lõpuni.
6.4. Ehitame Pärnu linna Raja tänavale uue ujula ja koostöös naaberomavalitsustega ujulaga lasteaia.
6.5. Väärtustame alushariduse ja huvikoolide õpetajate tööd, ühtlustame nende töötasu kogu omavalitsuse territooriumil ja suurendame seda. Tõstame alushariduse töötajate, tugispetsialistide ja raamatukogutöötajate palka.
6.6. Toetame põhimõtet, et laps peab saama lasteaiakoha ja põhihariduse võimalikult kodu lähedal. Jätkame vähemalt endises mahus haridusasutuste rahastamist ja toetame erakoolide rahastamist.
6.7. Külmutame lapsevanemate makstava lasteaiatasu üleminekuperioodil lähtuvalt ühinemislepingust.
6.8. Maksame ranitsatoetust 100 eurot kõigile esimesse klassi minejatele ja suurendame vajaduspõhist koolialguse toetust 100 euroni aastas.
6.9. Jätkame Väärikate Ülikooli tegevuse toetamist linnaeelarvest.
6.10. Loome uue noortekeskuse kesklinna ning jätkame linnaosades ja osavaldades noortekeskuste toetamist.
6.11. Korrastame huviringi osavõtutasu süsteemi.
6.12. Parandame täiskasvanuhariduse võimalusi.

7. Sport ja kultuur
7.1. Jätkame traditsiooniliste ja populaarsete kultuuri- ning spordiürituste toetamist Pärnu linnas ja osavaldades, suurendame proportsionaalselt nende rahastamist. Täiendavalt toetame hooajaväliseid kultuuri- ja spordisündmusi.
7.2. Jätkame linnaosakeskuste ning osavaldade küla- ja kultuuriseltside ning spordiklubide tegevuse toetamist. Leiame, et kultuuriga tegelemise ja sportimise võimalused peavad olema kättesaadavad kogu uue omavalitsuse territooriumil.
7.3. Jätkame omavalitsuse esindusvõistkondade toetamist ja kahekordistame omavalitsuse toetuse.
7.4. Toetame ajalooliste sakraalhoonete kordategemist ja suurendame eelarvelisi vahendeid omafinantseeringu tasumiseks.
7.5. Rahastame hästi toimivate Pärnu linna ja osavaldade muuseumide tegevust vähemalt praeguses mahus.
7.6. Toetame Pärnu kultuurilise mitmekesisuse kui rikkuse esiletoomiseks eri rahvuste kultuurikeskuste tegevust.
7.7. Renoveerime riigi kaasrahastamisel Pärnu sõudekeskuse.
7.8. Toetame Raba rulapargi ja Rääma väliujula edasiarendamist.
7.9. Rajame Rannastaadioni juurde jalgpalli kunstmuruväljaku, kergejõustiku harjutusväljaku ja parkla.
7.10. Rajame Euroopa Liidu rahastuse abil Paikusele Reiu jõe äärde vabaõhulava koos parkimisaladega.
7.11. Ehitame välja Vallikääru lava teenindus- ja olmeruumid.
7.12. Toetame Läänemere kunstisadama väljaarendamise initsiatiivi.
7.13. Toetame erainitsiatiivi ehitada Pärnusse jalgpalli/jääväljaku sisehall.

8. Sotsiaalvaldkond
8.1. Tugevdame sotsiaalhoolekandesüsteemi kogu uue omavalitsuse territooriumil, sh lihtsustame sotsiaaltoetuste taotlemist ja väljamaksmist.
8.2. Suurendame laste sünnitoetuse 500 euroni.
8.3. Parandame Pärnu hooldekodude tingimusi. Koostöös erasektoriga suurendame ööpäevaringse hooldusteenuse kohti.
8.4. Toetame puuetega inimeste ühistegevust ja aitame nende projektide omaosalust tasuda.
8.5. Toetame naiste varjupaiga tegevust.
8.6. Teeme koostööd ettevõtjate ja kodanikuühendustega, et luua ja arendada vajaduspõhiseid sotsiaalteenuseid. Pöörame enam tähelepanu koduhooldajate teenuse kvaliteedi tõusule, selleks vaatame üle palgapoliitika ja tõstame hoolekandetöötajate töötasu.
8.7. Parandame omastehoolduse teenuste kättesaadavust omavalitsuses tervikuna.
8.8. Koostöös riigiga renoveerime Liiva tänava ühiselamu ja hakkame majas pakkuma kompleksset sotsiaalteenust.
8.9. Tagame saunateenuse linnas.

9. EV100
9.1. Rekonstrueerime 2018.aastal Rüütli platsi ja nimetame selle ümber Iseseisvuse väljakuks.
9.2. Püstitame mälestusmärgi Eesti Vabariigi väljakuulutajatele.
9.3. Kaasame ürituste tähistamisel koole ja peame oluliseks isamaalise kasvatuse tugevdamist koolides.
9.4. Leiame eelarvesse lisaraha ürituste jaoks, et EV100 väärikalt tähistada.
Koalitsioonileping on koostatud neljas juriidiliselt võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest iga osapool saab ühe eksemplari, neljas eksemplar jääb säilitamiseks Linnakodanikku majja.


Romek Kosenkranius
Valimisliit Pärnu Ühendab

Marko Šorin
Eesti Keskerakond 

Andres Metsoja
Erakond Isamaa ja ResPublica LiitKoalitsioonileppe lisa

Meie, allakirjutanud, moodustades Pärnu linnavolikogus koalitsiooni, lepime kokku alljärgnevas:
1. Volikogu esimehe ametikoha saab Erakond Isamaa ja Res Publica Liit.
2. Volikogu aseesimehe kohti on kaks, neist ühe koha täidab Eesti Keskerakond, teise koha pakume opositsiooni esindajale.
3. Linnapea ametikoha täidab Valimisliit Pärnu Ühendab.
4. Linnavalitsuses on neli abilinnapea kohta ja need täidetakse järgmiselt: ühe koha täidab Valimisliit Pärnu Ühendab, kaks kohta Erakond Isamaa ja Res Publica Liit, ühe koha Eesti Keskerakond.
5. Linnavolikogu seitse alatise komisjoni esimehe kohta jaotatakse järgmiselt:
5.1 haridus- ja kultuurikomisjon – Eesti Keskerakond;
5.2 majanduskomisjon – Eesti Keskerakond;
5.3 planeeringukomisjon – Valimisliit Pärnu Ühendab;
5.4 sotsiaalkomisjon – Valimisliit Pärnu Ühendab;
5.5 noortekogu komisjon – Erakond Isamaa ja Res Publica Liit;
5.6 piirkondliku arengu komisjon – Erakond Isamaa ja Res Publica Liit;
5.7 revisjonikomisjoni esimehe kohta pakume Eesti Reformierakonnale.


Romek Kosenkranius 
Valimisliit Pärnu Ühendab

Marko Šorin 
Eesti Keskerakond 

Andres Metsoja
Erakond Isamaa ja ResPublica Liit

Toomas Kivimägi Valimisliidu, Eesti Reformierakonna ning Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit koalitsioonileping
Pärnus, 1. novembril 2013

Käesolevaga Toomas Kivimägi Valimisliit, Eesti Reformierakond ning Erakond Isamaa ja Res Publica Liit leppisid kokku moodustada Pärnu linna juhtimiseks aastatel 2013-2017 koalitsioon, mis lähtub alljärgnevatest põhimõtetest ja eesmärkidest:

1. Linna juhtimise üldpõhimõtted
1.1. Hoiame linnajuhtimise läbipaistva ja avatuna, toetame elanike häid algatusi ja kaasame olulisemate otsuste tegemisse elanike huvigruppe ning asjatundjaid;
1.2 meie tegevuse üks olulisi eesmärke on uute ja teadmistepõhiste kõrgemapalgaliste töökohtade loomisele kaasaaitamine ja linna tulubaasi suurendamine;
1.3 tugevdame koostööd sh jätkame konsultatsioone ühisteenuste osutamiseks naaberomavalitsustega. Oleme avatud liitumiseks naaberomavalitsustega;
1.4 seame eesmärgiks tõsta avaliku sektori teeninduse kvaliteeti;
1.5 taastame linnavalitsuse pressikonverentsid (minimaalselt kord kuus);
1.6 langetame olulisemad linna tulevikku puudutavad otsused uuringupõhiselt ja eelnevalt avalikkusele tutvustades;
1.7 peame oluliseks suurendada linna osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides;
1.8 järgime linna eelarvestrateegiat ja hoiame linnaeelarve tasakaalus ning laenukoormuse normi piires;
1.9 kaasame maksimaalselt EL finantsperioodi 2014-2020 toetusvahendeid ja tagame omafinantseeringu positiivse otsuse saanud projektidele.

2. Ettevõtlus ja tööhõive
2.1 Jätkame intensiivset koostööd EASi ja PEAKiga Loode-Pärnu tööstuspiirkonna arendamisel, toetamaks ettevõtjaid ja loomaks sinna nelja aastaga minimaalselt 400 uut töökohta;
2.2. jätkame ja suurendame ettevõtlustoetuste maksmist väikeettevõtjatele (konkurss "Ettevõtlik pärnakas" jt) toetades ekspordivõimet ja ettevõtete kasvu;
2.3 tagame ettevõtjatele kiirema asjaajamise planeeringute ja projektide menetlemisel;
2.4 viime lõpule Savi tänava rekonstrueerimise;
2.5 jätkame noorte tööpuuduse vähendamisele suunatud projektide toetamist;
2.6 käivitame noore kõrgharidusega spetsialisti stipendiumi;
2.7 käivitame tugiprogrammi, aitamaks kaasa uute ambitsioonikate ettevõtete kasvule, loome Pärnu kesklinna ühtselt toimiva IT-, tehnoloogia-, loomemajanduse- ja kaugtöökeskuse;
2.8 loome Pärnusse turismiarenduse kompetentsikeskuse, peame oluliseks raviturismi eelisarendamist ja toetame rohemajanduse kompetentsikeskuse loomist;
2.9 taotleme riigiametite toomist Pärnusse ja riigimaja ehitamist kesklinna;
2.10 toetame maakonna võtmesektorite ühisturundust ja Pärnu kui sihtkoha turundust.

3. Linna areng
3.1. Loome eeldused Rail Balticu kulgemiseks läbi Pärnu, valmistame ette peatuse asukoha Pärnus. Taotleme projekteerimisel Rail Balticu trassi sidumist Pärnu kaubajaamaga;
3.2 koostame uue silla detailplaneeringu ja projekti ning taotleme riigilt Pärnu uue silla rahastamist;
3.3 taotleme Via Balticale 2+2 sõidusuundade rajamist lõikudel Pärnu – Are ja Pärnu – Uulu;
3.4 ehitame 2015. aastaks rahvusvahelistele nõuetele vastava kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni (Kalevi staadion);
3.5 taotleme ja toetame uue rahvusvahelise sõudespordikeskuse (sõudebaas ja –staadion) rajamist Pärnusse;
3.6 Euroopa Liidu rahastuse toel ehitame Pärnusse uue bussijaama (praegusesse asukohta);
3.7 taotleme Pärnu-Lelle raudteelõigu rekonstrueerimist rongi sõidukiirusele 120 kilomeetrit tunnis;
3.8 Euroopa Liidu rahastuse toel uuendame tänavavalgustust (vähemalt 30 protsenti olemasolevast valgustipargist);
3.9 ehitame ja rekonstrueerime aastatel 2015-2017 Euroopa Liidu ja KIKi rahastuse toel Kirsi – Ehitajate tee – Savi tänava vahelise elamuala vee- ja kanalisatsioonitorustikud;
3.10 peame oluliseks jõekallaste avamist elanikele, viime lõpule Pärnu jõe vasakkalda kallasraja ehituse (nn Jaansoni rada);
3.11 rajame Kesklinna sillast Siimu silla poole promenaad-pargi ja korrastame Siimu silla;
3.12 taotleme jätkuvalt Pärnu Lennujaama rekonstrueerimist;
3.13 korrastame Pärnu rannaniidud Raekülast Vana-Pärnuni, pikendame aktiivset rannaala Mai elurajoonini, jätkame LIFE+ projekti. Koostöös keskkonnaametiga panustame Niidu aasa puhkeala korrastamisse, lülitame Niidu pargi liikumisraja Eesti terviseradade võrgustikku;
3.14 ehitame välja Loode-Pärnus tänavad Pärlimõisa ja Kõrtsi tänava vahelisel alal ning läbimurde Uus-Sauga elamurajoonist Lennuvälja teele. Rekonstrueerime Laia tänava. Ehitame välja Tammsaare puiestee – Riia maantee ning Tammsaare puiestee – Suur-Jõe tänava ristmikud;
3.15 vähendamaks kesklinna liikluskoormust käivitame Linnaratta projekti ja algatame arutelu autovaba tsooni suurendamiseks kesklinnas (nt Supeluse tn suvel jalakäijate ala);
3.16 täiendame Pärnu linna kergliiklusteede võrgustikku ja rajades uusi juurdepääsusid, pikendame koostöös naaberomavalitsustega kergliiklusteid ümbritsevatesse valdadesse;
3.17 toetame Pärnumaa jahimeeste ja laskespordihuviliste jaoks kaasaegse laskespordikeskuse loomist Pärnusse;
3.18 jätkame Talvesadama arendamist.

4. Linna majandus
4.1 Käivitame eramajaomanikele toetusprogrammi "Värvid linna";
4.2 taastame arhitektuuriväärtuslike hoonete restaureerimistoetuste;
4.3 käivitame korteriühistutele toetusprogrammi "Hoovid korda!", osaledes ühistumajade hoovide kapitaalsel rekonstrueerimisel;
4.3 eraldame täiendavalt raha kõnniteede koristamiseks ja libedusetõrjeks, rajame tasuta liiva/graniitsõelmete võtmise kohti linnaelanikele nende kinnistutega piirnevate kõnniteede libedusetõrjeks;
4.4 kehtestame tasuta bussisõidu Pärnu linnaliinidel 65. eluaastast ja jätkame soodustingimustel bussisõidu võimaldamist õpilastele ja üliõpilastele. Tagame ühistranspordis tasuta sõidu õiguse kahe- ja enamalapselise pere lastele alates teisest üldhariduskoolis ja/või kutseõppeasutuses õppivast õpilasest;
4.5 jätkame uute busside toomist linnaliinidele ja seame eesmärgiks 2016. aastast kõikidel liinidel madalapõhjaliste ja loodust vähem saastavate busside kasutamise;
4.6 moodustame koostöös riigi ja valdadega ühistranspordi keskuse, et luua reisijasõbralik ühtne piletisüsteem linna- ja linnalähiliinidel. Tihendame bussiliiklust Oja tn piirkonnas ja jätkame suviste ööbussiliinidega;
4.7 koostame teehoiu kava ning korrastame jalgratta- ja kõnniteid vähemalt 4,5 kilomeetrit aastas. Ehitame välja kergliiklustee Tammistest (linnapiirist) Papiniidu sillani ja Liivi teelt Reiu-Raeküla tervisespordikeskuseni; ühendame Raeküla linnaosa Rannapromenaadi vastvalminud pikendusega. Valgustame kergliiklustee lõigul Jahtklubi – Rannapark – mudaravila ja Jaansoni raja lõigus Raba tn kuni Kesklinna sillani ;
4.8 jätkame kruuskattega tänavate tolmuvabaks viimist;
4.9 jätkame kõnniteede ehitamist Oja tänaval ja ehitame kõnniteed Lille ja Raba tänava äärde;
4.10 toetame korteriühistute nõustamist energiasäästu programmide realiseerimisel ja koolitusi kodanike energiasäästu alase teadlikkuse tõstmisel;
4.11 lõpetame Jannseni tänava sadamas puistematerjali käitlemise;
4.12 jõekallaste korrastamisel ehitame jõe äärde uusi slipikohti ja toetame teenindusrajatiste rajamist jõe kaldale. Arendame välja Rääma sõudekeskuse juurde puhkeala;
4.13 ehitame randa üldkasutatavad dušid, rajame randa ja mujale linnaruumi jalgrattaparklaid ja korrastame juurdepääsutee muulile;
4.14 koostame linna haljasalade arengukava.

5. Haridus
5.1 remondime kapitaalselt Koidula Gümnaasiumi hoone ja rajame juurdeehituse Mai tn.3 koolihoonele;
5.2 rekonstrueerime Euroopa Liidu toel Vanalinna Põhikooli ajaloolised hooned, arendame kooli hoovi suvefestivalide korraldamise paigaks;
5.3 rekonstrueerime Koidula Gümnaasiumi ujula või ehitame linnale uue ujula;
5.4 rekonstrueerime Raeküla kooli väikese maja;
5.5 maksame ranitsatoetust 50 eurot kõigile esimesse klassi minejatele ja suurendame vajadusepõhist koolialguse toetust 50 euroni aastas;
5.6 suurendame eelarvelisi vahendeid tehnika- ja IT-alaste huviringide tegevuse toetuseks;
5.7 otsime võimalusi programmeerimise, arhitektuuri- ja linnaplaneerimise valikainete õpetamiseks gümnaasiumiastmes ning ettevõtlusalaste valikainete õpetamiseks nii põhikooli- kui gümnaasiumiastmes;
5.8 toetame TÜ Pärnu Kolledži tegevust ja - koostöös TTÜ-ga - piirkonna ettevõtetele vajalike tehnoloogiliste erialade avamist Pärnus;
5.9 teeme koostööd ettevõtete ja kutseõppeasutustega, tagamaks tööjõu koolituses paindlikku ja kiiret reageerimist linna tööturu vajadustele;
5.10 tagame igale Pärnu lapsele lasteaiakoha ja toetame eralasteaedu (160 eurot lapse kohta kuus) ning käivitame lasteaedade kapitaalse remondi programmi;
5.11 jätkame Väärikate Ülikooli tegevuse toetamist linnaeelarvest.

6. Kultuur ja sport
6.1 Alustame ettevalmistusi Eesti Vabariik 100. aastapäeva vääriliseks tähistamiseks Pärnus ja toetame Eesti Vabariigi sünniloos oluliste isikute mälestuse jäädvustamist linnaruumis;
6.2 rekonstrueerime Mai tn. 3 koolihoone juures kuntsmurukattega jalgpalliväljaku 2014. aastal;
6.3 jätkame traditsiooniliste ja populaarsete kultuuri- ning spordiürituste toetamist Pärnus, suurendame linnapoolset rahastamist;
6.4 jätkame esindusvõistkondade (korvpall, võrkpall, jalgpall, sõudmine) toetamist, suurendame linna toetust seonduvalt tulemuslikkusega;
6.5 rekonstrueerime Munamäe (laste)pargi ja rekonstrueerime lastestaadioni;
6.6 toetame kodanike omaalgatusi avalike suusaradade, spordiväljakute ja liuväljade rajamisel;
6.7 rekonstrueerime laste mänguväljakuid ja rajame uue mänguväljaku Räämale;
6.8 tagades kaasfinantseeringu, toetame Nooruse maja renoveerimist;
6.9 osaleme Reiu – Raeküla tervisespordikeskuse 5-km raja valgustamisel ja loome eeldused kunstlumeraja rajamiseks;
6.10 toetame jätkuvalt Lottemaa rajamist;
6.11 tihendame koostööd kirikutega, aitame neil korrastada ajaloolisi hooneid, toetades omafinantseeringu rahastamisel linna eelarvest;
6.12 toetame Uue Kunsti Muuseumi tegevust ja Läänemere kunstipargi rajamist Pärnusse;
6.13 remondime Pärnu kunstikooli hoone;
6.14 toetame Pärnu kulutuurilise rikkuse esiletoomiseks erinevate rahvuste kultuurikeskuste tegevust;
6.15 peame vajalikuks tähtsustada senisest enam olulisemate riiklike ja rahvuslike tähtpäevade tähistamist Pärnus ja noorte kaasamist neisse;
6.16 kaalume linna spordiobjektide haldamise koondamist ühtse juhtimise alla;
6.17 toetame erainitsiatiivi nn Pätside maja (Raekülas) isamaalise kasvatuse keskusena kasutuselevõtmist.

7. Sotsiaalne turvalisus ja avalik kord
7.1 toetame vajadusepõhist sotsiaalhoolekannet, lihtsustades ühekordsete sotsiaaltoetuste taotlemist ja maksmist Pärnu linnaeelarvest;
7.2 hakkame koolides vajadusepõhiselt pakkuma tasuta hommikusööki;
7.3 suurendame laste sünnitoetust 400 euroni;
7.4 rekonstrueerime Liiva tänava sotsiaalmaja ja/või ehitame uue korterelamu-sotsiaalmaja;
7.5 jätkame koostööd RAS Sotsiaalhoolekandeteenustega erivajadustega inimeste hooldekodu rajamiseks Pärnusse;
7.6 toetame laste liiklusväljaku rajamist Pärnusse;
7.7 toetame puuetega inimeste ühistegevust ja nende projektide omaosalust;
7.8 toetame laste ja naiste varjupaika;
7.9 otsime võimalusi ööpäevaringse apteegiteenuse osutamiseks Pärnu linnas;
7.10 oleme avatud koostööks naaberomavalitsustega toetamaks erainitsiatiivi matusemaja rajamiseks;
7.11 tugevdame koostööd politseiga avaliku korra tagamisel ning käivitame Vallikääru, kesklinna ja randa katva videovalve süsteemi.

8. Käesolev koalitsioonileping on koostatud neljas juriidiliselt võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest iga osapool saab ühe eksemplari, neljas eksemplar läheb Linnakodanikku majja.

Toomas Kivimägi
Toomas Kivimägi Valimisliidu nimel

Andres Metsoja
Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit nimel

Andrei Korobeinik
Eesti Reformierakonna nimel

Lisaks kuuluvad koalitsiooni järgmised volikogu liikmed:
Riho Alliksoo
Vahur Mäe
Ago Anderson
Krista Nõmm
Jaana Junson
Enn Raadik
Jüri Kask
Peeter Saunpere
Silja Kikerpill
Mark Soosaar
Romek Kosenkranius
Urmas Sule
Meelis Kukk
Priit Sutt
Mait Käbin
Irina Talviste
Eino-Jüri Laarmann
Trivimi Velliste
Jüri Lebedev
Viljo Vetik
Jane Mets

Koalitsioonileppe lisa
Meie, allakirjutanud, moodustades Pärnu linnavolikogus koalitsiooni, lepime kokku alljärgnevas:

1. Volikogu esimehe ametikoha täidab kuni 31. detsembrini 2014 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit, sealt edasi Eesti Reformierakond.
2. Linnapea ametikoha täidab Toomas Kivimägi Valimisliit.
3. Volikogu aseesimehe kohti on kaks, neist ühe koha täidab kuni 31. detsembrini 2014 Eesti Reformierakond, sealt edasi Erakond Isamaa ja Res Publica Liit; teise volikogu aseesimehe kohta pakume Eesti Keskerakonnale.
4. Linnavalitsuses on kolm abilinnapea kohta ja need täidetakse järgmiselt: ühe koha täidab Toomas Kivimägi Valimisliit, ühe koha Erakond Isamaa ja Res Publica Liit, ühe koha Eesti Reformierakond.
5. Linnavolikogu kuue alatise komisjoni esimeeste kohad jaotatakse järgmiselt:
a) haridus- ja kultuurikomisjon – Eesti Reformierakond;
b) majanduskomisjon – Erakond Isamaa ja Res Publica Liit;
c) planeeringukomisjon – Toomas Kivimägi Valimisliit;
d) sotsiaalkomisjon – Eesti Reformierakond/Erakond Isamaa ja Res Publica Liit;
e) noortekogu komisjon – Toomas Kivimägi Valimisliit;
f) revisjonikomisjoni esimehe kohta pakume Eesti Keskerakonnale;
g) Eesti Vabariigi 100. aastapäeva erikomisjon - Erakond Isamaa ja Res Publica Liit.

Toomas Kivimägi
Toomas Kivimägi Valimisliidu nimel

Andres Metsoja
Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit nimel

Andrei Korobeinik
Eesti Reformierakonna nimel

Toomas Kivimägi valimisliidu, Eesti Reformierakonna, Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonileping
Pärnus 29. oktoobril 2009

Käesolevaga Toomas Kivimägi valimisliit, Eesti Reformierakond, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond leppisid kokku moodustada Pärnu linna juhtimiseks aastatel 2009-2013 koalitsioon, mis lähtub alljärgnevatest põhimõtetest ja eesmärkidest:

1. Linna juhtimise üldpõhimõtted
1.1. Muudame linnajuhtimise läbipaistvaks ja avatuks.
1.2. Depolitiseerime linnapea ametikoha ja linnale kuuluvate äriühingute ja sihtasutuste nõukogude esimeeste ametikohad.
1.3. Lõpetame linnale kuuluvate äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmetele (v.a esimehed) tasu maksmise. Nõukogu liikmetele makstakse hüvitist volikogu liikmetega samadel alustel.
1.4. Rakendame meetmeid valglinnastumise peatamiseks.
1.5. Peame oluliseks koostööd Pärnumaa omavalitsuste ja kodanikeühendustega.
1.6. Peame oluliseks kaasata Pärnu akadeemilist potentsiaali Pärnu linna arengu kavandamisse.
1.7. Tagame Euroopa Liidu rahastavate projektide nõutava oma- ja kaasfinantseerimise.
1.8. Peame oluliseks usaldusliku dialoogi taastamist vabariigi valitsuse, riigiasutuste ja Pärnu linna vahel.

2. Pärnu linnaeelarve tasakaalu saavutamiseks:
2.1. Vähendame linnavalitsemiskulusid 2010. aastal 20%.
2.2. Peatame Pärnu linnalehe väljaandmise.
2.3. Vähendame linna hallatavate asutuste majandamiskulusid keskmiselt 10% ja linnale kuuluvate äriühingute palgakulusid keskmiselt 10%.
2.4. Lõpetame munitsipaalpolitsei tegevuse.
2.5. Lõpetame maksumaksja raha eest linnapea mainekampaania korraldamise.
2.6. Ühendame linnavolikogu kantselei linnavalitsuse kantseleiga.
2.7. Lõpetame PAUH-süsteemi ülalpidamise linnaeelarvest.
2.8. Maksame 1. jaanuarist 2010 sünnitoetust 1000 krooni.
2.9. Vähendame õppeasutuste majandamiskulusid 10%.
2.10. Vaatame üle Pärnu linna sisseostetavate teenuste hankelepingud eesmärgiga vähendada linna kulusid.
2.11. Huviharidusteenuse kulude katmine teiste omavalitsuste poolt peab toimuma võrdsetel alustel Pärnu linnaga.

3. Tööhõive ja ettevõtlus
3.1. Taotleme Pärnu linna omandusse linna territooriumil asuvat reformimata riigimaad, et anda need hoonestusõiguse alusel või tasuta kasutusvalduse korras neile ettevõtjatele, kes loovad arvestatavalt töökohti ja panustavad linna arengusse. Oleme avatud linnale kuuluvate mittevajalike hoonete kasutusvaldusesse andmiseks töökohti loovatele väikeettevõtjatele.
3.2. Töötame välja soodustingimused ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks Pärnus töökohti loovatele ettevõtetele.
3.3. Kaasame linna puhastus- ja heakorratöödele senisest rohkem töö kaotanud linnakodanikke.
3.4. Koostöös kutsehariduskeskuse ning töötukassaga parandame töötute nõustamissüsteemi ja parandame töötute täiendus- ning ümberõpet.
3.5. Tutvustame Pärnu ettevõtlus- ja investeerimisvõimalusi Skandinaavia riikides ja mujal (koostöös saatkondadega); tõstame esiplaanile Pärnu kui ettevõtlus-, puhke- ja elukeskkonna turundamise.
3.6. Toetame PEAKi perioodiliste marketingi-, raamatupidamis- ja finantskoolituste läbiviimisel.
3.7. Toetame inseneripotentsiaali koondamist ja kasutamist linna tootmissektori taastamiseks, aitame kaasa inseneride nõukoja loomisele ja tegevusele.
3.8. Jätkame Loode-Pärnu tööstuspiirkonna väljaarendamist.
3.9. Tunnustame Pärnu linna töökohtade loojaid.

4. Linna areng
4.1. Koostame teemaplaneeringu kesklinna ja Ülejõe piirkonna liiklusskeemi lahendamiseks, rohealade teemaplaneeringu, Pärnu jõe kallaste planeeringud, ajalooliste piirkondade teemaplaneeringu.
4.2. Ranna-ala teemaplaneering loob eelduse Rannapargi arendamiseks ja rannapromenaadi pikendamiseks kogu ranna alale.
4.3. Jätkame üldplaneeringu koostamist ja koostame pikaajalise arengukava.
4.4. Kiirendame detailplaneeringute menetlemist ja lähtume planeeringute koostamisel linnaplaneeringu headest tavadest.
4.5. Otsustame uue silla asukoha ja kehtestame detailplaneeringu, loomaks eeldused silla ehitamiseks aastatel 2013-2017.
4.6. Peame oluliseks Rail Baltica kulgemist läbi Pärnu.
4.7. Peame oluliseks Pärnu lennujaama tegevuse jätkamist vähemalt senises mahus.
4.8. Korraldame turunduskampaaniad Pärnu tutvustamiseks Eestis ja välisriikides.
4.9. Uuendame Pärnu puhkemajanduse ja turismi arengustrateegia.
4.10. Ehitame või renoveerime 4 aasta jooksul vähemalt 10 kilomeetrit jalgratta- ja rulluisuteid. Koostöös naaberomavalitsustega toetame jalgrattateede rajamist lähivaldades.
4.11. Ühendame Pärnu linna ja linna ümbritsevate valdade ühistranspordivõrgustiku, kehtestame ühtsed tsoonipiletid.
4.12. Muudame tasulise parkimise korda ja pikendame tasuta parkimise aega. Alates 2011. aastast on parkimine linnas tasuta, v.a kesklinnas ja ranna rajoonis suveperioodil (juuni-august).
4.13. Rekonstrueerime Vallikääru ja vallikraavi.
4.14. Jätkame Pärnu jõe vasakkalda kahe silla vahelise Jaansoni raja väljaehitamist.
4.15. Ehitame ja rekonstrueerime aastatel 2009-2013 Euroopa Liidu tõukefondide toetuste kaasabil Pärnu kesklinnas, Rääma ja Ülejõe linnaosas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni võrke umbes 80 kilomeetrit.
4.16. Taotleme Euroopa Liidu tõukefondidest toetust Aia, Ranna puiestee, A. H. Tammsaare puiestee ja Riia maantee vahelise piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamiseks (ligi 52 kilomeetrit).
4.17. Korrastame ja rekonstrueerime Karja, Karusselli, Kuninga, Aia, Aisa, Kooli, Oja jt tänavad.
4.18. Muudame linnale kuuluvad äriühingud majanduslikult efektiivsemaks eesmärgiga kaasata nad linna kohustuste katmisele aastaks 2012 minimaalselt 25 miljoni krooniga aastas.
4.19. Muudame linna äriühingute juhtimise korda: nõukogu esimehe tasuline koht täidetakse avaliku konkursiga.
4.20. Viime lõpule kaubasadama väljaviimise Jannseni tänavast.
4.21. Muudame linnakodanikele paremaks prügimajanduse toimimise, koostame uue jäätmekäitluskava.
4.22. Aitame lahendada linnavalitsuse tasandil korteriühistute probleeme.
4.23. Loome linna tasulise heakorratööde teenuse kinnistuomanikele ja vabastame teenuse tellinud kinnistuomanikud sundkoormisest.
4.24. Peame oluliseks Pärnu parkide ja haljasalade kaitset, hooldamist ning uuendamist.

5. Haridus
5.1. Jätkame Pärnu linna hariduse arengukava 2015. aastani täitmist.
5.2. Toetame Tartu ülikooli Pärnu kolledži kompetentsikeskuse loomist.
5.3. Peame oluliseks Pärnumaa kutsehariduskeskuse väljaarendamist.
5.4. Toetame koostöövõrgustike tekkimist erinevatel haridustasanditel.
5.5. Muudame Pärnu Koolide Sihtasutuse tegevuse efektiivsemaks, perspektiivis reorganiseerime.
5.6. Remondime Koidula gümnaasiumi spordikompleksi (sh ujula).
5.7. Koolidest renoveerime järgmisena Vanalinna põhikooli ajaloolise hoone.
5.8. Peame vajalikuks õpilaskodu rajamist Pärnusse.
5.9. Toetame töö kaotanud linnakodanike ja kasuperede laste ühes huvialaringis käimist.
5.10. Maksame töö kaotanud vanemate lastele koolialguse toetust 500 krooni.
5.11. Toetame Pärnu lastekodu kujundamist peremudelipõhiseks.
5.12. Koostöös riigiga ehitame Pärnusse Lääne-Eesti keskkonnahariduskeskuse ehk ökomaja.
5.13. Toetame eralasteaedade ja -lastehoiu tekkimist Pärnu linnas.
5.14. Erivajadustega laste õpetamisel seame prioriteediks toimetulekukooli tingimuste parandamise.

6. Kultuur ja sport
6.1. Koostame kultuurielu edendamise tegevuskava.
6.2. Peame oluliseks kultuuriürituste korraldamist aasta ringi.
6.3. Toetame tervist edendavaid üritusi ja tervisliku eluviisi turismi.
6.4. Toetame igal aastal vähemalt ühe üldkasutatava spordiplatsi või mänguväljaku ehitamist.
6.5. Rajame talveks linnaosadesse looduslikud liuväljad.
6.6. Kutsume ellu Pärnu ja sõpruslinnade spordimängud.
6.7. Peame oluliseks rahvusvaheliste spordiürituste toomist Pärnusse.
6.8. Toetame noorte- ja rahvasporti ning spordiklubisid.
6.9. Jätkame linna esindusvõistkondade ja tulemusspordi toetamist.
6.10. Seame eesmärgiks teha korda Kalevi staadion.
6.11. Teeme korda Ülejõe raamatukogu ja integreerime linnaosa keskusega.
6.12. Peame oluliseks Pärnu muuseumi Aida tänava hoone renoveerimist.
6.13. Toetame Raeküla spordikeskuse (Raeküla suusaraja juurde) ehitamist.
6.14. Peame oluliseks koostööd Audru ringraja arendamiseks.
6.15. Koostöös erasektoriga aitame kaasa kobarkino ehitamisele.
6.16. Korraldame rahvusvahelised hansapäevad aastal 2010.
6.17. Toetame traditsioonilisi kunsti-, filmi-, muusika- jt festivale ning algatame uusi (mere- ja päikesefestivali, "Kummardus Valgrele" jt).
6.18.Tähistame 2011. aastal Pärnu linna 760. aastapäeva ja 2013. aastal Pärnu kuurordi 175. aastapäeva.
6.19. Eelistame Pärnu linna esindusüritustel oma kultuurikollektiive.
6.20. Peame oluliseks Pärnu sõudebaaside arengut.

7. Turvalisus
7.1. Täiustame kuritegevuse ennetamise meetmete programmi koostöös politseiga.
7.2. Seame eesmärgiks Pärnu tänavate, parkide, ülekäiguradade, mänguväljakute, spordiplatside, skulptuuride ja mälestusmärkide valgustamise.
7.3. Seame eesmärgiks varustada foorid helisignaalidega ja parandame ratastooliga liiklemise võimalusi.
7.4. Loome majanduslikesse raskustesse sattunud pensionäride toetamiseks avatud sihtotstarbelise fondi, kuhu linn eraldab igal aastal 500 000 krooni ja 2013. aastast 1 000 000 krooni.
7.5. Suurendame hooldusravi voodikohtade arvu Pärnu haigla Ravi tänava korpuses.

Toomas Kivimägi,
Toomas Kivimägi valimisliidu nimel

Jane Mets,
Eesti Reformierakonna nimel

Annely Akkermann,
Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit nimel

Epp Klooster,
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimel

Keskerakonna, Reformierakonna ja Rahvaliidu koostöölepe Pärnu
Pärnus 14. veebruaril 2007. aastal

Eesti Keskerakond, Eesti Reformierakond ja Eestimaa Rahvaliit lepivad kokku moodustada Pärnu juhtimiseks koalitsioon, mis lähtub alljärgnevatest põhimõtetest:

Linna juhtimine
1. Hoiame linnajuhtimise läbipaistva, jätkame linnajuhtide kohtumisi linnaosades, korraldame rahvaküsitlusi enne oluliste küsimuste otsustamist.
2. Arendame noorte kodukohta tagasipöördumist soodustavaid motivatsioonisüsteeme.
3. Arendame linnaosasid tasakaalustatult. Toetame linnaosade identiteeti.
4. Loome linnavolikogu juurde kodanikuühenduste ümarlaua.
5. Toetame noorte- ja õpilasvolikogu tegutsemist nõuandva organina linnavolikogu juures.

Tegevuskava 2007-2009
Arenev ja ettevõtlik Pärnu
1. Koostame linna uue üldplaneeringu.
2. Alustame kesklinna silla ehitamist.
3. Jätkame mõtestatud teedeehitust nii magistraaltänavatel kui kvartalisisestel teedel. Muudame tolmuvabaks kõik Pärnu kruuskattega teed.
4. Toetame Pärnusse rahvusvahelise lennujaama rajamist.
5. Toetame Rail Baltica ehitamist läbi Pärnu ja Pärnusse rahvusvahelise raudteejaama rajamist.
6. Muudame linnale kuuluvad taastusravikeskused majanduslikult efektiivseks.
7. Toetame alustavaid väikeettevõtjaid, käivitades ettevõtlusinkubaatori.
8. Realiseerime Loode-Pärnu tööstuspiirkonna planeeringu.
9. Koostöös riigiga kujundame Pärnu haiglast Lääne-Eesti eriarsti- ja õendusabi keskuse.

Solidaarne Pärnu
10. Maksame igal aastal eakatele ja puuetega inimestele hinnatõusu kompenseerimiseks ühekordset 500kroonist toetust.
11. Suurendame laste sünnitoetust 2008. aastast 5000 kroonini ja maksame koolialguse toetust 2000 krooni.
12. Jätkame munitsipaaleluruumide soetamist ja ehitamist. Ehitame valmis munitsipaalmaja Räämal ja toetame Rääma perearstikeskuse rajamist.
13. Ehitame Tammiste hooldekodu uue hoone ja toetame erahooldekodu loomist Pärnusse.
14. Soovime ja toetame Pärnu lastekodu ümberkujundamist peremudelipõhiseks.
15. Võimaldame igale õpilasele koha õpilasmalevas.
16. Alates teisest lasteaias käivast lapsest kompenseerime lasteaiatasu. Alustame eelkooliealiste kodusolevate laste toetamise süsteemi väljatöötamist.
17. Jätkame linna eelarvest palka saavate pedagoogide töötasu suurendamist. Viime ühtsetele alustele üldhariduskoolide, lasteaedade ja huvialakoolide pedagoogide töötasud.

Elamisväärne Pärnu
18. Rekonstrueerime Vallikääru ja vallikraavi.
19. Rajame uue noortekeskuse Rääma linnaossa.
20. Teeme korda Steineri aia.
21. Alustame jõe vasakkalda kahe silla vahelise raja ehitamist ning koostöös Sauga vallaga pikendame paremkalda rada Tammisteni.
22. Muudame ühistranspordiliikluse Pärnus loogilisemaks ja kõigile kättesaadavaks. Koostöös valdadega soovime linna ja seda ümbritseva tagamaa ühendada ühtsesse süsteemi.
23. Korrastame linnaliinide bussipeatused, varustades need pinkide ja prügikastidega, enim kasutatavad neist varjualustega.
24. Ehitame välja Raeküla ja Vana-Pärnu veetorustikud ning kanalisatsiooni. Alustame Pärnu teiste linnaosade kanalisatsiooni- ja veetorustike uuendamist ning sademevee probleemi lahendamist.
25. Tagame juurdepääsu Pärnu muulidele.
26. Tagame rannapaviljoni väljaehitamise.
27. Suurendame jalakäijate ala vanalinnas.
28. Toetame loodussäästlike sõidukite levikut Pärnus.
29. Arendame Pärnu turukultuuri eesmärgiga väärtustada Pärnumaalt pärit tooteid ja kaupa.
30. Renoveerime Papiniidu ristmiku.
31. Projekteerime ja rajame uusi kõnniteid.
32. Planeerime uusi rajatisi ja teid, arvestades erivajadustega.
33. Rajame Lääne-Eesti keskkonnahariduskeskuse ehk ökomaja.
34. Rajame Pärnusse tehiskattega liuvälja.

Haritud Pärnu
35. Teeme korda kõik linna koolid ja lasteaiad.
36. Jätkame koolide ja lasteaedade turvalisemaks muutmist.
37. Toetame Pärnusse merekooli loomist.
38. Toetame eralasteaedade teket.
39. Toetame linna arengule olulistel erialadel õppijaid. Loome Pärnust pärit vahetusõpilaste toetamiseks eelarvelised võimalused.
40. Leiame võimalusi koolide varustamiseks tasuta kappidega.
41. Toetame Pärnu noorte osalemist vähemalt ühes huvialaringis ja tagame kasuperede lastele osalemise ühes huvialaringis.
42. Jätkame üleminekut klassikalise gümnaasiumi mudelile.
43. Tagame tasuta koolitoidu põhikooli õpilastele.
44. Koostöös Tallinna tervishoiu kõrgkooli ja Pärnu haiglaga loome Pärnus võimalused õendusteaduste alaseks õppetööks.

Kultuuri- ja spordisõbralik Pärnu
45. Rajame Pärnusse vabadussamba.
46. Ehitame lõpuni raamatukogu.
47. Jätame mudaravila hoone turismi, kultuuri ja tervise kasutusse.
48. Toetame rahvuskultuuriseltside tööd.
49. Toetame linna eelarvelistest vahenditest muinsuskaitse- või miljööväärtuslikes piirkondades olevate hoonete renoveerimist.
50. Pakume noortele uusi, mitmekesiseid võimalusi harrastusspordiks ja huvitegevuseks ning toetame sellekohase inventari muretsemist.
51. Tagame Pärnu Kalevi staadioni kordategemise koostöös spordiseltsiga Kalev.
52. Rajame polüfunktsionaalse spordihalli.
53. Ehitame uusi üldkasutatavaid spordiplatse ja mänguväljakuid.
54. Töötame välja tervisespordi programmi.
55. Koostöös korteriühistutega remondime kvartalisisesed teed ja õuealad, tasudes tööde maksumusest kuni viiskümmend protsenti.
56. Toetame parkide ja rohealade laiendamist.
57. Rajame jalgtee rannapromenaadist Raekülani.
58. Eraldame vahendid tehnikamaja üleviimise lõpetamiseks uutesse ruumidesse.

Turvaline Pärnu
59. Töötame välja kuritegevuse ennetamise programmi.
60. Koostöös päästeteenistusega seame sisse autonoomse hoiatussüsteemi üleujutuste, tormide jm ohtude teadvustamiseks.
61. Laiendame rannavalveteenuse osutamist.
62. Jätkame videojälgimissüsteemi arendamist.
63. Valgustame kõik Pärnu tänavad, pargid, ülekäigurajad, mänguväljakud, spordiplatsid, skulptuurid ja mälestusmärgid.
64. Loome linnas paremad võimalused jalgrattaliikluseks.
65. Rajame igasse linnaossa spetsiaalsed koerte jalutuspargid.
66. Tugevdame munitsipaalpolitseid.
67. Parandame Pärnu linna liikluskorraldust. Ehitame Pärnu linna ülekäigurajad ohutumaks. Paigaldame suurematele ristmikele helisignaalidega valgusfoorid.
68. Seisame riigikaitsestruktuuride säilimise eest Pärnu linnas.

Pärnus 14. veebruaril 2007. aastal

Mart Viisitamm
Eesti Keskerakonna nimel

Vello Järvesalu
Eesti Reformierakonna nimel

Cardo Remmel
Eestimaa Rahvaliidu nimel

Meie, allakirjutanud, moodustades Pärnu linnavolikogus koalitsiooni, lepime kokku alljärgnevas:
1. Volikogu esimehe ametikoht kuulub Eesti Reformierakonnale.
2. Linnapea ametikoht kuulub Eesti Keskerakonnale.
3. Volikogu ühe aseesimehe koht kuulub Eesti Keskerakonnale ja teise aseesimehe koht opositsioonile.
4. Linnavalitsuses on viis abilinnapea kohta. Eesti Reformierakonnale kuulub kaks abilinnapea kohta, Eesti Keskerakonnale kuulub kaks abilinnapea kohta ja Eestimaa Rahvaliidule kuulub üks abilinnapea koht.
5. Moodustatakse kuus linnavolikogu alatist komisjoni ja esimeeste kohad jaotatakse järgnevalt:
a) haridus- ja kultuurikomisjon - Eesti Reformierakond
b) majanduskomisjon - Eesti Reformierakond
c) planeeringukomisjon - Eesti Keskerakond
d) sotsiaalkomisjon - Eesti Keskerakond
e) revisjonikomisjon - opositsioon
f) noortekogu komisjon - Eestimaa Rahvaliit
6. Linna osalusega ettevõtete nõukogudesse ja sihtasutuste nõukogudesse nimetatakse erakondade poolt liikmed järgmiselt:
* AS Pärnu Vesi - Eesti Reformierakond 2 kohta, Eesti Keskerakond 3 kohta. Esimees Eesti Keskerakonnast.
* AS Taastusravikeskus Estonia - Eesti Keskerakond 2 kohta, Eesti Reformierakond 3 kohta. Esimees Eesti Reformierakonnast.
* AS Taastusravikeskus Sõprus - Eesti Keskerakond 3 kohta, Eesti Reformierakond 2 kohta. Esimees Eesti Keskerakonnast.
* OÜ Kümbluse juhatus - Eesti Keskerakond 2 kohta, Eesti Reformierakond 1 koht. Esimees Eesti Keskerakonnast.
* OÜ Paikre - Eesti Keskerakond 1 koht, Eesti Reformierakond 1 koht. Eestimaa Rahvaliit 1 koht. Esimees Eesti Reformierakonnast.
* SA Pärnu Haigla - Eesti Keskerakond 2 kohta, Eesti Reformierakond 1 koht, Eestimaa Rahvaliit 1 koht. Esimees Eesti Keskerakonnast.
* Pärnu Koolide SA - Eesti Reformierakond 2 kohta, Eesti Keskerakond 2 kohta, Eestimaa Rahvaliit 1 koht. Esimees Eesti Keskerakonnast.
7. Koalitsiooninõukogu esimehe koht kuulub Eesti Reformierakonnale, aseesimehe koht Eestimaa Rahvaliidule.

Mart Viisitamm
Eesti Keskerakonna nimel

Vello Järvesalu
Eesti Reformierakonna nimel

Cardo Remmel
Eestimaa Rahvaliidu nimel

Eesti Keskerakonna, Res Publica, Isamaaliidu ja Eestimaa Rahvaliidu koostöölepe Pärnus
Pärnus, 24. oktoobril 2005. aastal

Eesti Keskerakond, Res Publica, Isamaaliit ja Eestimaa Rahvaliit lepivad kokku moodustada Pärnu juhtimiseks koalitsioon, mis lähtub alljärgnevatest põhimõtetest:

Linna juhtimine
1. Hoiame linnajuhtimise läbipaistva, jätkame linnajuhtide kohtumisi erinevates linnaosades, korraldame rahvaküsitlusi enne oluliste küsimuste otsustamist.
2. Arendame noorte kodukohta tagasipöördumist soodustavaid motivatsioonisüsteeme.
3. Arendame linnaosasid tasakaalustatult. Toetame erinevate linnaosade identiteeti.
4. Loome linnavolikogu juurde kodanikuühenduste ümarlaua, eakate ümarlaua ja ettevõtjate ümarlaua.
5. Toetame noorte- ja õpilasvolikogu tegutsemist nõuandva organina linnavolikogu juures.

Tegevuskava 2005.–2009.

Arenev ja ettevõtlik Pärnu
1. Uuendame linna üldplaneeringut.
2. Uuendame ehitusmäärust.
3. Alustame kesklinna silla ehitamist.
4. Jätkame mõtestatud teedeehitust nii magistraaltänavatel kui kvartalisisestel teedel. Muudame tolmuvabaks kõik Pärnu kruusakattega teed.
5. Ehitame parkimismaja kesklinna.
6. Toetame Pärnusse rahvusvahelise lennujaama rajamist.
7. Toetame Rail Baltica ehitamist läbi Pärnu ja Pärnusse rahvusvahelist raudteejaama.
8. Muudame linnale kuuluvad taastusravikeskused majanduslikult efektiivseks.
9. Toetame alustavaid väikeettevõtjaid, käivitades ettevõtlusinkubaatori.
10. Realiseerime Loode-Pärnu tööstuspiirkonna planeeringu.
11. Laiendame ASi Pärnu Vesi aktsionäride ringi ümberkaudsete valdade kaasamisega.
12. Viime kõik linnavalitsuse osakonnad ühte hoonesse.

Solidaarne Pärnu
13. Maksame igal aastal alates 2006. aastast eakatele ja puuetega inimestele hinnatõusu kompenseerimiseks ühekordset 500-kroonist toetust.
14. Suurendame laste sünnitoetust igal järgneval aastal 1000 krooni võrra kuni 5000 kroonini ja suurendame koolialguse toetust 2000 kroonini.
15. Jätkame munitsipaaleluruumide soetamist ja ehitamist. Ehitame valmis munitsipaalmaja Räämal ja toetame sinna Rääma perearstikeskuse rajamist.
16. Piirame alkohoolsete jookidega kauplemist elurajoonides. Keelame odekolonni jms müügi taarapunktides.
17. Ehitame Tammiste hooldekodu uue hoone ja toetame erahooldekodu loomist Pärnusse.
18. Soovime ja toetame Pärnu lastekodu kujundamist munitsipaalasutuseks, kus kasvatamine toimuks peremudeli põhimõttel.
19. Võimaldame igale õpilasele koha õpilasmalevas.
20. Alates kolmandast lapsest kompenseerime lasteaiatasu.

Elamisväärne Pärnu
21. Rekonstrueerime Vallikääru ja vallikraavi.
22. Rajame uue noortekeskuse Rääma linnaossa.
23. Teeme korda Steineri aia.
24. Alustame jõe vasakkalda kahe silla vahelise raja ehitamist ning koostöös Sauga vallaga pikendame paremkalda rada Tammisteni.
25. Muudame ühistranspordi Pärnus loogilisemaks ja kõigile kättesaadavaks. Koostöös valdadega ühendame linna ja seda ümbritseva tagamaa ühtsesse piletisüsteemi.
26. Korrastame linnaliinide bussipeatused, varustades need pinkide ja prügikastidega, enim kasutatavad neist ka varjualustega.
27. Ehitame välja Raeküla ja Vana-Pärnu veetrassid ning kanalisatsiooni. Alustame Pärnu teiste linnaosade kanalisatsiooni ja veetrasside uuendamist. Lahendame sadevete probleemi.
28. Renoveerime Pärnu muulid ja tagame neile korraliku juurdepääsu.
29. Renoveerime Rüütli tänava ja Riia maantee Papiniidu ristmikuni.
30. Linna tulubaasi suurendamiseks pärast Riigikogu vastavat otsust rakendame ööbimismaksu ja mitme kinnisvara maksu.
31. Tagame rannapaviljoni väljaehitamise.

Haritud Pärnu
32. Teeme korda kõik linna koolid ja lasteaiad.
33. Toetame Pärnusse merekooli loomist.
34. Toetame eralasteaedade teket.
35. Korrastame linna stipendiumide süsteemi, toetades linna arengule olulistel erialadel õppijaid. Loome Pärnust pärit vahetusõpilaste toetamiseks eelarvelised võimalused.
36. Leiame võimalusi koolide varustamiseks tasuta kappidega, et alates algklassidest vähendada ranitsakoormust.
37. Toetame Pärnu noorte osalemist vähemalt ühes huvialaringis ja tagame kasuperede lastele osalemise ühes huvialaringis.
38. Alustame üleminekut klassikalise gümnaasiumi mudelile.
39. Viime sisse riigikaitseõpetuse Pärnu gümnaasiumides alates sügisest 2006. aastal.
40. Võimaldame igas koolis omandada usundiõpetust.

Kultuuri- ja spordisõbralik Pärnu
41. Rajame Pärnusse vabadussamba.
42. Endise muusikakooli hoone (Nikolai 27) jätame kultuuri kasutusse.
43. Ehitame lõpuni raamatukogu ja samasse hoonesse kino.
44. Jätame Mudaravila kultuuri ja tervise kasutusse.
45. Toetame rahvuskultuuriseltside tööd.
46. Toetame linna eelarvelistest vahenditest muinsuskaitse- või miljööväärtuslikes piirkondades olevate hoonete renoveerimist.
47. Toome koostöös riigiga muuseumraudtee Lavassaarest Pärnusse.
48. Pakume noortele uusi, mitmekesiseid võimalusi harrastusspordiks ja huvitegevuseks ning toetame sellekohase inventari muretsemist.
49. Rajame kergejõustikumaneeži.
50. Teeme korda Pärnu Kalevi staadioni koostöös spordiseltsiga Kalev.
51. Rajame linna polüfunktsionaalse spordihalli.
52. Ehitame uusi vabalt kasutatavaid spordiplatse.
53. Korrastame kultuuriürituste toetamise süsteemi.
54. Toetame Pärnu vanalinna muinsuskaitseala laiendamist rannapargile ja seejärel ajaloolise kuurordipiirkonna esitamist UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Turvaline Pärnu
55. Seisame ühiselt Pärnu Üksikjalaväe Pataljoni säilimise eest Pärnus.
56. Koostöös päästeteenistusega seame sisse autonoomse hoiatussüsteemi üleujutuste, tormide jm ohtude teadvustamiseks.
57. Laiendame rannavalveteenuse osutamist, rajades ja mehitades täiendavalt kaks vetelpäästetorni.
58. Jätkame videojälgimissüsteemi arendamist.
59. Valgustame kõik Pärnu tänavad, pargid, ülekäigurajad, mänguväljakud, spordiplatsid, skulptuurid ja mälestusmärgid.
60. Korraldame linnas jalgrattaliikluse.
61. Rajame igasse linnaossa spetsiaalsed koerte jalutuspargid.
62. Loome Pärnusse munitsipaalpolitsei ja tagame heakorra järelevalve.

Mart Viisitamm
Eesti Keskerakonna Pärnu osakonna esimees

Peeter Saunpere
Res Publica Pärnu osakonna esimees

Mart Alliku
Isamaaliidu Pärnu osakonna esimees

Kalju Kupper
Eestimaa Rahvaliidu Pärnu osakonna esimees

Pane tähele!

Pärnu linna aukodanik (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)
Pärnu linna vapimärk (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)

Pärnu aasta tegu 2023 (hääletus kuni 10.12.23 kl 23.59)
• Jõulukaunistuste konkurss (ettepanekute esitamine kuni 13.12.23)
Kaasav eelarve 2023 (hääletus kuni 31.12.23 kl 23.59)

 Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine
Biojäätmete konteinerite soodusmüük

• Ettevõtjale: Kohaliku tooraine kasutamine Pärnumaa turismiettevõtetes (küsitlusele vastamine kuni 12.12.23)
• Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistlus (ideekavandite esitamine kuni 01.02.24 kl 16)

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee
Pärnu linna kaardikogu
visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid