Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Haridusvaldkonna õigusaktid

Alusharidus

Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord
Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord 
Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Üldharidus

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord 
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Eraharidusasutused

Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad
Eralasteaedadele tegevustoetuse arvestusliku maksumuse määrad

Huviharidus

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord
Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakiri
Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse kinnitamine
Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded
Huvihariduse ja -tegevuse toetuste hindamiskriteeriumid ja piirmäärad
Tasumäärad Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide ruumide kasutusse andmisel
Pärnu linna 2023. ja 2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava

Projektid, preemiad, toetused

Hariduspreemiate määramise kord
Noortevaldkonna projektide ning huvihariduseks ja huvitegevuseks toetuse andmise kord 
Noortevaldkonna projektide hindamiskriteeriumid ja piirmäärad
Noortekeskustele tegevustoetuse eraldamise kord

Noortekeskuste tegevustoetuse komponentide määrad
Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord
Pärnu linna pedagoogilise praktika stipendiumi statuut


Hallatavate haridusasutuste põhimäärused

Pärnu Kastani lasteaed
Pärnu Kesklinna lasteaed
Pärnu Liblika lasteaed 
Pärnu lasteaed Mai 
Pärnu lasteaed Pöialpoiss 
Pärnu Raja lasteaed
Pärnu Tammsaare lasteaed 
Pärnu Vana-Sauga lasteaed
Pärnu Ülejõe lasteaed

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Pärnu Mai Kool
Pärnu Raeküla Kool
Pärnu Rääma Põhikool
Pärnu Tammsaare Kool
Pärnu Päikese Kool
Pärnu Vanalinna Põhikool
Pärnu Ühisgümnaasium
Pärnu Ülejõe Põhikool

Audru Kool
Audru lasteaed
Jõõpre Kool
Lindi Lasteaed-Algool
Paikuse Kool
Paikuse lasteaed Mesimumm
Tõstamaa KeskkoolTõstamaa lasteaed

Pernova Hariduskeskus
Pärnu Kunstide Kool
Pärnu Muusikakool
Pärnu Spordikool
Pärnu Õppenõustamiskeskus

Hankekord 
Pärnu linnavalitsuse hankekord 

Linnavara valitsemise kord
Reservfondi vahendite kasutamise kord 

Ametnike värbamise ja valiku kord
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded
Pärnu linnavalitsuse töökord
Linnavalitsuse liikmete tööjaotus ja asendamise kord
Linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele töötasu, hüvitiste, toetuste ja soodustuste määramine (kehtiv kuni 31.05.23)
Linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele töötasu, hüvitiste, toetuste ja soodustuste määramine
 (kehtiv al 01.06.23)
Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Pärnu linnavolikogu töökord
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord
Volikogu esimehe ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine 
Osavallakogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise ning teenistuslähetusse saatmise kord

Pärnu linnavalitsuse palgajuhend
Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend 
Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend
Pärnu linna kultuuri- ja spordiasutuste töötajate palgajuhend

Pärnu linna poolt eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise kord

Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine
SA Pärnu Haigla nõukogu liikmete tasu suuruse määramine


Pärnu linna ja osavaldade põhimäärused

Pärnu linna põhimäärus
Audru osavalla põhimäärus 
Audru osavallakeskuse põhimäärus
Paikuse osavalla põhimäärus
Paikuse osavallakeskuse põhimäärus
Tõstamaa osavalla põhimäärus
Tõstamaa osavallakeskuse põhimäärus


Pärnu linnavalitsuse struktuuriüksuste põhimäärused

Arenguosakonna põhimäärus
Avalike suhete teenistuse põhimäärus
Kantselei põhimäärus

Haridusosakonna põhimäärus
Linnamajanduse osakonna põhimäärus
Planeerimisosakonna põhimäärus
Sotsiaalosakonna põhimäärus
Finantsjuhtimisteenistuse põhimäärus
Kultuuri- ja sporditeenistuse põhimäärus
Raamatupidamisteenistuse põhimäärus

Planeerimise ja ehituse valdkonna õigusaktid

Detailplaneeringute vormistamise juhend
Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas 
Projekteerimistingimuste taotluste ja projekteerimistingimuste vorminõuded
Pärnu linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord
Pärnu muinsuskaitseala kaitsekord
Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord 
Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde kord


Riiklikud
Planeerimisseadus (alates 01.07.2015 algatatud planeeringutele)
Planeerimisseadus (kuni 30.06.2015 algatatud planeeringutele)
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus

Ehitusseadustik
- Lisa 1 Ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkus  
- Lisa 2 Kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkus
Ehitise kasutamise otstarvete loetelu
Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele

Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded
Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonsel taotlemisel
Nõuded ehitusprojektile 
Omanikujärelevalve tegemise kord 
Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded

Ruumiandmete seadus
Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded 
Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord


Linnamajanduse ja keskkonna valdkonna õigusaktid

Linnavara valitsemise kord 
Linna valduses oleva rajatise või selle osa otsustuskorras kasutusse andmise tasumäärad
Pärnu linna omandis olevate eluruumide kasutamise kord
Tervikuna Pärnu linna omandis olevate elamute üürimäärad
Maamaksumäärade kehtestamine 
Pärnu linna maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa

Heakorraeeskiri 
Korterelamute hoovide korrastamiseks toetuse andmise kord
Kalmistute kasutamise eeskiri
Kohanimede määramise kord 
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Raieloa andmise kord 
Raieloa taotluse vormi ja raieloa vormi kinnitamine 
Supelranna ja supluskohtade kasutamise ja hooldamise kord (Koerte suplusalade kaart)
Tänava nimesiltide ja majanumbrite vorminõuded
Ülemäärase müra ja valgusefektide lubamine müügikohtade hooajalistel laiendustel

Jäätmehoolduseekiri (JHE) 
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019-2023
Sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2036
Pärnu energia- ja kliimakava 2030


Audru osavald
Eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord
Eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine
Äriruumide üüri piirmäärade kehtestamine
Maamaksumäära kehtestamine
Maamaksuvabastuse taotlemise kord
Heakorrakonkursi "Kaunim Kodu" juhend
Kaevetööde eeskiri

Veeteenuse hinna kehtestamine

Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine
Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna moodustamine, vee-ettevõtja määramine ning veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine
Vee-ettevõtja määramine ning teenuse hinna kehtestamine Veikko-Tooma detailplaneeringu alal
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
OÜ SW Energia poolt Audru Keskkooli katlamajast müüdava soojusenergia kehtestamine


Paikuse osavald
Maamaksumäärade ja maksuvabastuse andmise kord
Üüri piirmäära kehtestamine
Kaevetööde eeskiri
Talviste teehooldustööde korra kehtestamine

Kaugküttepiirkonna määramineSoojuse piirhinna kooskõlastamise kord
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Tõstamaa osavald
Kaevetööde eeskiri            
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri


Alamkategooriaid

Pane tähele!

Erateede kruusatoetus (taotluste esitamine kuni 15.06.23)
Loomestipendium (taotluste esitamine kuni 20.06.23)
Jõuluturu korraldaja (pakkumiste esitamine kuni 22.06.23 kl 12)
Pärnu kaasav eelarve 2023 (ideede esitamine kuni 19.06.23)

 Biojäätmete konteinerite ja kiirkompostrite soodusmüük
• Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine

• Pärast südaööd lõppevad üritused 2023

Aitame Ukrainat! • Інформація для українських біженців

Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks (sh Pärnus)
Інформація для українських біженців (UKR)
Информация для военных беженцев из Украины (RUS)

• Pärnu linna sõjapõgenike abistamise fond
Kõik kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha ülekande SEB pangas asuvale Pärnu linnavalitsuse kontole EE021010902001671005. Loe lähemalt: Ukraina abistamise fondist toetuste maksmise kord

Pärnus ja tema osavaldades elavatel ning ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel või sõjapõgenikke abistaval organisatsioonil on võimalik Ukraina abistamise fondist toetust küsida. Loe lähemalt: Sõjapõgenikud saavad Ukraina fondist toetust

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee

Pärnu linna kaardikogu

visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid