Jäta menüü vahele
Facebook Logo

• Audru osavalla põhimäärus 

Tunnustuse omistamise eesmärgiks on tähtsustada õpetaja rolli ning tunnustada Audru osavalla koolide ja lasteaedade õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud Audru osavalla arengut.

NB! Ettepanekuid tunnustamiseks saab esitada 20. septembrini 2023
• Ettepanekuid võivad esitada kõik soovijad. Isikut, kellele on tunnustus juba omistatud, ei saa kandidaadiks uuesti esitada enne viie aasta möödumist.
• Audru osavalla aasta õpetaja tiitlite omistamise otsustab Audru osavallakogu

Kandidaatide esitamise vormid:
Aasta õpetaja
Aasta lasteaiaõpetaja

Ettepanekud saata Audru osavallakeskusele aadressil linnavalitsus[at]parnu.ee või Pärna allee 7, 88301 Audru alevik, Pärnu linn


Tunnustatud õpetajad

Aasta õpetaja
2022 - Ülle Haavasaar 
2021 - Helle Kirsi
2020 - Kaja Nurk Audru Koolist 
2019 - Anu Kurm

Aasta lasteaiaõpetaja
2022 -  Anneli Kala
2021 - Ene Peterson
2020 - Eve Naudi Lindi Lasteaed-Algkoolist
2019 - Marja-Liisa Kesküla


Audru valla aasta õpetaja

Tiitlit anti välja 2017. aastani

2017 Tiia Tamm
Jõõpre Põhikooli muusikaõpetaja 1979-1980. Audru Koolis alates 01.08.1984.

Andnud muusikatunde kõikides kooliastmetes, juhendanud poiste-, mudilas-, laste- sega- ja naiskoore. Samuti tegelenud ansamblite, solistide, rahvamuusikaansambli juhendamisega ning olnud rahvatantsurühmade kontsermeister. Juhendab naiskoori „Leelo" ning Audru valla segakoori. Audru kiriku organist. Oma ainealase professionaalsusega on Tiia Tamm õpetaja, kelle käe alla tullakse laulma hea meelega. Tema juhendatavatel kollektiividel on kõrge tase ning erinevatel kooli üritustel palutakse Tiialt tihti abi klassiõhtu, kontserdi vm läbi viimisel.

Kooride juhendamine on pikaajaline protsess ning sõltub suures osas õpilaste liikumisest klassist klassi. Laulupeo protsessis osalemine tähndab iga viie aasa tagant kategooriale laulmist. Kõik Tiia juhentatud koorid on välja laulnud I, II või III kategooria ning enamasti osalenud ka laulupidudel. Käesoleva aasta laulupeo protsess alles käib ning tulemusi ei ole veel teada. 

Ansamblite ning solistidega on saavutatud Pärnumaa Kaunim Metsalaul 2016 8.-9. klasside ansambliga III koht, Kaunim Metsalaul 2015 8.-9.klasside ansambliga I koht, Kaunim Metsalaul 2015 solist II koht, Sügisulg 2015 – solist 4.-5.koht. Võtnud õpilasega edukalt osa lauluvõistlustest KooliCanto ja Väike Canto. Ära märgitud solistide ja ansamblite kategoorias Väike Canto 2016. Oma tundides suudab Tiia pilli mängima panna kõik õpilased, laulma paljud nendest ning samuti saavad kõik õpilased oskused noodikirja mõista ning teadmised muusikamaailmas toimuvast.

Tiia Tamm on nõudlik õpetaja. Tema juhendamisel on muusikaharidust omandanud sajad lapsed. Paljud neist on jätkanud muusikaõpinguid kõrgkoolides või harrastusmuusikutena. Oma kollektiividelt nõuab Tiia pühendumist ja kvaliteeti. Erialane enesetäiendamine nõuab igalt õpetajalt aega ja kannatust õpitut oma töös rakendada. Õpetaja Tiia on hoidnud enda professionaalsuse pidevas arenemises. Tema kogemusi ja nõuandeid arvestatakse maakondlike laulupidude orgeniseerimisel, kooli ühisürituste läbi viimisel jm.

Oma tundides suudab õpetaja Tiia pilli mängima panna kõik õpilased ning laulma panna paljud nendest. Kooli jõulukontsert Audru kirikus ja kevadine laulupäev on hinnatud ja tunnustatud üritused kogu vallas.

Audru Kooli kauaaegse muusikaõpetajana on Tiia Tammel suur kogemuste- ja repertuaaripagas, mida ta meeleldi jagab nii kooli, valla kui maakondlike ürituste läbiviimiseks. Olnud kooride üldjuhiks Pärnumaa laulupidudel. Tema juhendatavad kollektiivid on üles astunud Eesti erinevates paikades, Soomes, Kreekas, Walesis.

Õpetaja Tiia nõustab oma suurte kogemustega kooli arendamist eelkõige kultuuri valdkonnas. Teeb kolleegidega koostööd erinevate õpilaste ülesastumiste osas nii koolimajas kui väljaspool seda. Õppetöös hätta jäänud õpilastega leiab lahenduse koostöös tugispetsialistide ja lastevanematega.

Pärnumaa muusikaõpetajate ainesektsiooni aktiivne liige.
Audru valla vapimärk nr 26


2017 Ivi Sutt
lvi Sutt asus tööle Jõõpre 8. kl. Kooli 1986.aastal ning 2016.a. sügisel täitus tal Jõõpre Koolis 30 tööaastat. Hetkel on ta kunsti, käsitöö ja kodunduse õpetaja. Ta on olnud klassijuhatajaks aastani 2012 ning juhendanud nii käsitöö kui ka kunstiringe. Õpetaja lvi Sutt teeb koolis ka sekretäritööd.

Õpetaja lvi Sutt rakendab õpetamisviise, mis loovad keskkonna, kus tema õpilased õpivad innustunult. Ta toetab teadliku tegevuse ning suure töökogemusega õpilaste väärtushoiakute ja õpioskuste kujunemist. Ta rakendab erinevaid meetodeid, sealhulgas digitehnoloogia ja Interneti võimalusi õppimise toetamiseks ja jagab neid ka kolleegidega oma ainevaldkondades. Tänu järjepidevusele nõudmistes ning hoolivale suhtumisele õpilastesse on ta pälvinud nii õpilaste kui ka lapsevanemate usalduse. lvi Sutt on toetav ning abivalmis kolleeg.

lvi Sutt töötab õpetajana ka Audru Huvialakeskuses, nii Jõõpre kui ka Audru koolis (kunstiõpetaja) ning aitab korraldada kunstilaagreid ja ühisüritusi; ta juhendab lõputöid ning korraldab erinevaid kunsti- ja käsitöönäitusi. lvi Sutt on olnud juhendajaks valla ürituste töötubades. Ta on olnud ka täiskasvanute ringide juhendajaks. Oma tegevusega on lvi Sutt positiivselt mõjutanud nii Jõõpre Kooli kui ka Audru valla arengut.

Ta on aktiivne koostöös ja ühisprojektides Paikuse Huvikooliga, osaleb kunstikoolide arenguprogrammis. lvi Sutt nõustab vajadusel algklasside õpetajaid kunsti- ja käsitöötundide läbiviimisel, jagab oma töökogemusi ning tutvustab koolitustel omandatut.

lvi Sutt on Jõõpre Kooli digimeeskorma liige, olles administraatoriks nii EHIS-es kui ka ElS-is. Ta juhendab õpetajaid ning on tugiisikuks EIS infosüsteemi kasutamises. lvi Sutt tegutseb aktiivselt Pärnumaa kunsti- ja käsitööõpetajate ainesektsiooni juhatuses.


2016 Kaire Leetsaar
Õpetaja Kaire Leetsar on eeskujuks kõikidele oma õpilastele, lastevanematele ja kolleegidele. Ta on aus, lojaalne, sõbralik, hea huumorisoonega, aktiivne, ettevõtlik, teadmishimuline, jne. Lapsevanemad hindavad õpetaja panust ning soovivad, et K. Leetsar oleks just nende õpetajaks.

Lapsevanem: „Vanemate toetus ja suunav abi on teretulnud, aga õpetaja tuletab ikka meelde, et lapsed püüaksid oma kodused tööd ise teha, õppima peavad ju nemad ja tööd hinnates tahaks hinnata õpilase tööd. Ausus, teistest lugupidamine ja teistega arvestamine, aktiivne eluhoiak on väärtused, millest õpetaja ise lugu peab ja ka õpilastes arendada püüab".

Lisaks mitmekesisele õppetööle suunab Kaire Leetsar õpilasi igakülgselt ka ainetundide väliselt. Aastaid on ta juhendanud näiteringe. Esinemas on käidud valla haridusasutustes. Osa võetud valla-, maakonna- ja vabariiklikest algklasside näidendite konkurssidest (Pärnumaa esindaja vabariiklikul kooliteatrite festivalil: 2002 – laureaat, 2008 ning 2016 – eripreemia leidlike lavaliste lahenduste eest). Pärnumaa algklasside kirjandusmängul Anniemäng saavutati II koht. Õppetöös kasutab ta aktiivselt oma õpilaste jaoks loodud blogi, kus on üleval kõik harjutamiseks mõeldud materjalid,tunni ülesanded, iseseisvad tööd, õpilaste tööd.

Lapsevanem: „Õpiprotsessis õpetaja märkab õpilaste vajadusi ja lähtub õpilase võimetest. See ongi märk, et õpetaja teeb oma tööd hingega". "Õpetaja püüab erinevate võimalike õppematerjalide hulgast valida just need, mis teda kõnetavad ja mis oleksid võimalikult erinevatele õpilastele sobivad ja toetaksidjärgmisele astmele üleminekut."


2016 Anne Rebane
Loomult otsekohene, töökas ja õiglane, kelle tarka nõu ja abi hindavad tema töökaaslased ja lapsevanemad kõrgelt. Tänu oma konkreetsusele selgelt arusaadav nii lastele, kui täiskasvanutele. Võtab kõiki lapsi võrdselt, on ühtviisi õiglane iga lapse suhtes, ta oskab tunnustada igat last ja lapsevanemat.

Anne peab rühma töös kõige olulisemaks koostööd kogu rühma meeskonnaga. Koos paarilisega lepitakse kokku ühtsetes rühma reeglites ja nõudmistes, mis tagab rahuliku ja mängulise õhkkonna rühmas. Anne rühma lapsed on iseseisvad ja loovad, on õpetaja saanud kolleegidelt, juhtkonnalt, Audru Kooli algklasside õpetajatelt ja palju tänusõnu lapsevanematelt. Anne on hinnatud kolleeg kogu lasteaia personali hulgas. Ta valiti Audru lasteaia kõige esimeseks maja sõbraks.

Kuigi Anne omab lastega töötamisel väga pikaajalist staaži, on temas ikka varjul uusi oskusi ja lihtsaid võtteid, kuidas laste igapäevast elu huvitavaks ja kaasahaaravaks kujundada.

Anne leiab, et õpikeskkond loob meeleolu ja õpitava tajumise, selleks püüab ta luua rühmas vaimse ja füüsiliselt turvalise keskkonna. Lastel on võimalus mängida erinevates töö-ja mängunurkades, tegutsedes erinevast materjalist vahenditega. Lapsi jälgides ennetab käitumisprobleeme ja lahendab vajadusel. Ei sekku alati vaid laseb lihtsamaid probleeme lahendada lastel endil, siis õpivad lapsed iseseisvalt kompromisse leidma. Õpetamisel arvestab lapse õpiraskusi ja isiksuse probleeme. See on suureks abiks, sest selliste lastega on palju vaja teha individuaalset tööd.

Anne rühma lapsed on head mängijad, julged, üksteisega arvestavad ja iseseisvad. Iga laps vajab tunnustust ja eduelamust. Ta annab lapsele tagasisidet tema tegemistest ja tulemustest. Ta peab oluliseks väikelastel kujundada eneseteenindamise oskusi ja iseseisvust, mis on lapse kohanemise juures lasteaias üks olulisemaid aspekte. Kooliminevate laste rühmas peab vajalikuks arendada eneseväljendamise oskust, julgust abi küsida ning kollektiivis kehtestatud reeglitest kinni pidamist Tulenevalt lasteaia üldeesmärgist - iga uus avastus kasvatab uudishimu, valmisid laste omal algatusel etendused, dekoratsioonid, mängud.

Alates 2007 aastast Pärnumaa alushariduse ainesektsiooni liige – korraldanud erinevaid maakondlikke õppepäevi, töötubasid. Oma oskuste ja kiire reageerimisvõimele on Anne olnud mitmeid aastaid Männituka Lasteaias esmaabiandjaks. Aktiivne liige Audru Lastekaitse Ühingu töös – aidanud läbi viia Audru lastekaitsepäevi, osalenud konverentsidel, koolitustel ja suvelaagris.


2015 Kai Oraste
Pärnumaa Aasta Õpetaja 2015

Audru Kooli vene keele ja kirjanduse õpetaja. Töötanud Audru Koolis alates 1982.aastast vene keele õpetaja, klassijuhataja, pioneerijuhi, kodutütarde juhi, loovtööde juhendajana. Kai Orastele on omistatud vanempedagoogi tiitel (2011). Ta on Audru Kooli humanitaarainete sektsiooni juht ning valitud kolleegide poolt kooli direktsiooni liikmeks esindamaks teisi õpetajaid. Õpetaja Kai Oraste on õpilaste poolt aastaid valitud kooli sõbralikumaksõpetajaks.

Klassijuhataja töös on õpetaja Oraste pühendunud ning abivalmis kaaslane kõigile õpilastele. Ta kaasab ja innustab oma õpilasi osalemaks erinevates ettevõtmistes ning suudab kujundada õppimiseks ja sotsiaalseks arenguks soodsa keskkonna. Oma tööülesandeid täidab õpetaja Oraste kohusetundlikult, tunneb huvi lisateadmiste vastu, mida edastab ka oma õpilastele järjekindlalt.

Õpetajana suunab õpilasi motiveeritult iseseisvale tööle ning abistab mahajääjaid. Lisaks oma klassi üritustele on kavandanud ja ellu viinud või aidanud korraldada ka ülekoolilisi ettevõtmisi. Kai Oraste juhendatud õpilased osalesid edukalt sõjalis-militaarsel mängul Kivid ja Kännud (III ja IV koht) ning Läti Vabariigis Grobinas korraldatud sõjalis-militaarsel mängul (I koht). On kõik oma tööaastad olnud klassijuhataja, kes suhtub „oma lastesse" mõistvalt, sõbralikult, innustavalt. Koos käiakse metsas, õppekäikudel ja teatriski, vaatamata sellele, et on kooliaeg, vaheaeg, kevad, suvi, sügis või talv.  Ja nii juba 28 aastat järjest.

Suvisel koolivaheajal on Kai Oraste õpilasmaleva rühmajuht, soovides õpilastes kasvatada töötegemise harjumusi. Aastaid on õpetaja Oraste olnud aktiivne õpilasmaleva rühmade juhendaja ning noorsoo-organisatsioonide Kodutütred ja Noorkotkad eestvedaja Audru Koolis. Lisaks on õpetaja Oraste aastast 2008 Kaitseliidu Pärnumaa Maleva, Audru valla hariduskomisjoni ning tantsurühma Meie Valla Eided liige.

Ühe vilistlase ütlemine oma klassijuhataja kohta: „Kai on harvaesinev näide tõeliselt heast õpetajast, kes „oma laste" nimel on nõus tegema ka asju, mis ei ole tema töölepingus kirjas. Silmatorkavalt aktiivne, ilus ja tark naine".


2015 Aili Elend
Aili Elend töötab Aruvälja Lasteaed-Algkoolis alates 2005. a rühmaõpetajana, muusika- ja liikumisõpetajana, folklooriringi juhendajana ja Audru Huvialakeskuse Aruvälja osakonna solfedžoõpetajana. On Aruvälja Lasteaed-Algkool direktor aastast 2010.

Oma tööga on Aili teeninud nii laste, lastevanemate, kui ka kolleegide usalduse ja poolehoiu. Tal on oskus kaasata kõiki ja märgata igaüht. Tema eesvedamisel on loodud hea õpi- ja kasvukeskkond, mis on väike, koduse õhkkonnaga ja lapsesõbralik. Läbi individuaalse lähenemise, kaasates õppeprotsessi rahvapärimust ja pilliõpet, toetab laste mitmekülgset arengut. Läbi isikliku eeskuju ja suure muusikaarmastuse, toetab laste mitmekülgset arengut, väärtushinnangute kujunemist ja esinemisjulgust.

Ta ei ole pelgalt ainult muusikaõpetaja. Kogu tegevus lõimituna rühmatööga, moodustab ühtse terviku. Õppetegevustest on olulisel kohal iga lapse individuaalsus. Läbi mitmekülgsete õppemeetodite, mängu ja väärtuskasvatuse leiab sujuvalt tee iga lapseni.

Aili osales lastega Audru vallapäevadel, lastekaitsepäevade ja kohaliku külaseltsi üritustel jpm. Lasteaia üritused on kogukonda kaasavad, eri põlvkondi väärtustavad ja pereväärtusi toetavad.

Saanud innustust läbitud koolitusest "Sissejuhatus pärimusmuusikasse" , tõi uue suuna meie lasteaia tegemistesse. Läbi pärimuskultuuri on lastel võimalus lähemalt tutvuda meie ajalooga. See hõlmab endas traditsioone, riietust, liikumist, muusikat ja pille. Aili on disaininud ja õmmelnud rahvuslikud riided lasteaia lastele.

Lasteaia juhina on see tema töö osa ja ta teeb seda suurima hea meelega. Ta on juht, kelle tööaeg on kindlasti pikem kui 8 h tööpäeval. Ta on alati kättesaadav nii kolleegidele ja lastevanematele. Tihti on teda näha tegutsemas nii nädalavahetustel, aga ka suvepuhkuse ajal. Tal on suurepärane oskus kaasata ühistegemistesse kollektiivi, aga ka lapsevanemaid ning kogukonda. Aili seisab nii valla kui ka kogukonna huvide eest. Näeb edasiviiva jõuna koostööd ja mõlema osapoole kaasamist. On Audru vallavolikogu liige, Audru lastekaitse Laste kaitse ühingu liige ja On MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsi juhatuses.


2014 Ene Jaanimägi
Ene Jaanimägi töötab Audru Vikerkaare Lasteaias alates selle avamisest aastal 2007. Ta alustas õpetajaabina rühmas, kuid kuna oli asunud õppima Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogika erialale, siis avanes tal juba järgmisel õppeaastal võimalus end proovile õpetajana. Alushariduse pedagoogi eriala oli Enele uus väljakutse, kuna eelnevalt oli Enel omandatud juuksuri eriala, kellena oli töötatud seitse aastat.

Enel on olnud võimalus töötada erinevas vanuses lastega, ta on saanud koolis omandatud teoreetilisi teadmisi koheselt praktikasse rakendada. Ene ülesandeks sai koos noorte ja teotahteliste kolleegidega hakata kujundama uue lasteaia nägu, kuhu on oodatud iga laps koos oma vanematega. Rühma töös peab Ene vajalikuks töötada ühtse meeskonnana, kaasates nii õpetajaabi, kui ka oma rühma lapsevanemaid. Lasteaias on Ene tihti olnud mitme kordaläinud ürituse eestvedajaks, samuti on ta koostöös oma rühma meeskonnaga korraldanud meeleolukaid üritusi kogu maja personalile.

Ene on südamlik, õiglane , tahab koostööd teha lastevanematega ning olla lasteaias toeks oma kolleegidele. Väga oluliseks peab ta oma igapäevatöös kuulamisoskust. Kui õpetajal on alati aega lapsi ära kuulata, saab see eeskujuks ka lastele, kes omakorda õpivad kuulama nii täiskasvanut kui ka eakaaslasi.

Ene leiab oma töö kõrval aega tegeleda ka paljude hobidega, mille abil tal õnnestub ka laste elu põnevamaks muuta. Tänu lauluoskusele lavastas ta koos oma eelmise rühma laste ja meeskonnaga üheskoos Riine Pajusaare seatud muusikali „Ühes šokolaadilinnas". Etendus oli hästi meeleolukas, kogu rühm nautis oma etteastet. Näidendit etendati ka Männituka maja ja Pillerpalli lasteaia vanematele rühmadele.

Ene on ühiskondlikult aktiivne, ta osaleb Audru lastekaitseühingu töös, laulab Audru segakooris, on alati nõus kaasa lööma erinevates lastele korraldatud üritustes. Ene oma peres kasvab kolm toredat last ning üheskoos oma abikaasaga on loodud soe ja hubane kodu Audru valda.

Iga laps ja tema vanem leiab hommikul lasteaeda tulles eest naerusilmse ja heatujulise õpetaja Ene, kes oskab lahke sõnaga toeks olla igale oma kolleegile. Sellel õppeaastal alustas Ene jälle uut ringi koos kõige väiksematega. Jõudu ja ikka sära silmadesse meie kõigi poolt!


2014 Kaia Vettik
Õpetaja Kaial on lasteaiaõpetaja staaži juba ligi 30 aastat. Selline kogemustepagas on suureks eeliseks laste mitmekülgsele arengule kaasaaitamisel. Pidev enesetäiendamine aitab tänapäeva lastega sammu pidada. Suur teadmistepagas teeb Kaiast suurepärase mentori, mida ta on olnud ka uutele kolleegidele Aruvälja Lasteaed-Algkoolis.

Õp. Kaia on väga hinnatud nii lastevanemate kui kolleegide poolt. Särava ja positiivse õpetajana tervitab ta igat last, kes hommikul lasteaeda tuleb. Tema entusiastlik ja rahulik ellusuhtumine muudab lasteaia selliseks kohaks, kuhu lapsevanemad tahavad rõõmuga oma lapsi tuua.

Kuigi õp. Kaia ei saa saata pisikesi olümpiaadidele, tunnevad meie lapsevanemad pidevat võidurõõmu tema heast tööst, sest näevad oma laste arenemist tänu tema tublile panusele.


2013 Kairi Ojakäär
Kairi Ojakäär tuli Vikerkaare lasteaeda tööle selle avamisel 2007. aastal. Ta on Papsaare lasteaia noore kollektiivi eestvedajaks ja innustajaks. Ta on mitmekülgne, kõrge missioonitundega loov inimene. Kairil on palju huvitavaid ideid ürituste korraldamisel lastele, lasteaia personalile ja lastevanematele. Tema tugevad küljed on meeskonnatöö, kannatlikkus ja

tähelepanelikkus. Kairi jaoks ei ole ületamatuid raskusi, ta leiab alati igale probleemile lahenduse ja ei heida meelt. Ta on olnud õppekava koordinaator, kes oskab näha seoseid erinevate valdkondade vahel ja peab oluliseks õppekava rakendumist igapäevases töös. Kairi ettepanekul koostati lapse arenguhindamise tabelite täitmiseks arengukast, mis sisaldab materjale hindamisprotsessi läbiviimiseks erinevates vanustes. Kairi on õpetajana väga sihikindel ja saab hakkama ka probleemsete lastega. Tal on oskus näha probleemsete laste puhul nende häid külgi ja nende alustel leida võimalust lapse tunnustamiseks.

Õppekasvatustöös peab Kairi esmatähtsaks positiivset, emotsionaalset stressivaba õhkkonda, mis innustab lapsi tegutsema.

Kairi hobideks on koorilaul ja käsitöö. Kairi on nende aastatega olnud mentoriks ja praktika juhendajaks mitmele noorele õpetajale. Ta on toetav kolleeg, kes jagab lahkelt oma teadmisi, annab nõu, on otsekohene, ütleb, mida mõtleb.

Kairi on juba 6 aastat osalenud aktiivselt Pärnumaa alushariduse ainesektsiooni töös. Ta on aidanud korraldada Pärnumaa lasteaedade loomepäevi ning saanud sealt häid juhtimise ja organiseerimise kogemusi. Kairi on oma tööd tutvustanud lahtistes tegevustes, ainesektsiooni töötubades ja laste tööde kaudu nii oma majas kui ka Pärnu maakonnas lasteaia õpetajatele.


2012 Ene Säde
Pärnumaa Aasta õpetaja 2012

Ene Säde on 30 aastat olnud osakeseks Lindi koolielust ning andnud oma tugeva panuse kooliarengut toetavas töös. Ene ei ole jaganud oma teadmisi ainult väljaspool maja, ta on olnud Lindi kooli peamiseks mentoriks noortele õpetajatele nii koolis kui lasteaias. Õpetaja Ene on suure algustähega õpetaja, keda oskavad hinnata nii lapsevanemad, kolleegid ja loomulikult kõige rohkem lapsed ise. Lapsevanemate hinnangul on õpetaja Ene suurimaks väärtuseks oskus lastele „Elu" õpetada. Seda lähtudes ajast ja hetkest, mil teemad noore inimese elus päevakorda tekivad.

Õpetajad peavad oluliseks õpetaja Ene oskust ennast lapsega samastada ja jagada oma kogemusi lapse vanusest lähtuvalt. Koolijuht hindab pikapäevarühmatööd kooli suurimaks väärtuseks. Seal saavad üheks õppe-ja kasvatustöö ning läbi erinevate projektipõhiste tegevuste on võimalik pakkuda lastele lisaväärtusena laialdasi teadmisi ning praktilisi oskusi.

Ene ise tugineb mõttele, et teadmised on küll elus tähtsad, kuid alles väärtused annavad lapsele kätte õige suuna ja mõtte. Õpetaja Ene on loonud lastele õhkkonna ja turvalise kooli, kus igale ideele on alati ruumi ja võimalusi, kus iga laps on eraldi tähtis ja oluline. Õpetaja Ene on aastate jooksul algatanud mitmeid traditsioonilisi üritusi nagu Lindivisioon, Lõikuspidu, Kuldsuu jne. Mõned neist üritustest on Lindil kanda kinnitanud juba 20 aastat.

Lisaks Audru vallale nimetas ka Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu Maavalitsuse ühine hariduspreemiate komisjon Pärnu maakonna haridusasutuste 2012. aasta parimad. Aasta õpetaja tiitli pälvis Ene Säde. Väljaspool Audru valda on Enet märgatud seoses projektiga „Merebioloogia õpe Lindi Lasteaed-Algkoolis", mida ta on koos Jüri Tensoniga eestvedanud alates 2010. aastast.


2012 Evi Vaher
Evi Vaher töötab Audru Lasteaias alates 2006. aastast. Audru Lasteaias on Evi olnud nii muusika- kui ka rühmaõpetaja, tänu millele ta oskab lõimida muusikategevused kõikide teiste valdkondade tegevustega ja toetada seeläbi laste mitmekülgset arengut. Evi on pühendanud end folkloorile ning selle õpetamisele lasteaialastele. Alates 2000. aastast toimub Audru Lasteaia õues traditsiooniline folklooripidu „Karjapoiss on kuningas", millest on välja kujunenud lasteaia traditsiooniline üritus ning mis on äramärkimist leidnud ka Eesti Folkloori nõukogu poolt.

Lisaks Audru lasteaiale on Evi väga hinnatud Audru kogukonnaliige. Ta juhendab lauluringi, juhendab ja saadab tantsurühmasid, tegutseb organistina Tõstamaa Maarja kirikus, on suureks abiks Audru Püha Risti kirikus, laulab valla segakooris, mängib kandleansamblis Roosi ning juhendab ja mängib ansamblis Kupparimuorid. Evi lööb igati aktiivselt kaasa kogu valla kultuurielus. Iga-aastaselt aitab Evi kaasa Audru Lastekaitse Ühingu liikmena Lastekaitsepäeva korraldamisel. Kolleegide seas on Evi kõrgelt hinnatud ja austatud õpetaja, kelle poole võib alati abi saamiseks pöörduda. Samuti naudivad Evi seltskonda ka lapsed, kes tema juhendamisel muusikaga esimesed meeldivad tutvused teevad.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid