en Pärnu linn - Eri- ja hädaolukord - KKK

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn

444 8200 • 15505 (lisainfo)
linnavalitsus[at]parnu.ee
kriisikomisjon[at]parnu.ee

koroona22

kriisileevendused

valjumisstrateegia

poesk2igu reeglid

kuidas saan hoida ennast ja teisi.est

1220 2

koroona stress

 

Lasteaiad
• Küsimus: Ma jätsin lapse märtsi keskpaigast lasteaiast koju (tulles vastu lasteaia palvele) ja laps puudub lasteaiast kuni 31. märtsini. Kuidas toimub sellisel juhul lasteaia osalustasust vabastamine või tasaarveldus?

• Vastab Pärnu linnavalitsuse alushariduse peaspetsialist: Selle perioodi eest saame teha mahaarvestuse järgmisest lasteaiaarvest. Kui laps puudub sel ajavahemikul ainult üksikutel päevadel, siis mahaarvestust ei toimu. Puudumisest tuleks rühmaõpetajale ette teada anda, soovitavalt ELIIS e-keskkonna kaudu. Palume lasteaiale anda teada ka seda, kellel ei ole antud ajavahemikul võimalik last koju jätta ja kes siis kindlasti lasteaiakohta vajab.


• KüsimusKuidas põhjendate lauset "lasteaiad suletakse juhtumipõhiselt"?  Kas see tähendab, et ootame ära esimese haigestumise ja alles siis sulgeme lasteaia? Üldjuhul lapsed ei haigestu või kui haigestuvad, siis väga kergelt, mis tähendab seda, et lapsi ei testita, aga lapsed on nakkusohtlikud ja nad viivad haiguse koju emale-isale-vanaemale-vanaisale. Kahjuks ei saa ma valitsuse otsusest aru. 

• Vastab Pärnu linnapea Romek Kosenkranius: Eriolukorras rakenduvad piirangud vastavalt meetme proportsionaalsusele, meetme otstarbekusele ja lähtuma peab vajadustest. Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon on kaalunud lasteaedade sulgemise meedet ja andnud omavalitsuste kriisikomisjonidele juhise mitte sulgeda (v.a. haigusjuhtude ilmnemisel) lasteaedu lähtuvalt nendest kolmest kaalutlusest. Lasteaia täielik või osaline sulgemine tuleb kõne alla siis, kui lasteaias tuvastatakse reaalne haigusjuhtum. Kaalumise asjaolud on ära toodud ka meedias (näiteks Delfi.ee ), kuid lühidalt võib öelda, et lasteaia lahtioleku riskid on ühiskonnale väiksemad, kui lasteaedade laussulgemine.

Toon näite: erinevalt koolilapsest, ei saa lasteaialast jätta koju valveta. Kui aga kõik lasteaiad on kinni, langeb oluliselt riigi võimekus toimida, kuna arstid, õed, tuletõrjujad, politseinikud, bussijuhid, poemüüjad jne ei saa minna tööle, kuna lasteaiad on suletud ja nad peavad oma lapsi ise kodus hoidma. Seetõttu on ka Pärnu linna kriisikomisjoni otsuses soovitus, et võimalusel lapsi järgneva 2 nädala jooksul mitte lasteaeda viia, kui lapsevanemal on selleks võimalus“.

Siit ka meie palve: kui Teil on võimalus laps(ed) koju jätta, siis palun jätke laps(ed) kindlasti lasteaiast koju. Kuid riigi elutähtsate teenuste tagamise huvides ei saa me kahjuks kõiki lasteaedu hetkel sulgeda ja teeme seda vaid juhtumipõhiselt ehk juhul, kui lasteaias esineb viiruslik haigusjuhtum.   


• Küsimus: Linnavalitsuse hoone on suletud, aga meil on vaja registreerida lapse sünd. Kuidas me seda teha saame?
• Vastus: Alates 19. märtsist saavad lapsevanemad registreerida lapse sündi e-teenusena uues portaalis rahvastikuregister.ee. Teenus on kättesaadav kõikidele vanematele, varasemalt said e-teenusena sündi registreerida seda kasutada vaid abielus vanemad. Linnavalitsusse kohaletulek ei ole seega vajalik

• Küsimus: Milliste perekonnaseisutoimingute puhul on eelduseks vahetu kontakt ametnikuga?
• Vastus: Kindlasti peab kohale tulema abiellumisavalduse ja abielu lahutuse avalduse esitamiseks.

• Küsimus: Kuidas toimub tõendite väljastamine, kui linnavalitsus on suletud?
• Vastus: Tõendeid saab taotleda e-posti kaudu. Kõik avalduse vormid on leitavad Pärnu linna kodulehelt.

• Küsimus: Milliseid perekonnaseisutoiminguid saab teha digitaalselt?
• Vastus: Digitaalselt on võimalik: registreerida sündi (abielus vanemad ), taotleda korduvat perekonnasündmuse dokumenti (sünnitõend, abielutõend, lahutusetõend, nimemuutmise tõend ), nimemuutmine (alaealise puhul erisused), taotleda andmeid rahvastikuregistrist, taotleda abieluvõimetõendit, registreerida elukohta.

Perekonnaseisuametnik Kristina Jürisoo (kristina.jurissoo[at]parnu.ee, 444 8231)


Matused
• Küsimus: Kuidas eriolukorra ajal matuseid korraldada?
• Vastab Lääne regiooni eriolukorra tööde juht Heiki Soodla: Et kaitsta inimeste elu ja tervist, tuleb matusetalitus korraldada selliselt, et on tagatud meetmed hoidmaks ära võimalikku nakatumist. Matusetalitus tuleb läbi viia äärmiselt piiratud omaste ringis, sõltumata sellest, kas tegemist on kirstu- või urnimatusega.

Matusel tuleb hoiduda tavapärastest leina jagamise ja kaastunde avaldamise viisidest, kallistamisest ja kätlemisest ning vältida muul viisil füüsilist kokkupuudet teiste inimestega. Vältida tuleb lahkunu ja leinatalitusega seotud esemete puudutamist. Matusetalitus tuleb läbi viia (äärmiselt) lühidalt: vältida tuleb peielaua korraldamist ja matusetalituse pidamist ruumides (kirikud, kabelid, kodud, ärasaatmiseks kohandatud ruumid). Talitus tuleb läbi viia kalmistul või mujal vabas õhus.


• Küsimus: Väga paljud Pärnu ühistransporti kasutavad inimesed on saadetud sundpuhkusele. Üle linna on ju suletud mitmeid asutusi, lisaks kõik koolid, huvikoolid jne. Regulaarsetel bussiga sõitjatel on tavaliselt kuukaart. Praeguses olukorras on see kaart muutunud kasutuks – sõita ei ole vaja, aga raha on 30 päeva kehtiva kaardi eest juba makstud. Millised on ühistranspordi kasutajate võimalused? Kas on võimalik saada tagasi makstud raha või pikendada piletite kehtivusaega?

• Vastab Pärnumaa Ühistranspordikeskus: Olukord, kus inimesel ei ole vaja enam igapäevaselt sõita, võib tulla alati ootamatult. Ka näiteks haigestudes või mõnel muul ootamatul viisil. Pärnu linnavolikogu ei ole analoogsetes ettenägematutes olukordades (nagu töökohakaotus, haigestumine vms) näinud võimalust maksta kuukaardi ostnule piletiraha tagasi või pikendada piletite kehtivusaega. Seetõttu ei saa ka inimestel olla õigustatud ootust, et eriolukorra põhjustatud sundpuhkuse või töö kaotamise korral saab piletiraha tagasi või kuukaardi kehtivust pikendatakse.

10-eurone 30-päeva pileti hind on soodushind, mis ei sõltu sellest, mitu korda või kas üldse inimene bussi kasutab. Bussiliinid on jätkuvalt käigus ja igal kehtiva pileti omanikul on võimalus seda kasutada või siis mitte.

Piletiraha tagastamine või piletite kehtivusaja pikendamine võib tulla kõne alla alles siis, kui avalik liinivedu tervikuna peatatakse. Sellisel juhul nähakse kompenseerimise tingimused ette vastavas peatamise otsuses. Praegu ei ole ühistransporditeenus vabariigis välja kuulutatud eriolukorra tõttu peatunud: bussid sõidavad, kütust kulub ja bussijuhtidele tuleb maksta palka.


• Kas linnavalitsus käsib eriolukorras ka ärid, kaubanduskeskused ja toitlustuskohad sulgeda? 
• Kui teenindaja on haige, aga tuleb ikka tööle, kas tuleb ta töölt ära ajada?
• Kas ettevõte võib töötada nii, et klientidele on küll suletud, aga inimesed on ikkagi tööl? Küsimus puudutab just neid ettevõtteid, mis kodus töötamist ei saa võimaldada.

Vastus: omavalitsus ja linnapea ei saa nõuda, et ettevõtetes, kaubanduskeskustes või toitlusutusasutustes keelatakse inimeste viibimist. Viibimiskeelu saab anda eriolukorra juht, kelleks on praegusel juhul vabariigi peaminister. Tema pädevusse kuulub põhiliste abinõude rakendamine eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud sündmusest tuleneva ohu kõrvaldamiseks. 

Näide eilsest: peaminister kehtestas külastajate viibimise keelu spaades, spordisaalides, ujulates ja veekeskustes ning peaministri juhitava valitsuse korraldusel isoleeritakse viiruse leviku tõkestamiseks Eesti suuremad saared. 

Eraettevõtete erakorraliseks sulgemiseks ei ole vaja oodata eriolukorra juhi või vabariigi valitsuse otsust. Igal eraettevõtjal endal õigus otsustada, kuidas ta oma äris klientide teenindamist korraldab. Ilma eriolukorra juhi otsuseta otsustab ettevõtte omanik või juht ise, kas sulgeda osaliselt või täielikult oma asutus klientidele või korraldada töö ümber nii, et kliendid ei puutu kokku töötajatega (näiteks võetakse tellimusi vastu meili või telefoni teel või muul moel, et vältida füüsilist kontakti kliendiga), korraldada töö kodukontoris või ettevõttes nii, et inimesed puutuvad omavahel minimaalselt kokku.

Samuti saavad tootmisettevõtted niiöelda lukustada oma tootmisükused võõrastele, jagada töötajad tootmisükustes tsoonidesse (laos töötaval inimesel ei lubata liikuda tootmisalasse jne). 

Mõistagi on palju valdkondi (toidupoed, apteegid, politsei, arstiabi), kus inimkontakt kliendiga on töötaja jaoks pigem standard. Samas annab ka sellistel elualadel rakendada meetmeid inimkontakti vähendamiseks (iseteeninduskaassad, töötaja kannab kaitsevahendeid, piirangud ruumi sisenemisel- näiteks apteeki ei lubata korraga sisse mitte rohkem kui 5 inimest jne). 

Loomulikult tuleb haige töötaja haiguslehele saata ja mitte lasta tal tööruumides viibida. Haigena tööl viibimine seab ohtu teiste töötajate tervise ja ka terve ettevõtte tegevuse, sest kui lõpuks on kõik töötajad haiged, toob see kaasa suurema majandusliku kahju, kui üksikute haigete töötajate töölehel viibimine. 

Linnavalitsus saab kirjeldatud ja näiteks toodud meetmeid ettevõtjatele ainult soovitada. Linnapeal ja linnavalitsusel puudub õigus selliseid meetmeid eriolukorras kehtestada.  

Liikumiskeelu rakendamise õigus on eriolukorra juhil ja kuni selliseid liikumispiiranguid ei ole vabariigi valitsus kehtestanud, soovitame ja palume eraettevõtjatel kaaluda meetmeid klientide ja oma töötajate kaitseks. Samuti palume kindlasti järgida terviseameti, riigi ja kohaliku omavalitsuse kriisikomisjonide antavaid juhiseid.

Linnavalitsus on, seadusega antud pädevuse piires, kehtestanud piirangud ja riskikäitumise juhised klientide teenindamisel linnavalitsuses ja linnavalitsuse allasutustes (lasteaiad, koolid, päevakeskused, kultuurimajad jne) kuni järgmise korralduseni.  


 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid