- Ettevõtlustoetuse andmise kord
- Taotlemine ja aruandlus e-teeninduses
- Taotlusvormid blankettidel: taotlus + eelarve ; aruanne + kulud

Ettevõtlustoetuse eesmärgiks on Pärnu linna väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Pärnu linnas ettevõtluse arendamine. Ettevõtlustoetust on välja antud 2012. aastast alates.

Kes saavad toetust taotleda?
» Taotleja peab olema väikeettevõte, st ettevõttes töötab vähem kui 50 töölist ja ettevõtte aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.
» Taotleja peamine tegevuskoht peab olema Pärnu linnas (sh osavallad) ning taotleja peab olema tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta.

Taotluste hindamisel lähtutakse kolmest põhimõttest: 
1. töötajate arv, maksutulu laekumine ja prognoos; 
2. ettevõtte käibemahu ja kasvu potentsiaal; 
3. ettevõtte terviklik, pikaajaline ja strateegiline äriplaan, kus ettevõte peab tõestama, et tegemist on töötava ja jätkusuutliku kasvupotentsisaaliga ärimudeliga; ärimudel peab olema skaleeritav ning toetuse saamisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.

Toetatavad tegevused on:
1) eksperdi kaasamine toote- ja teenusearenduse nõustamiseks;
2) toote- ja teenusearendusprojektide koostamine;
3) eksperdi kaasamine tehnoloogiaalaseks nõustamiseks;
4) ekspordiplaanide koostamine;
5) turu- ja tasuvusuuringute läbiviimine;
6) tööalased täiendkoolitused, koolitusvisiidid;
7) välis- ja sisemesside külastamine ja osalemine;
8) eksportturgudele suunatud turundustegevused.

Toetuse taotlemine ja aruandlus

» Taotluse esitamise tähtaeg on 30. märts
» II taotlusvooru väljakuulutamisel on taotluse esitamise tähtaeg 30. juuni ja III taotlusvooru väljakuulutamisel 30. september.

Taotlust on võimalik esitada:
» e-teeninduses 
» või täita vastavad blanketid - taotlus + eelarve ; aruanne + kulud ning saata need linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või linnavalitsus[at]parnu.ee

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) projektitegevuste kirjeldus ning ajakava;
2) tegevuskulude eelarve tegevuste lõikes;
3) kaasatavate konsultantide nimekiri, tutvustus (kui projekti raames kaasatakse konsultant(e));
4) jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne;
5) kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projekti raames viiakse ellu turundustegevusi.

» Toetuse alammääraks on 1000 eurot ja ülemmääraks 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
» Taotluse eelarves peab olema ette nähtud omafinantseering, mille suurus on vähemalt 30% projekti kogumahust.

» Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest. 
» Toetus makstakse välja peale projektitegevuste elluviimist. Projekt tuleb ellu viia vastavalt taotluses esitatud tegevuskavale ning kulueelarvele.
» Toetuse saaja peab hiljemalt 1 kuu jooksul pärast abikõlblikkuse perioodi esitama arenguteenistusele vormikohase aruande koos kuludokumentide ning neid tõendavate maksekorraldustega.
» Toetus makstakse välja pärast aruande kinnitamist 7 tööpäeva jooksul.


Eraldatud toetused
19. oktoober 2020
27. juuli 2020

27. aprill 2020
15. aprill 2019
22. oktoober 2018
30. juuli 2018
16. aprill 2018

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid

Ettevõtluse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8360
argo.mattas[at]parnu.ee

Ettevõtluse spetsialist
Toomas Toodu
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8363
toomas.toodu[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid