AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


29. juulist kuni 28. augustini 201
Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu kesklinna elamupiirkonnas Suur-Jõe tänava, 1.Jõe tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal. Detailplaneering teeb ettepaneku liita 1885 m2 suurune Suur-Jõe tn 16a kinnistu ja 1161 m2 suurune Väike-Jõe tn 2a kinnistu üheks krundiks suurusega 3046 m2.

Moodustatavale krundile kavandatakse rajada kolm hoonet (üksikelamu, kõrvalhoone ja garaaž-paadikuur) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 518 m2, mis moodustab täisehituseks 17% krundi pinnast. Uue kõrvalhoone suurim lubatud kõrgus on kuni 6,0 m alates ümber hoone planeeritavast maapinnast +2,35 m. Suurimad lubatud kõrgused üksikelamule on kuni 9,0 m ja garaaž-paadikuurile kuni 3,35 m alates ümber hoone olevast keskmisest maapinnast+2,20 m. Üksikelamu maksimaalne korruselisus on kaks maapealset põhikorrust, lubatud on rajada ka maa-alune korrus. Kõrvalhoone ja garaaž-paadikuur on lubatud ehitada ühe põhikorrusega, maa-alust korrust ette ei nähta. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringuga kavandatav lahendus muudab Pärnu linna üldplaneeringuga määratud kruntide maksimaalse suuruse osa.

Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 20. juuni 2019 otsus nr 51)


29. juulist kuni 12. augustini 2019
Männiku tn 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Männiku tn 5 kinnistu, pindalaga 9264 m2, asub Paikuse alevi elamupiirkonnas Männiku ja Raudtee tänavate vahelisel alal ja on hoonestamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Üldplaneeringuga on määratud antud maa-ala juhtotstarve elamumaa E2. Kruntide suurused on 4646 m2 ja 4615 m2. Mõlemale krundile kavandatakse üksikelamu koos kõrvalhoonetega (1 põhihoone + 3 abihoonet). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 690 m2 ehk 15% krundi pinnast.

Põhihoone ehitusjoon on 25 m kinnistu piirist. Kõrghaljastust säilitatakse 70% kruntide pindalast. Alale on tagatud juurdepääs Raudtee tänavalt. Parkimine lahendatakse oma kinnistute piires. Detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut Paikuse valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Paikuse alevis, Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11) tööpäeviti kella 08.00–16.00

Männiku tn 5 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 1. juuli 2019 korraldus nr 492)


17. Juulil 2019 kell 15.00 
Raba – Lai tänava silla detailplaneeringu esimese etapi väljapaneku tulemuste avalik arutelu 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21. maist – 21. juunini 2019 ning selel aja jooksul mille ajal laekus planeeringulahenduse kohta kaks arvamustega avaldust.

Detailplaneeringu koostamine ülesandeks on selgitada välja võimalused Pärnu uue silla rajamiseks Raba tänava sihilt Laia tänavani Pargi tänava pikenduse sihile. Planeeritava ala suurus on u 8,3 ha, mis asub osaliselt Pärnu kesklinna ja osaliselt Rääma linnaosas Pärnu jõe paremkaldal asuva Raba tänava ning vasakkaldal asuva Laia tänava vahelisel alal ning osaliselt Pärnu jõe hoiualas.

Planeeringu esimeses etapis nähakse ette silla ja sillakoridori asukoht, sillaga seonduv üldine liikluslahendus ning tingimused vahekruntide moodustamiseks, mis on vajalikud silla ja sillaga seotud tänavate ning ristmike planeerimiseks.

Detailplaneeringus nähakse ette säilitada Lai tn 28 eluhoone olemasoleval kujul. Sillale sujuva liiklusega juurdepääsu tagamiseks normide kohaste tänavate abil, on vajalik Lai tn 26 krundil asuva elamu ning abihoonete lammutamine. Kavandatava silla rajamisel on vajalik likvideerida ka Rääma tn 23 asuv hoone jõe paremkaldal. Lai tn T4 tänavamaalt on planeeritud tänava rekonstrueerimise korral likvideerida seal asuvad abihooned Lai tn 10 krundiga piirnevas osas.

Planeeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsioonide osaliseks muutmiseks tulenevalt silla kavandamise vajadusest. Üldplaneeringu muutmise ettepanek näeb ette planeeritud silla asukohale ning sellele loodavate ühendusteede alale määrata tee ja tänava maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele transpordimaa.

Sillale parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks viiakse planeeringu teises etapis läbi arhitektuurivõistlus, mille alusel selgitatakse välja silla ja planeeringuala hoonestuse arhitektuurne lahendus, sillaga ja sellele peale- ning mahasõitudega külgneva ala krundistruktuur ning ehituõigus.

Keskkonnaagentuur Viridis OÜ on koostanud „Raba-Laia tänava sillakoridori võimaliku asukoha keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu“. Raba – Lai tänava silla detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangus analüüsiti järgmisi detailplaneeringuga seotud võimalikke keskkonnamõjusid: mõju inimestele, loomastikule ja taimestikule, pinnasele, maakasutusele, varale, veekvaliteedile ja hüdroloogiale, õhukvaliteedile, kliimale, müra ja vibratsiooni tasemele, maastikule ja visuaalsele keskkonnale, ajaloolisele ja kultuuripärandile ning nende omavahelistele suhetele, sotsiaal - majanduslikule keskkonnale, mõju suurust ja ruumilist ulatust, kestvust, sagedust ja pöörduvust, sh kumulatiivset ja piiriülest mõju, liikluse ümberkorraldamisest tekkivat keskkonnakoormust.

Hinnatud on kavandatava tegevuse eeldatavat mõju Natura 2000 võrgustiku alale, läbi on viidud Natura eelhinnang. Eelhindamise järelduste kohaselt detailplaneeringuga kavandatud tegevustega jõe kaldale ega planeeringuala lähipiirkonnale negatiivset mõju Pärnu jõe loodusalale ei avaldata.

Kokkuvõtvalt ei peeta täismahulist keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi läbiviimist vajalikuks juhul, kui detailplaneeringu edasisel koostamisel arvestatakse KSH eelhinnangus esitatud informatsiooniga ning arvestatakse eelhinnangus tehtud täiendavate meetmetega võimaliku negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks ehitustegevuse perioodil. Pärnu Linnavolikogu otsustas 25.04.2019 otsusega nr 34 mitte algatada detailplaneeringu KSH.

- Raba – Lai tänava silla detailplaneeringu osaline vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 25. aprill 2019 otsus nr 34)
- Kooskõlastused


27. maist kuni 27. juunini 2019  
Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 1891 m2, mis asub Pärnu linnas, Riia mnt ja Pärnu jõe vahelisel alal, Suur-Jõe tänava ja Väike-Jõe tänava ristumisel ning hõlmab ühiskondlike hoonete maa juhtotstarbega Suur-Jõe tn 18 kinnistut.

Varem haridusasutusena kasutusel olnud hoone on kavas ümber planeerida korterelamuks. Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet (põhihoone ja kõrvalhoone) suurima ehitisealuse pinnaga kokku 670 m2.

Kolmekorruselise põhihoone maksimaalne kõrgus hoonestusalas HA-1 on 13,0 m ja ühekorruselise kõrvalhoone maksimaalne kõrgus koos tulemüüriga hoonestusalas HA-2 on 4,5 m arvestatuna planeeritavast keskmisest maapinna kõrgusest 4,50 m abs. Lubatud on rajada üks maa-alune korrus.

Krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa. Detailplaneeringuga muudetakse linna üldplaneeringut määrates ühiskondlike hoonete maa maakasutuse juhtotstarbe asemele korruselamumaa juhtfunktsiooni.

Pärnu linnas Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu otsus 25. aprill 2019 nr 35)
DP kooskõlastused


27. maist kuni 27. juunini 2019  
Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kinnistu suurusega 695 m², asub Pärnu linnas Aia ja Kajaka tänava nurgal ning hõlmab hoonestatud ärimaa juhtotstarbega Aia tn 30b kinnistut. Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga kokku 209 m2. Ehitusõigusega lubatud suurim hoonete arv krundil jaguneb põhielamuks (kolm korterit) ja abihooneks. Kahekorruselise põhielamu suurim lubatud kõrgus on 9,5 m ja abihoone suurim lubatud kõrgus on piiratud 4,0 m tulemüüri peale.

Suurimad lubatud kõrgused on antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinnast põhielamu korral 3.60 m abs ning abihoone korral 3.40 m abs. Põhielamule võib rajada maa-aluse korruse, mille suurim lubatud maa-alune ehitisealune pindala on 120 m2.

Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.

Detailplaneeringuga muudetakse linna üldplaneeringut määrates ärimaa maakasutuse juhtotstarbe asemele väikeelamumaa juhtfunktsiooni.

Pärnu linnas Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu otsus 25. aprill 2019 nr 37)
DP kooskülastused


13. mai kuni 11. juuni 2019
Muuli tn 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Hoonestatud kinnistu, suurusega 817 m2, asub Pärnu linna rannarajoonis, Ringi tänava ja sanatoorium Tervis vahelisel alal. Vastavalt kehtivale Pärnu linna üldplaneeringule on planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamumaa.

Detailplaneeringuga määratakse Muuli tn 1 krundi kasutamise sihtotstarbeks majutushoonete maa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat üldplaneeringut määrates väikeelamumaa juhtotstarbe asemele ärimaa juhtotstarve. Suurim lubatud hoonete arv krundile on 2 hoonet (põhihoone ja kõrvalhoone). Hoonete suurim maapealne ehitisealune pindala kokku on 245 m2.

Kolme korruselise põhihoone suurim lubatud kõrgus on 10,5 m ja kahekorruselise abihoone suurim lubatud kõrgus on 8,5m koos tulemüüriga. Hoonestuse kõrguse arvestamisel lähtutakse maapinna kõrgusmärgist 1.90 m abs. Liikluskorraldust ei muudeta, parkimine korraldatakse oma krundi piires. Minimaalne haljastuse osakaal on 30 % krundi pinnast.

DP seletuskiri
DP situatsiooniskeem
DP põhijoonis
DP tugijoonis
ÜP muutmise ettepanek
ÜP väljavõte
DP illustratsioonid: Ringi tn vaade ; Seedri tn vaade


26. veebruaril 2019 kell 15.30
A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapaneku tulemuste arutelu

Detailplaneeringu väljapanek toimus 2.-16. jaanuarini 2019 ning selle ajal laekus planeeringulahenduse kohta 9 avaldust.

Hoonestatud kinnistu, suurusega 22 214 m², asub Pärnu linnas, A. H. Tammsaare puiestee ja mere vahelisel alal. Planeeringuga kavandatakse Strand SPA & Konverentsihotellile juurdeehitust, eesmärgiga parandada aastaringselt turismiteenuse pakkumisel majutusettevõtte tugiteenuste kvaliteeti, mahtu ja mitmekesisust.

Krundile on planeeritud üks hoonestusala, mis on jagatud kolmeks erineva kõrguspiiranguga hoonestusalaks (HA-1 kuni HA-3). Krundile on lubatud rajada viis hoonet, kokku lubatud suurima 9000 m2 suuruse maapealse ja suurima 7000 m2 suuruse maa-aluse ehitisealuse pindalaga. Hoone maksimaalne kõrgus on hoonestusalas HA-1 16,0 m, HA-2 osas 14,0 m ja HA-3 osas 8,0 m arvestatuna hoonestust ümbritsevast keskmisest planeeritud pinnast 2.80 m abs.

Hoonestusalal HA-1 on hoonestuse suurim lubatud korruselisus piiratud viie maapealse ja ühe maa-aluse korrusega. Viire tänava poole avanevad ülemised korrused alates kolmandast korrusest 1 m tagasiastega ja viies korrus on lubatud kavandada minimaalselt 2 m tagasiastega.

Detailplaneeringuga määratakse krundi kasutamise sihtotstarbeks 90-100% majutushoone maa ja 0 – 10% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse korraldus 03.12.2018 nr 985)
Kooskõlastuste koond


1. veebruaril 2019 kell 14.30
Raba tn 20a kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu


Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 7. detsembrist 2018 kuni 7. jaanuarini 2019 ning sel ajal laekus planeeringulahenduse kohta üks avaldus.

Detailplaneeringu ala suurus on ca 806 m2, mis asub Raba, Nelgi, Sireli ja Kibuvitsa tänavate vahelises kvartalis ning hõlmab hoonestamata Raba tn 20a kinnistut. Raba tn 20 a krundile on lubatud rajada üks hoone, lubatud suurima maapealse ehitisealuse pindalaga 320 m2. Hoone maksimaalne kõrgus on 8,0 m arvestatuna antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast 7,80 m abs. Suurim lubatud maapealne korruselisus on kaks korrust. Maa-alust korrust ette ei nähta.

Detailplaneeringuga määratakse krundi kasutamise sihtotstarbeks laohoone maa, mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Raba tn 20a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 19.11.2018 korraldus nr 948)


29. jaanuar kuni 28. veebruar 2019
Pärnus Villa tn 2 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Hoonestamata Villa tn 2 kinnistu, suurusega 1557 m2, asub Pärnu linnas, rannarajooni kontaktvööndis. Planeeringuala on põhja poolt piiratud A. H. Tammsaare pst 39, idast ja lõunast Karja tn 99 ning läänest Villa tänav T2 kinnistuga.

Vastavalt kehtivale Pärnu linna üldplaneeringule on planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud üldmaa. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks korterelamumaa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.

Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Suurim lubatud hoonete arv krundile on 2 hoonet ja see jaguneb põhihoone ja abihoone vahel. Kavandatavate hoonete suurim maapealne ehitisealune pindala kokku on 311m2 ja maa-alune ehitisealune pindala on 300 m2. Põhihoone suurim lubatud kõrgus on 9,0 m ja abihoone suurim lubatud kõrgus on 3m maapinnast. Kõrgused antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinnast 3,10 m abs. Liikluskorraldust ei muudeta, parkimine korraldatakse oma krundi piires. Minimaalne haljastuse osakaal on 30 % krundi pinnast.

DP seletuskiri
DP eskiis
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis


1.–29. oktoobrini 2018
Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala moodustab 33 063 m2 suurune Tammiste tee 6a kinnistu, mis asub Pärnu linnas Tammistes ja on piiratud Tammiste tee, Kaasiku tn ja Lepiku tn kruntidega. Tammiste tee 6a krunt oli varasemalt kasutusel vibustaadionina. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Tammiste tee 6a kinnistu 24 krundiks, millest 21 (Pos 1-21) on üksikelamu maa kasutamisega krunti, kaks tee ja tänava maa-ala ja üks haljasala maa, kultuuri- ja puhkerajatise maa kasutamise sihtotstarbega krunt (Pos 22).

Üksikelamu maa krundi suurused on kavandatud vahemikku 1204 - 1500 m². Kruntide moodustamisel on arvestatud naaberaladele kujundatud olemasolevat krundistruktuuri ja tänavavõrku. Ühele üksikelamu maa krundile on lubatud rajada kuni 2 hoonet, millest üks on elamu ja teine abihoone. Planeeritud kruntide ehitisealuseks pinnaks on kavandatud 20% krundi pindalast. Elamu lubatud maksimaalne kõrgus on 8,0 m ja abihoone kõrgus on 5,0 m maapinnast.

Peale hoonestuse ja kõvakattega pindade ehitamist peab üksikelamumaa krundil haljastatavaks alaks jääma vähemalt 60% üldpindalast.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Tammiste tee 6a krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud suvila- ja aianduskruntide maa, üldmaa ja staadionite maa juhtotstarbed (juhtfunktsioon). Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Pärnu Linna üldplaneeringut, määrates Tammiste tee 6a krundi uueks maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamu-, üld- ja transpordimaa juhtfunktsiooni.

Pärnu linnas Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 06.09.2018 otsus nr 74)


31. augustist – 13. septembrini 2018
Raksipõllu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Raksipõllu detailplaneeringu (kus on hõlmatud Raksipõllu, Raksivahe, Raksiserva ja osaliselt Raksijõe kinnistud, katastriüksuste tunnused on 15904:003:2119, 15904:003:2120, 15904:003:2121, 15904:003:1806) eesmärk on Audru alevikus Põllu tänavaga külgnevad ca 22,79 ha suurusega hoonestamata maatulundusmaa kinnistud jagada kruntideks ja anda ehitusõigus üksikelamutele ja ridaelamutele ning arendada välja ühisveevärki- ning kanalisatsiooni. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga – maa-ala on reserveeritud elamumaaks.

Planeeringuga määratud hoonete suurim lubatud arv krundile on kolm hoonet (1 põhihoone ja 2 kõrvalhoonet), kavandatav hoonete suurim ehitisealune pindala kokku on 300-400 m2. Põhihoone maksimaalne kõrgus on 8,5 m ja kõrvalhoone kõrgus 5 m, arvestatuna planeeritavast maapinnast 3,19 m abs. Suurim maapealne korruselisus on kaks korrust, maa-alust korrust ei ole lubatud.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustreeriv joonis 1 ; joonis 2


28. septembril 2018 kell 15.00
Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu  

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 19. juulist 17. augustini 2018 ja selle ajal laekus planeeringulahenduse kohta kaks avaldust.


Detailplaneeringuala suurusega ca 2,5 ha asub Pärnu kesklinna silla vahetus läheduses Pärnu jõe vasakkaldal ning hõlmab Kalda tn 2 ja 4 kinnistuid. Detailplaneeringu ülesandeks on sadamategevuse reorganiseerimine ja Kalda tn 2 kinnistu kruntideks jagamine. Planeeringu koostamise aluseks on võetud arhitektuurivõistluse võidutöö märgusõnaga „Vanasadam“.

Kalda tn 2 krunt on planeeritud jagada kuueks krundiks (Pos 1 – Pos 6). Planeeritavate kruntide moodustamist ja suurusi käsitletakse detailplaneeringu põhijoonisel. Planeeritavatele kruntidele Pos 1 ja Pos 3 on planeeritud osaliselt (ca 30%) viie maapealse korrusega hoonestus, maksimaalne kõrgus maapinnast on 17,50 m. Pos 2 hoone suurim lubatud maapealne korruselisus on neli korrust, kõrgus maapinnast on 14,50 m.  Hoonetega seonduv parkimisvajadus lahendatakse maa-alusel korrusel. Põhijoonisel on esitatud maa-aluse parkla hoonestusala, mis jääb kavandatavate Pos 1, Pos 2, Pos 3 ning Kalda tn 4 kruntidele.

Piirkonna kruntide Pos 1, Pos 2 ja Pos 3 kasutamise sihtotstarveteks on määratud 55-75% korterelamumaa, 25-45% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning kontori- ja büroohoone maa, majutushoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa ja ärimaa. Kruntide Pos 1-Pos 3 hoonete esimestele korrustele nähakse ette äripinnad ja nende kruntide hoonete kõrgematele korrustele kavandatud korterite arv on kokku u 180.

Pos 4 krundi kasutamise sihtotstarveteks on määratud 5% reisijaid teenindava transpordihoone maa-ala ja 15-25% turu maa ning 70-80% sadamamaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele reisisadamamaa. Pos 4 krundile võib rajada ühe ühekorruselise hoone maksimaalse kõrgusega maapinnast 5,0 m.

Kalda tn 2 krundist on planeeritud moodustada kaks tee ja tänava maa kasutamise sihtotstarbega krunti: Pos 5 on ette nähtud sõidukite pääsemiseks sadamaalale, planeeritud äri ja korterelamu kruntidele Pos 1-Pos 3 ning olemasolevatele Kalda tn 3 ja Kalda tn 5 elamukruntidele; Pos 6 on ette nähtud jalakäijate liikumiseks piki Pärnu jõe kaldaala.

Kalda tn T1 kinnistu säilib olemasoleva tee- ja tänavamaa kasutusega, sellel alal kulgevad jalakäijate ja jalgratturite käigu- ning kergliiklusteed kuni Vallikraavi ületava sillani.

Kalda tn 4 kinnistul kavandatakse säilitada avaliku parkla funktsioon. Krundile ulatub osaliselt maa-aluse parkimiskorruse hoonestusala. Sõidukite juurdepääs kruntide Pos 1, Pos 2 ja Pos 3 hoonete maa-alusesse parklasse on planeeritud Kalda tänavalt läbi Kalda tn 4 tänavamaa (parkla) krundi.
Krundile kavandatud ehitusõigus ja detailsemad ehituslikud ning arhitektuursed nõuded on esitatud planeeringu seletuskirjas ja põhijoonisel.
Planeeringuga tehakse ettepanek Pärnu jõest tuleneva 30 m ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Pärnu linna kehtiva üldplaneeringu kohaselt on planeeritava Kalda tn 2 kinnistu maakasutuse juhtfunktsioon reisisadamamaa. Planeeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu juhtfunktsiooni osaliseks muutmiseks määrates planeeritavate kruntide Pos 1, Pos 2 ja Pos 3 osas maakasutuse juhtfunktsiooniks korruselamumaa, mille kõrvalotstarbena on lubatud ärimaa funktsioon ning Pos 5 ja 6 osas transpordimaa. Pos 4 osas säilib reisisadamamaa juhtfunktsioon.

Pärnu Linnavolikogu otsustas 21. juuni 2018 otsusega nr 64 mitte algatada Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna planeeritav tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju. Olulise negatiivse keskkonnamõju avaldumisel viiakse edasise projekteerimise käigus läbi keskkonnamõju hindamine.

Pärnu linnas Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 otsus nr 64)


10. -24. aprillini 2018
Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Audru Vallavalitsuse 19.11.2015 korraldusega nr 414 algatatud ja vastu võetud Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneeringu (suurusega 3,91 ha, katastriüksuse tunnus 15904:003:0376) eesmärk on muuta maa sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ja jagada kinnistu kruntideks ning anda ehitusõigus 8 ühepereelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas üldplaneeringuga - maa-ala juhtotstarve on reserveeritud elamumaaks.

Planeeritav ala asub Audru jõe kaldal, ümbritsetuna hoonestatud ja hoonestamata elamumaadest. Juurdepääs kruntidele on avalikult kasutatavast Põllu tänavast, üle Pajuvälja kinnistu ja Pajupera tee L1 kinnistut kulgevat erateed pidi (kus on seatud tasuta ja tähtajatu sõiduteeservituut kinnistute igakordsete omanike kasuks) ja käesoleva detailplaneeringuga kavandatud 12 meetri laiuselt teemaa krundilt, mis on jätkuks Pajupera tee ja tänava maa krundile.

Pajupera kinnistu jagatakse kaheksaks ühepereelamu krundiks suurustega enam kui 4000 m2 ja üheks tee krundiks. Elamumaa krundile on lubatud üks kahekorruseline ühepereelamu koos kahe kõrvalhoonega. Krundisiseste tehnorajatiste parim võimalik asukoht lahendatakse ehitusprojektiga.

Ehituskeeluvööndis, mis on 50 m Audru jõe veepiirist, on lubatud elamut teenindavate tehnovõrkude rajamine, piirete rajamine ei ole lubatud, tuleb säilitada looduslik keskkond. Planeeritav ala on kaetud drenaažisüsteemiga. Ehitustegevusega ei tohi drenaažisüsteemi katkestada.

Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 19.03.2018 korraldus nr 276)


6. veebruar kuni 7. märts 2018 
Tallinna mnt 119 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav maa-ala paikneb Pärnus Ülejõel, linnapiiri, Tallinna mnt, Tuule ja Pesa tänavate vahelises kvartalis ja hõlmab 2121 m2 suurust Tallinna mnt 119 ja 2019 m2 suurust Pesa tn 4 kinnistut. Kehtiv üldplaneering näeb planeeringualale ette väikeelamumaa juhtfunktsiooni.

Planeeringu alas olevate kinnistute piire ei muudeta. Detailplaneeringuga soovitakse arendada peamiselt autoteenindusele ja väiketootmisele suunatud funktsiooni. Mõlema krundi kasutamise sihtotstarbeks kavandatakse kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning väikeettevõtluse hoone ja tootmise hoone maa sihtotstarvet. Planeeringu koostamise eesmärgiks on üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine ärimaaks. Tegemist on seetõttu üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on Tallinna mnt 119 krundile kavandatud kaks hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 850 m2 ja Pesa tn 4 krundile on kavandatud samuti kaks hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 808 m2.. Mõlema krundi hoonete suurim lubatud kõrgus on 12 m antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast. Lubatud korruselisus on kaks maapealset korrust. Haljastuse osakaaluks nähakse ette vähemalt 20% krundi pinnast. Parkimine lahendatakse oma kinnistute piires.

DP seletuskiri
DP põhijoonis tehnovõrkudega
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid