AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


29. oktoober kuni 12. november 2019
Vahtramäe tee 10 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Vahtramäe tee 10 kinnistu, pindalaga 3018 m2, asub Paikuse alevi elamipiirkonnas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks.

Üldplaneeringuga on määratud antud maa-ala juhtotstarve elamumaa E2. Elamumaa sihtostarbega kruntide suurused on 1200 m2 ja 1508 m2 ning transpordimaa 310 m2. Mõlemale krundile kavandatakse elamu koos kõrvalhoonega (1 põhihoone + 1 abihoone). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 240 m2 ja 226 m2. Alale on tagatud juurdepääs Vahtramäe tee tänavalt. Parkimine lubatakse oma kinnistute piires.

Detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut Paikuse valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.

Vahtramäe tee 10 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 23.09.2019 korraldus nr 641)

Detailplaneeringuga saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 Pärnu linnavalitsuse infosaalis ja Paiksue osavallakeskuses (Pärnade pst 11) 


28. oktoobrist kuni 26. novembrini 2019
Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on ca 6881 m2, mis asub Pärnu linnas, Tammiste piirkonnas hõlmates Nurmenuku tn 18 ja Nurmenuku tn 20 kinnistut.

Detailplaneeringuga jagatakse Nurmenuku tn 18 kinnistu kuueks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundiks. Üksikelamu maa krundid paiknevad positsioonidel Pos 1 kuni Pos 6 ja nende suurused on kavandatud vahemikus 875 m2 kuni 1195 m2. Üksikelamumaa kruntidele lubatud suurim hoonete arv on kolm hoonet (1 eluhoone ja 2 abihoonet). Kahekorruselise eluhoone suurim lubatud kõrgus on 8,0 m ja ühekorruselise abihoone suurim lubatud kõrgus on 5,5 m arvestatuna planeeritud maapinnast.

Keldrikorrust ette ei nähta. Detailplaneering teeb ettepaneku muuta Nurmenuku tn 18 krundi korruselamumaa juhtotstarve ümber väikeelamumaa juhtotstarbeks, mistõttu on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Nurmenuku tn 20 kinnistu on kaasatud detailplaneeringu alasse eesmärgiga ehitada välja mänguväljak kavandatava elurajooni tarbeks, kinnistul säilib olemasolev kuju ja suurus 388 m2 ning üldplaneeringu kohane üldmaa juhtfunktsioon.

Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 26.09.2019 otsus  nr 69)
- Kooskõlastused


18. oktoober kuni 18. november 2019
Luige kinnistu detailplneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala moodustab hoonestatud Luige kinnistu (suurusega 5253 m², katastriüksuse tunnus on 15904:003:0250), mis piirneb Audru jõega ja asub Eliise tee elamualade piirkonnas.

Maaüksusel soovitakse tegeleda traditsioonilise kalapüügiga. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kuni 40 m2 ja kuni 5 m kõrguse abihoone (paadikuuri) rajamiseks. Lisaks paadikuurile rajatakse kuuri kõrvale kuni 40 m2 nakkevõrkude puhastamise plats. Luige kinnistu asub osaliselt Audru jõe kalda ehituskeeluvööndis. Ranna või kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Paadikuuri soovitakse rajada Audru jõe kaldast ca 4 m kaugusele. Seetõttu on vajalik ehituskeeluvööndi vähendamine.

Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Audru valla üldplaneeringu põhilahendust ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

DP seletuskiri
DP asukohaskeem
DP planeeringu lahendus
DP tugiplaan
DP illustreerivad joonised 123

Detailplaneeringu eskiislahendusega saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7, tuba 13) 


18. oktoober kuni 18. november 2019
Vana–Rääma tn 8 ja 9 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala moodustavad 1736 m2 suurune Vana-Rääma tn 8 ja 688 m2 suurune Vana-Rääma tn 9 kinnistud, mis asuvad Pärnus Ülejõel, Aru, Vana-Rääma ja Allika tänavate ääres. Vana-Rääma tn 8 kinnistul tegutseb aastast 1995 Aleksandri pubi ja Vana-Rääma tn 9 kinnistule on rajatud seda teenindav parkla.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on mõlema kinnistu maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamumaa. Kõnesoleva detailplaneeringuga planeeritakse Vana-Rääma tn 8 krundi maakasutuse sihtotstarbeks kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, majutushoone maa ja korterelamumaa, Vana-Rääma tn 9 krundi sihtotstarbeks planeeritakse parkimisehitise maa, mis vastavad valdavas osas üldplaneeringu kohasele juhtotstarbele ärimaa.

Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga. Vana-Rääma tn 8 kinnistul asub olemasolev hoonestus. Planeeringuga on määratud hoonete suurim lubatud arv Vana-Rääma tn 8 krundile kolm hoonet, hoonete suurim maapealne ehitisealune pindala kokku on 1100 m2. Kahekorruseliste hoonete suurim lubatud kõrgus on 10 m antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast. Maa-aluseid korruseid ette ei nähta.

Vana-Rääma tn 9 kinnistule on olemasoleva parkla varjamiseks planeeritud rajatis (varjualune), mis raamistab tänavaruumi ja varjab parkivaid autosid. Rajatise suurim maa-pealne ehitisealune pindala on 250 m2.

Planeeringuga ei muudeta hetkel toimivaid ja väljaehitatud liikluskorralduse põhimõtteid. Vana-Rääma tn 8 minimaalseks haljastuse osakaaluks on min 15% krundi pinnast.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustreeriv joonis


2. oktoobril 2019 kell 15.30 
Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu väljapaneku tulemuste avalik arutelu  

Detailplaneeringu avalik väljapanek 29. juulist kuni 28. augustini 2019 ja selle jooksul laekus planeeringulahenduse kohta kolm avaldust.

Planeeringuala asub Pärnu kesklinna elamupiirkonnas Suur-Jõe tänava, 1.Jõe tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal. Detailplaneering teeb ettepaneku liita 1885 m2 suurune Suur-Jõe tn 16a kinnistu ja 1161 m2 suurune Väike-Jõe tn 2a kinnistu üheks krundiks suurusega 3046 m2. 

Moodustatavale krundile kavandatakse rajada kolm hoonet (üksikelamu, kõrvalhoone ja garaaž-paadikuur) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 518 m2, mis moodustab täisehituseks 17% krundi pinnast. Uue kõrvalhoone suurim lubatud kõrgus on kuni 6,0 m alates ümber hoone planeeritavast maapinnast +2,35 m. Suurimad lubatud kõrgused üksikelamule on kuni 9,0 m ja garaaž-paadikuurile kuni 3,35 m alates ümber hoone olevast keskmisest maapinnast+2,20 m. Üksikelamu maksimaalne korruselisus on kaks maapealset põhikorrust, lubatud on rajada ka maa-alune korrus. Kõrvalhoone ja garaaž-paadikuur on lubatud ehitada ühe põhikorrusega, maa-alust korrust ette ei nähta. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.


Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringuga kavandatav lahendus muudab Pärnu linna üldplaneeringuga määratud kruntide maksimaalse suuruse osa.

Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 20. juuni 2019 otsus nr 51)


16.–30. september 2019
A. H. Tammsaare pst 25 ja Papli tn 10 ning 12 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suuruseks on ca 1400 m², mis asub Pärnu linna rannarajoonis, A. H. Tammsaare pst – Side tänava- Papli tänava ja Kuuse tänava vahelises kvartalis.

Detailplaneeringuga liidetakse Papli tn 10, Papli tn 12 ja A. H. Tammsaare pst 25 üheks 1386 m2 suuruseks krundiks, mis järgmise etapina jagatakse kaheks üksikelamumaa krundiks suurustega 688 m2 (POS 1) ja 698 m2 (POS 2).
POS 1 krundile on lubatud rajada kaks hoonet (põhihoone ja abihoone) suurima ehitisealuse pindalaga kokku 206 m2.

Kahekorruselise põhihoone maksimaalne kõrgus on 9,0 m ja ühekorruselise abihoone kõrgus 4,0 m arvestatuna hoonestust ümbritsevast planeeritud maapinnast 1.8-1.9 m abs. Suurim hoonete arv krundil POS 2 jaguneb põhielamuks ja abihooneks (kaks hoonet) suurima ehitisealuse pindalaga kokku 209 m2. Kahekorruselise põhihoone maksimaalne kõrgus on 9,0 m ja ühekorruselise abihoone kõrgus 4,0 m arvestatuna hoonestust ümbritsevast planeeritud maapinnast 1.6-1.7 m abs. Maa-aluseid korruseid planeering ei kavanda .

Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

A. H. Tammsaare pst 25 ja Papli tn 10 ning 12 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 26.08.2019 korraldus nr 572)
Kooskõlastused


29. juulist kuni 12. augustini 2019
Männiku tn 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Männiku tn 5 kinnistu, pindalaga 9264 m2, asub Paikuse alevi elamupiirkonnas Männiku ja Raudtee tänavate vahelisel alal ja on hoonestamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Üldplaneeringuga on määratud antud maa-ala juhtotstarve elamumaa E2. Kruntide suurused on 4646 m2 ja 4615 m2. Mõlemale krundile kavandatakse üksikelamu koos kõrvalhoonetega (1 põhihoone + 3 abihoonet). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 690 m2 ehk 15% krundi pinnast.

Põhihoone ehitusjoon on 25 m kinnistu piirist. Kõrghaljastust säilitatakse 70% kruntide pindalast. Alale on tagatud juurdepääs Raudtee tänavalt. Parkimine lahendatakse oma kinnistute piires. Detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut Paikuse valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Paikuse alevis, Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11) tööpäeviti kella 08.00–16.00

Männiku tn 5 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 1. juuli 2019 korraldus nr 492)


17. Juulil 2019 kell 15.00 
Raba – Lai tänava silla detailplaneeringu esimese etapi väljapaneku tulemuste avalik arutelu 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21. maist – 21. juunini 2019 ning selel aja jooksul mille ajal laekus planeeringulahenduse kohta kaks arvamustega avaldust.

Detailplaneeringu koostamine ülesandeks on selgitada välja võimalused Pärnu uue silla rajamiseks Raba tänava sihilt Laia tänavani Pargi tänava pikenduse sihile. Planeeritava ala suurus on u 8,3 ha, mis asub osaliselt Pärnu kesklinna ja osaliselt Rääma linnaosas Pärnu jõe paremkaldal asuva Raba tänava ning vasakkaldal asuva Laia tänava vahelisel alal ning osaliselt Pärnu jõe hoiualas.

Planeeringu esimeses etapis nähakse ette silla ja sillakoridori asukoht, sillaga seonduv üldine liikluslahendus ning tingimused vahekruntide moodustamiseks, mis on vajalikud silla ja sillaga seotud tänavate ning ristmike planeerimiseks.

Detailplaneeringus nähakse ette säilitada Lai tn 28 eluhoone olemasoleval kujul. Sillale sujuva liiklusega juurdepääsu tagamiseks normide kohaste tänavate abil, on vajalik Lai tn 26 krundil asuva elamu ning abihoonete lammutamine. Kavandatava silla rajamisel on vajalik likvideerida ka Rääma tn 23 asuv hoone jõe paremkaldal. Lai tn T4 tänavamaalt on planeeritud tänava rekonstrueerimise korral likvideerida seal asuvad abihooned Lai tn 10 krundiga piirnevas osas.

Planeeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsioonide osaliseks muutmiseks tulenevalt silla kavandamise vajadusest. Üldplaneeringu muutmise ettepanek näeb ette planeeritud silla asukohale ning sellele loodavate ühendusteede alale määrata tee ja tänava maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele transpordimaa.

Sillale parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks viiakse planeeringu teises etapis läbi arhitektuurivõistlus, mille alusel selgitatakse välja silla ja planeeringuala hoonestuse arhitektuurne lahendus, sillaga ja sellele peale- ning mahasõitudega külgneva ala krundistruktuur ning ehituõigus.

Keskkonnaagentuur Viridis OÜ on koostanud „Raba-Laia tänava sillakoridori võimaliku asukoha keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu“. Raba – Lai tänava silla detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangus analüüsiti järgmisi detailplaneeringuga seotud võimalikke keskkonnamõjusid: mõju inimestele, loomastikule ja taimestikule, pinnasele, maakasutusele, varale, veekvaliteedile ja hüdroloogiale, õhukvaliteedile, kliimale, müra ja vibratsiooni tasemele, maastikule ja visuaalsele keskkonnale, ajaloolisele ja kultuuripärandile ning nende omavahelistele suhetele, sotsiaal - majanduslikule keskkonnale, mõju suurust ja ruumilist ulatust, kestvust, sagedust ja pöörduvust, sh kumulatiivset ja piiriülest mõju, liikluse ümberkorraldamisest tekkivat keskkonnakoormust.

Hinnatud on kavandatava tegevuse eeldatavat mõju Natura 2000 võrgustiku alale, läbi on viidud Natura eelhinnang. Eelhindamise järelduste kohaselt detailplaneeringuga kavandatud tegevustega jõe kaldale ega planeeringuala lähipiirkonnale negatiivset mõju Pärnu jõe loodusalale ei avaldata.

Kokkuvõtvalt ei peeta täismahulist keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi läbiviimist vajalikuks juhul, kui detailplaneeringu edasisel koostamisel arvestatakse KSH eelhinnangus esitatud informatsiooniga ning arvestatakse eelhinnangus tehtud täiendavate meetmetega võimaliku negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks ehitustegevuse perioodil. Pärnu Linnavolikogu otsustas 25.04.2019 otsusega nr 34 mitte algatada detailplaneeringu KSH.

- Raba – Lai tänava silla detailplaneeringu osaline vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 25. aprill 2019 otsus nr 34)
- Kooskõlastused


27. maist kuni 27. juunini 2019  
Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 1891 m2, mis asub Pärnu linnas, Riia mnt ja Pärnu jõe vahelisel alal, Suur-Jõe tänava ja Väike-Jõe tänava ristumisel ning hõlmab ühiskondlike hoonete maa juhtotstarbega Suur-Jõe tn 18 kinnistut.

Varem haridusasutusena kasutusel olnud hoone on kavas ümber planeerida korterelamuks. Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet (põhihoone ja kõrvalhoone) suurima ehitisealuse pinnaga kokku 670 m2.

Kolmekorruselise põhihoone maksimaalne kõrgus hoonestusalas HA-1 on 13,0 m ja ühekorruselise kõrvalhoone maksimaalne kõrgus koos tulemüüriga hoonestusalas HA-2 on 4,5 m arvestatuna planeeritavast keskmisest maapinna kõrgusest 4,50 m abs. Lubatud on rajada üks maa-alune korrus.

Krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa. Detailplaneeringuga muudetakse linna üldplaneeringut määrates ühiskondlike hoonete maa maakasutuse juhtotstarbe asemele korruselamumaa juhtfunktsiooni.

Pärnu linnas Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu otsus 25. aprill 2019 nr 35)
DP kooskõlastused


27. maist kuni 27. juunini 2019  
Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kinnistu suurusega 695 m², asub Pärnu linnas Aia ja Kajaka tänava nurgal ning hõlmab hoonestatud ärimaa juhtotstarbega Aia tn 30b kinnistut. Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga kokku 209 m2. Ehitusõigusega lubatud suurim hoonete arv krundil jaguneb põhielamuks (kolm korterit) ja abihooneks. Kahekorruselise põhielamu suurim lubatud kõrgus on 9,5 m ja abihoone suurim lubatud kõrgus on piiratud 4,0 m tulemüüri peale.

Suurimad lubatud kõrgused on antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinnast põhielamu korral 3.60 m abs ning abihoone korral 3.40 m abs. Põhielamule võib rajada maa-aluse korruse, mille suurim lubatud maa-alune ehitisealune pindala on 120 m2.

Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.

Detailplaneeringuga muudetakse linna üldplaneeringut määrates ärimaa maakasutuse juhtotstarbe asemele väikeelamumaa juhtfunktsiooni.

Pärnu linnas Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu otsus 25. aprill 2019 nr 37)
DP kooskülastused


13. mai kuni 11. juuni 2019
Muuli tn 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Hoonestatud kinnistu, suurusega 817 m2, asub Pärnu linna rannarajoonis, Ringi tänava ja sanatoorium Tervis vahelisel alal. Vastavalt kehtivale Pärnu linna üldplaneeringule on planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamumaa.

Detailplaneeringuga määratakse Muuli tn 1 krundi kasutamise sihtotstarbeks majutushoonete maa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat üldplaneeringut määrates väikeelamumaa juhtotstarbe asemele ärimaa juhtotstarve. Suurim lubatud hoonete arv krundile on 2 hoonet (põhihoone ja kõrvalhoone). Hoonete suurim maapealne ehitisealune pindala kokku on 245 m2.

Kolme korruselise põhihoone suurim lubatud kõrgus on 10,5 m ja kahekorruselise abihoone suurim lubatud kõrgus on 8,5m koos tulemüüriga. Hoonestuse kõrguse arvestamisel lähtutakse maapinna kõrgusmärgist 1.90 m abs. Liikluskorraldust ei muudeta, parkimine korraldatakse oma krundi piires. Minimaalne haljastuse osakaal on 30 % krundi pinnast.

DP seletuskiri
DP situatsiooniskeem
DP põhijoonis
DP tugijoonis
ÜP muutmise ettepanek
ÜP väljavõte
DP illustratsioonid: Ringi tn vaade ; Seedri tn vaade


26. veebruaril 2019 kell 15.30
A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapaneku tulemuste arutelu

Detailplaneeringu väljapanek toimus 2.-16. jaanuarini 2019 ning selle ajal laekus planeeringulahenduse kohta 9 avaldust.

Hoonestatud kinnistu, suurusega 22 214 m², asub Pärnu linnas, A. H. Tammsaare puiestee ja mere vahelisel alal. Planeeringuga kavandatakse Strand SPA & Konverentsihotellile juurdeehitust, eesmärgiga parandada aastaringselt turismiteenuse pakkumisel majutusettevõtte tugiteenuste kvaliteeti, mahtu ja mitmekesisust.

Krundile on planeeritud üks hoonestusala, mis on jagatud kolmeks erineva kõrguspiiranguga hoonestusalaks (HA-1 kuni HA-3). Krundile on lubatud rajada viis hoonet, kokku lubatud suurima 9000 m2 suuruse maapealse ja suurima 7000 m2 suuruse maa-aluse ehitisealuse pindalaga. Hoone maksimaalne kõrgus on hoonestusalas HA-1 16,0 m, HA-2 osas 14,0 m ja HA-3 osas 8,0 m arvestatuna hoonestust ümbritsevast keskmisest planeeritud pinnast 2.80 m abs.

Hoonestusalal HA-1 on hoonestuse suurim lubatud korruselisus piiratud viie maapealse ja ühe maa-aluse korrusega. Viire tänava poole avanevad ülemised korrused alates kolmandast korrusest 1 m tagasiastega ja viies korrus on lubatud kavandada minimaalselt 2 m tagasiastega.

Detailplaneeringuga määratakse krundi kasutamise sihtotstarbeks 90-100% majutushoone maa ja 0 – 10% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse korraldus 03.12.2018 nr 985)
Kooskõlastuste koond


31. augustist – 13. septembrini 2018
Raksipõllu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Raksipõllu detailplaneeringu (kus on hõlmatud Raksipõllu, Raksivahe, Raksiserva ja osaliselt Raksijõe kinnistud, katastriüksuste tunnused on 15904:003:2119, 15904:003:2120, 15904:003:2121, 15904:003:1806) eesmärk on Audru alevikus Põllu tänavaga külgnevad ca 22,79 ha suurusega hoonestamata maatulundusmaa kinnistud jagada kruntideks ja anda ehitusõigus üksikelamutele ja ridaelamutele ning arendada välja ühisveevärki- ning kanalisatsiooni. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga – maa-ala on reserveeritud elamumaaks.

Planeeringuga määratud hoonete suurim lubatud arv krundile on kolm hoonet (1 põhihoone ja 2 kõrvalhoonet), kavandatav hoonete suurim ehitisealune pindala kokku on 300-400 m2. Põhihoone maksimaalne kõrgus on 8,5 m ja kõrvalhoone kõrgus 5 m, arvestatuna planeeritavast maapinnast 3,19 m abs. Suurim maapealne korruselisus on kaks korrust, maa-alust korrust ei ole lubatud.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustreeriv joonis 1 ; joonis 2


10. -24. aprillini 2018
Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Audru Vallavalitsuse 19.11.2015 korraldusega nr 414 algatatud ja vastu võetud Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneeringu (suurusega 3,91 ha, katastriüksuse tunnus 15904:003:0376) eesmärk on muuta maa sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ja jagada kinnistu kruntideks ning anda ehitusõigus 8 ühepereelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas üldplaneeringuga - maa-ala juhtotstarve on reserveeritud elamumaaks.

Planeeritav ala asub Audru jõe kaldal, ümbritsetuna hoonestatud ja hoonestamata elamumaadest. Juurdepääs kruntidele on avalikult kasutatavast Põllu tänavast, üle Pajuvälja kinnistu ja Pajupera tee L1 kinnistut kulgevat erateed pidi (kus on seatud tasuta ja tähtajatu sõiduteeservituut kinnistute igakordsete omanike kasuks) ja käesoleva detailplaneeringuga kavandatud 12 meetri laiuselt teemaa krundilt, mis on jätkuks Pajupera tee ja tänava maa krundile.

Pajupera kinnistu jagatakse kaheksaks ühepereelamu krundiks suurustega enam kui 4000 m2 ja üheks tee krundiks. Elamumaa krundile on lubatud üks kahekorruseline ühepereelamu koos kahe kõrvalhoonega. Krundisiseste tehnorajatiste parim võimalik asukoht lahendatakse ehitusprojektiga.

Ehituskeeluvööndis, mis on 50 m Audru jõe veepiirist, on lubatud elamut teenindavate tehnovõrkude rajamine, piirete rajamine ei ole lubatud, tuleb säilitada looduslik keskkond. Planeeritav ala on kaetud drenaažisüsteemiga. Ehitustegevusega ei tohi drenaažisüsteemi katkestada.

Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 19.03.2018 korraldus nr 276)


6. veebruar kuni 7. märts 2018 
Tallinna mnt 119 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav maa-ala paikneb Pärnus Ülejõel, linnapiiri, Tallinna mnt, Tuule ja Pesa tänavate vahelises kvartalis ja hõlmab 2121 m2 suurust Tallinna mnt 119 ja 2019 m2 suurust Pesa tn 4 kinnistut. Kehtiv üldplaneering näeb planeeringualale ette väikeelamumaa juhtfunktsiooni.

Planeeringu alas olevate kinnistute piire ei muudeta. Detailplaneeringuga soovitakse arendada peamiselt autoteenindusele ja väiketootmisele suunatud funktsiooni. Mõlema krundi kasutamise sihtotstarbeks kavandatakse kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning väikeettevõtluse hoone ja tootmise hoone maa sihtotstarvet. Planeeringu koostamise eesmärgiks on üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine ärimaaks. Tegemist on seetõttu üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on Tallinna mnt 119 krundile kavandatud kaks hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 850 m2 ja Pesa tn 4 krundile on kavandatud samuti kaks hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 808 m2.. Mõlema krundi hoonete suurim lubatud kõrgus on 12 m antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast. Lubatud korruselisus on kaks maapealset korrust. Haljastuse osakaaluks nähakse ette vähemalt 20% krundi pinnast. Parkimine lahendatakse oma kinnistute piires.

DP seletuskiri
DP põhijoonis tehnovõrkudega
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid