AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


29. jaanuaril 2020 kell 15.30 
Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu  avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 28. oktoobrist kuni 25. novembrini 2019 ning selle aja jooksul laekus planeeringulahenduse kohta kaks avaldust.

Detailplaneeringu maa-ala suurus on 10302 m2, mille moodustavad Väike-Jõe tn 5 ja Väike –Jõe tn 7 kinnistud. Planeeringuala asub Pärnu kesklinnas, Suure-Jõe, Väike-Jõe, III Jõe ja IV jõe tänava vahelisel alal.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Väike-Jõe tn 5 kinnistu neljaks krundiks, millest kolm on korterelamumaa kasutamisega krunti (POS 1 kuni POS 3) ja üks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt, mis kavatsetakse liita Väike-Jõe tn 7 kinnistuga (POS 6). Kruntidele POS 1 ja POS 2 on lubatud rajada üks hoone, kruntide ehitisealuseks pinnaks on kavandatud 35% krundi pindalast. Krundile POS 3 on lubatud suurim hoonete arv kaks hoonet (korterelamu ja abihoone) lubatud krundi täisehituse protsendiga 35% krundi pinnast.

POS 1 kuni POS 3 krundile kavandatud hoonete suurim kõrgus on kolme korruselise hooneosa puhul 11 m ja kahekorruselise hooneosa puhul 7,5 m, Pos 3 krundile lubatud abihoone suurim kõrgus on 5m arvestatuna olemasolevast maapinnast. Väike-Jõe tn 7 kinnistule võib ehitada kolm hoonet (põhihoone ja kaks abihoonet) krundile lubatud suurima maa pealse ehitisealuse pinnaga kokku 250 m2 ja maa-aluse ehitisealuse pinnaga 100 m2. Põhihoone lubatud maksimaalne kõrgus on 7,5 m ja abihoone kõrgus on 5,0 m.

Üldplaneeringuga määrati Väike-Jõe tn 5 krundile väikeelamumaa juhtotstarve. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Pärnu Linna üldplaneeringut, määrates Väike-Jõe tn 5 krundi (POS 1 kuni POS 3) uueks maakasutuse juhtotstarbeks korruseelamumaa juhtfunktsiooni. POS 6 krundi maakasutuse juhtotstarbena säilib väikeelamumaa.

Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 26.09.2019 otsus nr 68)
- Detailplaneeringu kooskõlastused


31. detsember 2019 kuni 14. jaanuar 2020
Kiviaja kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala suuruseks on 13 601 m2. Planeeringuala asub Pärnu linnas Paikuse alevis ja hõlmab osaliselt Kiviaja kinnistut, mis on suurusega 24 873 m², sihtotstarbega 100% maatulundusmaa ja osaliselt Pärnu-Tori tugimaantee nr 59 kinnistu, suurusega 79 783 m²; sihtotstarbega 100% transpordimaa. Kavandatava tegevuse eesmärgiks laiemalt on Kiviaja teemapargi atraktiivsemaks muutmine, sh võimaluste loomine tervisesportlastele, turistidele ja kohalikele elanikele.

Detailplaneeringuga kavandatav ei ole vastuolus Paikuse valla üldplaneeringuga, üldplaneeringus määratud tingimustega tuleb detailplaneeringu koostamisel arvestada.

-Kiviaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 02.12.2019 korraldus nr 785)

Detailplaneeringuga saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 Pärnu linnavalitsuse infosaalis ja Paiksue osavallakeskuses (Pärnade pst 11)


19. detsembril 2019 kell 15.30
Vana-Rääma tn 8 ja 9 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse väljapaneku tulemuste avalik arutelu


Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 18. oktoobrist kuni 18. novembrini 2019
ning selle käigus esitati kaks arvamusi ja ettepanekuid sisaldavat avaldust kavandatava planeeringu lahenduse kohta.

Planeeringuala moodustavad 1736 m2 suurune Vana-Rääma tn 8 ja 688 m2 suurune Vana-Rääma tn 9 kinnistud, mis asuvad Pärnus Ülejõel, Aru, Vana-Rääma ja Allika tänavate ääres. Vana-Rääma tn 8 kinnistul tegutseb aastast 1995 Aleksandri pubi ja Vana-Rääma tn 9 kinnistule on rajatud seda teenindav parkla. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on mõlema kinnistu maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamumaa. Kõnesoleva detailplaneeringuga planeeritakse Vana-Rääma tn 8 krundi maakasutuse sihtotstarbeks kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, majutushoone maa ja korterelamumaa, Vana-Rääma tn 9 krundi sihtotstarbeks planeeritakse parkimisehitise maa, mis vastavad valdavas osas üldplaneeringu kohasele juhtotstarbele ärimaa.

Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga. Vana-Rääma tn 8 kinnistul asub olemasolev hoonestus. Planeeringuga on määratud hoonete suurim lubatud arv Vana-Rääma tn 8 krundile kolm hoonet, hoonete suurim maapealne ehitisealune pindala kokku on 1100 m2. Kahekorruseliste hoonete suurim lubatud kõrgus on 10 m antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast. Maa-aluseid korruseid ette ei nähta.

Vana-Rääma tn 9 kinnistule on olemasoleva parkla varjamiseks planeeritud rajatis (varjualune), mis raamistab tänavaruumi ja varjab parkivaid autosid. Rajatise suurim maa-pealne ehitisealune pindala on 250 m2.

Planeeringuga ei muudeta hetkel toimivaid ja väljaehitatud liikluskorralduse põhimõtteid. Vana-Rääma tn 8 minimaalseks haljastuse osakaaluks on min 15% krundi pinnast.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustreeriv joonis


12. detsember 2019 kuni 12. jaanuar 2020
Potsepa detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringu alaks on Pärnu linnas Kõima külas asuva Potsepa liivamaardla maaüksusest ca 16,9 ha suurune ala, mis piirneb Kaelepa - Soomra teega. Planeeringu eesmärgiks on (lõhkematerjali) tehase rajamine. Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Audru valla üldplaneeringu põhilahendust maakasutuse osas, mäetööstusmaa katastriüksuse sihtotstarve soovitakse muuta tootmismaaks.

- Detailplaneeringu materjalid

Detailplaneeringu eeskiislahendusega saab avaliku väljapaneku jooksul tutvuda Audru osavallakeskuses (tööpäeviti 08.00–16.00,  tuba 13).

Detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu toimub 15. jaanuaril 2020 kell 15.00 
Audru osavallakeskuses


19. november kuni 2. detsember 2019
Raksipõllu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu ala hõlmab Audru alevikus Raksipõllu, Raksivahe, Raksiserva ja osaliselt Raksijõe kinnistuid (katastriüksuste tunnused on 62401:001:0230, 15904:003:2120, 15904:003:2121, 62401:001:0212), mis piirneb Audru jõega ja asub Luige tee elamuala piirkonnas.

Detailplaneeringuga soovitakse osaliselt muuta Audru Vallavalitsuse poolt 27.06.2016 korraldusega nr 248 kehtestatud, kuid realiseerimata Raksijõe kinnistul kehtivat detailplaneeringut, asendades III (puhkemajanduse) etapi puhkehoonete ehitusõiguse väikeelamute ehitusõigusega.

Planeeringuala jagatakse 7 ridaelamumaa, 65 pereelamumaa, 7 haljasala maa ning 7 tee ja tänava maa krundiks. Jõeäärsel alal on väikeelamu kruntide suurused vähemalt 2500 m2 ja mujal vähemalt 2000 m2. Väikeelamumaa krundile on lubatud üks kuni kahekorruseline põhihoone koos kahe kõrvalhoonega. Pereelamute suurim ehitisealune pindala võib olla 300 m2, ridaelamutel kuni 400 m2. 

Elamukruntide parkimisvajadus tuleb lahendada omal krundil. Vajalik parkimiskohtade arv vastavalt üldplaneeringule on pereelamutel kuni 2 kohta omal krundil ning ridaelamutel 2 kohta korteri kohta omal krundil. Detailplaneering koostatakse Audru valla üldplaneeringu kohaselt.

- Raksipõllu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2019 korraldus nr 700)
- Kooskõlastused

Detailplaneeringuga saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 ka Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7, tuba 13).


28. oktoobrist kuni 5. novembrini 2019
Aisa tn 33 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav väljapanek

6. novembril 2019 kell 16.00 
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 

DP seletuskiri
DP joonised


28. oktoobrist kuni 25. novembrini 2019
J. V. Jannseni tn 47 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu maa-ala suurus on 1221 m2, mis hõlmab hoonestamata J. V. Jannseni tn 47 kinnistut. Planeeringuala asub Pärnu linnas ülejõel, J. V. Jannseni ja Loode tänava nurgal.

Üldplaneeringuga määrati J. V. Jannseni tn 47 krundile väikeelamumaa juhtotstarve. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek linna üldplaneeringu muutmiseks, määrates krundi uueks juhtfunktsiooniks ärimaa. Kinnistule kavandatakse spordiotstarbeline hoone koos majutusfunktsiooniga. J. V. Jannseni tn 47 krundi hoonestusalale on planeeritud kaks hoonet lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 575 m2, krundi täisehituseks on 47% krundi pinnast.

Krundile on kavandatud kolm hoonestusala tähistusega HA-1 kuni HA-3. HA-1 alas hoone lubatud maksimaalne kõrgus on 9,5 m, HA-2 alas on 10,5 m ja HA-3 alas 6,5 m. Suurim korruselisus on kolm maapealset korrust (2 täiskorrust + katusekorrus), maa-alust korrust ette ei nähta. Planeeringuga on J. V. Jannseni tn 47 krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud 55-60 % kultuuri- ja spordiasutuse maa ja 40-45 % majutushoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele ärimaa.

J. V. Jannseni tn 47 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 26.09.2019 otsus nr 67)
- Detailplaneeringu kooskõlastused


29. oktoober kuni 12. november 2019
Vahtramäe tee 10 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Vahtramäe tee 10 kinnistu, pindalaga 3018 m2, asub Paikuse alevi elamipiirkonnas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks.

Üldplaneeringuga on määratud antud maa-ala juhtotstarve elamumaa E2. Elamumaa sihtostarbega kruntide suurused on 1200 m2 ja 1508 m2 ning transpordimaa 310 m2. Mõlemale krundile kavandatakse elamu koos kõrvalhoonega (1 põhihoone + 1 abihoone). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 240 m2 ja 226 m2. Alale on tagatud juurdepääs Vahtramäe tee tänavalt. Parkimine lubatakse oma kinnistute piires.

Detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut Paikuse valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.

Vahtramäe tee 10 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 23.09.2019 korraldus nr 641)

Detailplaneeringuga saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 Pärnu linnavalitsuse infosaalis ja Paiksue osavallakeskuses (Pärnade pst 11) 


28. oktoobrist kuni 26. novembrini 2019
Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on ca 6881 m2, mis asub Pärnu linnas, Tammiste piirkonnas hõlmates Nurmenuku tn 18 ja Nurmenuku tn 20 kinnistut.

Detailplaneeringuga jagatakse Nurmenuku tn 18 kinnistu kuueks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundiks. Üksikelamu maa krundid paiknevad positsioonidel Pos 1 kuni Pos 6 ja nende suurused on kavandatud vahemikus 875 m2 kuni 1195 m2. Üksikelamumaa kruntidele lubatud suurim hoonete arv on kolm hoonet (1 eluhoone ja 2 abihoonet). Kahekorruselise eluhoone suurim lubatud kõrgus on 8,0 m ja ühekorruselise abihoone suurim lubatud kõrgus on 5,5 m arvestatuna planeeritud maapinnast.

Keldrikorrust ette ei nähta. Detailplaneering teeb ettepaneku muuta Nurmenuku tn 18 krundi korruselamumaa juhtotstarve ümber väikeelamumaa juhtotstarbeks, mistõttu on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Nurmenuku tn 20 kinnistu on kaasatud detailplaneeringu alasse eesmärgiga ehitada välja mänguväljak kavandatava elurajooni tarbeks, kinnistul säilib olemasolev kuju ja suurus 388 m2 ning üldplaneeringu kohane üldmaa juhtfunktsioon.

Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 26.09.2019 otsus  nr 69)
- Kooskõlastused


18. oktoober kuni 18. november 2019
Luige kinnistu detailplneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala moodustab hoonestatud Luige kinnistu (suurusega 5253 m², katastriüksuse tunnus on 15904:003:0250), mis piirneb Audru jõega ja asub Eliise tee elamualade piirkonnas.

Maaüksusel soovitakse tegeleda traditsioonilise kalapüügiga. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kuni 40 m2 ja kuni 5 m kõrguse abihoone (paadikuuri) rajamiseks. Lisaks paadikuurile rajatakse kuuri kõrvale kuni 40 m2 nakkevõrkude puhastamise plats. Luige kinnistu asub osaliselt Audru jõe kalda ehituskeeluvööndis. Ranna või kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Paadikuuri soovitakse rajada Audru jõe kaldast ca 4 m kaugusele. Seetõttu on vajalik ehituskeeluvööndi vähendamine.

Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Audru valla üldplaneeringu põhilahendust ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

DP seletuskiri
DP asukohaskeem
DP planeeringu lahendus
DP tugiplaan
DP illustreerivad joonised 123

Detailplaneeringu eskiislahendusega saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7, tuba 13) 


2. oktoobril 2019 kell 15.30 
Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu väljapaneku tulemuste avalik arutelu  

Detailplaneeringu avalik väljapanek 29. juulist kuni 28. augustini 2019 ja selle jooksul laekus planeeringulahenduse kohta kolm avaldust.

Planeeringuala asub Pärnu kesklinna elamupiirkonnas Suur-Jõe tänava, 1.Jõe tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal. Detailplaneering teeb ettepaneku liita 1885 m2 suurune Suur-Jõe tn 16a kinnistu ja 1161 m2 suurune Väike-Jõe tn 2a kinnistu üheks krundiks suurusega 3046 m2. 

Moodustatavale krundile kavandatakse rajada kolm hoonet (üksikelamu, kõrvalhoone ja garaaž-paadikuur) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 518 m2, mis moodustab täisehituseks 17% krundi pinnast. Uue kõrvalhoone suurim lubatud kõrgus on kuni 6,0 m alates ümber hoone planeeritavast maapinnast +2,35 m. Suurimad lubatud kõrgused üksikelamule on kuni 9,0 m ja garaaž-paadikuurile kuni 3,35 m alates ümber hoone olevast keskmisest maapinnast+2,20 m. Üksikelamu maksimaalne korruselisus on kaks maapealset põhikorrust, lubatud on rajada ka maa-alune korrus. Kõrvalhoone ja garaaž-paadikuur on lubatud ehitada ühe põhikorrusega, maa-alust korrust ette ei nähta. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.


Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringuga kavandatav lahendus muudab Pärnu linna üldplaneeringuga määratud kruntide maksimaalse suuruse osa.

Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 20. juuni 2019 otsus nr 51)


16.–30. september 2019
A. H. Tammsaare pst 25 ja Papli tn 10 ning 12 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suuruseks on ca 1400 m², mis asub Pärnu linna rannarajoonis, A. H. Tammsaare pst – Side tänava- Papli tänava ja Kuuse tänava vahelises kvartalis.

Detailplaneeringuga liidetakse Papli tn 10, Papli tn 12 ja A. H. Tammsaare pst 25 üheks 1386 m2 suuruseks krundiks, mis järgmise etapina jagatakse kaheks üksikelamumaa krundiks suurustega 688 m2 (POS 1) ja 698 m2 (POS 2).
POS 1 krundile on lubatud rajada kaks hoonet (põhihoone ja abihoone) suurima ehitisealuse pindalaga kokku 206 m2.

Kahekorruselise põhihoone maksimaalne kõrgus on 9,0 m ja ühekorruselise abihoone kõrgus 4,0 m arvestatuna hoonestust ümbritsevast planeeritud maapinnast 1.8-1.9 m abs. Suurim hoonete arv krundil POS 2 jaguneb põhielamuks ja abihooneks (kaks hoonet) suurima ehitisealuse pindalaga kokku 209 m2. Kahekorruselise põhihoone maksimaalne kõrgus on 9,0 m ja ühekorruselise abihoone kõrgus 4,0 m arvestatuna hoonestust ümbritsevast planeeritud maapinnast 1.6-1.7 m abs. Maa-aluseid korruseid planeering ei kavanda .

Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

A. H. Tammsaare pst 25 ja Papli tn 10 ning 12 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 26.08.2019 korraldus nr 572)
Kooskõlastused


26. veebruaril 2019 kell 15.30
A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapaneku tulemuste arutelu

Detailplaneeringu väljapanek toimus 2.-16. jaanuarini 2019 ning selle ajal laekus planeeringulahenduse kohta 9 avaldust.

Hoonestatud kinnistu, suurusega 22 214 m², asub Pärnu linnas, A. H. Tammsaare puiestee ja mere vahelisel alal. Planeeringuga kavandatakse Strand SPA & Konverentsihotellile juurdeehitust, eesmärgiga parandada aastaringselt turismiteenuse pakkumisel majutusettevõtte tugiteenuste kvaliteeti, mahtu ja mitmekesisust.

Krundile on planeeritud üks hoonestusala, mis on jagatud kolmeks erineva kõrguspiiranguga hoonestusalaks (HA-1 kuni HA-3). Krundile on lubatud rajada viis hoonet, kokku lubatud suurima 9000 m2 suuruse maapealse ja suurima 7000 m2 suuruse maa-aluse ehitisealuse pindalaga. Hoone maksimaalne kõrgus on hoonestusalas HA-1 16,0 m, HA-2 osas 14,0 m ja HA-3 osas 8,0 m arvestatuna hoonestust ümbritsevast keskmisest planeeritud pinnast 2.80 m abs.

Hoonestusalal HA-1 on hoonestuse suurim lubatud korruselisus piiratud viie maapealse ja ühe maa-aluse korrusega. Viire tänava poole avanevad ülemised korrused alates kolmandast korrusest 1 m tagasiastega ja viies korrus on lubatud kavandada minimaalselt 2 m tagasiastega.

Detailplaneeringuga määratakse krundi kasutamise sihtotstarbeks 90-100% majutushoone maa ja 0 – 10% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse korraldus 03.12.2018 nr 985)
Kooskõlastuste koond


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid