AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


14. märtsist kuni 12. aprillini 2019
Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav maa-ala, suurusega 6881 m2, asub Pärnu linnas, Tammiste piirkonnas ja piirneb kirdest ja kagust Nurmenuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute detailplaneeringu alaga, edelast Nurmenuku tn 12 ja 14 elamumaa kinnistutega ja läänest riigi metsamaaga.

Alal kehtib Pärnu Linnavolikogu 18.01.2007 otsusega nr 4 kehtestatud Tammiste tee 16, 16a ja 18 kinnistute detailplaneering, millega planeeriti maa-alale 6 korruselamumaa maakasutusega ja 4 väikeelamumaa maakasutusega krunti, ning lisaks tootmis-, äri-, üldkasutatava- ning transpordimaa sihtotstarbega krundid. Kehtiva planeeringuga määrati Nurmenuku tn 18 kinnistule korruselamumaa juhtotstarve, võimaldades sellele ehitada kolm nelja korruselist 490 m2 ehitusaluse pinnaga kortermaja.

Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu eesmärgiks on korruselamumaa sihtotstarbega Nurmenuku tn 18 kinnistu jagamine kuueks üksikelamumaa sihtotstarbega krundiks (Pos 1 kuni Pos 6) ja neile ehitusõiguse määramine. Üksikelamumaa kruntide suurused on kavandatud vahemikus 875 kuni 1195 m2. Üksikelamute suurimaks korruselisuseks on kavandatud kaks korrust, lubatud suurimaks kõrguseks 8,0 meetrit ja abihoonetele 5,5 m arvestatuna planeeritud maapinnast. Kruntide täisehituse protsendid on üldplaneeringu kohased.

Varem moodustatud Nurmenuku tn 20 (Pos 7) kinnistu säilib olemasoleva 388 m2 suurusena ja sellele määratud üldmaa juhtotstarbega. Üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine korruselamumaast väikeelamumaaks toob detailplaneeringuga kaasa üldplaneeringu muutmise ettepaneku.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustreeriv joonis


26. veebruaril 2019 kell 15.30
A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapaneku tulemuste arutelu

Detailplaneeringu väljapanek toimus 2.-16. jaanuarini 2019 ning selle ajal laekus planeeringulahenduse kohta 9 avaldust.

Hoonestatud kinnistu, suurusega 22 214 m², asub Pärnu linnas, A. H. Tammsaare puiestee ja mere vahelisel alal. Planeeringuga kavandatakse Strand SPA & Konverentsihotellile juurdeehitust, eesmärgiga parandada aastaringselt turismiteenuse pakkumisel majutusettevõtte tugiteenuste kvaliteeti, mahtu ja mitmekesisust.

Krundile on planeeritud üks hoonestusala, mis on jagatud kolmeks erineva kõrguspiiranguga hoonestusalaks (HA-1 kuni HA-3). Krundile on lubatud rajada viis hoonet, kokku lubatud suurima 9000 m2 suuruse maapealse ja suurima 7000 m2 suuruse maa-aluse ehitisealuse pindalaga. Hoone maksimaalne kõrgus on hoonestusalas HA-1 16,0 m, HA-2 osas 14,0 m ja HA-3 osas 8,0 m arvestatuna hoonestust ümbritsevast keskmisest planeeritud pinnast 2.80 m abs.

Hoonestusalal HA-1 on hoonestuse suurim lubatud korruselisus piiratud viie maapealse ja ühe maa-aluse korrusega. Viire tänava poole avanevad ülemised korrused alates kolmandast korrusest 1 m tagasiastega ja viies korrus on lubatud kavandada minimaalselt 2 m tagasiastega.

Detailplaneeringuga määratakse krundi kasutamise sihtotstarbeks 90-100% majutushoone maa ja 0 – 10% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse korraldus 03.12.2018 nr 985)
Kooskõlastuste koond


1.–15. märtsini 2019 
Niidu tn 18b kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu ala suurus on ca 1,4 ha, mis asub Räämal, Ehitajate tee, Niidu, Rohu ja Liblika tänavate vahelises kvartalis ning hõlmab hoonestamata Niidu tn 18b kinnistut.

Krundile on lubatud rajada üks hoone, lubatud suurima maapealse ehitisealuse pindalaga 3923 m2. Kavandatava hoone kahekorruselise põhimahu lubatud suurim kõrgus selle hoone lähiümbrusesse planeeritud maapinna kõrgusest on kuni 11,5 m ning väikesemahuliste kolmekorruseliste hooneosade puhul kuni 15,0 m. Planeeritud maapinna absoluutkõrgus püstitatava hoone vahetus ümbruses on 7,05 m abs. Maa-alust korrust ette ei nähta.

Detailplaneeringuga määratakse krundi kasutamise sihtotstarbeks 80-100% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning 0-20% büroohoone maa, mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Niidu tn 18b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 04.02.2019 korraldus nr 95)
Detailplaneeringu kooskõlastus


15. veebruaril 2019 kell 14.30
Ristiku ja Rohu tänava ristmiku lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu


Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 23. novembrist kuni 7. detsembrini 2018 ning selle käigus laekus üks arvamustega avaldus.


Detailplaneeringuala suurusega 11 880 m2 paikneb Pärnu linnas Räämal, Ristiku, Rohu tänava ja Ehitajate tee ristmiku lähikonnas. Planeeringualaks on hoonestamata ja reformimata riigimaa. Planeeringuala kasutusele võtmiseks on alale moodustatud kolm üksikelamu maa, kolm korterelamu maa, üks tee ja tänava maa ning kaks haljasala maa krunti. Kavandatud elamumaa krundid jäävad väljapoole Ehitajate tee kaitsevööndit.

Üksikelamumaa kruntide suurused on kavandatud vahemikus 795 m2 kuni 800 m2. Korterelamumaa kruntide suurused on planeeritud vahemikus 1390 m2 kuni 1492 m2. Üksikelamumaa krundile on lubatud ehitada kuni 3 hoonet, krundi täisehituseks on 30% oma krundi pinnast. Korterelamumaa krundile lubatakse ehitada üks hoone täisehitusega 20% oma krundi pinnast. Planeeritud üksik- ja korterelamud on ette nähtud kuni kahe maa pealse korrusega, maa-aluseid korruseid ette ei nähta. Korterelamusse nähakse ette kuni 8 korterit. Planeeringuala hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 8m. Planeeringuala elamumaa kruntidele kavandatakse haljastust minimaalselt 30% krundi pinnast.

Võimalike liiklusest tulenevate häiringute leevendamiseks on hoonestuse ja maantee vahele, tee kaitsevööndisse planeeritud 2608 m2 suurune haljasala maa krunt, mis on kõrghaljastatud puhverala. Teine haljasala krunt, suurusega 1672 m2, on moodustatud elamumaa kruntide vahele, eesmärgiga rajada sellele piirkonda teenindav haljasala ja mänguväljak.

Planeeringulahendusega nähakse ette juurdepääs elamumaa kruntidele nii Ristiku tänavalt läbi uue kavandatava, avalikuks kasutamiseks ette nähtud tänavamaa krundi.

Planeeringuga on piirkonna kruntide maakasutuse juhtotstarveteks (juhtfunktsioon) määratud väikeelamumaa, üldmaa ja transpordimaa. Planeeritava ala arendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Ristiku ja Rohu tänava ristmiku lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 15.10.2018 korraldus nr 853)
- Menetlusdokumendid


13.–27. veebruarini 2019
Lõuna tn 18b kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Lõuna tn 18b kinnistu, suurusega 831 m², asub Pärnu kesklinnas Lõuna, Nikolai, Kuninga ja Pühavaimu tänavate vahelises kvartalis. Kinnistul asub Steffani Pizzarestoran koos seda teenindavate hoonetega.

Krundile on lubatud rajada kolm hoonet, kokku lubatud suurima 499 m2 suuruse maapealse ja suurima 831 m2 suuruse maa-aluse ehitisealuse pindalaga. Krundile on planeeritud kaks erineva kõrguspiiranguga hoonestusala. Krundi tänavapoolsesse ossa on kavandatud põhihoone kõrgusega 12,0 m arvestatuna keskmisest planeeritud maapinnast. Põhihoone lubatud korruselisus on 4 maapealset korrust (3 täiskorrust ja katusekorrus). Hoonestusala 2 paikneb krundi lääne- ja põhjapoolses osas, kuhu on lubatud rajada kahe maapealse korrusega hoonestus (abihooned), mis on määratletud kolme erineva mahu hooneosadena lubatud suurimate kõrgustega 5,8m, 6,0m ja 7,0m arvestatuna keskmisest planeeritud maapinnast 4,35m abs.

Detailplaneeringuga määratakse krundi kasutamise sihtotstarbeks 50–100% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa, majutushoone maa, kontori- ja büroohoone maa ning 0–50% korterelamu maa, mis vastavad Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsioonile ärimaa ja korruselamumaa.

Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Lõuna tn 18b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 21.01.2019 korraldus nr 43)


14.-20. jaanuarini 2019 
 A. H. Tammsaare pst 25 ja Papli tn 10 ning 12 kinnistute detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav väljapanek

21. jaanuaril 2019 kell 16.00
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP tehnovõrkude joonis
DP vahekruntimise joonis
DP kontaktvöönd
DP illustratsioonid 1 ; 2 ; 3 ; 4


1. veebruaril 2019 kell 14.30
Raba tn 20a kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu


Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 7. detsembrist 2018 kuni 7. jaanuarini 2019 ning sel ajal laekus planeeringulahenduse kohta üks avaldus.

Detailplaneeringu ala suurus on ca 806 m2, mis asub Raba, Nelgi, Sireli ja Kibuvitsa tänavate vahelises kvartalis ning hõlmab hoonestamata Raba tn 20a kinnistut. Raba tn 20 a krundile on lubatud rajada üks hoone, lubatud suurima maapealse ehitisealuse pindalaga 320 m2. Hoone maksimaalne kõrgus on 8,0 m arvestatuna antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast 7,80 m abs. Suurim lubatud maapealne korruselisus on kaks korrust. Maa-alust korrust ette ei nähta.

Detailplaneeringuga määratakse krundi kasutamise sihtotstarbeks laohoone maa, mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Raba tn 20a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 19.11.2018 korraldus nr 948)


29. jaanuar kuni 28. veebruar 2019
Pärnus Villa tn 2 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Hoonestamata Villa tn 2 kinnistu, suurusega 1557 m2, asub Pärnu linnas, rannarajooni kontaktvööndis. Planeeringuala on põhja poolt piiratud A. H. Tammsaare pst 39, idast ja lõunast Karja tn 99 ning läänest Villa tänav T2 kinnistuga.

Vastavalt kehtivale Pärnu linna üldplaneeringule on planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud üldmaa. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks korterelamumaa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.

Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Suurim lubatud hoonete arv krundile on 2 hoonet ja see jaguneb põhihoone ja abihoone vahel. Kavandatavate hoonete suurim maapealne ehitisealune pindala kokku on 311m2 ja maa-alune ehitisealune pindala on 300 m2. Põhihoone suurim lubatud kõrgus on 9,0 m ja abihoone suurim lubatud kõrgus on 3m maapinnast. Kõrgused antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinnast 3,10 m abs. Liikluskorraldust ei muudeta, parkimine korraldatakse oma krundi piires. Minimaalne haljastuse osakaal on 30 % krundi pinnast.

DP seletuskiri
DP eskiis
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis


27. detsembrer 2018 kuni 28. jaanuar 2019
Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 1119 m2, mis asub Pärnu kesklinnas Riia maantee ääres ja hõlmab Riia mnt 26 kinnistut. Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet suurima ehitisealuse pinnaga kokku 593 m2. Krundi sügavusse antakse võimalus ehitada kuni kahekorruseline täiendav hoonemaht. Uue hoonemahu tulemüüri ja katuseharja lubatud suurim kõrgus on 9,3 m arvestatuna kavandatud keskmisest maapinna kõrgusest 5,20 m abs. 

Olemasoleva hoone Riia maantee poolse osa fassaad ja maht säilitatakse, kas iseseisva hoonena või kokku ehitatuna kavandatava uue hoonega. Hoonete lubatud suurim kõrgus kavandatud keskmisest maapinna kõrgusest 5,20m abs on olemasoleva säilitatava hooneosa puhul 7,2 m. Olemasolev hooneosa säilib ühekorruselisena, uus hoone on kahe maapealse korrusega. Uue hoonemahu osas on lubatud ehitada üks maa-alune korrus. 

Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarveteks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, majutushoone maa või kontori- ja büroohoone maa. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamumaa. Detailplaneeringuga muudetakse linna üldplaneeringut määrates krundi maakasutuse juhtotstarbeks ärimaa.

Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu otsus 29.11.18 nr 105)
Kooskõlastuste koond


27. detsember 2018 kuni 28. jaanuar 2019
Saare tn 6 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kinnistu suurusega 672 m², asub Pärnus Raeküla elamupiirkonnas ning hõlmab hoonestatud 100% ärimaa juhtotstarbega Saare tn 6 kinnistut. Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga kokku 200 m2. Lubatud on ehitada üks elamu ja üks abihoone.

Kahekorruselisele elamule, kõrgusega 8 m, on lubatud põhikorrus ja katusekorrus. Abihoone on ette nähtud ühekorruseline, kõrgusega 4 m. Kõrgused on arvestatud antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast 5,30 m abs. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks, määrates ärimaa juhtfunktsiooni asemele väikeelamumaa juhtotstarbe.

Saare tn 6 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu otsus 29.11.18 nr 106)
Kooskõlastuste koond


15. oktoober kuni 13. november 2018 
Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Ala suurus kokku on ca 57 ha, mis asub vahetult Pärnu lahe ja jõe ääres. Planeeringuala haarab Rannapark P1, Remmelga tänav 9, Kesklinna rand R1, Mere pst 9 ja Pärnu tulepaak 882 kinnistuid ning osaliselt Pärnu muuli katastriüksust.

Planeeringulahenduse kontseptsiooni aluseks on Pärnu rannaala visioonivõistluse võidutööd ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Planeeringulahenduse kandvaks ideeks on ranna ala juurdepääsuteede rõhutamine ning juurdepääsude funktsionaalsuse tõstmine.

Planeeringuga on Kesklinna rand R1 ja Rannapark P1 krundile määratud ehitusõigus randa ja rannaspordiala teenindavate hoonete (nt kohvik, paki-, ranna- ja sporditarvete hoid, tualetid, dušid, hoiukapid jmt) rajamiseks. Mere pst 9 krundil säilib reoveepumpla pumbamaja. Uushoonestuse ühe hoone suurimaks lubatud ehitisealuseks pinnaks on kavandatud põhimahus 220 m² ja hoone suurimaks lubatud kõrguseks 6 m. 

Hoonestusalad on kavandatud olulisemate liikumissuundade ristumiskohtadesse või nende lähedusse, samuti ajalooliste ehitistega põhimõtteliselt sarnasesse piirkonda: Kuursaali ümbrusesse, hoonest kagu-, lääne- ja edelasuunda, Naisteranna kioski asukohta, Remmelga tänava sihis kunagise lõbustuspargi alale ja Estonia huku monumendi piirkonda.

Hoonestusalad on kavandatud ulatusega, mis võimaldab rajada hoonekomplekse, mis sisaldavad rannateeninduseks vajalikke funktsioone vältides funktsioonide paigutamist eraldiseisvatesse väikestesse üksustesse, samas on võimalik säilitada väärtuslik haljastus. Pargi kujundus järgib 1930. aastate vabakujunduslikku pargistiili.

Seoses ranna- ja pargiala teenindava hoonestuse kavandamisega, on transpordiga juurdepääs kavandatud lisaks olemasolevatele ka Remmelga ja Muuli tänavalt. Ette on nähtud rannapromenaadi pikendamine, algusega mudaravila ja kuursaali ala merepoolsele küljele kuni Estonia mälestuspargini ning ühendamine Rannapargi teedevõrgustikuga.

Võimaldamaks keskranna ala laiendada Pärnu jõeni, rannapiirkonna kasutushooaega pikendada ja kasutusvõimalusi suurendada, samuti luua võimalused rannaala juurdepääsetavuse ja ranna- ning puhkealaga seotud teeninduse parandamiseks tehakse detailplaneeringu ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks ranna ehituskeeluvööndi vähendamise osas, parki lubatava ehitusõiguse osas ja parkla ala vähendamise osas.

DP seletuskiri
DP situatsiooniskeem
DP üldine eskiisskeem
DP ruumiline illustratsioon
DP aktiivse ala eskiis
DP passiivse ala eskiis
DP aktiivse ala tugijoonis
DP passiivse ala tugijoonis


1.–29. oktoobrini 2018
Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala moodustab 33 063 m2 suurune Tammiste tee 6a kinnistu, mis asub Pärnu linnas Tammistes ja on piiratud Tammiste tee, Kaasiku tn ja Lepiku tn kruntidega. Tammiste tee 6a krunt oli varasemalt kasutusel vibustaadionina. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Tammiste tee 6a kinnistu 24 krundiks, millest 21 (Pos 1-21) on üksikelamu maa kasutamisega krunti, kaks tee ja tänava maa-ala ja üks haljasala maa, kultuuri- ja puhkerajatise maa kasutamise sihtotstarbega krunt (Pos 22).

Üksikelamu maa krundi suurused on kavandatud vahemikku 1204 - 1500 m². Kruntide moodustamisel on arvestatud naaberaladele kujundatud olemasolevat krundistruktuuri ja tänavavõrku. Ühele üksikelamu maa krundile on lubatud rajada kuni 2 hoonet, millest üks on elamu ja teine abihoone. Planeeritud kruntide ehitisealuseks pinnaks on kavandatud 20% krundi pindalast. Elamu lubatud maksimaalne kõrgus on 8,0 m ja abihoone kõrgus on 5,0 m maapinnast.

Peale hoonestuse ja kõvakattega pindade ehitamist peab üksikelamumaa krundil haljastatavaks alaks jääma vähemalt 60% üldpindalast.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Tammiste tee 6a krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud suvila- ja aianduskruntide maa, üldmaa ja staadionite maa juhtotstarbed (juhtfunktsioon). Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Pärnu Linna üldplaneeringut, määrates Tammiste tee 6a krundi uueks maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamu-, üld- ja transpordimaa juhtfunktsiooni.

Pärnu linnas Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 06.09.2018 otsus nr 74)


31. augustist – 13. septembrini 2018
Raksipõllu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Raksipõllu detailplaneeringu (kus on hõlmatud Raksipõllu, Raksivahe, Raksiserva ja osaliselt Raksijõe kinnistud, katastriüksuste tunnused on 15904:003:2119, 15904:003:2120, 15904:003:2121, 15904:003:1806) eesmärk on Audru alevikus Põllu tänavaga külgnevad ca 22,79 ha suurusega hoonestamata maatulundusmaa kinnistud jagada kruntideks ja anda ehitusõigus üksikelamutele ja ridaelamutele ning arendada välja ühisveevärki- ning kanalisatsiooni. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga – maa-ala on reserveeritud elamumaaks.

Planeeringuga määratud hoonete suurim lubatud arv krundile on kolm hoonet (1 põhihoone ja 2 kõrvalhoonet), kavandatav hoonete suurim ehitisealune pindala kokku on 300-400 m2. Põhihoone maksimaalne kõrgus on 8,5 m ja kõrvalhoone kõrgus 5 m, arvestatuna planeeritavast maapinnast 3,19 m abs. Suurim maapealne korruselisus on kaks korrust, maa-alust korrust ei ole lubatud.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustreeriv joonis 1 ; joonis 2


28. septembril 2018 kell 15.00
Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu  

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 19. juulist 17. augustini 2018 ja selle ajal laekus planeeringulahenduse kohta kaks avaldust.


Detailplaneeringuala suurusega ca 2,5 ha asub Pärnu kesklinna silla vahetus läheduses Pärnu jõe vasakkaldal ning hõlmab Kalda tn 2 ja 4 kinnistuid. Detailplaneeringu ülesandeks on sadamategevuse reorganiseerimine ja Kalda tn 2 kinnistu kruntideks jagamine. Planeeringu koostamise aluseks on võetud arhitektuurivõistluse võidutöö märgusõnaga „Vanasadam“.

Kalda tn 2 krunt on planeeritud jagada kuueks krundiks (Pos 1 – Pos 6). Planeeritavate kruntide moodustamist ja suurusi käsitletakse detailplaneeringu põhijoonisel. Planeeritavatele kruntidele Pos 1 ja Pos 3 on planeeritud osaliselt (ca 30%) viie maapealse korrusega hoonestus, maksimaalne kõrgus maapinnast on 17,50 m. Pos 2 hoone suurim lubatud maapealne korruselisus on neli korrust, kõrgus maapinnast on 14,50 m.  Hoonetega seonduv parkimisvajadus lahendatakse maa-alusel korrusel. Põhijoonisel on esitatud maa-aluse parkla hoonestusala, mis jääb kavandatavate Pos 1, Pos 2, Pos 3 ning Kalda tn 4 kruntidele.

Piirkonna kruntide Pos 1, Pos 2 ja Pos 3 kasutamise sihtotstarveteks on määratud 55-75% korterelamumaa, 25-45% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning kontori- ja büroohoone maa, majutushoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa ja ärimaa. Kruntide Pos 1-Pos 3 hoonete esimestele korrustele nähakse ette äripinnad ja nende kruntide hoonete kõrgematele korrustele kavandatud korterite arv on kokku u 180.

Pos 4 krundi kasutamise sihtotstarveteks on määratud 5% reisijaid teenindava transpordihoone maa-ala ja 15-25% turu maa ning 70-80% sadamamaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele reisisadamamaa. Pos 4 krundile võib rajada ühe ühekorruselise hoone maksimaalse kõrgusega maapinnast 5,0 m.

Kalda tn 2 krundist on planeeritud moodustada kaks tee ja tänava maa kasutamise sihtotstarbega krunti: Pos 5 on ette nähtud sõidukite pääsemiseks sadamaalale, planeeritud äri ja korterelamu kruntidele Pos 1-Pos 3 ning olemasolevatele Kalda tn 3 ja Kalda tn 5 elamukruntidele; Pos 6 on ette nähtud jalakäijate liikumiseks piki Pärnu jõe kaldaala.

Kalda tn T1 kinnistu säilib olemasoleva tee- ja tänavamaa kasutusega, sellel alal kulgevad jalakäijate ja jalgratturite käigu- ning kergliiklusteed kuni Vallikraavi ületava sillani.

Kalda tn 4 kinnistul kavandatakse säilitada avaliku parkla funktsioon. Krundile ulatub osaliselt maa-aluse parkimiskorruse hoonestusala. Sõidukite juurdepääs kruntide Pos 1, Pos 2 ja Pos 3 hoonete maa-alusesse parklasse on planeeritud Kalda tänavalt läbi Kalda tn 4 tänavamaa (parkla) krundi.
Krundile kavandatud ehitusõigus ja detailsemad ehituslikud ning arhitektuursed nõuded on esitatud planeeringu seletuskirjas ja põhijoonisel.
Planeeringuga tehakse ettepanek Pärnu jõest tuleneva 30 m ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Pärnu linna kehtiva üldplaneeringu kohaselt on planeeritava Kalda tn 2 kinnistu maakasutuse juhtfunktsioon reisisadamamaa. Planeeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu juhtfunktsiooni osaliseks muutmiseks määrates planeeritavate kruntide Pos 1, Pos 2 ja Pos 3 osas maakasutuse juhtfunktsiooniks korruselamumaa, mille kõrvalotstarbena on lubatud ärimaa funktsioon ning Pos 5 ja 6 osas transpordimaa. Pos 4 osas säilib reisisadamamaa juhtfunktsioon.

Pärnu Linnavolikogu otsustas 21. juuni 2018 otsusega nr 64 mitte algatada Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna planeeritav tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju. Olulise negatiivse keskkonnamõju avaldumisel viiakse edasise projekteerimise käigus läbi keskkonnamõju hindamine.

Pärnu linnas Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 otsus nr 64)


Ristiku ja Rohu tänava ristmiku lähiala detailplaneeringu materjalid arvamuse avaldamiseks

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsioonisekeem
DP tehnovõrgud
DP kruntimine
DP 3D joonis


23. juuli kuni 22. auust 2018 
Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 793 m2, mis asub Pärnu linnas, Riia maantee ja jõe vahelises elamupiirkonnas ning hõlmab Suur-Jõe tn 13 kinnistut. Suur-Jõe tn 13 krundile on planeeritud üks hoone lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 635m2. Krundile on kavandatud kaks hoonestusala tähistusega HA-1 ja HA-2. Hoone lubatud maksimaalne kõrgus hoonestusalas HA-1 on 12,5 m ja HA-2 on 15m arvestatuna olemasolevast maapinnast +4.51...+4.57m.

Suurim korruselisus HA-2 osas on kolm maapealset korrust, HA-1 osas kaks maapealset korrust ning mõlemas hoonestusalas on lubatud rajada maa-alune korrus. Juhul kui kõrgem hooneosa hoonestusalal HA-2 likvideeritakse, on lubatud hoonestuse suurimaks kõrguseks 12,5 m. Üldplaneeringu kohaselt on Suur-Jõe tn 13 krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud tootmismaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Pärnu linna üldplaneeringut, määrates tootmismaa juhtfunktsiooni asemele ärimaa juhtotstarbe.

Suur-Jõe tn 13 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa, väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa.

Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 otsus nr 67)


2. – 31. juulini 2018
Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek 

Detailplaneeringuala suurus on 1177 m2, mis asub Pärnu linnas, Karusselli tänava ja A. H. Tammsaare pst vahelisel alal ning hõlmab Karusselli tn 109 kinnistut. Karusselli 109 krundi hoonestusalale on planeeritud maksimaalselt kolm hoonet (2 elamut ja kõrvalhoone) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 353 m2, krundi täisehituseks on 30% krundi pinnast. Krundile on kavandatud kolm hoonestusala tähistusega HA-1 kuni HA-3. Hoonestusala HA-1 maapealseks ehitisealuseks pindalaks on määratud 145 m2 ja maa-aluseks pindalaks 100 m2. HA-1 alas elamu lubatud maksimaalne kõrgus on 8,5 m ja sügavus -3m. Suurim korruselisus on kaks maapealset korrust (lubatud on põhikorrus ja katusekorrus) ja üks maa-alune korrus.

Krundile ehitatava hoovipoolse eluhoone hoonestusala HA-2 maapealseks ehitisealuseks pindalaks on määratud 175 m2 . Elamu lubatud maksimaalne kõrgus on 6,5 m, suurim korruselisus on kaks maapealset korrust (lubatud on põhikorrus ja katusekorrus). Ühekorruselise kõrvalhoone hoonestusala HA-3 maapealseks ehitisealuseks pindalaks on määratud 33 m2 ja lubatud maksimaalne kõrgus on 3,0 m. Piirile ehitatava abihoone kõrgus on antud koos tulemüüri kõrgusega.
Hoonete kõrguseid arvestatakse planeeringus esitatud kõrgusmärgist 2,00 m abs.

Karusselli tn 109 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud ühepereelamu maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa. Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut krundile määratud elamute arvu osas, kavandades krundile kaks elamut ja abihoone; tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut selles osas, et suurendatakse krundi täisehituseprotsenti 25 protsendilt 30 protsendini.

Pärnu linnas Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 otsus nr 50)


26. aprillist kuni 28. maini 2018
Nurmekuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on ca 34 422 m2, mis asub Pärnu linnas, Tammiste piirkonnas hõlmates Nurmekuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistut.
Ülesandeks on kehtiva detailplaneeringuga kavandatud kolme korterelamumaa krundi (Nurmenuku tn 8, 10 ja 16) asemele moodustada erinevate suurustega 9 üksikelamu maa kasutusega krunti, mis paiknevad positsioonidel Pos 4 kuni Pos 12 ja millede suurused on kavandatud vahemikus 1617 m2 kuni 691 m2. Kahel krundil (Nurmenuku tn 3 ja 4) Pos 2, suurusega 5499 m2 ja Pos 3, suurusega 5217 m2, säilitatakse kehtiva detailplaneeringu kohane lahendus, mis näeb kruntidele ette korterelamumaa kasutamise sihtotstarbe.

Kavandatav uus kruntimislahendus arvestab varem moodustatud Nurmenuku tänava T1 kinnistu (Pos 15) kuju ja suurusega 9947 m2, tänava kinnistu piire ei muudeta. Koostatud detailplaneering arvestab varem kehtestatud planeeringute liikluskorralduslike lahendustega.

Nurmenuku tn 1 kinnistul (Pos 1) suurusega 1913 m2 säilib kaubandus, toitlustus- ja teenindushoone maa kasutamise sihtotstarve. Nurmenuku tn 2 kinnistul (Pos 17) suurusega 1173 m2 säilib haljasala maa kasutamise sihtotstarve. Nurmenuku tn 5a krundil (Pos 14) suurusega 50 m2 ja Nurmenuku tn 5 krundil (Pos 13) suurusega 157 m2 säilivad vastavalt elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa ning kanalisatsiooni- ja reoveepuhastuse ehitise maa kasutamise sihtotstarbed.

Planeeringuga on piirkonna kruntide maakasutuse juhtotstarveteks (juhtfunktsioon) määratud väikeelamumaa, korruselamumaa, üldmaa, ärimaa ja transpordimaa.

Detailplaneeringuga muudetakse Pärnu linna üldplaneeringut kruntidele määratud maakasutuse sihtotstarvete osas, uueks maakasutuse juhtfunktsiooniks kavandatakse valdavalt väikeelamumaa. Lisaks muudetakse üldplaneeringut väikeelamumaale ettenähtud krundi suuruse osas.

Pärnu linnas Nurmenuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavaolikogu 29.03.2018 otsus nr 29) 


10. -24. aprillini 2018
Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Audru Vallavalitsuse 19.11.2015 korraldusega nr 414 algatatud ja vastu võetud Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneeringu (suurusega 3,91 ha, katastriüksuse tunnus 15904:003:0376) eesmärk on muuta maa sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ja jagada kinnistu kruntideks ning anda ehitusõigus 8 ühepereelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas üldplaneeringuga - maa-ala juhtotstarve on reserveeritud elamumaaks.

Planeeritav ala asub Audru jõe kaldal, ümbritsetuna hoonestatud ja hoonestamata elamumaadest. Juurdepääs kruntidele on avalikult kasutatavast Põllu tänavast, üle Pajuvälja kinnistu ja Pajupera tee L1 kinnistut kulgevat erateed pidi (kus on seatud tasuta ja tähtajatu sõiduteeservituut kinnistute igakordsete omanike kasuks) ja käesoleva detailplaneeringuga kavandatud 12 meetri laiuselt teemaa krundilt, mis on jätkuks Pajupera tee ja tänava maa krundile.

Pajupera kinnistu jagatakse kaheksaks ühepereelamu krundiks suurustega enam kui 4000 m2 ja üheks tee krundiks. Elamumaa krundile on lubatud üks kahekorruseline ühepereelamu koos kahe kõrvalhoonega. Krundisiseste tehnorajatiste parim võimalik asukoht lahendatakse ehitusprojektiga.

Ehituskeeluvööndis, mis on 50 m Audru jõe veepiirist, on lubatud elamut teenindavate tehnovõrkude rajamine, piirete rajamine ei ole lubatud, tuleb säilitada looduslik keskkond. Planeeritav ala on kaetud drenaažisüsteemiga. Ehitustegevusega ei tohi drenaažisüsteemi katkestada.

Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 19.03.2018 korraldus nr 276)


6. veebruar kuni 7. märts 2018 
Tallinna mnt 119 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav maa-ala paikneb Pärnus Ülejõel, linnapiiri, Tallinna mnt, Tuule ja Pesa tänavate vahelises kvartalis ja hõlmab 2121 m2 suurust Tallinna mnt 119 ja 2019 m2 suurust Pesa tn 4 kinnistut. Kehtiv üldplaneering näeb planeeringualale ette väikeelamumaa juhtfunktsiooni.

Planeeringu alas olevate kinnistute piire ei muudeta. Detailplaneeringuga soovitakse arendada peamiselt autoteenindusele ja väiketootmisele suunatud funktsiooni. Mõlema krundi kasutamise sihtotstarbeks kavandatakse kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning väikeettevõtluse hoone ja tootmise hoone maa sihtotstarvet. Planeeringu koostamise eesmärgiks on üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine ärimaaks. Tegemist on seetõttu üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on Tallinna mnt 119 krundile kavandatud kaks hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 850 m2 ja Pesa tn 4 krundile on kavandatud samuti kaks hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 808 m2.. Mõlema krundi hoonete suurim lubatud kõrgus on 12 m antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast. Lubatud korruselisus on kaks maapealset korrust. Haljastuse osakaaluks nähakse ette vähemalt 20% krundi pinnast. Parkimine lahendatakse oma kinnistute piires.

DP seletuskiri
DP põhijoonis tehnovõrkudega
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid