AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


» Seni kehtinud toetuste korra järgi menetletakse juba esitatud taotlusi
» 2019. aastast saab toetusi taotleda vastvalt Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise korrale

» Aruanne tuleb esitada lepingus märgitud tähtajaks. Aruandele tuleb lisada kuludokumentide koopiad eraldatud ja omaosalusena kasutatud vahendite summa kohta. Vormid: .RTF ; .PDF

Täidetud ja (digi)allkirjastatud aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Eraldatud toetused
5. november 2018
28. mai 2018

- Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord
Stipendiumitaotlus ; tagasiside
Võistlemistoetuse taotlus ; aruanne
- Õppevahendi toetuse taotlus ; aruanne

Huvihariduse ja huvitegevuse stipendium
Stipendiumi saab taotleda Pärnu linnas huvihariduse või huvitegevuse valdkonnas tegutsevale õpetajale/juhendajale töötamise soodustamiseks ning motiveerimiseks. 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus
Toetust saab taotleda Pärnu linnas elavatele või tegutsevatele 7-19 aastastele noortele. Toetus jaguneb:
- võistlemistoetus osalemiseks üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel või laagrites 
- õppevahendi toetus huvihariduse ja huvitegevuse õppevahendite soetamiseks

Taotlemine
Taotlusi võivad esitada juriidilised isikud ja asutused. Taotlejal peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine; 
2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
3) juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

Taotlused esitatakse:
- võistlemistoetuse taotlused üldjuhul üks kord kvartalis
- õppevahendi toetuse taotlused üldjuhul kaks korda aastas
- stipendiumitaotlused üldjuhul kaks korda aastas

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsuse haridusosakonnale aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Toetuste ja stipendiumite kasutamise põhimõtted
- Toetuse ja stipendiumi saaja on kohustatud kasutama toetust või stipendiumi sihtotstarbeliselt.
- Mittesihtotstarbelisel kasutamisel on toetuse või stipendiumi saaja kohustatud toetuse andjale toetuse või stipendiumi tagasi maksma 10 päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist.
- Kasutamata jäänud toetus või toetuse osa tuleb toetuse andjale tagastada 10 päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist.
- Stipendiumi taotleja on kohustatud haridus- ja kultuuriosakonda teavitama, kui stipendiumi saaja lahkub töölt enne stipendiumi saamise lõpptähtaega.
- Stipendiumi maksmine lõpetatakse juhul, kui stipendiumi saaja ei tööta enam õpetajana/juhendajana huvihariduse või huvitegevuse valdkonnas.

Eraldatud toetused ja stipendiumid
15. aprill 2018 (võistlemistoetus) (õppevahenditoetus)
8. aprill 2019
(stipendiumid)
18. märts 2019 (võistlemistoetus)
11. märts 2019 (võistlemistoetus)

10. detsember 2018 (õppevahenditoetus)
5. november 2018 (stipendiumid) (võistlemistoetused)
26. märts 2018
5. märts 2018
19. veebruar 2018
17. oktoober 2017

Lisainfo: huvihariduse spetsialist Kadri Rebane,  444 8257 kadri.rebane[at]parnu.ee


- Toetuse suurus: sissetulekust sõltuv
Toetusetaotlus

» Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse 7–19-aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks.
» Toetust makstakse lastega leibkondadele, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on allpool valitsuse kehtestatud töötasu alammäära leibkonna ühe liikme kohta (2019. aastal 540 eurot kuus).
» Toetust ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on piisavalt rahalisi vahendeid, mis võimaldavad huvihariduse ja huvitegevuse eest tasuda.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse arvestamisel võetakse kulutustena arvesse järgmised kulud:
1) huvitegevuse ja huviringi osavõtutasud; 
2) huvihariduse ja huvitegevuse kohta jõudmiseks vajalik transpordikulu;
3) isiklike vahendite soetamine tegevuses osalemiseks; 
4) huvitegevusega kaasnevatel võistlustel, konkurssidel, laagrites osalemine.

» Kulude hulka ei arvestata kulutusi, mille tegemisest on taotluse esitamise hetkel möödas rohkem kui 31 päeva, ning vastavate kulutuste katmiseks toetust tagasiulatuvalt ei määrata.
» Toetust saab määrata kuni 100% tasumisele kuuluvatest huvihariduse ja huvitegevuse kuludest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot lapse kohta.
» Ühekordsete kulude hüvitamiseks tuleb teha eraldi taotlus.
» Toetust igakuiste kulude (näiteks osavõtutasu) hüvitamiseks makstakse üldjuhul taotlusele järgneva poolaasta jooksul. Arvestatakse õpingute poolaastat, näiteks novembris taotlust esitades tuleb jaanuaris uus taotlus teha.
» Toetuse osa, mis on määratud osavõtutasu katteks, kantakse taotluses näidatud huviharidust või huvitegevust osutava asutuse arveldusarvele.

Toetuse taotlemine
- Toetusetaotluse võib esitada lapsevanem, perekonnas hooldaja, eestkostja või vajadusel lapse huvides lastekaitsetöötaja.
- Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Lisainfo:
- Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakond: 444 8120, sotsiaal[at]parnu.ee
- kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Raul Kivi, 444 8130 raul.kivi[at]parnu.ee


Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused
- Toetuse suurus: 32 eurot
- Töö kaotanud vanematele makstava lapse koolitoetuse taotlus .rtf ; .pdf

Töö kaotanud ühiselt või üksinda last kasvatavale vanemale, lapse eestkostjale või lapse hooldajale makstakse pere iga kuni 19-aastase üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiva ja vanemaga ühel aadressil elava lapse kohta jooksva kalendriaasta oktoobris ühekordset toetust. Koolitoetust hakatakse maksma pärast kooli õpilaste nimekirjade kinnitamist.

Ühiselt last kasvatavale töö kaotanud vanemale makstakse toetust tingimusel, et:
1) lapse mõlemad vanemad ja laps on elukoha registreerinud Pärnu linnas ja elukoha registrikanne on tehtud enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari
2) mõlemad vanemad on taotluse esitamise ajal registreerinud Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana

Üksinda last kasvatavale töö kaotanud vanemale makstakse toetust tingimusel, et:
1) vanem ja laps on elukoha registreeritud Pärnu linnas ja elukoha registrikanne on tehtud enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari
2) vanem on taotluse esitamise ajal registreeritud Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana.

Üksinda last kasvatava vanemana käsitletakse isikut, kelle:
1) lapse teine vanem on surnud
2) lapse teine vanem on kuulutatud tagaotsitavaks või teadmata kadunud
3) lapse sünniaktis puudub kanne lapse isa kohta või isadust pole omaks võetud või tuvastatud
4) lapse teine vanem ei täida lapse osas ülalpidamiskohustust ning ei maksa lapsele elatist

Toetuse taotlemine
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu Linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Lisainfo: kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist - 444 8130, raul.kivi[at]lv.parnu.ee


- Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad
- Eralasteaedadele antava tegevustoetuse arvestuslik maksumus

- Erakooli tegevustoetuse taotlus ; Lisa - õppurite nimekiri
- Erakooli tegevustoetuse kasutamise aruanne

- Eralasteaia tegevustoetuse taotlus 
- Eralasteaia tegevustoetuse taotluse teatis 
- Eralasteaia tegevustoetuse kasutamise aruanne

» Toetus antakse eraharidusasutuse õpetajate töötasude, õpperuumide majandamiskulude ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks. 
» Eraharidusasutuse all peetakse silmas eralasteaedu, erahuvikoole ja erakutseõppeasutusi. Toetus ei laiene eraüldharidusasutustele.

Toetus antakse:
1) eralasteaiale Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) registreerimisele järgnevast kalendriaastast. Eralasteaiale antakse toetust tingimusel, et lapsevanema või lapse seadusliku esindaja poolt õppuri eest, kelle kohta antakse eralasteaiale toetust, makstav õppemaks on toetuse summa võrra väiksem.
2) erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele EHIS-es registreerimisele järgnevast kalendriaastast.

Toetuse taotlemine ja aruandlus
» Toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks tuleb esitada taotlus linnavalitsuse haridusosakonnale hiljemalt 5. oktoobriks.
» Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada aruande hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise lõppu.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Eraldatud toetused:
28. jaanuar 2019
7. mai 2018
5. märts 2018
5. veebruar 2018
23. jaanuar 2017


Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord
- Haridus- ja noorsooprojektide toetuse taotlus  
- Haridus- ja noorsooprojektide toetuse kasutamise aruanne

NB! Toetusetaotlusi 2020. aasta projektidele saab esitada 1. novembrini 2019

Haridusprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
1) haridusuuendus, uueneva õpikäsituse rakendamine;
2) haridusuuringud, -konverentsid, seminarid;
3) haridusasutuste vahelised üritused ja koostööprojektid;
4) muu haridusalane tegevus.

Noorsooprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
1) laste ja noorte linnalaagrite (s.h suvelaager) korraldamine;
2) ülelinnaliste õpilasürituste korraldamine;
3) muu noorsooalane tegevus.

Haridus- ja noorsooprojekte toetuste taotlusi saavad esitada füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud.
Toetuse taotleja võib projektile saada Pärnu linnalt toetust üks kord eelarveaastal.

Taotluse esitamine ja aruandlus
- Taotlused tuleb esitada haridusosakonnale 1. aprilliks ja 1. novembriks.
- Toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama haridusosakonnale vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Haridusprojektidele eraldatud toetused:
6. mai 2019
14. mai 2018

12. märts 2018
8. jaanuar 2018
15. mai 2017
16. jaanuar 2017
3. mai 2016
18. jaanuar 2016

Noorsooprojektidele eraldatud toetused:
27. mai 2019
21. jaanuar 2019
23. aprill 2018
5. märts 2018
29. jaanuar 2018
8. jaanuar 2018
2. mai 2017
9. jaanuar 2017
23. mai 2016
11. jaanuar 2016

Lisainfo: 
Noorsoonõunik Reine Tapp, 444 8255, reine.tapp[at]parnu.ee (noorsooprojektid)
Huvihariduse spetsialist Kadri Rebane, 444 8257, kadri.rebaneat[at]parnu.ee (noorsooprojektid)
Üldhariduse peaspetsialist Virve Laube, 444 8256, virve.laube[at]parnu.ee (haridusprojektid)


Soodustused üldhariduskooli õpilastele
- tasuta koolilõuna I- IX klassi õpilastele
- tasuta töövihikute komplektid I-IX klassi õpilastele
- tasuta õpikute kasutamine I-XII klassi õpilastele
- tasuta osalemine kooli huviringides

Soodustused huvikooli õpilastele (vabastuse võimalus õppetasust)
- Muusikakoolis, Kunstikoolis, Kunstide Majas ja Spordikoolis - kuni 20% õpilastest
- Loodusmajas ning Tehnika ja Tööõpetusmajas - kuni 40% õpilastest


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid