AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


23. juuli kuni 22. auust 2018 
Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 793 m2, mis asub Pärnu linnas, Riia maantee ja jõe vahelises elamupiirkonnas ning hõlmab Suur-Jõe tn 13 kinnistut. Suur-Jõe tn 13 krundile on planeeritud üks hoone lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 635m2. Krundile on kavandatud kaks hoonestusala tähistusega HA-1 ja HA-2. Hoone lubatud maksimaalne kõrgus hoonestusalas HA-1 on 12,5 m ja HA-2 on 15m arvestatuna olemasolevast maapinnast +4.51...+4.57m.

Suurim korruselisus HA-2 osas on kolm maapealset korrust, HA-1 osas kaks maapealset korrust ning mõlemas hoonestusalas on lubatud rajada maa-alune korrus. Juhul kui kõrgem hooneosa hoonestusalal HA-2 likvideeritakse, on lubatud hoonestuse suurimaks kõrguseks 12,5 m. Üldplaneeringu kohaselt on Suur-Jõe tn 13 krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud tootmismaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Pärnu linna üldplaneeringut, määrates tootmismaa juhtfunktsiooni asemele ärimaa juhtotstarbe.

Suur-Jõe tn 13 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa, väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa.

Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 otsus nr 67)


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee