AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


15. oktoober kuni 13. november 2018 
Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Ala suurus kokku on ca 57 ha, mis asub vahetult Pärnu lahe ja jõe ääres. Planeeringuala haarab Rannapark P1, Remmelga tänav 9, Kesklinna rand R1, Mere pst 9 ja Pärnu tulepaak 882 kinnistuid ning osaliselt Pärnu muuli katastriüksust.

Planeeringulahenduse kontseptsiooni aluseks on Pärnu rannaala visioonivõistluse võidutööd ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Planeeringulahenduse kandvaks ideeks on ranna ala juurdepääsuteede rõhutamine ning juurdepääsude funktsionaalsuse tõstmine.

Planeeringuga on Kesklinna rand R1 ja Rannapark P1 krundile määratud ehitusõigus randa ja rannaspordiala teenindavate hoonete (nt kohvik, paki-, ranna- ja sporditarvete hoid, tualetid, dušid, hoiukapid jmt) rajamiseks. Mere pst 9 krundil säilib reoveepumpla pumbamaja. Uushoonestuse ühe hoone suurimaks lubatud ehitisealuseks pinnaks on kavandatud põhimahus 220 m² ja hoone suurimaks lubatud kõrguseks 6 m. 

Hoonestusalad on kavandatud olulisemate liikumissuundade ristumiskohtadesse või nende lähedusse, samuti ajalooliste ehitistega põhimõtteliselt sarnasesse piirkonda: Kuursaali ümbrusesse, hoonest kagu-, lääne- ja edelasuunda, Naisteranna kioski asukohta, Remmelga tänava sihis kunagise lõbustuspargi alale ja Estonia huku monumendi piirkonda.

Hoonestusalad on kavandatud ulatusega, mis võimaldab rajada hoonekomplekse, mis sisaldavad rannateeninduseks vajalikke funktsioone vältides funktsioonide paigutamist eraldiseisvatesse väikestesse üksustesse, samas on võimalik säilitada väärtuslik haljastus. Pargi kujundus järgib 1930. aastate vabakujunduslikku pargistiili.

Seoses ranna- ja pargiala teenindava hoonestuse kavandamisega, on transpordiga juurdepääs kavandatud lisaks olemasolevatele ka Remmelga ja Muuli tänavalt. Ette on nähtud rannapromenaadi pikendamine, algusega mudaravila ja kuursaali ala merepoolsele küljele kuni Estonia mälestuspargini ning ühendamine Rannapargi teedevõrgustikuga.

Võimaldamaks keskranna ala laiendada Pärnu jõeni, rannapiirkonna kasutushooaega pikendada ja kasutusvõimalusi suurendada, samuti luua võimalused rannaala juurdepääsetavuse ja ranna- ning puhkealaga seotud teeninduse parandamiseks tehakse detailplaneeringu ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks ranna ehituskeeluvööndi vähendamise osas, parki lubatava ehitusõiguse osas ja parkla ala vähendamise osas.

DP seletuskiri
DP situatsiooniskeem
DP üldine eskiisskeem
DP ruumiline illustratsioon
DP aktiivse ala eskiis
DP passiivse ala eskiis
DP aktiivse ala tugijoonis
DP passiivse ala tugijoonis


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee