AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


27. detsember 2018 kuni 28. jaanuar 2019
Saare tn 6 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kinnistu suurusega 672 m², asub Pärnus Raeküla elamupiirkonnas ning hõlmab hoonestatud 100% ärimaa juhtotstarbega Saare tn 6 kinnistut. Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga kokku 200 m2. Lubatud on ehitada üks elamu ja üks abihoone.

Kahekorruselisele elamule, kõrgusega 8 m, on lubatud põhikorrus ja katusekorrus. Abihoone on ette nähtud ühekorruseline, kõrgusega 4 m. Kõrgused on arvestatud antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast 5,30 m abs. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks, määrates ärimaa juhtfunktsiooni asemele väikeelamumaa juhtotstarbe.

Saare tn 6 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu otsus 29.11.18 nr 106)
Kooskõlastuste koond


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee