AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


27. detsembrer 2018 kuni 28. jaanuar 2019
Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 1119 m2, mis asub Pärnu kesklinnas Riia maantee ääres ja hõlmab Riia mnt 26 kinnistut. Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet suurima ehitisealuse pinnaga kokku 593 m2. Krundi sügavusse antakse võimalus ehitada kuni kahekorruseline täiendav hoonemaht. Uue hoonemahu tulemüüri ja katuseharja lubatud suurim kõrgus on 9,3 m arvestatuna kavandatud keskmisest maapinna kõrgusest 5,20 m abs. 

Olemasoleva hoone Riia maantee poolse osa fassaad ja maht säilitatakse, kas iseseisva hoonena või kokku ehitatuna kavandatava uue hoonega. Hoonete lubatud suurim kõrgus kavandatud keskmisest maapinna kõrgusest 5,20m abs on olemasoleva säilitatava hooneosa puhul 7,2 m. Olemasolev hooneosa säilib ühekorruselisena, uus hoone on kahe maapealse korrusega. Uue hoonemahu osas on lubatud ehitada üks maa-alune korrus. 

Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarveteks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, majutushoone maa või kontori- ja büroohoone maa. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamumaa. Detailplaneeringuga muudetakse linna üldplaneeringut määrates krundi maakasutuse juhtotstarbeks ärimaa.

Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu otsus 29.11.18 nr 105)
Kooskõlastuste koond


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee