AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


29. jaanuar kuni 28. veebruar 2019
Pärnus Villa tn 2 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Hoonestamata Villa tn 2 kinnistu, suurusega 1557 m2, asub Pärnu linnas, rannarajooni kontaktvööndis. Planeeringuala on põhja poolt piiratud A. H. Tammsaare pst 39, idast ja lõunast Karja tn 99 ning läänest Villa tänav T2 kinnistuga.

Vastavalt kehtivale Pärnu linna üldplaneeringule on planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud üldmaa. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks korterelamumaa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.

Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Suurim lubatud hoonete arv krundile on 2 hoonet ja see jaguneb põhihoone ja abihoone vahel. Kavandatavate hoonete suurim maapealne ehitisealune pindala kokku on 311m2 ja maa-alune ehitisealune pindala on 300 m2. Põhihoone suurim lubatud kõrgus on 9,0 m ja abihoone suurim lubatud kõrgus on 3m maapinnast. Kõrgused antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinnast 3,10 m abs. Liikluskorraldust ei muudeta, parkimine korraldatakse oma krundi piires. Minimaalne haljastuse osakaal on 30 % krundi pinnast.

DP seletuskiri
DP eskiis
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid