AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


13. mai kuni 11. juuni 2019
Muuli tn 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Hoonestatud kinnistu, suurusega 817 m2, asub Pärnu linna rannarajoonis, Ringi tänava ja sanatoorium Tervis vahelisel alal. Vastavalt kehtivale Pärnu linna üldplaneeringule on planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamumaa.

Detailplaneeringuga määratakse Muuli tn 1 krundi kasutamise sihtotstarbeks majutushoonete maa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat üldplaneeringut määrates väikeelamumaa juhtotstarbe asemele ärimaa juhtotstarve. Suurim lubatud hoonete arv krundile on 2 hoonet (põhihoone ja kõrvalhoone). Hoonete suurim maapealne ehitisealune pindala kokku on 245 m2.

Kolme korruselise põhihoone suurim lubatud kõrgus on 10,5 m ja kahekorruselise abihoone suurim lubatud kõrgus on 8,5m koos tulemüüriga. Hoonestuse kõrguse arvestamisel lähtutakse maapinna kõrgusmärgist 1.90 m abs. Liikluskorraldust ei muudeta, parkimine korraldatakse oma krundi piires. Minimaalne haljastuse osakaal on 30 % krundi pinnast.

DP seletuskiri
DP situatsiooniskeem
DP põhijoonis
DP tugijoonis
ÜP muutmise ettepanek
ÜP väljavõte
DP illustratsioonid: Ringi tn vaade ; Seedri tn vaade


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid