AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


17. Juulil 2019 kell 15.00 
Raba – Lai tänava silla detailplaneeringu esimese etapi väljapaneku tulemuste avalik arutelu 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21. maist – 21. juunini 2019 ning selel aja jooksul mille ajal laekus planeeringulahenduse kohta kaks arvamustega avaldust.

Detailplaneeringu koostamine ülesandeks on selgitada välja võimalused Pärnu uue silla rajamiseks Raba tänava sihilt Laia tänavani Pargi tänava pikenduse sihile. Planeeritava ala suurus on u 8,3 ha, mis asub osaliselt Pärnu kesklinna ja osaliselt Rääma linnaosas Pärnu jõe paremkaldal asuva Raba tänava ning vasakkaldal asuva Laia tänava vahelisel alal ning osaliselt Pärnu jõe hoiualas.

Planeeringu esimeses etapis nähakse ette silla ja sillakoridori asukoht, sillaga seonduv üldine liikluslahendus ning tingimused vahekruntide moodustamiseks, mis on vajalikud silla ja sillaga seotud tänavate ning ristmike planeerimiseks.

Detailplaneeringus nähakse ette säilitada Lai tn 28 eluhoone olemasoleval kujul. Sillale sujuva liiklusega juurdepääsu tagamiseks normide kohaste tänavate abil, on vajalik Lai tn 26 krundil asuva elamu ning abihoonete lammutamine. Kavandatava silla rajamisel on vajalik likvideerida ka Rääma tn 23 asuv hoone jõe paremkaldal. Lai tn T4 tänavamaalt on planeeritud tänava rekonstrueerimise korral likvideerida seal asuvad abihooned Lai tn 10 krundiga piirnevas osas.

Planeeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsioonide osaliseks muutmiseks tulenevalt silla kavandamise vajadusest. Üldplaneeringu muutmise ettepanek näeb ette planeeritud silla asukohale ning sellele loodavate ühendusteede alale määrata tee ja tänava maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele transpordimaa.

Sillale parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks viiakse planeeringu teises etapis läbi arhitektuurivõistlus, mille alusel selgitatakse välja silla ja planeeringuala hoonestuse arhitektuurne lahendus, sillaga ja sellele peale- ning mahasõitudega külgneva ala krundistruktuur ning ehituõigus.

Keskkonnaagentuur Viridis OÜ on koostanud „Raba-Laia tänava sillakoridori võimaliku asukoha keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu“. Raba – Lai tänava silla detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangus analüüsiti järgmisi detailplaneeringuga seotud võimalikke keskkonnamõjusid: mõju inimestele, loomastikule ja taimestikule, pinnasele, maakasutusele, varale, veekvaliteedile ja hüdroloogiale, õhukvaliteedile, kliimale, müra ja vibratsiooni tasemele, maastikule ja visuaalsele keskkonnale, ajaloolisele ja kultuuripärandile ning nende omavahelistele suhetele, sotsiaal - majanduslikule keskkonnale, mõju suurust ja ruumilist ulatust, kestvust, sagedust ja pöörduvust, sh kumulatiivset ja piiriülest mõju, liikluse ümberkorraldamisest tekkivat keskkonnakoormust.

Hinnatud on kavandatava tegevuse eeldatavat mõju Natura 2000 võrgustiku alale, läbi on viidud Natura eelhinnang. Eelhindamise järelduste kohaselt detailplaneeringuga kavandatud tegevustega jõe kaldale ega planeeringuala lähipiirkonnale negatiivset mõju Pärnu jõe loodusalale ei avaldata.

Kokkuvõtvalt ei peeta täismahulist keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi läbiviimist vajalikuks juhul, kui detailplaneeringu edasisel koostamisel arvestatakse KSH eelhinnangus esitatud informatsiooniga ning arvestatakse eelhinnangus tehtud täiendavate meetmetega võimaliku negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks ehitustegevuse perioodil. Pärnu Linnavolikogu otsustas 25.04.2019 otsusega nr 34 mitte algatada detailplaneeringu KSH.

- Raba – Lai tänava silla detailplaneeringu osaline vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 25. aprill 2019 otsus nr 34)
- Kooskõlastused


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid