AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


29. juulist kuni 12. augustini 2019
Männiku tn 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Männiku tn 5 kinnistu, pindalaga 9264 m2, asub Paikuse alevi elamupiirkonnas Männiku ja Raudtee tänavate vahelisel alal ja on hoonestamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Üldplaneeringuga on määratud antud maa-ala juhtotstarve elamumaa E2. Kruntide suurused on 4646 m2 ja 4615 m2. Mõlemale krundile kavandatakse üksikelamu koos kõrvalhoonetega (1 põhihoone + 3 abihoonet). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 690 m2 ehk 15% krundi pinnast.

Põhihoone ehitusjoon on 25 m kinnistu piirist. Kõrghaljastust säilitatakse 70% kruntide pindalast. Alale on tagatud juurdepääs Raudtee tänavalt. Parkimine lahendatakse oma kinnistute piires. Detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut Paikuse valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Paikuse alevis, Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11) tööpäeviti kella 08.00–16.00

Männiku tn 5 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 1. juuli 2019 korraldus nr 492)


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid