Pärnu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 63 algatati Pärnu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kogu uue moodustunud omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu suundumuste ja põhimõtete määramine. Vastavalt Planeerimisseaduse §74 lg 4 on üldplaneeringu koostamise puhul keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine kohustuslik. 

Pärnu linna üldplaneeringu kehtestaja on Pärnu linnavolikogu ning koostamise korraldaja ja koostaja on Pärnu linnavalitsus (volikogu[at]parnu.ee, linnavalitsus[at]parnu.ee Suur-Sepa 16, Pärnu linn, Pärnu linn).
Vaata ka: Pärnu linna üldplaneeringute ülevaatamine 2014-2017


Koostamisel üldplaneeringud

(Pärnu linna asustusüksuse osas)
Üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Pärnu Linnavalitsus.
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko
Kontaktisik: keskkonnaekspert Heikki Kalle, 740 9808, heikki[at]hendrikson.ee

Dokumendid

» Seletuskiri 
» Üldplaneeringu algatamise otsus ja lähteseisukohad
» Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
» Üldplaneeringu geoloogia aruanne
» Üldplaneeringu ja KSH avaliku arutelu protokoll
» Üldplaneeringu eskiisile esitatud ettepanekud ja vastused 

» Maakasutuse otstarvete ühtivustabel
» Muinsuskaitse eritingimused Pärnu linna üldplaneeringule
» Miljööväärtuslike hoonestusalade inventeerimine (väärtushinnangute kaardid ja inventeerimisankeedid)
» Pärnu linnas paiknevad kinnismälestised ja arhitektuuriväärtuslikud ehitised

Joonised:
Joonis 1: Maa- ja veealade kasutuse plaan M 1:10 000
Joonis 2: Miljööväärtuslikud alad M 1:25 000
Joonis 3: Muinsuskaitselised piirangud M 1:20 000
Joonis 4: Arengualad M 1:25 000
Joonis 5: Tänavavõrk M 1:25 000
Joonis 6: Jalgrattaliiklus M 1:25 000
Joonis 7: Rohestruktuur ja puhkealad M 1:25 000
Joonis 8: Sotsiaalne infrastruktuur M 1:25 000
Joonis 9: Elektrivarustus M 1:25 000
Joonis 10: Sooja- ja gaasivarustus M 1:25 000
Joonis 11: Veevarustus M 1:25 000
Joonis 12: Reoveekanalisatsioon;M 1:25 000
Joonis 13: Sademevee kanalisatsioon M 1:25 000
Joonis 14: Ehitusgeoloogilised tingimused M 1:25 000
Joonis 15: Piirangutsoonid M 1:10 000


Veebilehel kasutatakse küpsiseid