Avaldused, taotlused, e-teenused

» e-teenustes avalduse esitamiseks on üldjuhul vajalik sisselogimine
» Failide täitmiseks arvutis laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga
» Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga
» Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressidele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


 Riigi info ja e-teenused (eesti.ee)

» Lapse sünni registreerimine

» Elukoha registreerimine

 

Pärnu linna e-teenused (iseteenindus)

» Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus

» Hooldajatoetuse taotlus eestkostjale

» Lapse sünnitoetuse taotlus

» Matusetoetuse taotlus

» Sporditegevuse toetuse taotlus

» Teabenõue

 

Haridusteenused (ARNO) (esimesse klassi vastuvõtt, ranitsatoetus, huvikooli vastuvõtt)

Bussipiletid, sõiduplaanid (Pärnumaa Ühistranspordikeskuse iseteenindus)

Parkimisloa taotlus (Pärnu Haldusteenused)

Kalmistute register (HAUDI) (hauaplatsi kasutuslepingu taotlemine, lepingu sõlmimine)

Detailplaneeringud (kaardirakendus)

Anna teada heakorraprobleemist (kaardirakendus)

Jäätmemajandus (Ragn-Sells iseteenindus)

Veemajandus (Pärnu Vee teenused)

Ettevõtlustoetuse taotlus + eelarve ; aruanne + kulud

 

 

Müügikoha laiendamise või paigaldamise taotlus

 

   

Reklaamiloa taotlus ; muutmise taotlus

   

Reklaamimaksu deklaratsioon  XLS ;   DOTX

Erakooli tegevustoetuse taotlus + õppurite nimekiri ; aruanne

 

 

Eralasteaia tegevustoetuse taotlus ; teatis ; aruanne

 

   

Haridus- ja noorsooprojektide toetuse taotlus ; aruanne

 

 

Huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi taotlus ; tagasiside

Huvihariduse ja huvitegevuse võistlemistoetuse taotlus ; aruanne

Huvihariduse ja huvitegevuse õppevahendi toetuse taotlus  ; aruanne

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)

Lasteaiakoha taotlus

Hauaplatsi taotlus

   

Hauaplatsi kasutuslepingu taotlus ; e-teenus (HAUDI)

Hoove korrastavate korterelamute toetuse taotlus ; aruanne

 

Korraldatud jäätmevedu taotlus mitteliitumiseks ;  mitteliitunu kinnitus ; ühismahuti kasutamise taotlus

Maamaksuvabastuse taotlus represseeritule      

Raieloa taotlus 

   

Reovee kohtkäitlusloa taotlus

 

   

Avalike ürituste korraldamise taotlus

 

 

Kultuuriprojektide toetuse taotlus ; aruanne

 

 

Kultuurikeskuste tegevustoetuse taotlus ; aruanne

 

 

 

Kultuuriühingute tegevustoetuse taotlus andmed kollektiivi kohta + kollektiivi nimekiri  ; aruanne 

 

 

Kultuurikollektiivide, loovisikute ja sportlaste preemiataotlus ; toetusetaotlus ; aruanne

   

Loomestipendiumi taotlus ; aruanne

     

Sporditegevuse toetuse taotlus (vajalik sisselogimine) ; aruanne + kuluaruanne

Spordiprojektide toetuse taotlus ; aruanne

 

Sünni registreerimise avaldus

PDF 

eesti.ee

 (eesti.ee-s sünni registreerimiseks peavad vanemad  olema omavahel abielus)

Abiellumisavaldus 

PDF

   

Abielu lahutamise ühine avaldus 

PDF

   

Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus

PDF

   

Nime muutmise avaldus

PDF

   

Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus 

PDF

   

Rahvastikuregistri andmete muutmise avaldus 

PDF

   

Statistiliste andmete teade 

PDF

eesti.ee  

Elukohateade 

PDF  eesti.ee  

Avaldus elukohatõendi või rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks 

PDF

   

Eluruumi üürimise taotlus

 

 

 
Eluruumi kohandamise toetuse taotlus raske või sügava puudega isikutele   

Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlus

 

Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus doc ; e-teenus

 

 

Hooldajatoetuse taotlus eestkostjale doc ; e-teenus 

 

 

Hooldajatoetuse taotlus puudega lapse hooldajale

 

 

 

Hooldekodukoha taotlus (väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus)

 

 

Hooldustoetuse taotlus hooldusteenuse (hooldekodu) eest tasumiseks

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus 

Isikliku abistaja teenuse taotlus 

 

Lapse sünnitoetuse taotlus 

Matusetoetuse taotlus doc ;  e-teenus 

Päevahoiuteenuse taotlus täisealisele erivajadustega isikule

     

Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuse ettapanek

 

 

 

Sotsiaalprojektide toetuse taotlus ; aruanne

   

Sotsiaalhoolekande valdkonna tegevustoetuse taotlus ; aruanne

 

Terviseprojektide toetuse  taotlus ; aruanne

     

Tugiteenuse taotlus raske või sügava puudega lapsele

   

 

Tugiisikuteenuse taotlus lastega peredele

   

Tugiisikuteenuse taotlus täisealisele isikule

 

 

 

Ühekordse lisatoetuse taotlus

 

 

 

Rahvusvahelise koolivälise tegevuse toetuse taotlus (Audru osavald)