Avalduste, taotluste vormid

Arvutis täitmiseks laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga või tuua linnavalitsuse infolauda. Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi. 

Seoses 1. jaanurist 2018 toimunud struktuurimuutustega võib vormidel esineda endiste osakondade/teenistuste nimetusi. Vormides vajalike paranduste sisseviimisega läheb aega. Vormid on jagatud valdkonniti ja seotud vastava valdkonna struktuuriüksusega. Nt varem kuulusid haridus, kultuur ja sport Haridus- ja kultuuriosakonna (HKO) alla ning taotlused tuli esitada HKO-le. Uuest aastast on haridusosakond ja kultuuri- ja sporditeenistus eraldiseisvad ning dokumendid jms tuleb esitada vastavale struktuuriüksusele.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid (sõltumata valdkonnast) palume saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressidele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Ehitisregistri taotlusvormid

   

 

Detailplaneeringu algatamise ettepanek

 

 

Hooneregistri arhiivist väljastatavate koopiate nõue

PDF  

 

Restaureerimistoetuse taotlus

     
Restaureerimistoetuse kasutamise aruanne      

Servituudi seadmise taotlus

PDF  

 

Muinsuskaitseameti taotlusvormid

   

 

Ettevõtlustoetuse taotlus ; Lisa - eelarve

 

 

Ettevõtlustoetuse kasutamise aruanne ; Lisa - kulud

 

 

Müügikoha laiendamine või paigaldamine

PDF

RTF

 

Reklaamiloa taotlus

   

Reklaamiloa muutmise taotlus

   

Reklaamimaksu deklaratsioon

 XLS

  DOTX

 

Pärnu linn

     

Erakooli tegevustoetuse taotlus ; Lisa - õppurite nimekiri

 

 

Erakooli tegevustoetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Eralasteaia tegevustoetuse taotlus

PDF

RTF

 

Eralasteaia tegevustoetuse taotluse teatis

PDF

RTF

 

Eralasteaia tegevustoetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Haridus- ja noorsooprojektide toetuse taotlus

RTF 

 

Haridus- ja noorsooprojektide toetuse kasutamise aruanne

RTF

 
Huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi taotlus juriidilistele isikutele   

Huvihariduse ja huvitegevuse võistlemistoetuse taotlus 

Huvihariduse ja huvitegevuse õppevahendi toetuse taotlus 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)

Lasteaiakoha taotlus

Töö kaotanud vanematele makstav lapse koolitoetus

PDF

RTF

 


Audru osavald

     

Noorteprojekti konkursi aruanne

PDF 

RTF 

 

Pärnu linn

     

Avalike ürituste korraldamise taotlus

 

 

Kultuuriprojektide toetuse taotlus

 

 

Kultuuriprojektide toetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF 

 

Kultuurikeskuste tegevustoetuse taotlus

 

 

 

Kultuurikeskuste tegevustoetuse kasutamise aruanne

 

 

 

Kultuuriühingute tegevustoetuse taotlus 

 

 

 

- LIsa 1. Andmed kollektiivi kohta

 

   

- LIsa 2. Kollektiivi nimekiri 

 

   

Kultuuriühingute tegevustoetuse aruanne

 

Loomestipendiumi taotlus      
Loomestipendiumi kasutamise aruanne      
Sporditegevuse toetuse taotlus

 (sisselogiminne ID-kaardiga, mobiil-ID-ga, Smart-ID-ga või pangalingi kaudu)

Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne + kuluaruanne

 

   

Spordiprojektide toetuse taotlus

RTF

 

Spordiprojektide toetuse kasutamise aruanne

RTF

 


Audru osavald

     
Projektitoetuse kasutamise aruanne      

Vabaühenduste tegevustoetuse kasutamise aruanne

     


Paikuse osavald

     

Kultuurirahastu projektitoetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 
Sporditegevuses toetuse taotlus      

Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne

     

Sünni registreerimise avaldus

PDF 

eesti.ee

 (eesti.ee-s sünni registreerimiseks peavad vanemad  olema omavahel abielus)

Abiellumisavaldus 

PDF

   

Abielu lahutamise ühine avaldus 

PDF

   

Abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus

PDF

   

Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus

PDF

   

Isaduse omaksvõtu avaldus 

PDF

   

Nime muutmise avaldus

PDF

   

Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus 

PDF

   

Põlvnemise välistamise avaldus

PDF

   

Rahvastikuregistri andmete muutmise avaldus 

PDF

   

Statistiliste andmete teade 

PDF

eesti.ee  

Elukohateade 

PDF  eesti.ee  

Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid 

 (vormid on määruse lisadena)

Avaldus elukohatõendi või rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks 

PDF

   

Erateedele kruusa eraldamise taotlus

     

Eriveoloa taotlus

eesti k

inglise k

 

Kaeveloa taotlus

   

Kaeveloa tagatisraha arvestus

   

Liikluskeelualasse sissesõidu taotlus

 

   

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus 

     

- kahe- ja enamalapselise pere lastele õppeperioodiks

 RTF

 

- nelja- ja enamalapselise pere liikmetele

 RTF

 

- eestkoste all olevatele isikutele

 RTF

 

Teede ja tänavate sulgemise taotlus

PDF

 

 

Viivistasu otsuse vaie

PDF

RTF

Aukodaniku nimetuse andmise taotlus

 

 

 

Vapimärgi andmise taotlus

 

Teenetemärgi andmise taotlus

   

Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuse ettepanek

PDF

 

 

Mitteeluruumi erastamise taotlus

PDF 

RTF 

 

Mitteeluruumi erastamise taotlus juriidilisele isikule

PDF

RTF 

 

Elukoha registreerimine (vormid on määruse lisadena)