» Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord 
» Pärnu linna arengukava aastani 2035 KSH algatamata jätmine

» Pärnu linna arengukava aastani 2035
» Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“
» Pärnu linna arengukava aastani 2025
» Linna arenguvisioon ja -eesmärgid
» Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava 2013-2025
» Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia aastani 2014-2020
» Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava
» Sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025
» Pärnu linna turismi arengukava 2008-2017(Lisa 1 ; Lisa 2)
» Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026
» Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastani 2026
» Pärnu linna jäätmekava 2014-2018 (Jäätmekava on „Pärnu linna arengukava aastani 2025“ osa (lisa nr 3)
» Pärnu Agenda 21 (säästvat arengut toetav tegevusplaan)

Audru osavald

» Audru valla energeetika arengukava
» Audru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025 (lisad)
» Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ühise jäätmekava 2017-2021
» Audru valla soojusmajanduse arengukava 2016-2026

Paikuse osavald

» Paikuse aleviku arengukava 2011-2016 ja Seljametsa küla arengukava 2011-2024
» Silla küla arengukava 2008-2016
» Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2016-2027
» Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021

Tõstamaa osavald
» Jäätmekava 2017-2021 (Audru, Tõstamaa, Varbla ja Koonga valdade ühine jäätmekava)
» Soojamajanduse arengukava
» Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2028