Eeskirjad, korrad, määrused

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). Õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

Seega, seni kuni ei ole vastu võetud uusi õigusakte, võivadki uues omavalitsuses elavatele isikutele rakenduda erinevad õigused (toetused/soodustused). Senine praktika näitab, et olulisemad korrad saavad kehtestatud 1-2 aasta jooksul. Kriitilisemad isikute õiguseid mõjutavad korrad (nt sotsiaaltoetused jms) ühildatakse üldjuhul esmajärjekorras.

» Uutel, ühinenud omavalitsuse territoorumil kehtivatel õigusaktidel on järel märge (UUS OV)
» Kõik õigusaktid on kättesaadavad dokumendiregistrites. Määrused avaldatakse ka Riigi TeatajasÜldised. Juhtimine ja töökorraldus


Pärnu linn

Arengudokumendid
Põhimäärused 

Hankekord (UUS OV)
Pärnu Linnavalitsuse hankekord (UUS OV)

Linnavara valitsemise kord (UUS OV)
Reservfondi vahendite kasutamise kord (UUS OV)

Pärnu linna vapi ja lipu kasutamise loa väljastamise kord
Pärnu logo kasutamise kord

Ametnike värbamise ja valiku kord (UUS OV)
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded (UUS OV)
Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord (UUS OV)
Pärnu linnavalitsuse töökord (UUS OV)
Pärnu linnavalitsuse liikmete tööjaotus ja asendamise kord (UUS OV)
Pärnu linna poolt eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise kord (UUS OV)

Pärnu Linnavolikogu töökord (UUS OV)
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord (UUS OV)
Volikogu esimehe ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine (UUS OV)
Linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele töötasu, hüvitiste, toetuste ja soodustuste määramine (UUS OV)
Osavallakogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise ning teenistuslähetusse saatmise kord (UUS OV)
Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine (UUS)
SA Pärnu Haigla nõukogu liikmete tasu suuruse määramine

Pärnu linnavalitsuse palgajuhend (UUS OV)
Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend
 (UUS OV)
Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend (UUS OV)
Pärnu linna kultuuri- ja spordiasutuste töötajate palgajuhend (UUS OV)

Audru osavald

Finantsjuhtimise kord
Vallaelanike küsitluslehe vormi kinnitamine ning küsitluslehe hoidmise, hävitamise, täitmise ja elektroonilise hääletamise kord
Vallaelanike küsitluse korraldamise kord

Paikuse osavald

Akadeemilise kraadi eest lisatasu maksmise kord
Külavanema statuut
Sotsiaalsete garantiide kehtestamine

Tõstamaa osavald

Külavanema statuut 
Tõstamaa vallavara valitsemise kord     


Veebilehel kasutatakse küpsiseid