Eeskirjad, korrad, määrused

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). Õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

Seega, seni kuni ei ole vastu võetud uusi õigusakte, võivadki uues omavalitsuses elavatele isikutele rakenduda erinevad õigused (toetused/soodustused). Senine praktika näitab, et olulisemad korrad saavad kehtestatud 1-2 aasta jooksul. Kriitilisemad isikute õiguseid mõjutavad korrad (nt sotsiaaltoetused jms) ühildatakse üldjuhul esmajärjekorras.

» Uutel, ühinenud omavalitsuse territoorumil kehtivatel õigusaktidel on järel märge (UUS OV)
» Kõik õigusaktid on kättesaadavad dokumendiregistrites. Määrused avaldatakse ka Riigi Teatajas


Haridusvaldkonna õigusaktid


Pärnu linn

Alusharidus
Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord
Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine
Koolieelsete lasteasutuste lahtiolekuajad

Üldharidus
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord (UUS OV)
Esimesse klassi õppima asumise toetuse maksmise tingimused ja kord (UUS OV)
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord (UUS OV)
Munitsipaalharidusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord (UUS OV)
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Eraharidusasutused
Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord (UUS OV)
Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad

Huviharidus
Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord (UUS OV)
Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine
Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse kinnitamine
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise kord (UUS)
Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ning atesteerimise tingimused ja kord
Tasumäärad Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide ruumide kasutusse andmisel

Projektid, preemiad
Haridus- ja noorsoopreemia määramise kord (UUS OV)
Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord (UUS)
Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord (UUS OV) 

Audru osavald
Audru valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord
Audru Kooli huvikooli õpperühmade suurus ja moodustamise alused
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord
Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kord


Paikuse osavald
Kooli- ja lasteaiakulude arvestusliku maksumuse kinnitamine
Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord
Paikuse Lasteaia Mesimumm laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord
Paikuse Põhikooli õpilaste vastuvõtu kord

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
Pedagoogide töö tasustamise alused

Riiklikud
Koolieelse lasteasutuse seadus
Põhikooli ja gümnaasiumiseadus
Erakooliseadus
Huvikooli seadus
Huviharidusstandard
Kutseharidusstandard
Kutseseadus
Kutseõppeasutuse seadus
Kõrgharidusstandard
Rakenduskõrgkooli seadus
Täiskasvanute koolituse seadus
Ülikooliseadus


Üldised. Juhtimine ja töökorraldus


Pärnu linn

Arengudokumendid
Põhimäärused 

Hankekord (UUS OV)
Pärnu Linnavalitsuse hankekord (UUS OV)

Linnavara valitsemise kord
Reservfondi vahendite kasutamise kord (UUS OV)

Pärnu linna vapi ja lipu kasutamise loa väljastamise kord
Pärnu logo kasutamise kord

Ametnike värbamise ja valiku kord (UUS OV)
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded (UUS OV)
Pärnu linnavalitsuse töökord (UUS OV)
Pärnu linnavalitsuse liikmete tööjaotus ja asendamise kord (UUS OV)
Pärnu linna poolt sihtasutuses ja mittetulundusühingus osalemise kord 
Pärnu linna poolt äriühingus osalemise kord 

Pärnu Linnavolikogu töökord (UUS OV)
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord
 (UUS OV)
Volikogu esimehe ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine (UUS OV)
Linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele töötasu, hüvitiste, toetuste ja soodustuste määramine (UUS OV)
Osavallakogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise ning teenistuslähetusse saatmise kord (UUS OV)
Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine


Pärnu linnavalitsuse palgajuhend (UUS OV)
Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend

Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend (UUS OV)
Pärnu linna kultuuriasutuste töötajate palgajuhend

Audru osavald

Audru vallavara valitsemise kord
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
Lasteaia õpetaja palga alammäära kehtestamine
Lasteaia õpetajate palga alammäära läbirääkimiskomisjoni moodustamine ja komisjoni töökord 
Finantsjuhtimise kord
Vallaelanike küsitluslehe vormi kinnitamine ning küsitluslehe hoidmise, hävitamise, täitmise ja elektroonilise hääletamise kord
Vallaelanike küsitluse korraldamise kord

Paikuse osavald

Akadeemilise kraadi eest lisatasu maksmise kord
Arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja menetlemise kord
Eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise tingimused ja kord
Külavanema statuut
Sotsiaalsete garantiide kehtestamine

Tõstamaa osavald

Külavanema statuut 
Tõstamaa vallavara valitsemise kord     


Keskkonna ja majanduse valdkonna õigusaktid


Pärnu linn
Linnavara valitsemise kord
Linna valduses oleva rajatise või selle osa otsustuskorras kasutusse andmise tasumäärad 
Maamaksumäärade kehtestamine 
Pärnu linna maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa

Heakorraeeskiri
Hoove korrastavate korterelamute toetamise kord 
Kalmistute kasutamise eeskiri
Kohanimede määramise kord (UUS OV)
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Raieloa andmise kord (UUS OV)
Raieloa taotluse vormi ja raieloa vormi kinnitamine 
Supelranna kasutamise ja hooldamise kord (Koerte suplusalade kaart)
Tänava nimesiltide ja majanumbrite vorminõuded 
Ülemäärase müra ja valgusefektide lubamine müügikohtade hooajalistel laiendustel

Jäätmehoolduseeskiri (JHE) 
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Audru osavald

Audru vallavara valitsemise kord
Eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord
Eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine
Äriruumide üüri piirmäärade kehtestamine

Maamaksumäära kehtestamine
Maamaksuvabastuse taotlemise kord

Heakorraeeskiri
Heakorrakonkursi "Kaunim Kodu" juhend
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Lemmikloomaregistri põhimäärus
Kaevetööde eeskiri
Kalmistute kasutamise eeskiri

Jäätmehoolduseeskiri 
Jäätmevaldajate registri põhimäärus
Veeteenuse hinna kehtestamine

Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine
Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna moodustamine, vee-ettevõtja määramine ning veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine
Vee-ettevõtja määramine ning teenuse hinna kehtestamine Veikko-Tooma detailplaneeringu alal
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
OÜ SW Energia poolt Audru Keskkooli katlamajast müüdava soojusenergia kehtestamine

Paikuse osavald

Vallavara valitsemise kord
Maamaksumäärade ja maksuvabastuse andmise kord
Paikuse valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord
Üüri piirmäära kehtestamine

Heakorraeeskiri
Kalmistu kasutamise eeskiri
Kaevetööde eeskiri
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Talviste teehooldustööde korra kehtestamine

Jäätmehoolduseeskiri
Jäätmeveopiirkonna kehtestamine
Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord
Korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend

Kaugküttepiirkonna määramine
Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Tõstamaa osavald

Tõstamaa vallavara valitsemise kord    
Heakorraeeskiri                   
Heakorrakonkursi läbiviimise kord 
Jäätmehoolduseeskiri  
Kaevetööde eeskiri  
Soojamajanduse arengukava              
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri  

Riiklikud

Jäätmeseadus
Kalmistuseadus
Keskkonnajärelevalve seadus
Korrakaitseseadus
Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded
Lemmikloomade pidamise nõuded
Looduskaitseseadus
Loomakaitseseadus
Säästva arengu seadus
Veeseadus
Välisõhu kaitse seadus
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Üleriigiline jäätmekava


Alamkategooriaid