Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
 Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
 Eelneva kokkuleppe alusel toimuvad ka abielude registreerimised ja tutvumine detailplaneeringutega
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
 Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

Teenused, toimingud

Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused

Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused

» leibkonna sissetulekust sõltuvaid sotsiaaltoetusi määratakse juhul, kui taotleja enese ja tema leibkonna ressursid on ammendatud
» sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse arvestamise aluseks on leibkonna kõikide liikmete sissetulekud, eluasemekulud ja hädavajalikud kulutused leibkonna toimetuleku tagamiseks
» regulaarse sissetuleku puhul võetakse arvesse taotluse esitamisele eelneva kalendrikuu eest saadud sissetulek, ebaregulaarse sissetuleku puhul eelneva 6 kalendrikuu keskmine sissetulek
» tagastatud tulumaks võetakse sissetulekuna arvesse summas, mis isikule reaalselt tagastatakse ja mida ta saab oma leibkonna toimetuleku tagamiseks kasutada

Sissetulekute hulka ei arvata:
1) sotsiaalhoolekande seaduses ja käesolevas määruses sätestatud sotsiaaltoetusi, välja arvatud üksi elava pensionäri toetus;
2) perehüvitiste seaduse alusel makstavaid ühekordseid riiklikke toetusi (sünnitoetus, lapsendamistoetus);
3) õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstavaid õppetoetusi;
4) sihtotstarbeliselt makstud stipendiume ning konkreetse kulu või kahju katmiseks makstud hüvitisi või toetusi, juhul kui neid pole võimalik kasutada leibkonna toimetuleku tagamiseks.

Hädavajalike kulutustena võetakse arvesse:
1) Eesti Haigekassa ravimite loetelus sisalduvate retseptiravimite ostmine;
2) isikut tõendavate dokumentide vormistamine;
3) tehniliste abivahendite või proteeside (va hambaproteesid) maksumus või omaosalus;
4) hooldusravi omaosalus;
5) raviasutuse visiiditasu ja voodipäevatasu;
6) toimetulekuks vajalikud teenused (nt telefon, transpordi tagamine jm);
7) laste koolitarvete soetamine ja kooli poolt Eestis korraldatud ühisüritustel osalemine;
8) laste kooli või lasteaia lõpetamisega seotud kulud;
9) lasteaia osalustasu;
10) laste suvelaagris osalemine (üks kord kalendriaastas ühe lapse kohta);
11) õnnetusjuhtumite ja muude ootamatute asjaoludega (nt loodusõnnetus, tulekahju või muud varalist kahju põhjustanud õnnetus, leibkonna liikme või lähedase inimese matuse korraldamine) seotud kulud.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid